Page 1


MUZI^KA KULTURA za tre}i razred osnovne {kole {esto izdawe

autor

Vladica Ili}

ilustrovao

Boris Kuzmanovi}

recenzenti

Prof. dr Dimitrije Golemovi}, Fakultet muzi~ke umetnosti u Beogradu Olivera Ba~anac, profesor razredne nastave, O[ „Lazar Savati}“ u Zemunu Ivana Igwatovi}, urednik, Kreativni centar

lektor likovni urednik izdava~

urednici

za izdava~a {tampa tira` copyright

Mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Mr Sla|ana Ili} Mr Aleksandra Markovi} Dejan Begovi} Publikum 32.000 Ÿ Kreativni centar, 2010

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:78(075.2) ILI], Vladica, 1979 Muzi~ka kultura : za tre}i razred osnovne {kole / [ autor Vladica Ili} ; ilustrovao Boris Kuzmanovi} ] . ‡ 6. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2010 (Beograd : Publikum) . ‡103 str. : ilustr . ; 22 h 24 cm ‡ (Kreativna {kola) Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 32.000. ‡ Re~nik muzi~kih pojmova: str. 98. ‡ Bibliografija: str. 101 - - Muzi~ka kultura [Elektronski izvor] : primeri muzi~kih dela uz uxbenik za tre}i razred osnovne {kole. – 1 elektronski opti~ki disk (CD-ROM) : zvuk ; 12 cm ISBN 978-86-7781-369-7 COBISS.SR-ID 173911820

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za muzi~ku kulturu u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00170/2008-06 od 11.06.2008.


MUZI^KA KULTURA za tre}i razred osnovne {kole

1


O kwizi Na ~asovima muzi~ke kulture u tre}em razredu nau~i}e{ mnogo toga zanimqivog. Slu{a}e{ razne kompozicije ‥ narodne i umetni~ke, polonezu, operu i filmsku muziku. U~i}e{ da igra{ kolo. Igra}e{ se muzi~kih stolica i drugih muzi~kih igara. Odgovara}e{ na pitawa u muzi~kom kvizu, u~i}e{ da svira{ razne instrumente. Uz ovu kwigu ~asovi muzi~ke kulture za tebe }e biti prava pesma.

Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke

Autor igramo igramo se va`no o kompozitoru ispri~aj re{avamo seti se {ta smo nau~ili re~nik

2


Teme 1. Muzika oko nas 2. Igrajmo se zvucima 3. Muzi~ke ~arolije 4. Igrajmo se tonovima 5. Muzi~ko blago 6. Muzi~ka sva{tara

3


1. MUZIKA OKO NAS U^I]EMO ‡ ko je kompozitor ‡ {ta je kompozicija ‡ ko je dirigent ‡ {ta je dirigovawe

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da prepozna{ slu{ane i pevane kompozicije ‡ da se igra{ muzi~kih stolica ‡ da slu{a{ kompozicije iz Karnevala `ivotiwa (K. Sen-Sans) ‡ da do~ara{ neke `ivotiwe koriste}i ritmi~ke instrumente 5


Ponovo s muzikom

Podsetimo se: Muziku slu{amo, izvodimo i stvaramo. Solista je peva~ koji sam peva ili svira~ koji sam svira. Grupa peva~a ~ini hor, a grupa svira~a orkestar. Kompozitor je umetnik koji pi{e (komponuje) muzi~ko delo ‥ kompoziciju. Dirigent upravqa (diriguje) orkestrom ili horom. 6


Slu{aj kompozicije i prepoznaj ih. Wihove nazive napi{i na tabli.

Muzi~ke stolice Opis igre: Dokle god ~uje{ muziku ‥ igraj. Kad muzika prestane, brzo sedi na neku od stolica. Ne zaboravi da je broj stolica za jedan mawi od broja igra~a. Ko ostane bez stolice, ispada iz igre. Preostali igra~i nastavqaju igru s jednom stolicom mawe. 7


Kamij Sen-Sans Karneval `ivotiwa

U zbirci kompozicija Karneval `ivotiwa francuski kompozitor Kamij Sen-Sans (1835‥1921) muzikom je predstavio neke od `ivotiwa. Napisao je 14 kratkih kompozicija. Neke od wih si ve} slu{ao, a neke }e{ ~uti sada.

1. Lav O lavu kao `ivotiwskom caru govori se u mnogim pri~ama. Posve}ena mu je i jedna kompozicija iz Karnevala `ivotiwa. Napi{i naziv instrumenta kojim je do~arana lavqa rika.

2. Slon Ova kompozicija je pisana u ritmu igre koja se zove valcer. O valceru }e{ vi{e saznati kasnije. Sada slu{aj muziku. Obrati pa`wu na zvuke klavira i kontrabasa. Kontrabas je veliki instrument dubokog tona. Kompozitor ga je zbog toga i odabrao za zvu~no predstavqawe slona.

karneval

8


3. Labud Hajde da ~ujemo kako je kompozitor do~arao labuda. Muzika koju }e{ ~uti lepa je i ne`na, kao i sam labud.

Kojim instrumentom je Sen-Sans do~arao labuda?

Koji jo{ instrument ~uje{ u ovoj kompoziciji?

Opi{i {ta ose}a{ dok slu{a{ ovu kompoziciju. Ritmi~kim instrumentima (zve~kom, {tapi}ima, bubwem, trianglom) do~araj `ivotiwe iz ove pri~e. U {umi je osvanuo vedar dan. @ivotiwe su u`ivale u lepoti prirode. Pti~ice su pevale o dolasku prole}a. Meda se probudio iz zimskog sna. Krenuo je u potragu za {umskim medom. Na obli`wem proplanku zeka se grejao na toplim zracima sunca. Odjednom za~u {i{tawe zmije koja je gmizala nedaleko od wega. Upla{io se i po~eo da be`i niz livadu.

ritmi~ki instrumenti

9


Muzička kultura 3- radni udžbenik  
Muzička kultura 3- radni udžbenik