Page 1

Током завршног дела требало би омогућити сваком детету да прикаже и објасни свој рад, вештину или сазнање до којег је дошло. Ово је посебно важно за праћење и посматрање дечјег напредовања и помаже васпитачу при планирању наредних активности.

Продукти активности

67


ПОДСТИЦАЈНИ ТЕКСТОВИ, ВЕЖБЕ, ИГРЕ И ЗАДАЦИ ЗА ДЕЦУ

ОД ГЛАСА ДО СЛОВА

А

А je самогласник задњег реда с највећим отвором усног резонатора. А је и прво слово наших писама – азбуке и абецеде. Приликом изговора овог звучног гласа који се може дуго певати највећи је отвор усног резонатора. У музици А је основни тон (по којем се одређује висина осталих тонова).

МОТИВАЦИОНИ ТЕКСТОВИ

А је на почетку

Азбука за врапце

А на почетку било једном, три црте под оловком вредном. Играле се цртице па се умориле, у слово А се сложиле и тако остале. А биле и неке црте криве, па нису могле саме да живе, случајно се саставиле и мало а направиле!

Азбуку су скоро хтела да науче врапца два, ал’ су само запамтила да почиње словом А. Сваког дана вредно уче, азбука је тешка њима, сва би слова да науче, а чак тридесет их има. Гледа Ана па се чуди што се врапци тако труде кад нису за врапце слова, већ за децу и за људе.

Разбрајалица А-ква-ри-јум са ри-би-ца-ма А-ви-он са пут-ни-ци-ма А-у-то-бус са се-ди-шти-ма А-у-то на то-чко-ви-ма А-на-нас у кри-шка-ма А ја с дру-га-ри-ма!

68


ВЕЖБЕ Деца седе у полукругу на столицама, васпитач је испред њих и подстиче их да изговарају глас А на различите начине: кратко, дугачко, весело, тужно, распевано, уплакано, изненађено (повезати са осећањима). На пример, као када смо код лекара, као да нас нешто боли…  Дете треба да изговори брзо:  Ана ананас сажваће у сласт.

ИГРЕ

Аутобус

Потребно је:    

картица са сликом аутобуса (за улогу возача); кутија за картице; картице са сликама других саобраћајних превозних средстава; мањи обручи за обележавање станица.

У кутију се ставе све картице и деца их извлаче док не извуку картицу са сликом аутобуса. Дете које је извукло ту картицу биће возач аутобуса. Остала деца су путници. Обручи се поставе на више места у соби и представљају станице. Деца по сопственој жељи бирају на којој ће станици чекати аутобус. Да би ушао у аутобус, путник треба да каже смислену реч која садржи глас А. Појмови се не смеју понављати, а дете које не смисли реч остаје на станици до следећег доласка аутобуса. Између станица путници се крећу на различите начине, које предложи возач (скачу на једној нози или обе, ходају на прстима, петама и сл.).

Подстиче: анализу и синтезу гласова, крупну моторику, слушну пажњу.

Аутобус

69


Необично слово

Подстаћи децу да својим телима направе велико и мало А: а) једно дете; б) у пару; в) више деце.

Велико и мало слово А

Подстиче: уочавање облика слова, маштовитост, слободу креативног изражавања, мисаони процес.

Пронађи А

Потребно је:

 сличице појмова који почињу гласом А (по две исте);  сличице појмова који почињу гласом А (све различите);  сличице појмова који се завршавају гласом А (све различите);  сличице на којима је написано слово А (велико и мало на истој картици);  посуда у којој се налазе све картице.

Може се играти поступно. Понудити деци да пронађу парове слика: а) потпуно исте слике појмова који почињу гласом А (нпр. Ананас и Ананас); б) различите слике појмова који почињу гласом А (нпр. Ауто и Авион); в) с лику појма који почиње гласом А и слику појма који се завршава гласом А (нпр. Акваријум и јабукА); г) слику појма који почиње гласом А и слово А (нпр. Ајкула и слово А); д) када пронађе картицу са словом А, дете га гласно изговори (прочита), а затим формира од словних картица кратке речи које почињу словом А и покушава да их прочита.

70

Подстиче: уочавање места гласа А у речи, фонематску перцепцију, акомодацију ока, омогућава поступност у процесу од гласа до слова.


ТЕКСТУАЛНЕ ИГРЕ ЗНАЦИМА

Реч као слика Понудити детету да открије шта пише на слици тако што ће почетна слова појмова на слици: а) исећи из новина и залепити их; б) употребити слова из словарица; в) самостално уписати (ако зна); г) самостално поставити задатак по узору на овај, ако може и жели.

(ауто)

Подстиче: моћ запажања, акомодацију ока и повезаност око–рука, превођење гласовног говора у писани.

Стихонетке Кад је љута, ватру сипа, рођака је страшног змаја, троглава је у причама, знамо да је то

Храпаво сам воће, поједи ме данас, чупав сам и сладак, име ми је:

(аждаја)

(ананас)

Допуни Васпитач предлаже деци појмове у којима недостаје глас А. Дете треба да упише слова која недостају.

Б Н Н _

_

_

71


ПОДСТИЦАЈНИ ТЕКСТОВИ, ВЕЖБЕ, ИГРЕ И ЗАДАЦИ ЗА ДЕЦУ

ОД ГЛАСА ДО СЛОВА

Б

Б је звучни сугласник. Образује се тако што усне стварају потпуну преграду ваздушној струји, а када се ваздушна струја пробије кроз преграду, чује се прасак. Звучност је важна дистинктивна одлика гласа Б која га разликује од усненог али безвучног гласа П утичући на значење речи (бара – пара; бора – пора).

МОТИВАЦИОНИ ТЕКСТОВИ

Било слово

Б

Бели брод

Када се линије у свесци нађу, за друго слово добијеш грађу. Па кад се саставе крива и права, велико Б у свесци спава. И мало б ту негде чучи, оно се мало теже учи. Мораш да пазиш како га пишеш, да не би морао гумом да бришеш!

Београдском бистром реком бели брод лагано броди, ка обали беличастој речни галеб њега води. Брижно сунце бели брод обасјава са неба, сиви облак, блед од беса, безумно га вреба. Бродар виде да ће сунце с бесним облаком се срести, под оближњу врбу бежи да брод брзо смести.

Бајалица Бајам, бајам да зачарам змаја ватру да не бљује, дугоухог да не чује, злу вештицу да не дође, чаробњака да не прође. Бајам, бајам да зачарам ружне снове да не сањам.

72


ВЕЖБЕ  Деца се распореде у парове и окрену једно према другом. Изговарају глас Б наизменично, посматрајући говорни апарат свог пара.  Пред огледалом дете треба да изговара смешне речи које садрже што више гласова Б (БЕБЕЋЕ, БОБОЊИ, БУБИЛИ, БУМБАРА, БУМ-БУМ-БУМ).

ИГРЕ

Балони

Потребно је:

 по један балон за свако дете.

Свако дете треба да надува свој балон и завеже га. Потом треба да прислони уста на њега и изговара глас Б слушајући како звучи. Након тога може изговарати слогове додајући самогласнике испред и иза гласа Б, а затим и целе речи које садрже тај глас. Може се играти у паровима или мањим групама (једни изговарају, а други слушају) или сви могу истовремено да изговарају договорену реч.

Подстиче: моторику говорних органа, правилно дисање при изговору гласа и фонациони капацитет, слушну пажњу, гласовну перцепцију и изговор гласа Б.

Б као модел

Потребно је:

 брашно;

 гриз или стерилисани песак;

 пластичне тацне.

На паноу деца треба да уоче модел слова Б и опишу га у ваздуху прстићима. Потом свако дете у тацни са одговарајућом садржином црта линије од којих се слово састоји, а затим само слово Б.

Подстиче: фину моторику, графомоторику, уочавање облика и грађе слова. Напомена: Од брашна се може замесити тесто, од којег ће деца обликовати слово Б изговарајући га гласно.

73


Бубамара

Потребно je:

 црвени хамер папир;  бели папир;  мањи пластични жетони;  графитне оловке;  слова из новина.

Дете прво треба да нацрта велику бубамару на хамер папиру и изреже је. Потом треба да опцрта жетоне црном бојицом на белом папиру и да тако добијене туфне изреже. На њих лепи слова из новина и украшава своју бубамару, градећи речи које садрже слово Б. Сваку реч треба и да изговори гласно (прочита).

Подстиче: фину моторику, уочавање облика слова, грађу писане речи и предвештине читања и писања.

Барице

Потребно је:

 подлоге од плавог и зеленог хамер папира;  штампана слова азбуке на тањој подлози.

Васпитач усмерава децу да на сваку барицу коју су изрезала од хамер папира налепе по једно штампано слово азбуке (пожељно је да буде што више самогласника, као и слова Б). Разбрајалицом се одреди дете које треба да смисли што дужу реч на глас Б и именује дете које ће ту реч исписати скакутањем по барицама. Игра се на испадање, а победник је дете које прво скупи највећи број тачно написаних речи. Игра се може играти и са слоговима, као и с кратким реченицама.

Подстиче: развој крупне и фине моторике, богаћење речника, развој говора, уочавање појма слово је знак за глас, уочавање места слова у писаној речи, грађу писане речи. Напомена: Важно је да сва деца изговоре гласно (прочитају) сваки глас (слово), слог, реч и реченицу.

Беле раде

Потребно је:

 кругови од жутог или наранџастог хамер папира;  акварел папир;  слова из новина;  фломастери.

74

Васпитач треба да покаже деци белу раду или њену слику како би уочила њен изглед. Деца треба прво да нацртају и изрежу латице од белог папира, а затим


да у њих налепе слова из новина или да сама фломастерима уцртају облик слова (уколико знају). Васпитач ставља црвену тачку на латицу од које почиње писање ради уочавања смера писања. Потом свако дете смисли своју реч која садржи слово Б, одабере латице и ређа их слева надесно око жутог круга док не састави целу реч. У средини жутог круга дете може да нацрта симбол који представља реч на латицама.

Подстиче: превођење гласовног говора у писани, уочавање смера писања. Напомена: Игра се може играти с било којим словом, а може се организовати и такмичење у тачном писању и брзини састављања речи.

Беле раде

ТЕКСТУАЛНЕ ИГРЕ ЗНАЦИМА

Стихонеткe Укусна сам воћка, слатка, здрава храна, мајмунче ме воли, зовем се

Хаљина ми црвена, а туфнаста шара, мала сам и спретна, ја сам

(банана)

(бубамара)

Упиши слово Б

А

А

E

A

У

A

75


ПОДСТИЦАЈНИ ТЕКСТОВИ, ВЕЖБЕ, ИГРЕ И ЗАДАЦИ ЗА ДЕЦУ

ОД ГЛАСА ДО СЛОВА

В

В је уснено-зубни сугласник. По својим одликама то је звучни глас и припада групи сонаната. Ретко се погрешно изговара и деца овај глас рано формирају због лаког начина образовања. Сличан је гласу Ф, јер се оба гласа образују на истом месту, па у млађим узрастима деца некад изостављају глас В или га замењују са Ф.

МОТИВАЦИОНИ ТЕКСТОВИ

Ведро слово

В

Велико В је ведро, везано као воз. Напиши слово В у блоку и лепо га обој скроз. Онда му додај мало в да не би било само. У возић стави оба слова и остави их тамо.

Тужна врба Видела је видра Вања врбу Иву дуге косе, питала је да л’ још сања ови вали да је носе. „Видим, Вања, видро вредна, да веома волиш воду, велика је моја жеља да ми врати вал слободу. Волела сам да се возим с валима по свету свуда, а један ме преварио, везао ме насред спруда. Свакодневно овде сврати ведри дечак звани Срба, изнова му увек причам што ме зову тужна врба.“ Разбрајалица

76

Ве-тар ду-ва, вре-ло ври, ве-се-ле се са-да сви. О-ду-ва-ће не-чи-сто-ће, здра-ву во-ду вре-ло хо-ће.


ВЕЖБЕ Дете треба да: zz грицка горњим зубима доњу усну; zz стави језик између горњих зуба и усне и гура напоље доњу усну; zz изговори брзо:  Ровци ровe ровове за ровчиће.  Врело врело вртлог ствара.

ИГРЕ

Вовање

Васпитач с децом проналази и изговара наглас речи које почињу са ВО (ВОда, ВОјска, ВОдоотпоран, ВОз, ВОзач, ВОзило и сл.). Касније, када деца усвоје ову игру, васпитач предлаже да упоредо проналазе и речи које се завршавају на ОВ (ШарОВ, његОВ, лопОВ).

Подстиче: гласовну анализу и синтезу, уочавање слогова на почетку и на крају речи, изговор гласа В. Напомена: Погодна је за игру с преосталим самогласницима уз глас В (ВА-АВ, ВЕ-ЕВ, ВУ-УВ, ВИ-ИВ), као и са свим осталим гласовима.

В свуда: исто а различито

Васпитач подстиче децу да се сете што више хомонима (речи истог имена али различитог значења) које садрже глас В. На пример: ВУК – животиња и мушко име; КИВИ – воће и птица; ПРВАК – ученик првог разреда (ђак) и најбољи (први у спорту на пример); ВИШЊА – воће и женско име. Касније, када деца усвоје разлику у значењу ових појмова, могу покушати да склапају реченице:  Вук се плаши вука.  Мала Вишња једе вишње.

Подстиче: уочавање места гласа В у речи, значења и грађе речи и реченица, аудио перцепцију.

77


Врело

Деца се такмиче ко ће у низу (као кад извире вода) да изговори што више речи које:  почињу гласом В;  садрже глас В у средини;  завршавају се гласом В. Победник бира која се варијанта од ове три игра у следећем кругу.

Подстиче: уочавање места гласа В у речи, вежбање изговора гласа, мисаони процес, аудио перцепцију. Напомена: Игра је погодна за сваки глас, али се увек отпочиње појмовима који почињу изабраним гласом јер деца то најпре усвајају.

Ветар

Потребно је:

 сличице с појмовима чији називи садрже глас В.

Сличице се поређају по столу окренуте на наличје, на већој удаљености једна од друге. Свако дете, по договореном реду, дувањем покушава да окрене сличицу и гласно изговори појам. Дете мора водити рачуна о томе да не одува сличице са стола и не окрене више од једне.

Подстиче: способност процењивања, правилно дисање, ви­ зуелну и фонематску перцепцију гласа В, место гласа В у речи.

Веверица и веверко

Потребно је:

 беџеви са сликом појма чији назив почиње на глас В;  беџеви са истом али мањом сликом и великим и малим словом В испод слике.

Деца поделе беџеве онако како желе и крећу се по обележеном простору на различите начине (скакућу, трче, ходају на прстима, петама и сл.). Када васпитач пљесне рукама, заустављају се и траже свог пара према сликама на беџевима. Када нађу пара, веверице узвикују: Мој веверко!, а веверци: Моја веверица! Потом мењају беџеве и улоге.

78


Подстиче: слушну и визуелну пажњу, акомодацију ока, уочавање облика великог и малог слова, изговор гласа В, развој моторике.

В путује

Деца седе на тепиху онако како желе. Васпитач започиње игру тако што изабере једно дете, приђе му и шапне појам који почиње на глас В. То дете га изговара наглас и бира дете коме ће шапнути свој појам и тако настављају игру.

Подстиче: пажњу и концентрацију, слушну пажњу, уоча­вање места слова у речи, артикулацију гласова. Напомена: Када деца усвоје игру, могу бирати речи које садрже глас В. Игра се може играти са свим гласовима.

Оживи слово В

Потребно је:

 папир;  дебеле дрвене бојице;  словарица;  модел слова В.

Када уоче облик слова В, васпитач омогућује деци која то желе да на папиру напишу слово В (опцртају модел или пишу посматрајући слово из словарице) и оживе га. Када заврши, свако дете каже на шта му слово В личи и због чега.

Подстиче: уочавање модела слова В, графомоторику, машту, креативност.

ТЕКСТУАЛНЕ ИГРЕ ЗНАЦИМА

Стихонетке То је пиће најздравије, по њој радо шета рода, кад је нешто запрљано, нечистоћу спере

Шешир с главе једног деде летео је читав метар, док се шетао крај воде, дунуо је снажан

(вода)

(ветар)

79


ПОДСТИЦАЈНИ ТЕКСТОВИ, ВЕЖБЕ, ИГРЕ И ЗАДАЦИ ЗА ДЕЦУ

ОД ГЛАСА ДО СЛОВА

Г

Г је звучни, задњонепчани сугласник. Језик и задње непце учествују у његовом формирању. То је глас високе тоналности, а по начину образовања је експлозивни. Убраја се у гласове који се код деце јављају међу првима и устаљују до треће године.

МОТИВАЦИОНИ ТЕКСТОВИ

Голуб и голубица Голуб и голубица гучу у грању глога. Гледа их велико слово Г и тражи друга свога. Додај великом слову Г једно г – словце мало, па нека гучу у грању глога кад им је толико стало. Тако ће велико Г имати друга свога. Ако заборавиш како се пишу, потражи их у грању глога!

Разбрајалица Га-вран гро-жђе гле-да, ме-рка је-дан грозд, ал’ до-ле-те дрозд и о-дне-се грозд.

80

Гуске и снег Гуске главе подигле и гледају снег: „Чије ли је ово перје што покрива брег?“ Подругљиво гледа гавран са грабове голе гране док замишља да га греју загрљаји драге вране. Гргурав и гарав сав, орахове грицка љуске, снег овлажи голе гране и гавран паде међу гуске. Га-га, га-га-га-га га, га-га… Гакале су гуске дуго гурајући једна другу, граја преста кад се гусан изненада појави у кругу. „Тако ти и треба, Гавро, кад се играш тим стварима, није вредно ни због чега ругати се другарима!“ А гуске? Гуске главе подигле и гледају снег: „Чије ли је ово перје што покрива брег?“


ВЕЖБЕ zz Д  ете узме гутљај воде из чаше и, задржавајући воду у устима, покушава да изговори глас Г на различите начине. zz Подстаћи децу да опонашају:  оглашавање птица и других животиња чија имена почињу на Г (голуб, голубица, гуска, гавран, гепард, горила…);  звуке које производе разне справе, апарати, предмети, природне појаве, а који садрже глас Г (грмљавина (гр), ломљава стакла (цангр), грување топа (гру) итд.). zz Дете треба да изговори брзо:  Гиле гили, гили Гиле. zz Дете треба да изговори споро:  гаг, гег, гиг, гог, гуг и уназад: гуг, гог, гиг, гег, гаг, посматрајући притом свој говорни апарат у огледалу.

ИГРЕ

Гуги-гиги

Деца стоје у полукругу и понављају покрете које изводи васпитач. Сваки пут када васпитач каже: Гуги-гиги сва деца треба да ставе руке на главе деце између које стоје и изговоре то исто. Деца која погреше испадају из игре.

Подстиче: слушну и визуелну пажњу, фонематску перцепцију, координацију покрета, артикулацију. Напомена: Покрете у почетку показује васпитач, а касније дете које је победник у игри. Када у игри остане троје деце, дете у средини реагује на исти начин на изговорене речи, а друго двоје деце треба да ставе једну руку на главу детета у средини, а другу на своју главу. Исто то треба да ураде и када их остане двоје, то јест треба да ставе једну руку на своју главу, а другу на главу другог детета.

Гуркање

Потребно је:

 креда или већи канап за двориште;  звоно или пиштаљка.

Деца се поделе у парове (на пример, деца чија имена почињу истим гласом). Потом се обележи простор по којем се деца крећу скачући: на једној нози или обе, напред-назад, лево-десно и сл. На звук звона (пиштаљке) свако дете трчи до свог пара, они окрећу леђа једно другом и гуркају се изговарајући све време гур-гур-гур. Игра се понавља све док траје интересовање деце.

Подстиче: фонематску перцепцију, координацију покрета, развој моторике, слушне и визуелне пажње.

81


Гроздићи 1

Потребно је (за основну игру):

 тањи картон;  оловка;  маказе;  креп папир;  лепак;  четкица.

Понудити деци да од креп папира праве лоптице различитих боја и да их класификују по боји (активност може трајати више дана). Свако дете треба да нацрта на картону три гроздића. Потом треба да их исече по линији и да на сваки од њих залепи лоптице од креп папира.

Гроздићи 2

Потребно је:

 готови гроздићи из претходне игре;  жетони на које су налепљена штампана слова азбуке (по неколико жетона за свако слово).

Дете треба да ређа жетоне на гроздиће градећи речи:  у којима је глас Г на почетку;  у којима је глас Г у средини;  у којима је глас Г на крају. Сваку реч коју сложи на грозд дете треба да изговори гласно (прочита).

Подстичу: развој фине моторике, креативности, акомодацију ока, визуелну пажњу, процес превођења гласовног говора у писани.

Гроздићи

82


Гласолов

Напомена: Пре ове игре потребно је да деца упознају вокале и начин њиховог изговора вежбају пред огледалом. Поступност у игри:  Одрасли изговара гласно сугласнике, а самогласнике замишљеног појма безгласно (oвде су означени бојом). Дете треба на основу положаја говорног апарата да улови глас који се не чује а који се само покретима усана наслућује. Почиње се са краћим, једносложним речима, деци добро познатим, које садрже један вокал (дан, ноћ, сан).  Одрасли изговара дуже речи, а дете које је погодило шапуће васпитачу реч која је следећи задатак.  Дете самостално смишља реч коју изговара пред групом.  За овај корак потребне су словне картице. Дете које је погодило задату реч из претходног корака узима словне картице и од њих саставља ту реч.  Када усвоји све гласове, дете може на исти начин мењати било који глас. У почетку само један, а касније и више њих. На пример: све исте гласове у речи (мама, звоно).

Подстиче: фонематску перцепцију, уочавање разлике између сугласника и самогласника, место гласа у речи, грађу речи, уочавање везе глас–слово.

ТЕКСТУАЛНЕ ИГРЕ ЗНАЦИМА

Стихонетке Може бити висок, низак, тенор, баритон и бас, напиши га, биће слово, а све дотад то је

Кад покрећеш прстом жице, мелодију дивну ствара, већа је од виолине, инструмент је тај

(глас)

(гитара)

Ребуси

Г

А

(глава)

Г ЛАВ А ГЛАВА

83


ПОДСТИЦАЈНИ ТЕКСТОВИ, ВЕЖБЕ, ИГРЕ И ЗАДАЦИ ЗА ДЕЦУ

ОД ГЛАСА ДО СЛОВА

Д

Д је по месту творбе зубни сугласник, а по начину образовања експлозивни. Глас Д је високе тоналности и углавном се рано формира код деце. Прве дететове речи могу садржати овај глас (деда). Лакоћа изговора и рано јављање утичу на течност изговора овог гласа.

МОТИВАЦИОНИ ТЕКСТОВИ

Душан и дуга

Дивљи лабуд

Душан се попео на дрво, високо, горе, у крошњу, и дугу дохватио лако. Све боје уплео у једну плетеницу шарену и стиснуо је јако.

Долетео дивљи лабуд у далеки град, детелину доле гледа јер га мучи глад.

„Да будеш само моја, држим те чврсто у руци и ником те нећу дати! На твоме крају наћи ћу ћуп са златом и однећу га тати!“ Дуга, од светлости ткана, кроз прсте Душанове цури. Не мари она за Душаном ни за Душановим татом. „Научи да читаш и пишеш! Ето ти ћуп са златом!“

„Дођи доле да се сладиш“, дозива га детлић млад, „детелине доста има, а знам добро шта је глад.“ Лабуду се град свидео, иако је дошô тек, лабудицу кад је видео, остао је заувек.

Разбрајалице

84

Детлић

Деда

У шу-ми-ци де-тлић сле-те-о на др-ва, и-збу-ши-о ру-пу и по-је-о цр-ва.

Де-да са-ди др-во, а у-нук га гле-да, да-је де-ди во-ду док на клу-пу се-да.


ВЕЖБЕ Едиција Приручници књига педесет трећа

zz Д  ете треба дубоко да удахне, да задржи дах и да у продуженом издаху ГЛАСА ДО СЛОВА изговара појмове на глас Д изОД мотивационих текстова (деда, детелина, Водич за васпитаче и родитеље детлић). zz Дете може да покуша и да покретом тела или руку прикаже изговопрво издање рени појам. Аутори Др Мирјана Марковић Славица Томић Слободанка Дада Миловановић

ИГРЕ

Надувано слово

Потребно је:

Уредник Анђелка Ружић Лектор Мирјана Делић Дизајнер

Душан Павлић  водене боје;  гладак и сјајан папир (од календара);  сламчице. Илустратор

Нанети на папир већу количину водене Ана боје. Дете треба да: Петровић zz дувањем у боју напише словоПрипрема Д; за штампу zz дувањем кроз сламчицу напише слово Д. Татјана Ваљаревић Издаје Креативни центар Подстиче: развој оралне моторике, правилно Градиштанска 8, Београд дисање, уоча011/ 3820 464,и3820 483, 2440 659 вање облика слова Д,тел.: развој маште креативности. e-mail: info@kreativnicentar.rs

Детлић и мачка

За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил

Деца стоје у полукругу и васпитач разбрајалицом Детлић бира дете које ће Година штампе 2017 имати улогу мачке. Остала деца су детлићи. Изабрано дете стаје наспрам остале деце и започиње дијалог између мачке иТираж детлића: 2.000

Мачка: Шта то чујем? (ставља руку на уво као да ослушкује) Детлићи: Дук, дук, дук! деца се, с рукама на струку, три пута саCIP (остала – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд вијају и подижу опонашајући кљуцање) Мачка: Ко си ти? (љутито) 81'233-053.2(035) Детлићи: Од штеточина шуму браним, бубицама ја се храним! 811.163.41'342.2(035) Мачка: А-ха! То је детлић, свако зна, појешћу га сада ја! (наглашава поМАРКОВИЋ, Мирјана, 1959 следњу реченицу и трчи према деци, као даМарковић, их јури)Славица Томић, Од гласа до слова / Мирјана

Слободанка Дада Миловановић. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Напомена: Графостил). – 195 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Едиција / [Креативни центар] ; књ. 53) Децу треба прво упознати сПриручници текстом како би запамтила дијалог мачке и детлића.

Циљ игре није да неко будеТираж ухваћен, да деца трче док не направе круг и 2.000.већ – Библиографија: стр.све 193-194. врате се на своје место. Тада дете које је имало улогу мачке разбрајалицом бира 978-86-529-0406-8 дете које ће постати мачка иISBN игра се понавља све док траје интересовање деце. 1. Томић, Славица, 1959- [аутор] 2. Миловановић,

Подстиче: развој пажњу.

Слободанка, 1959 [аутор] a) Говор – Развој – Деца - Приручници b) Српски језик – Изговор – Приручници крупне моторике, COBISS.SR-ID 230530060 артикулацију и слушну

85


Овај приручник намењен је васпитачима, родитељима и сви­ма онима који се баве децом у процесу превођења гласовног говора у писани. Ради лакшег и систематичнијег праћења издвојене су три целине. Теоријски део приручника садржи основна полазишта у раду на превођењу гласовног говора у писани, као и мишљења стручњака из области развоја говора на која су се аутори ослањали у свом раду. У Идејном делу дати су предлози и уопштена решења за: уређење простора, симболичку игру, вежбе, игре и активности које се примењују у раду с децом у процесу од гласа до слова. Практични део приручника садржи бројне идеје за извођење активности с децом, радионица с родитељима, као и савете и предлоге за прављење и примену средстава за игру и рад.

86

9 788652 904068

Od glasa do slova  

Ovaj priručnik namenjen je vaspitačima, roditeljima i svima onima koji se bave decom u procesu prevođenja glasovnog govora u pisani. Radi la...

Od glasa do slova  

Ovaj priručnik namenjen je vaspitačima, roditeljima i svima onima koji se bave decom u procesu prevođenja glasovnog govora u pisani. Radi la...