Page 1

CD-a

3

MUZI^KA KULTURA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE


Водич запамти – упућује на појмове које би требало да усвојиш како би употпунио знање

пронађи на интернету – упућује на интернет странице на којима ћеш наћи више информација из света музике

назив наставне теме

задатак – упућује на задатке које би требало да урадиш како би утврдио знање

П РА З Н И Ч Н О РА С П О Л О Ж Е Њ Е На који се начин у твојој породици прославља Божић?

Божић, Божић бата (божићна песма)

Allegro

      mf

Божић, Божић бата

 

ић, Бо - жић

      

ба - та,

        и

од

бо - ја

но - си ки - ту

  

до бо - ја

Бо - жић, Бо - жић

 

(божићна песма)

gro

та

објашњење непознатих речи

     

ба - та,*

      

вра - та

и

од

бо - ја * *

  ударати.  лупати,  значи    Батати Бој значи зид.

но - си ки - ту

  

до бо - ја

народна из Србије

      

зла - та

   

и сву ку - ћу

++Наведи назив свог омиљеног музичког

инструмента, па образложи свој избор.

да по - зла - ти

++Наведи називе телевизијских и радио-станица

  

до

које емитују музику коју волиш да слушаш. www.musicovery.com – музика коју волим

кро - ва.

*

**

зла - та

Музичким инструментима често је био инспирисан познати шпански сликар Пабло Пикасо.

да по - зла - ти

   Корона

   

и сву ку - ћу

је знак који ноту продужава за време које није строго одређено. + П. Пикасо, Виолина и гитара1

најрадоснијих и највећих хришћанских празника је Божић. На тај дан до Један кроод - ва.

Музика је одувек имала веома значајну улогу у животу и раду многих славних књижевника, филозофа, научника и других мислилаца. Они су је сматрали неисцрпним извором инспирације. Многи од њих бавили су се музиком, у њој уживали, њом се „хранили“.

у многим домаћинствима влада весело и празнично расположење, које је често праћено певањем божићних песмама.

Музика и ритам проналазе свој пут до најскровитијих места душе. Платон

H Божићна честитка из 1905. године

Музика изражава оно што није могуће рећи, а о чему је немогуће ћутати. Виктор Иго

H Божићна честитка из 2010. године

Без музике живот би био грешка. Фридрих Ниче

H Напиши божићну честитку неком од другова из одељења.

Затим смисли мелодију за текст који си написао, па је отпевај. 1

Народна из Србије, Ој бадњаче

+++Пронађи у некој енциклопедији, часопису или на интернету још неке

познате мисли о музици. Запиши их и објасни њихово значење. H Које гласове чујеш на снимку?

Да ли је песма изведена једногласно или вишегласно?

46

божићна песма корона

21

Ж. Масне, Медитације2 ++На ком је инструменту изведена солистичка деоница?

Каква осећања у теби изазива композиција коју си чуо? ¹ Pablo Picasso, Violin and guitar. Jules Massenet, Méditation. 2

кључне речи – упућују на најзначајније појмове који се налазе на страни

2

слушање – упућује на то на ком се компакт-диску и под којим бројем налази нумера препоручена за слушање

Фуснота – упућује на то како се у оригиналу пишу име аутора и назив дела

29

изјаве познатих личности


TEME Стара знања

Музички инструменти

Чудесни свет музике

Празнично расположење

Народно стваралаштво Народно стваралаштво у уметничкој музици Музичке разгледнице

Великани музичке сцене

3


СТАРА ЗНАЊА ОБНОВИЋЕМО:

• шта су ноте, а шта паузе • шта је ритам, а шта мелодија • шта је канон • који су ритмички, а који мелодијски инструменти • шта је темпо, а шта динамика • ко је Карл Орф • знање о C-dur лествици ТВОЈ ЗАДАТАК ЋЕ БИТИ:

• да довршиш започету ритмичку вежбу • да с друговима из одељења одиграш музичку пантомиму • да свираш и певаш разне композиције • да препознајеш звуке инструмената


стара знања Које смо народне песме певали у нижим разредима?

У ливади, под јасеном Allegro

   f

   

ли - ва - ди,

У

  у

     

  

под



ли - ва - ди,

под

ја - се - ном,

народна из Србије

    

во - да и - зви- ре,

    

ја - се - ном,

 хај,

  

H Ђ. Крстић, детаљ са слике Растанак момка и девојке

Знак којим се обележавају трајање и висина тона назива се нота. Пауза је знак којим се обележава тишина у музици. Смењивањем нота и пауза различитог трајања настаје ритам. ++Напиши на табли или у свесци ноте и паузе које смо учили,

почевши од најкраће. ++С друговима из одељења смисли ритмичку пратњу за песму

У ливади, под јасеном, па песму отпевајте и одсвирајте заједно.

нота пауза ритам

во - да и - зви- ре,

во - да и - зви - ре.

Ту се шета лепа Ката, воду захвата. С брега јој се момче баца златном јабуком. Узми, Като, узми, злато, моја ћеш бити.“ ” Нећу, нећу, не треба ми, имам драгана.“ ”

6

    


++Н  аведи називе ритмичких инструмената на којима смо свирали у нижим

разредима. Који ти се од њих највише допада и зашто?

++К  омбинујући ноте и паузе које смо досад научили, доврши следећу ритмичку вежбу.

Тактирањем провери тачност урађеног задатка.

    

  

 

++И  грај се ритмичке имитације с другом из клупе. Најпре одаберите ритмичке

инструменте на којима ћете свирати. Затим свирајте краће ритмичке мотиве, па их наизменично понављајте. 1

С. Јовић и М. Бранисављевић, Latino line ++Да ли на снимку композиције препознајеш звуке неких инструмената? Којих?

Да ли је ритам исти током целе композиције? Објасни.

ритмички инструменти

7


стара знања Шта све чини линијски систем?

УМЕТНОСТ МУЗИЦИРАЊА Низ тонова одређеног ритма и тонске висине назива се мелодија. Инструменти на којима се, осим ритма, може свирати и мелодија називају се мелодијски инструменти.

++И  спричај све што знаш о металофону и блок-флаути.

Зашто су плочице металофона обојене различитим бојама? Објасни. Како се држи блок-флаута? Објасни. ++О  диграј музичку пантомиму с друговима из одељења. На металофону

или блок-флаути одсвирај мелодију неке песме коју смо учили претходне школске године. Задатак осталих ученика јесте да препознају која је то композиција. Онај који погоди, свираће следећи. ++Наведи називе још неких мелодијских инстумената. ++П  ослушај Музички колаж састављен од делова

композиција које смо слушали у нижим разредима. Наведи називе тих композиција и имена њихових аутора. Затим изложи своја запажања и утиске о њима. 2

Mузички колаж ++К  оја ти се композиција из Музичког колажа

највише допада и зашто?

8

мелодија мелодијски инструменти

H С. Павловић Џиндо, Колаж


Завичају мој Allegro

   mf

За

 

-

ви - ча

-

 

ју

то

мој,

   

Ми - ри - сна

крај.

 





1.

мој

дом

је

-

ми

   по - ља





ли

2.

знај!

-

род

цвет - ни



  

и

знај!

2. Шуми речица, јури у бескрај, на брегу кућица, бела је сва. То мој дом је знај!

непознати аутор

ни



гај,

3. Мајка је у њој, бдије ноћ и дан, радост на лицу увек јој сја кад ме угледа.

++Опиши свој завичај. Шта је у њему лепо и занимљиво? ++П  реброј тактове и знаке за понављање у песми Завичају мој.

Води рачуна о томе да тактове бројиш оним редом којим их свираш или певаш, поштујући ознаке у нотном запису песме. Ако композицију или неки њен део желимо да поновимо, употребићемо знакe за понављање. Ако се при понављању завршетак мелодије мења, обележићемо га прима волтом (први пут) и секунда волтом (други пут). Током првог извођења изводи се оно што се налази у прима волти. Приликом понављања прима волта се прескаче, а изводи се оно што се налази у секунда волти.

Песма Завичају мој дело је непознатог аутора. Призорима из свог завичаја били су инспирисани многи уметници. Један од њих је и наш познати сликар Сава Стојков. У својим остварењима Стојков је овековечио пејзаже, салаше и људе из родне Бачке. ++К  омпонуј, насликај или напиши дело

инспирисано твојим завичајем. знаци за понављање прима волта секунда волта

H С. Стојков, Житна поља

9


стара знања Шта је канон? Како се изводи?

Брате Иво   p

Frère Jacques Brother John

1

 

Бра - те И - во, Frè - re Jac - ques, Are you slee - ping,

 

2

непознати аутор

бра - те И - во, спа - ваш ли, frè - re Jac - ques, dor - mez vous, are you slee - ping, brot - her John,

спа - ваш ли? dor - mez vous? brot - her John?

3

               

 

Већ сва зво - на зво - не, већ сва зво - на зво - не, бим, бам, бом, бим, бам, бом. Son - nez les ma - ti - nes, son - nez les ma - ti - nes, dig, ding, dong, dig, ding, dong. Mor - ning bells are rin - ging, mor - ning bells are rin - ging, ding, ding, dong, ding, ding, dong.

++Песму Брате Иво отпевај прво

лагано, затим умерено и на крају брзо.На одговарајућем месту у нотном запису напиши ознаку за темпо који је, по твом мишљењу, најприкладнији за ову песму.

Брзина којом се изводе музичка дела назива се темпо. Ознаке за темпо обележавају се речима италијанског језика. adagio (адађо) – лагано andante (анданте) – умерено лагано moderato (модерато) – умерено брзо allegro (алегро) – брзо presto (престо) – веома брзо H М. Вили, Фестивалска звона2 3

10

Т. Албинони, Адађо1

¹ Tomaso Albinoni, Adagio in Sol minore. 2 Мikhail Villie, Festival Bells.

канон темпо


Јеж

 

Allegro

1

p Гле,

  за

(канон)

и - де

 њим

 јеж,

и - де

2

 

mp за

З. Гргошевић

је - жом

f се - дам мра - ви

 и

и - де

миш,

ви - ше

mf

  а

ништ’.

++У нотном запису песме Јеж заокружи

такт који би на основу ознака за динамику требало да певаш гласно.

Јачина којом се изводе музичка дела назива се динамика. Ознаке за динамику обележавају се скраћеницама италијанских речи. тихо – piano (пијано) – p средње тихо – mezzopiano (мецопијано) – mp средње гласно – mezzoforte (мецофорте) – mf гласно – forte (форте) – f Знак за постепено појачавање музике је crescendo (крешендо). Знак за постепено утишавање музике је decrescendo (декрешендо). 4

Р. Штраус, Тако је говорио Заратустра¹ ++Н  аведи ознаке за динамику које одговарају музичком току композиције

Тако је говорио Заратустра. ¹ Richard Strauss, Also sprach Zarathustra.

динамика

11


стара знања Како се назива певање у два гласа?

На ливади Allegro

       mf



   

зе - ле - ној

ша - ре - ни се





На ли - ва - ди

            p кроз ли - ва - ду

по - ток

 

    

mf кроз ли - ва - ду

     кроз ли - ва - ду

ма - ли,

 

по - ток

 

 

по - ток

 

ма - ли

 

 



-

ће,

цве

           ње - го - ви су



би - стри



ма - ли



М. Милојевић

-

ше



 ше

-



ff -

ва - ли,

 -

ће,

 

 

ће.

2. Крај потока хлађаног, 3. И славуја одасвуд сред вечерњег мира, песмица се јави, у фрулицу пастир млади, док на земљу мрак се свија, док миришу виногради, поветарац док ћарлија, у фрулицу пастир млади свира. док на земљу мрак се свија плави.

Певајући каноне, припремили смо се да научимо и други облик вишегласног певања. Песму нашег чувеног композитора Милоја Милојевића На ливади знамо из претходних разреда. Сада смо јој додали и други глас. Први глас пева ноте чији су вратови окренути нагоре, а други глас ноте чији су вратови окренути надоле. Ознаке за темпо и динамику заједничке су за оба гласа.

Први глас

Allegro

       mf

На ли - ва - ди



вишегласно певање



зе - ле - ној

Други глас

++Пронађи у нотном запису песме тон који истовремено певају оба гласа.

12




    

Композиција за два металофона

Moderato

    

   

               

   

     

   



   

     



           

   

   

                

   

 

     



К. Орф

 

 

 

      

        

   

 

 Наведи називе тонова које смо учили, а који се у овој

композицији не појављују.  Размисли о томе да ли је Композицију за два металофона

могуће записати у једном линијском систему.

Композитор који је формирао групу дечјих музичких инструмената зове се Карл Орф. Велики део живота тај немачки композитор посветио је музичком образовању деце. Једна од његових најпознатијих композиција намењених деци јесте Музика поетика. 5

К. Орф, Музика поетика¹  Да ли препознајеш звуке неких инструмената?

Којих? Опиши своја запажања и утиске о овој композицији. ¹ Carl Orff, Musica Poetica.

13


стара знања Шта је солмизација?

Сол ми зација

(из филма Моје песме, моји снови)

Весело

    

лес - тви - це,



РЕ

      



      

      

   

ДО

  

и - ме

је

  

 

МИ

са њи - ма

СОЛ

      

    СИ 2.

  до

дру - гу - је,

је ва-жан ка - о

сан,

      

је бли- зу то - на ДО,

о - кта - ве.

ФА

 ЛА

за њи - ма лу - ду - је,

је не-жан ка - о

        та - ко се

ла - ко сти - же

       

лан,

     

1.

до

о - кта - ве,

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ, ЛА, СИ, ДО, СОЛ, ДО.

 Песма Солмизација једна је од најпознатијих

музичких нумера из познатог дечјег филма Моје песме, моји снови1. Пронађи снимак тог филма, па га погледај с друговима из одељења.

Тонови солмизације стари су скоро хиљаду година. Измислио их је учитељ певања Гвидо Аретински како би својим ученицима поједноставио учење певања. H Статуа Гвида Аретинског у Фиренци

¹ The Sound of Music

о - че - ку - је свој ред,

Када композицију певамо изговарајући називе тонова до, ре, ми, фа, сол, ла, си и до, кажемо да певамо солмизацијом.

14

Р. Роџерс

солмизација


C-dur лествица  

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII (I)

ДО

РЕ

МИ

ФА

СОЛ

ЛА

СИ

ДО

Низ од осам тонова који су поступно поређани од најнижег до највишег назива се лествица. Лествични тонови певају се солмизацијом, изговарају се абецедом и пишу латиницом. Сваки тон у лествици има своје место које се назива ступањ, а обележава се римским бројем. У музици постоје разне лествице. Свака од њих назив добија по I ступњу. Лествицe које звуче весело називамо дурским лествицама. Оне се обележавају великим словима, а у свом називу имају реч dur – од латинске речи durus, што значи тврд.  Отпевај C-dur лествицу узлазно и силазно, па наведи још неку

реч којом бисмо је могли описати.  Погледај фотографију на којој деца представљају C-dur лествицу, па закључи

између којих је ступњева те лествице размак већи, а између којих мањи. Већи размак између два суседна тона у лествици назива се цео степен. Мањи размак између два суседна тона у лествици назива се полустепен. У свакој дурској лествици полустепени се налазе између III и IV, као и између VII и VIII (I) ступња. Између свих осталих ступњева налазе се цели степени. лествица ступањ дурске лествице

цео степен полустепен

15


сети се ш та смо на у чили

1. Одговори на следећа питања: • Шта је нота, а шта пауза? • Како се назива низ тонова одређеног ритма и тонске висине? • Како изгледају знаци за понављање? Чему служе? • Какву улогу имају прима и секунда волта? • Шта је темпо, а шта динамика? • Како се назива низ од осам тонова који су поступно поређани од најнижег до највишег? • Шта је ступањ? Како се обележава? • Како се назива већи размак између два суседна тона у лествици, а како мањи? • Између којих се ступњева дурске лествице налазе полустепени?

2. Наведи значење следећих италијанских речи: • piano • mezzopiano • mezzoforte • forte • crescendo • decrescendo

16

• аdagio • аndante • мoderato • аllegro • presto


списак песама • Народна из Србије, У ливади, под јасеном /6 • Непознати аутор, Завичају мој /9 • Непознати аутор, Брате Иво /10 • З. Гргошевић, Јеж /11 • М. Милојевић, На ливади /12 • К. Орф, Композиција за два металофона /13 • Р. Роџерс, Солмизација /14 • М. Илић Бели, Здравица /30 • Народна из Војводине, Дунаве, Дунаве /36 • Ј. Хајдн, Секин плач /37 • Вл. Илић, Сади дрво /38 • К. Орф, Динг, донг /39 • К. Бабић, Веверица /40 • Народна из Шкотске, McDonald's Farm /42 • Божићна песма, Божић, Божић бата /46 • Коледарска песма, Ој Стојане /47 • Д. Јенко, Боже правде /48 • К. Станковић, Светосавска химна /50 • Народна из Војводине, Бећарац /56 • Народна из Војводине, Банаћанско коло /57 • Народна из западне Србије, Три ливаде /58 • Народна из Србије, Девојачко коло /59 • Народна из Шумадије, Чобан тера овчице /60 • Народна из Шумадије, Шетња /61 • Народна из Србије, Повела је Јела /64 • Народна из Србије, Вишњичица род родила /65 • Народна из Војводине, Ти једина /66 • Народна из Шумадије, Дивна, Дивна /67 • Народна из Македоније, Биљана платно белеше /68 • Песма из Аустрије, Право пријатељство /74 • Песма из Белгије, Нек свуд љубав сја /75 • Песма из Италије, Сад зиме више нема /76 • Песма из Финске, Пролеће у шуми /77 • Песма из Енглеске, Птица пева /78 • Народна из Србије, Дед' поиграј, медо /80 • Народна из Србије, Осу се небо звездама /82 • Песма из Аустрије, Гушчица /84 • Народна из Србије, На студенцу /85 • В. А. Моцарт, Празник /89 • Д. Деспић, Шума на киши /91 • М. Глинка, Ветар дува /93

99


композиције за слушање • С. Јовић и М. Бранисављевић, Latino line /7 • Музички колаж /8 • Т. Албинони, Адађо /10 • Р. Штраус, Тако је говорио Заратустра /11 • К. Орф, Мизика поетика /13 • Ј. С. Бах, Свита за виолончело соло бр. 1, Прелудијум /18 • А. Дворжак, Симфонија бр. 9, Из новог света, 4. став /19 • Н. Паганини, Каприс бр. 24, a-moll /21 • П. И. Чајковски, Концерт за виолину и оркестар, D-dur, 1. став /21 • В. А. Моцарт, Дуо за виолину и виолу, G-dur, 3. став /22 • В. Волтон, Концерт за виолу и оркестар, 2. став /22 • К. Сен Санс, Лабуд из циклуса Карневал животиња /23 • А. Дворжак, Концерт за виолончело и оркестар, h-moll, 1. став /23 • Е. Григ, У пећини горског краља /23 • К. Сен Санс, Слон из циклуса Карневал животиња /24 • С. Кусевицки, Концерт за контрабас и оркестар, A-dur, 3. став /24 • О. Петерсон, Роб Рој /24 • А. Дворжак, Гудачки квартет бр. 12, F-dur, 1. став /25 • Б. Бритн, Једноставна симфонија, 2. став /25 • Ж. Масне, Медитације /29 • М. Проле, Круна од нота /31 • А. Хачатуријан, Игра сабљама из балета Гајана /32 • Ђ. Росини, Увертира из опере Виљем Тел /33 • П. Макартни и С. Вондер, Абонос и слоновача /34 • Л. ван Бетовен, Менует из 2. става Сонате G-dur /35 • Ј. Штраус Млађи, На лепом плавом Дунаву /36 • Ј. Хајдн, Гудачки квартет, C-dur, 2. став /37 • Ж. Б. Барије, Allegro prestissimo /39 • К. Бабић, Веверица /40

100

• А. Дворжак, Хумореска /41 • Народна из Шкотске, McDonald's Farm /42 • К. Сен Санс, Финале из циклуса Карневал животиња /43 • Народна из Србије, Ој бадњаче /46 • Народна из Србије, Ој убава /47 • Д. Јенко, Боже правде /48 • Л. ван Бетовен, Ода радости /49 • М. Антоан Шарпантје, Те Deum /49 • К. Станковић, Светосавска химна /50 • Народна из Србије, Где си било, јаре моје /54 • Народна из Србије, Девојачко коло /54 • Народна из Војводине, Коло /57 • Народна из западне Србије, Ваљевска подвала /58 • Народно коло из Србије, Ужичко коло /59 • Народна из централне Србије, Иде Миле, лепо се обукô /60 • Народна из Србије, Идем путем, песма с' ори /61 • С. Ст. Мокрањац, Пета руковет /65 • Ј. Јовичић, Војвођанска свита (избор) /66 • М. Тајчевић, Седам балканских игара (избор) /67 • С. Христић, Грлица из балета Охридска легенда /69 • П. Коњовић, Велика чочечка игра /71 • Песма из Аустрије, Право пријатељство /74 • Песма из Белгије, Нек свуд љубав сја /75 • Е. Григ, Последње пролеће /76 • Песма из Финске, Пролеће у шуми /77 • К. Сен Санс, Пијанисти из циклуса Карневал животиња /79 • Народна из Србије, Дед' поиграј, медо /80 • С. Ст. Мокрањац, Друга руковет /82 • В. А. Моцарт, Варијације на француску песму „Ах, кажем вам, мама“ (избор) /84 • Народна из Србије, На студенцу /85 • В. А. Моцарт, Мала ноћна музика, 1. и 3. став /88 • Б. Сметана, Влтава /90 • А. Вивалди, Пролеће /92 • М. Мусоргски (М. Равел), Слике са изложбе (избор) /94


Литература М. Озгијан, Песма у школи, Београд 1988. Б. Д. Стефановић, Музичка настава I, Београд 1966. Ј. Гавриловић, Моја хармоника II, Књажевац 1989. Ј. Гавриловић, Моја хармоника III, Књажевац 1987. Д. Лазаревић, Музичко васпитање у разредној настави, Сарајево 1972. Р. М. Анђелковић, Музика II, Београд 1956. Д. Плавша, Б. Поповић, Д. Ерић, Музика у школи I, Београд 1961. Н. Ћирић, Г. Стојановић, Музичка култура за 5. и 6. разред основне школе, Београд–Књажевац 1988. Р. М. Анђелковић, Музичко васпитање кроз песму, Књажевац 1973. Ђ. Лекић, Методика наставе певања у основној школи, Београд 1955.

101


садржај 1. Стара знања У ливади, под јасеном – народна из Србије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Дечји ритмички инструменти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Уметност музицирања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Завичају мој – непознати аутор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Брате Иво – непознати аутор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 З. Гргошевић – Јеж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 М. Милојевић – На ливади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 К. Орф – Композиција за два металофона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Р. Роџерс – Солмизација. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 C-dur лествица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. Музички инструменти Инструментална музика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гудачки инструменти – виолина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гудачки инструменти – виола и виолончело. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гудачки инструменти – контрабас и гудачки ансамбли. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 20 22 24 26

3. Чудесни свет музике Моја музика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. Илић Бели – Здравица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Средишта музичких збивања. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Упознавање с клавијатуром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дунаве, Дунаве – народна из Војводине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ј. Хајдн – Секин плач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вл. Илић – Сади дрво. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. Орф – Динг, донг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. Бабић – Веверица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вл. Илић – Нећкалица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDonald’s Farm – народна из Шкотске. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зоо-ритам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 30 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44

4. Празнично расположење Божић, Божић бата – божићна песма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ој Стојане – коледарска песма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Д. Јенко – Боже правде. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. Станковић – Светосавска химна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

46 47 48 50 52


5. Народно стваралаштво Широм Србије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Војводином. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Западном Србијом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Централном Србијом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 56 58 60 62

6. Народно стваралаштво у уметничкој музици Стеван Стојановић Мокрањац – Пета руковет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Јован Јовичић – Војвођанска свита. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Марко Тајчевић – Седам балканских игара. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стеван Христић – Охридска легенда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Петар Коњовић – Коштана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 66 67 68 70 72

7. Музичке разгледнице Право пријатељство – песма из Аустрије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нек свуд љубав сја – песма из Белгије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сад зиме више нема – песма из Италије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пролеће у шуми – песма из Финске. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Птица пева – песма из Енглеске. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Природна a-moll лествица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дед’ поиграј, медо – народна песма из Србије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хармонска a-moll лествица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Осу се небо звездама – народна из Србије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Музичка слагалица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гушчица – песма из Аустрије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . На студенцу – народна из Србије. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

8. Великани музичке сцене Волфганг Амадеус Моцарт – Мала ноћна музика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 В. А. Моцарт – Празник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Беджих Сметана – Влтава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Д. Деспић – Шума на киши. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Антонио Вивалди – Пролеће. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 М. Глинка – Ветар дува. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Модест Мусоргски – Слике са изложбе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Сети се шта смо научили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Блок-флаута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Дневник слушања музике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Списак песама. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Композиције за слушање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Садржај . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

103


МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Аутор Владица Илић Рецензенти проф. др Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности, Београд Даниела Јовчић, наставник музичке културе, ОШ „Вук Караџић“, Београд Емилија Кокаи, професор музичке културе, ОШ „Данило Зеленовић“, Сириг Лектор Виолета Бабић Графички дизајн Душан Павлић, Андреј Војковић Предметни уредник Владица Илић Уредник издања Славица Марковић Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 За издавача мр Љиљана Маринковић Тираж 7. 000 Штампа Графипроф Copyright © Креативни центар 2011 * Издавач посебно захваљује на сарадњи и помоћи СОКОЈ-у, Етно-одсеку Музичке школе Стеван Стојановић Мокрањац у Краљеву и Радионици за израду народне ношње Кири.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) ИЛИЋ, Владица, (1979) Музичка култура : за пети разред основне школе / Владица Илић. Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : Графипроф). - 105 стр. : илустр. ; 27 cm. - (Креативна школа) Тираж 7.000. - Библиографија: стр. 102. ISBN 978-86-7781-725-1 COBISS.SR-ID 182526476

Министар просвете и спорта Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за музичку културу у петом разреду основне школе решењем број 650-02-00706/2010-06 од 27. јануара 2011. године.


CD-a

3

MUZI^KA KULTURA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Muzicka kultura 5 - udžbenik  
Muzicka kultura 5 - udžbenik