Page 1


Ni~ija Kuca drugo izdawe Napisala Patri{a An|elkovi} Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. (011) 244 06 59, 3820 464, 3820 483 e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Glavni i odgovorni urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof Tira` 2000 ÈÑÁÍ 86-7781-049-8

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 087.5 AN\ELKOVI], Patri{a Ni~ija Kuca / Patri{a An|elkovi} ; ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} ; prevela sa engleskog Nevenka Mati}. — 2. izd. — Beograd : Kreativni centar, 2006 (Beograd : Grafiprof). — ²40³ str. : ilustr. ; 26 cm Izv. stv. nasl.: Nobody’s Dog. - Tira` 2000. ISBN 86-7781-049-8 1. @ivkovi}, Dobrosav Bob COBISS.SR-ID 135901708


Mama i ja `ivimo u stanu u jednom velikom gradu.


Ja volim svoju mamu i ona voli mene.


Kada sam gladna, mama mi sprema omiqena jela.


Kada sam `edna, daje mi sokove koje volim.


Ничија куца | Патриша Анђелковић  

Нису само пси они који могу бити напуштени и усамљени, то се исто може догодити и људима. Ово је књига о онима којима је тешко и којима је п...

Ничија куца | Патриша Анђелковић  

Нису само пси они који могу бити напуштени и усамљени, то се исто може догодити и људима. Ово је књига о онима којима је тешко и којима је п...