Page 1


Od igra~ke do ra~unara za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe autori

Milan Vugdelija Nevenka Spalevi} Jasminka Mihaqinac

ilustrovao

Boris Kuzmanovi}

recenzenti

dr Jovan Puzovi}, profesor Fizi~kog fakulteta u Beogradu Biqana Jovanovi}, profesorka Ra~unarstva i informatike u „Gimnaziji Uro{ Predi}“ u Pan~evu Tomislava Pa{tar, u~iteqica u O[ „20. oktobar“ na Novom Beogradu

lektor grafi~ki urednici

priprema za {tampu

izdava~

Violeta Babi} Neda Doki} Du{an Pavli} Neboj{a Miti} Marko Huber Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs

urednik za izdava~a {tampa tira` copyright©

Vladimir Mari}

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:004 - 028.31 (075.2) Вугделија, Милан Од играчке до рачунара : [уџбеник] за први разред основне школе / [аутори Милан Вугделија, Невенка Спалевић, Јасминка Михаљинац ; илустровао Борис Кузмановић]. 1. изд. - Београд : Креативни центар , 2008 (Београд : Публикум). - 68, [7] стр. : илустр. ; 22 х 24 cm

Qiqana Marinkovi}, direktor Publikum 3.000 Kreativni centar 2008

Подаци о ауторима преузети из колофона. Тираж 3.000. ISBN 978-86-7781-619-3 1. Спалевић, Невенка [аутор] 2. Михаљинац, Јасминка [аутор] COBISS.SR-ID 149493772

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za izborni predmet Od igra~ke do ra~unara u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00178/2008-06.

68


Od igra~ke do ra~unara za prvi razred osnovne {kole


SADR@AJ Prvi deo – Savijam, seckam, lepim . . . . . . . . . . . 5

^etvrti deo – Ure|aji ra~unara . . . . . . . . . . . . . 39

1. Da se upoznamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7

18. Mi{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–41

2. Pravimo kutije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9

19. Ukqu~ivawe i iskqu~ivawe ra~unara . 42–43

3. Od kutija do igra~ke . . . . . . . . . . . . . . . 10–11

20. Programski prozori . . . . . . . . . . . . . . . 44–45

4. Pozivnice, ~estitke i koverte . . . . . . . 12–13

21. Tastatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46–47

5. Pravimo slagalicu . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15

22. Muzika i film na ra~unaru . . . . . . . . . 48–49

6. Od delova – slike . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–17

23. Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . 50

7. Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . 18 Peti deo – Elektronska bojanka . . . . . . . . . . . . . 51 Drugi deo – Kako rade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

24. Elektronska bojanka . . . . . . . . . . . . . . . 52–53

8. Kako se igra~ke kre}u same . . . . . . . . . 20–21

25. Kvadrat do kruga – sli~ica . . . . . . . . . 54–55

9. Elektri~ni ku}ni aparati . . . . . . . . . . 22–23

26. Obojmo svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–57

10. Strujom do zvuka i slike . . . . . . . . . . . . 24–25

27. Rad s delovima slike . . . . . . . . . . . . . . . 58–59

11. Opasnosti od struje . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27

28. Kako da crtamo br`e . . . . . . . . . . . . . . . 60–61

12. Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . 28

29. Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . 62 30. Proveri svoje znawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Tre}i deo – Upoznajemo ra~unare . . . . . . . . . . . . 29 13. Sastavni delovi ra~unara . . . . . . . . . . 30–31

Seti se {ta smo nau~ili u prvom razredu . . 64–65

14. ^uvaj svoje zdravqe . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33 15. [ta se vidi na ekranu . . . . . . . . . . . . . . 34–35 16. Pokaziva~i i ikone . . . . . . . . . . . . . . . . 36–37 17. Seti se {ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . 38

2

Dodaci


DOBRO DO[LI! PRED VAMA JE JEDNA LEPA KWIGA. ONA ]E VAM POMO]I DA KROZ IGRU, ZADATKE I VE@BAWA OTKRIJETE NOVI SVET... SVET RA^UNARA!

3


VODI^ zadatak seti se {ta smo nau~ili pravimo crtamo i bojimo re{avamo razgovaramo

samostalan rad na ra~unaru a Ve`b

4


1 SAVIJAM, SECKAM, LEPIM U ovom delu }e{: - da se igra{, boji{, se~e{ i lepi{ - da sam pravi{ igra~ke - da sla`e{ slagalice - da nau~i{ ~emu slu`e pribor i materijal i {ta je to postupak


DA SE UPOZNAMO JA SAM ANA. JA SAM MARKO.

ZAJEDNO ]EMO RADITI, IGRATI SE I U^ITI.

OBOJ NAS.

6


OBLA^IMO ANU I MARKA postupak proizvod pribor

materijal Pogledaj dodatke 1 i 2 Napravi i ti neki deo garderobe za Anu i Marka. Obele`i ta~an odgovor upisuju}i  u ku}icu. [ta mo`e da bude pribor?

[ta mo`e da bude postupak?

[ta je od ovoga materijal?

7


Profile for Kreativni centar

Od igračke do računara  

У првом делу уџбеника налазе се садржаји који развијају моторичке и конструкторске способности ученика. Други део је намењен упознавању са р...

Od igračke do računara  

У првом делу уџбеника налазе се садржаји који развијају моторичке и конструкторске способности ученика. Други део је намењен упознавању са р...