Page 1


Tamara Yamowa-Igwatovi} Eleonora Vlahovi}

Wegovo veli~anstvo

KU]NI QUBIMAC Ilustrovao Sa{a Mihajlovi} Urednik Slavica Markovi} Recenzent Dr Dijana Plut Lektor Ivana Igwatovi} Likovni urednik Du{an Pavli} Prelom Neboj{a Miti} Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof, Beograd, Crnotravska b.b. Tira` 3.000 Copyright Š Kreativni centar, 2005 ISBN 86-7781-385-3

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 087.5 XAMOWA-Igwatovi}, Tamara Wegovo veli~anstvo ku}ni qubimac : vodi~ za odrastawe uz ku}ne qubimce : i spomenar / Tamara Xamowa-Igwatovi}, Eleonora Vlahovi} ; ilustrovao Sa{a Mihajlovi}. - Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Grafiprof). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm Tira` 3.000. ISBN 86-7781-385-3 1. Vlahovi}, Eleonora 2. Mihajlovi}, Sa{a COBISS.SR-ID 124560140


Tamara Yamowa-Igwatovi} Eleonora Vlahovi}

WEGOVO VELI^ANSTVO KU]NI QUBIMAC ilustrovao

Vodi~ Sa{a Mihajlovi} e ... i w a t s za odra uz ku}ne OMENAR P S qubimce

Tvoje ime i prezime


SADR@AJ

SADR@AJ

3) Uputstvo za upotrebu kwige

27) [ta tvoj qubimac zna

5) Za po~etak

28) [tete i {teto~ine ili: Ko je kriv?

6) Ko je W. V. ku}ni qubimac

29) Zar on da ne{to pokvari?

7) Ko je tvoj ku}ni qubimac

30) Put (ne) putuje W. K. V.

8) Lep je onaj koji se voli

31) Sve svoje sa sobom nosi{!

9) Koliko poznaje{ svog qubimca

32) Te{ko drugu bez druga

10) Dolazak u ku}u ili: Evo nas kod vas!

33) Drugovi i drugarice tvog qubimca

11) Pri~a o va{em prvom susretu

34) Porodica i deca

12) Dosadna pri~a o obavezama i odgovornosti

35) Porodica tvog qubimca

13) Ti i tvoj qubimac

36) W. V. slavi ro|endan

14) Ko se jo{ pita

37) Proslave tvog qubimca

15) Tvoja porodica i W. V.

38) Uspomene

16) Razlike i tolerancija

39) W. V. se slika

17) Tvoje dru{tvo i W. V.

40) Rastanak

18) Dome, slatki dome!

41) Umetni~ke inspiracije za uspomenu i dugo se}awe

19) Dvorac Wegovog kraqevskog veli~anstva 43) Za kraj 20) Zdravqe na usta ulazi 21) Jelovnik za W. V.

44) Tvoj doprinos Poveqi o pravima ku}nih qubimaca

22) Ko se ~uva - taj se voli

46) Kako je nastala ova kwiga

23) Tvoj qubimac - ma`en i pa`en 24) W. V. se zabavqa 25) Igra i zabava 26) Znawa i umewa


UPUTSTVO ZA UPOTREBU KWIGE Ova kwiga je posebna zbog toga {to }emo je zajedno pisati – mi, s jedne strane, i ti, kao i svi oni koji `ele da s tobom doprinesu nastajawu kwige, s druge. To mo`e da bude kwiga za celu porodicu – dru`i}ete se i igrati dok je budete popuwavali. Uostalom, ku}ni qubimci naj~e{}e su porodi~ni qubimci. Za svaku temu koju smo smatrali va`nom odvojili smo po jednu „na{u“ stranu. Uz svaku takvu stranu nalazi se druga – ostavqena tebi da je ispuni{ i dovr{i{: fotografijom, crte`om, pri~om o svom qubimcu u kojoj }e{ opisati neki va`an ili sme{an doga|aj. Svoje stranice mo`e{ urediti kako god `eli{, a popuwavaj ih onda kada si za to raspolo`en ili kada se dogodi ne{to {to `eli{ zauvek da pamti{. Kwigu ne mora{ da popuwava{ po redu – presko~i ono {to ti se u~ini nezanimqivim ili za {ta trenutno nema{ inspiraciju, a posle se na to vrati. Va`no je da ispuwavawe kwige ne do`ivi{ kao jo{ jedan doma}i zadatak, ve} kao zadovoqstvo.

3


ZA PO^ETAK Ovo je kwiga o tebi i tvom qubimcu. Qubimca smo nazvali Wegovim veli~anstvom Ku}nim Qubimcem, u daqem tekstu W. V., jer, kada ti neko poveri `ivot i qubav, a zbog toga, na neki na~in, izgubi deo svoje slobode, zaista zaslu`uje posebnu pa`wu. Namera nam je da, ~itaju}i kwigu, shvati{ kako ku}ni qubimac nije jo{ jedna tvoja igra~ka koja ti je zanimqiva samo dok je nova. To je `ivo bi}e koje ume da voli, ali mo`e i da pati. Ova kwiga }e ti pomo}i da se tvoj ku}ni qubimac i ti boqe razumete i da jo{ vi{e u`ivate u dru`ewu. Kwiga je ujedno i spomenar. Roditeqi prave za decu spomenare radosnice kako bi sa~uvali od zaborava doga|aje iz vremena wihovog odrastawa. Kada deca po|u u {kolu, i ona prave spomenare – leksikone – a kad odrastu, leksikoni }e ih podse}ati na {kolske dane. Ovaj spomenar je poseban zbog toga {to je posve}en ku}nim qubimcima. Poseban je i zato {to po wemu mo`e{ pisati i crtati i u wega lepiti sve ono {to `eli{ da sa~uva{ kao uspomenu na svog qubimca. 5


KO JE W. V. KU]NI QUBIMAC [ ta neku `ivotiwu ~ini ku}nim qubimcem? Mo`da ti se ~ini da je dovoqno da to bude `ivotiwa i da je u ku}i. Ne! Ono {to qubimca ~ini qubimcem jeste tvoja qubav. Nije va`no da li je on veliki ili mali, lep ili ru`an – ku}ni qubimac je neko o kome se brine{, neko koga voli{ i ko voli tebe. Qubimac mo`e biti ~ak i `ivotiwa koja postoji samo u tvojoj ma{ti, a koju voli{ – ona je qubimac vi{e nego `ivotiwa koja zaista postoji, a na koju ne obra}a{ pa`wu. Ko }e biti tvoj qubimac? Izbor prepu{tamo tebi. Svaka `ivotiwa mo`e biti qubimac, ali ne i ku}ni! Postoji vi{e razloga zbog kojih neko mo`e postati „vanku}ni“ qubimac. Jedan od razloga mo`e biti veli~ina ili priroda `ivotiwe (slon ili tigar). Ipak, mo`e{ brinuti i o slonu i o tigru – o nekom ko je veliki i o nekom ko je opasan. Raspitaj se u najbli`em zoolo{kom vrtu kako mo`e{ da postane{ dobrovoqac (volonter) koji }e se brinuti o `ivotiwama i pomagati ~uvarima. Tako }e{ mo}i da se dru`i{ s raznim `ivotiwama koje voli{, a koje nisu za ku}u. Nau~i}e{ mnogo o wima, iako one ne}e `iveti s tobom. Naravno, mora}e{ da nau~i{ da bude{ oprezan s nekim `ivotiwama da ne bi i sebe i druge doveo u opasnost. Razlog mo`e biti i to {to `ivi{ u malom stanu ili {to se tvoji uku}ani protive dovo|ewu qubimca u ku}u. Ali, jo{ uvek nije sve propalo! Mo`e{ po~eti da se stara{ o nekom malom besku}niku, da ga hrani{, odvede{ kod veterinara da primi vakcinu, napravi{ mu skloni{te. Svoje starawe, osim kroz brigu i qubav, mo`e{ „ozvani~iti“ tako {to }e tvoj qubimac dobiti ogrlicu i malu tetova`u kako bi se znalo da nije napu{ten i da niko ne sme da ga dira. Raspitaj se u nekom od udru`ewa za za{titu `ivotiwa – tamo }e{ dobiti svu potrebnu pomo}.

6


KO JE TVOJ KU]NI QUBIMAC Li~na karta tvog qubimca (napi{i ono {to zna{ i {to se mo`e znati)*

Ime i prezime: Vrsta: Rasa: Pol: Boja: Datum ro|ewa: Visina: Te`ina: Osobeni znak: *Ne brini mnogo ako ne zna{ kojeg je pola tvoja ribica.

Mesto za fotografiju ili crte` qubimca

7


Његово величанство кућни љубимац  

Ово је књига о теби и твом љубимцу. Љубимца смо назвали Његовим величанством Kућним Љубимцем, у даљем тексту Њ.В., јер, када ти неко повери...