Page 1

tino

40 velikih naučnika i istraživača

– matematičare, astronome, fizičare, hemičare, biologe, informatičare…

sadržaj

Biografije naučnika i istraživača, podaci o njihovim otkrićima, okolnostima u kojima su nastala i praktičnoj primeni tih izuma, kao i razne anegdote iz njihovih života i zanimljive činjenice. za sve velike zaljubljenike u nauku ISBN 978-86-529-0574-4

9 788652 905744

Tales Pitagora Aristotel Euklid Arhimed Džang Heng Hipatija iz Aleksandrije Bramagupta Avicena Alhazen Rodžer Bejkon Nikola Kopernik Galileo Galilei Johan Kepler Isak Njutn Vilijam Harvi Rene Dekart Antoan Lavoazje Meri Ening Majkl Faradej

Džejms Klerk Maksvel Čarls Darvin Gregor Mendel Luj Paster Dmitrij Ivanovič Mendeljejev Anri Poenkare David Hilbert Marija Kiri Ernest Raderford Albert Ajnštajn Nils Bor Alfred Vegener Alan Tjuring Rozalind Frenklin HGP i genom Vera Rubin Fransoaz Bare-Sinusi Tim Berners-Li Sedrik Vilani Žan Žuzel

nauka

NAUKA

ilustrator

upoznajte

40 NAUČNIKA I ISTRAŽIVAČA

AN BLANŠAR TINO

autorka

an blanšar

E=mc 2

AN BLANŠAR TINO


NAUKA 40 NAUČNIKA I ISTRAŽIVAČA An Blanšar Tino

E=mc 2


ISTRAŽIVANJE SAZNANJE ODUŠEVLJENJE


storija nauke puna je raznih mogućnosti, uzbuđenja i preispitivanja. Mnogo je pitanja postavljenih pred nepregledno velikim ili beskonačno malim. Traganje za rešenjima zagonetaka sveta staro je koliko i čovečanstvo.

I

I dan-danas učimo Talesovu teoremu ili tablicu množenja, čiji se izum pripisuje Pitagori, zato što su stari Grci pomoću tih alata postavili osnove matematičkog i racionalnog razmišljanja. Morali su ipak da prođu vekovi kako bi se naučna misao oslobodila uticaja magije i moći religija. Fizika, hemija, biologija … znanja su se specijalizovala. Trebalo je stalno ponavljati eksperimente da bi se potvrdila neka pretpostavka – tako se nametnula eksperimentalna metoda. Ona je napravila razliku između egzaktnih i društvenih nauka, kojima se ovde ne bavimo. Svi veliki istraživači mnogo duguju pionirima na polju nauke, kako onim poznatim tako i onim koji su ostali u senci. Žene su takođe bile potisnute – sve do XX veka one nisu uspevale da se izbore za svoje mesto u laboratorijama ili opservatorijama. Otkrivši važne zakone, Galileo Galilei, Lavoazje, ­Darvin i Ajnštajn iz korena su promenili čovekov pogled na ­svemir, svet i život. Ali istorija nije završena. Istraživači iz oblasti digitalne tehnologije, robotike i genetike sada iz korena menjaju samog čoveka i stvarnost.


1

tales

2

SADRŽAJ

pitagora

3

aristotel

4

euklid

5

arhimed

6

dĹžang heng

7

hipatija iz aleksandrije

8

bramagupta

9

avicena

10

alhazen

11

rodĹžer bejkon

12

nikola kopernik

13

galileo galilei

14

johan kepler

15

isak njutn

16

vilijam harvi

17

rene dekart

18

antoan lavoazje

19

meri ening

20

majkl faradej


21

džejms klark maksvel

22

čarls darvin

23

gregor mendel

24

luj paster

26

anri poenkare

27

hilbert david

david hilbert

28

marija kiri

29

ernest raderford

31

nils bor

32

alfred vegener

33

alan tjuring

34

rozalind frenklin

36

vera rubin

37

fransoaz bare-sinusi

38

tim berners-li

39

sedrik vilani

Natrijum

25

dmitrij ivanovič mendeljejev

30

albert ajnštajn

35

hgp i ljudski genom

40

žan žuzel


TALES Prvi je odbacio mitologiju i bogove sa Olimpa da bi objasnio svet. U oblasti geometrije pripisuje mu se ključna teorema o trouglu. Kao astronom najavio je pomračenje Sunca. To predviđanje se i obistinilo, vojska je u strahu prekinula rat koji je vođen i uspostavljen je mir. Njegovo ponašanje nadahnulo je ideju kojoj se smešila lepa budućnost – da su svi naučnici rasejani… Možda je najčudnije to što se istoričari pitaju da li je uopšte i postojao.

sve je voda

Tales je smatrao da je život nastao iz vode. Ta ideja je bila pogrešna, ali je oslanjanje na logično razmišljanje, umesto na mitologiju, označavalo početak naučne pustolovine.

biografija

okolnosti

Dotad su vavilonski, egipatski i grčki naučnici tvrdili da je nešto istina samo na osnovu posmatranja.

rođen

oko 600. godine p. n. e. u Miletu (Grčka) umro

u Tenedosu (današnja Turska)

mesec i sunce

Mesec sija zato što ga obasjava Sunce, a ne unutrašnja vatra, ispravno je smatrao Tales. Shvatio je možda i da Mesec kruži oko Zemlje…

oblast

neobično

Dok je zanesen posmatrao zvezde, tvrdio je Sokrat, rasejani naučnik je jednom upao u bunar.

filozofija, astronomija, geometrija, fizika učenje

osnivač Miletske škole


poznat po

tome što je odbacio mitologiju da bi razumeo svet i po teoremi o trouglu

prečnik

1

Svaka prava koja prolazi kroz središte kruga seče ga na dva jednaka dela, jedna je od njegovih teorema iz geometrije.

keopsova piramida statički elektricitet

Ovu pojavu zapazio je posmatrajući ćilibar.

Na osnovu posmatranja njene senke zaključio je koliko je visoka, što ga je nadahnulo da formuliše teoremu.

ZAČETNIK NAUKE


PITAGORA Pitagora je došao do velikog otkrića dok je slušao muziku – brojevi su ključ za razumevanje univerzuma. Po njegovom mišljenju, sve stvari mogu da se iskažu brojevima, a odnosi između njih brojčanim odnosima. On je čak osnovao bratstvo čiji su sledbenici, pitagorejci, obožavali cifre i brojeve. Takođe je bio jedan od prvih koji su matematiku smatrali naukom zasnovanom na dokazima. Tvorac je čuvene teoreme o uglovima trougla: a2 + b2 = c2. Njemu dugujemo i tablicu množenja.

367

Toliko ima dokaza teoreme a2 + b2 = c2 

do, re, mi, fa, sol, la, si, do

čuvanje tajne

Pitagorejci su usmeno pre­ nosili znanje. Njihovi zapisi bili su šifrovani. Nekim uče­ nicima saopštavali su samo rezultate, dok su drugi imali pristup celom postupku izvo­ đenja dokaza.

Pitagora je otkrio da je muzika matematika. Žica proizvodi viši ili niži ton u zavisnosti od dužine. Ako se dužina žice udvostruči, smatrali su nje­ govi učenici, dobiće se ton koji je za oktavu niži od onog tona koji se proizvodio kad je žica bila kraća.

primena

Matematički zakoni pomažu da se izračunaju položaj zvezda i geografska dužina i širina. Oni su bili osnovni za astronome i geografe.

biografija rođen

580. godine p. n. e. na ostrvu Samosu (Grčka) umro

500. p. n. e. u Metapontu (današnja Italija) oblast

matematika, filozofija učenje

osnivač Pitagorejske škole


2 poznat po

kultu brojeva i svojoj teoremi

pesma univerzuma

Tražio je vezu između položaja zvezda i muzičkih intervala.

žrtvovanje sto volova

Pitagora je tako zahvalio bogovima na tome što je dokazao da je a2 + b2 = c2.

pod pravim uglom

Njegova teorema pomaže arhitektima i zidarima da izračunaju prave uglove.

SVE JE BROJ


ARISTOTEL Na Atinskoj akademiji, u novoosnovanom grčkom naselju, bio je učenik čuvenog filozofa Platona, koji je definisao znanje, ljubav i politiku. Aristotel je nastavio Platonovim stopama i proširio njegova zapažanja na sve što postoji, i vidljivo i nevidljivo, podelivši znanje na osnovne discipline. Jedan je od najznačajnijih filozofa u istoriji Zapada. Njegov metod? Treba se osloniti na logiku da bi se dokučila osnovna načela kojima se nešto može objasniti.

Ne znamo istinu ako ne upoznamo uzroke.

doseljenik

Kao doseljenik nije mogao da nasledi Platona na čelu Aka­ demije. Zato je osnovao svoj licej. Posle smrti svog zaštitnika Aleksandra Velikog napustio je grad, u kojem na strance nisu gledali blagonaklono.

biografija rođen 

384. godine p. n. e. u Stagiri (Antička Makedonija) umro

322. p. n. e. u Halkidi (Grčka) porodica

sin dvorskog lekara oblast

filozofija

napravite razliku da biste ispravno razmišljali

Aristotel je razlikovao nebo od Zemlje, bića koja imaju dušu od nežive prirode, čulno iskustvo od saznanja stečenog umom.

uticaji

Zemlja nepomično stoji u središtu svemira. Crkva i islam su preuzeli ovaj Aristotelov opis, a on će se održati sve do XVI veka.


zemlja, vazduh,

3

voda, vatra

Svaka stvar sastoji se od ova četiri elementa, smatrao je on.

poznat po

uverenju da Zemlja nepomično stoji u središtu svemira

aleksandar veliki

Osvajač Aleksandar Veliki, njegov nekadašnji učenik, slao mu je nepoznate biljke i životinje.

sfere

Po njegovom mišljenju, svemir se sastoji od koncentričnih sfera koje se kreću oko Zemlje.

VELIKI FILOZOF


EUKLID O samom Euklidu ne znamo skoro ništa. S druge strane, njegova knjiga Elementi veoma je dobro poznata. Oko IV veka pre nove ere ovaj matematičar je u njoj postavio osnove geometrije i sve do XIX veka niko se nije odvažio da zakorači na njegov teren. Polazeći od pet jednostavnih postulata definisao je celokupnu geometriju u ravni i trodimenzionalnom prostoru. Snaga tih pretpostavki leži u tome što ih je lako primeniti na svet koji opažamo.

postulati

Kad se govori o Euklidu, ključan je pojam postulata (sinonim za aksiom). To je pretpostavka koja se prihvata kao tačna, iako nije dokazana.

okolnosti

Svi pravi uglovi su podudarni (treći Euklidov postulat).

aleksandrija,

prvi univerzitet

Učionice, laboratorije i biblio­ teka ovog univerziteta, otvo­ renog oko 305. godine p. n. e. u Egiptu, a kojim su tada vladali Grci, poznate su i izvan Sredozemlja. Euklid je boravio u tom gradu.

Geometrija je rođena pre 4000 godina u Mesopotamiji i Egiptu. To znanje zasniva se, međutim, na iskustvu. S Grcima je postala apstraktna i deduktivna nauka.

biografija rođen

oko 300. godine pre nove ere u Grčkoj oblast

matematika, geometrija, fizika, filozofija učenje

jedan je od osnivača matematičke škole u Aleksandriji.


zlatni presek

4

Smatra se da je prvi o tom broju govorio omiljenim arhitektima.

elementi

Knjiga koja je do XX veka štampana u najviše primeraka posle Biblije.

poznat po

tačka i ravan

Njegov 1. postulat kaže da kroz dve tačke u ravni uvek prolazi samo jedna prava.

svojih pet postulata, koji su temelji geometrije

PRVAK U GEOMETRIJI


ARHIMED Ovaj prijatelj kralja Sirakuze i­skočio je navodno jednoga dana iz kade i uzviknuo: Eureka! – Našao sam! Prema legendi, tada je otkrio da je težina tela potopljenog u tečnost jednaka težini tečnosti koju je ono istisnulo. Pošto je spajao praksu s teorijom, Arhimeda su slavili kao velikog matematičara, ali i prvog inženjera u istoriji. Njegovo pravilo je i da je prava linija najkraći put između dve tačke.

njegova teorema

Tvrdio je da na svako telo zaronjeno u tečnost deluje sila potiska jednaka težini telom istisnute tečnosti. Delovanje te sile može se proveriti zara­ njanjem udova u vodu.

biografija

primena

Izračunavanje Arhimedove sile potiska pomaže pri projektovanju broda. Ako je potisak jednak težini broda, on pluta.

neobično

Tokom opsade Sirakuze Arhimed je konstruisao sistem dizalica za izvlačenje teških galija iz mora. Ali, prilikom napada na grad, neki vojnik ga je ubio.

rođen

287. godine pre nove ere u Sirakuzi (današnja Italija) umro

stepenovanje

Arhimed je pronašao način za smanjivanje prikaza velikih brojeva. Da bi pokazao kori­ snost stepenovanja, zabavljao se tako što je računao koliko ima zrna peska u svemiru i došao je do broja 1063!

212. pre nove ere u Sirakuzi porodica

sin čuvenog astronoma oblast

matematika, fizika, inženjerstvo


inženjer

5

Zavrtanj i matica su izumi koji se njemu pripisuju.

princip poluge

Dajte mi oslonac i pomeriću Zemlju!

poznat po

pojmu potiska i svojim izumima

π (3, 1415…) Izračunao je konstantu pi, odnos između obima i prečnika kruga.

PRVI INŽENJER


DŽANG HENG okolnosti

U Kini je moralo nešto da se učini sa ogromnim rekama i tlom koje je podrhtavalo. Car je podsticao naučnike da smišljaju rešenja.

Kao glavni astronom na dvoru dinastije Han, izumeo je uređaj za registrovanje zemljotresa i osnovao seizmologiju. Rukovodio je velikom opservatorijom u Luojangu, gde se bavio neverovatno naprednim meteorološkim osmatranjima oblika oblaka, kao i smera i brzine vetrova. Pokušavao je da objasni poreklo neba i Zemlje. Džang Heng je takođe bio matematičar i književnik.

biografija rođen

78. godine u Nanjangu (Kina) umro

139. u Luojangu (Kina) porodica

ugledna oblast

astronomija, matematika, pesništvo

seizmograf

nebeska upozorenja

Car se doživljavao kao posrednik između Zemlje i neba. Verovalo se da se prirodne katastrofe deša­ vaju onda kad car loše vlada. Džang Heng se borio protiv te ideje.

Unutrašnje klatno reaguje na podrhtavanje tla koje prati početak zemljotresa i izbacuje iz ravnoteže sistem od devet loptica. Kad neka loptica padne, to je znak katastrofe. Loptica takođe pokazuje oda­ kle dolazi podrhtavanje.

primena

Podrhtavanje tla je posledica kretanja seizmičkih talasa. Oni ponekad prelaze hiljade kilometara.


6

obručasta

poznat po

tome što je izumeo seizmograf i napravio prvu kinesku kartu neba

sfera

Zahvaljujući tom izumu identifikovano je 2500 zvezda.

zemljin oblik

Zemlja nije ravna ploča, već je nalik na žumance okruženo nebom.

9 zmajeva Svaki drži kuglicu u čeljustima i ako se dogodi zemljotres, jedna kuglica upadne žabi u usta.

U ZEMLJINOJ UTROBI


HRONOLOGIJA

III vek p. n. e. Euklid je proučavao Talesa i formulisao zakone geometrije. Aristotel je opisivao svet i vekovima uticao na zapadnu i istočnu misao.

XVIII vek

X vek Alhazen je postavio osnove eksperimentalnog metoda, a važnost eksperimenata suprotstavio je neprikosnovenosti logičkog zaključivanja.

XIX vek

Hemija je postala moderna nauka kad je Lavoazje formulisao zakon održanja mase.

Darvin je dokazao da su vrste evoluirale. Mendel je otkrio zakone nasleđivanja. Faradej i Maksvel su otkrili elektromagnetizam. Mendeljejev je klasifikovao hemijske elemente.

1915. godina

1916. godina

Vegener je opisao razdvajanje kontinenata.

Ajnštajn je započeo rad na opštoj teoriji relativnosti.


XVI vek Kopernik je pisao da se planete okreću oko svoje ose i oko Sunca. Galileo Galilej i Kepler dokazaće da je taj heliocentrični sistem ispravan.

1900. godina

XVII vek Njutn je objasnio kretanje planeta pomoću opšteg zakona gravitacije. Harvi je opisao krvotok. Dekart je utvrdio da je racionalnost kriterijum kojim treba da se rukovodi naučno razmišljanje.

1903. godina

Nastaju prvi radovi na polju kvantne fizike, čije će teoretičare okupiti Bor.

Marija Kiri je dobila svoju prvu Nobelovu nagradu za izučavanje radioaktivnosti i otkriće polonijuma i radijuma.

1993. godina

2003. godina

Veb, koji su napravili Tim Berners-Li i Rober Kajo, 1989. godine postao je dostupan svima. Rođen je nov apstraktni univerzum mreža.

Projekat ljudskog genoma dovršio je identifikovanje i mapiranje 99,9% naših gena.


Naslov originala: Anne Blanchard & Tino SCIENCES 40 SAVANTS ET CHERCHEURS BAM!, Sciences © 2018 Gallimard Jeunesse, Paris AN BLANŠAR Nauka. 40 naučnika i istraživača © Kreativni centar, 2019 Ilustracije Tino S francuskog prevela Gordana Breberina Urednik Milena Trutin Lektor Violeta Babić Priprema za štampu Nebojša Mitić Izdavač Kreativni centar, Beograd, Gradištanska 8 tel.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavača Mr Ljiljana Marinković, direktorka Štampa Grafostil, Kragujevac Godina štampe 2019 Tiraž 1500 ISBN 978-86-529-0574-4


CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 001:929(02.053.2.025.2) БЛАНШАР, Ан    Nauka : 40 naučnika i istraživača / An Blanšar ; [ilustracije] Tino ; [s francuskog prevela Gordana Breberina]. – Beograd : Kreativni centar, 2019 (Kragujevac : Grafostil). – [84] str. : ilustr. ; 19 cm Prevod dela: Sciences : 40 savants et chercheurs / Anne Blanchard. – Tiraž 1.500. ISBN 978-86-529-0574-4 a) Научници COBISS.SR-ID 275171852


tino

40 velikih naučnika i istraživača

– matematičare, astronome, fizičare, hemičare, biologe, informatičare…

sadržaj

Biografije naučnika i istraživača, podaci o njihovim otkrićima, okolnostima u kojima su nastala i praktičnoj primeni tih izuma, kao i razne anegdote iz njihovih života i zanimljive činjenice. za sve velike zaljubljenike u nauku ISBN 978-86-529-0574-4

9 788652 905744

Tales Pitagora Aristotel Euklid Arhimed Džang Heng Hipatija iz Aleksandrije Bramagupta Avicena Alhazen Rodžer Bejkon Nikola Kopernik Galileo Galilei Johan Kepler Isak Njutn Vilijam Harvi Rene Dekart Antoan Lavoazje Meri Ening Majkl Faradej

Džejms Klerk Maksvel Čarls Darvin Gregor Mendel Luj Paster Dmitrij Ivanovič Mendeljejev Anri Poenkare David Hilbert Marija Kiri Ernest Raderford Albert Ajnštajn Nils Bor Alfred Vegener Alan Tjuring Rozalind Frenklin HGP i genom Vera Rubin Fransoaz Bare-Sinusi Tim Berners-Li Sedrik Vilani Žan Žuzel

nauka

NAUKA

ilustrator

upoznajte

40 NAUČNIKA I ISTRAŽIVAČA

AN BLANŠAR TINO

autorka

an blanšar

E=mc 2

AN BLANŠAR TINO

Profile for Kreativni centar

Nauka - 40 naučnika i istraživača  

Upoznajte 40 velikih naučnika i istraživača – matematičara, astronoma, fizičara, hemičara, biologa, informatičara… Saznajte biografske podat...

Nauka - 40 naučnika i istraživača  

Upoznajte 40 velikih naučnika i istraživača – matematičara, astronoma, fizičara, hemičara, biologa, informatičara… Saznajte biografske podat...