Muzička kultura za četvrti razred

Page 1

MUZI^KA KULTURA ZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE

za ~etvrti razred osnovne {kole

4za ~etvrti razred osnovne {kole

4


Увод

Водич

На часовима музичке културе у четвртом разреду радићеш много тога занимљивог. Певаћеш многе песме, слушаћеш разне композиције – народне, дечје и уметничке. Свираћеш на разним инструментима, учићеш да играш валцер. Упознаћеш се с новим музичким појмовима, као и с подацима о животу славних композитора. Уз ову књигу часови музичке културе за тебе ће бити права песма.

задатак слушамо свирамо певамо тактирамо

Аутор караоке играмо важно о композитору испричај решавамо у Радној свесци сети се шта смо научили кључне речи 2


Теме 1. Недавно сам био трећак 2. Време је за нова знања 3. Школа за ноте 4. Новогодишње расположење 5. Музичке пустоловине 6. Пролеће нам доноси радости нове 7. Културно наслеђе Србије

31.

НЕДАВНО САМ БИО ТРЕЋАК ПОНОВИЋЕМО – шта су ноте, паузе и ритам – шта су такт, тактица и знак за понављање – шта је мелодија – од чега се састоји линијски систем – у које инструменте спадају металофон и блок-флаута – шта је народна, а шта уметничка музика – шта је коло, како се игра и на којим се инструментима свира

5


ЗНАЊЕ ЗЛАТА ВРЕДНО

Упознајући се са цртаним ликовима и причом чији су они главни јунаци, у току прошле школске године научили смо ноте и паузе. Подсетимо се: Знак којим се обележавају трајање и висина тона назива се нота. Знак којим се обележава тишина у музици назива се пауза. Смењивањем нота и пауза различитог трајања настаје ритам.

Уради задатке на страни 4 у Радној свесци.

Присети се неке од разбрајалица које смо учили у трећем разреду, еду, па је изведи сa другарима из одељења. 6

нота, пауза, ритам


Поновимо: Као што су у стану собе раздвојене зидовима, тако су и у нотном запису тактови раздвојени тактицама. За понављање композиције или неког њеног дела уместо преписивања можемо употребити знак за понављање, репетицију ( или ).

ɂɞɟ ɦɚɥɢ ɩɚɬɚɤ (Ƚ. Ɍɚɪɬɚʂɚ)

ɍɦɟɪɟɧɨ

G

5

5

ɂ - ɞɟ Ɋɟ - ɩɢʄ

G 5

5

Ʉɚ - ɨ

5

5

5

ɦɚ - ɥɢ ɦɭ ʁɟ

ɩɚ ɤɪɚ -

5

5

5

ɜɨʁ - ɧɢɤ

ɫɬɭ

5

5

5

5

ɢ - ɞɟ

ɞɚ

ɫɟ

ɤɭ

G 5

-

-

ɂ. Ʌ. Ʉɚɥɢɧɫɤɢ

5

5

ɬɚɤ ɬɚɤ,

ɧɚ ɤʂɭɧ

5

5

5

5

5

B

ɞɚ - ɥɟ - ɤɢ ʁɟ ʃɟ - ɝɨɜ

5

5

ɬɪɚ - ɬɚ - ɪɚ - ɬɚ

5

5

ɩɚ,

ɤɚ - ɠɟ: „Kɜɚ,

5

5

ɩɭɬ. ɠɭɬ.

B

5

ɩɚ:

5 ɤɜɚ,

::

-

ɬɚ,

B ɤɜɚ!“

Подсети се композиција које смо слушали у трећем разреду. Препознај их и наведи њихове називе.

такт, тактица, знак за понављање

7


СВИРАМ, ПЕВАМ, РАДУЈЕМ СЕ Упознајући се с хотелом у којем су смештени наши цртани јунаци, у току прошле школске године упознали смо се с простором у којем станују ноте.

Подсетимо се: Низ тонова одређеног ритма и тонске висине назива се мелодија. Да бисмо неку мелодију могли да запишемо, потребан нам је линијски систем. Њега чине 5 линија и 4 празнине. На почетку линијског система пишу се виолински кључ и ознака за врсту такта.

5 4 3 2 1

4 3 2 1

Уради задатак на страни 4 у Радној свесци. Oтпевај неутралним слогом на или ла мелодију неке песме коју смо учили прошле школске године. Задатак осталих ученика јесте да препознају која је то песма. Ученик који погоди, певаће следећи. 8

мелодија, линијски систем, виолински кључ


Поновимо: Металофон и блок-флаута су мелодијски инструменти, јер се осим ритма на њима може свирати и мелодија.

Уради задатке на страни 5 у Радној свесци.

ȭɚɤ Ⱦ. Ȼɚɫɪɚɤ

ɍɦɟɪɟɧɨ

G

5 5 5 5 ɍ

G 5

ɲɤɨ - ɥɢ

5

ɱɢ - ɨ,

5

ʁɟ

5 5 5 5 ɧɚɲ ɛɪɚ - ɰɚ

ɢ

5

5

5

ɧɚ - ɫɦɟ - ʁɚɧ,

ɯɚʁ,

5 5 ɭ

5

5 5

ɞɪɭ -ɲɬɜɚɧ -ɰɭ

5

ɱɢ - ɨ,

5

5

5 5 5 5 ɨ - ɫɧɨ - ɜɚ - ɰɚ,

5

4

ɧɚ - ɫɦɟ - ʁɚɧ.

ȼɟʄ ɡɧɚ ɲɬɚ ʁɟ ɢ ɱɢɬɚɧɤɚ, ɩɢɲɟ ɞɭɝɨ, ɛɟɡ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ, ɫɜɚɤɢ ɧɨɜɢ ɞɚɧ, ɯɚʁ, ɫɜɚɤɢ ɧɨɜɢ ɞɚɧ.

Ф. Шуберт, Музички тренутак

Да ли препознајеш звук неког инструмента? Ког?

металофон, блок-флаута, мелодијски инструменти

9


МУЗИЧКО НАСЛЕЂЕ Подсети се песме коју смо учили у трећем разреду.

ɍ Ȼɭɞɢɦɭ ɝɪɚɞɭ ɋ. ɋɬ. Ɇɨɤɪɚʃɚɰ

Ȼɪɡɨ

G mf

5

5

ɍ

Ȼɭ

G 5

5 5

ɱɭ - ɞɨ

G

5

5

ɫɬɢ - ɧɚ?

5 -

5

5

ɞɢ - ɦɭ

5

-

ɝɪɚ

5 5 5

B

5

5

ɤɚ -

- - ɠɭ.

5

5

5

ɑɭɞ - ɧɨ

f

ɏɦ,

5

5

ɱɭ

- ɞɨ

Ɇɢɲ ɩɨɫɟʁô ɩɪɨʁɭ ɩɨ ʁɟɠɟɜɭ ɩɨʂɭ. ɏɦ, ɯɦ, ʁɟ ɥ’ ɢɫɬɢɧɚ? ɉɨ ʁɟɠɟɜɭ ɩɨʂɭ.

5

5

5

ɯɦ,

5

5

ɱɭɞ - ɧɨ

ɞɭ

4

5

4

5

B

ɤɚ -

- -

mf

5 ʁɟ ɥ’

5

5 5 ɢ

-

4

ɠɭ.

ɇɚɪɚɫɥɚ ʁɟ ɩɪɨʁɚ ɦɢɲɭ ɞɨ ɤɨɥɟɧɚ. ɏɦ, ɯɦ, ʁɟ ɥ’ ɢɫɬɢɧɚ? Ɇɢɲɭ ɞɨ ɤɨɥɟɧɚ.

Ɇɢɲɭ ɞɨ ɤɨɥɟɧɚ, ɠɚɛɢ ɞɨ ɪɚɦɟɧɚ. ɏɦ, ɯɦ, ʁɟ ɥ’ ɢɫɬɢɧɚ? ɀɚɛɢ ɞɨ ɪɚɦɟɧɚ.

Подсетимо се: Музика која је настала у народу назива се народна музика. Музика коју стварају музички образовани појединци назива се уметничка музика. Песма У Будиму граду настала је у народу, али ју је записао и у Другу руковет уврстио Стеван Стојановић Мокрањац. Преброј тактове, ноте и паузе песме У Будиму граду. 10

народна музика, уметничка музика

Уради задатак на страни 5 у Радној свесци.


Поновимо: Коло је најпопуларнија српска народна игра. Игра се у низу, а свира на многим инструментима – фрули, тамбури, хармоници, труби...

ɂɝɪɚ ɤɨɥɨ ɧɚɪɨɞɧɚ ɢɡ ɋɪɟɦɚ

ȼɟɫɟɥɨ

G 5

5

ɂ - ɝɪɚ

G 5 ɭ

5

ɋɚɞ

5

5

ɤɨ - ɥɨ,

5

ɬɨɦ

G 5

5

5

ɤɨ - ɥɭ,

5

5

ɫɟ

ɜɢ - ɞɢ,

5

5

ɫɚɞ

ɫɟ

ɜɢ - ɞɢ,

5

5

ɢ - ɝɪɚ

5

5

ɭ

ɬɨɦ

5

5

ɤɨ - ɥɨ

ɭ

5

5

5

5

ɤɨ - ɥɭ

5

5

5

5

ɞɜɚ - ɞɟ - ɫɟɬ

ɢ

ɞɜɚ,

5

5

5

5

ȳɨ - ɜɚ

ɢ

5

ɥɟ - ɩɢ

5

5

5

5

5

5

ɫɚɞ

ɫɟ

ɡɧɚ

ɤɨ

ɫɟ

ɤɨ - ɦɟ

5

G 5

5

5

5

5

5

5

5

5

ɫɚɞ

ɫɟ

ɡɧɚ

ɤɨ

ɫɟ

ɤɨ - ɦɟ

5

5

-

ɝɪɚ.

5

5

ɞɨ - ɩɚ - ɞɚ,

5

5

5

ɞɨ - ɩɚ - ɞɚ.

Ȼɢɪɚʁ, ȳɨɜɨ, ɛɢɪɚʁ, ȳɨɜɨ, ɤɨɝɚ ɬɟɛɢ ɞɪɚɝɨ, ɋɚɦɨ ɧɟɦɨʁ, ɫɚɦɨ ɧɟɦɨʁ ɤɨɝɚ ɧɟɦɚɲ ɪɚɞɨ. ɋɚɞ ɫɟ ɜɢɞɢ, ɫɚɞ ɫɟ ɡɧɚ...

Са другарима из одељења смисли кораке за песму Игра коло, па играјте заједно.

Народно Радмилино коло

Наведи називе дворских игара (плесова) које смо помињали и слушали у трећем разреду.

Да ли препознајеш звуке неких инструмената? Којих?

коло

11


СЕТИ СЕ шта смо научили

За понављање композиције или неког њеног дела, уместо преписивања, можемо употребити знак за понављање, репетицију. Низ тонова одређеног ритма и тонске висине назива се мелодија. Музика која је настала у народу назива се народнa музикa. Музика коју стварају музички образовани појединци назива се уметничкa музикa. Коло је најпопуларнија српска народна игра.

Провери своје знање решавајући задатке на страни 6 у Радној свесци.

12Списак песама И. Л. Калински, Иде мали патак /7 Д. Басрак, Ђак /9 С. Ст. Мокрањац, У Будиму граду /10 Народна из Срема, Игра коло /11 М. Субота, Деца су украс света /14 Народна с Косова, Разгранала грана јоргована /17 Н. Херцигоња, Мали ђачки валцер /19 В. Илић, Певајмо /20 Преторијус, Гласићи нам тихо брује /21 Народна из Шумадије, Лепе ли су, нано, Гружанке девојке /23 Народна из Србије, Лазара мајка карала /26 Народна из Србије, Родно је небо звездама /27 Народна из Србије, Зелени се, јагодо /29 Народна из Србије, У ливади /30 Народна из Баната, Лепо ти је рано уранити /32 В. Илић, Синоћ сам певао /34 Народна из Србије, Будила мајка Ивана /35 В. Илић, Једна нота фали с краја /36 С. Барић, Срећна Нова година /40 Б. Станчић, Први снег /42 Непознати аутор, Канон /44 Б. Станчић, Зима /45 А. Власак, Лествица /48 Ф. Лучић, Полустепен /49 Б. Станчић, Ветар /51 В. Илић, Интервал /52 М. Милојевић, На ливади /56 К. Орф, Композиција за два металофона /57 Б. Станчић, У априлу /59 П. И. Чајковски, Наполитанска песма /65 Н. Вукомановић, Домовина /70 Народна с Косова, Јечам жела Косовка девојка /72 Народна из Војводине, Поранила девојчица /74

90

А. Кораћ, Медвед Брундо /77 М. Шоуц, Јесен /78 Г. Илић, Веверица /79 С. Маринковић, Дечја права /80 Б. Станчић, Зима /81 С. Малушић, Принцеза /82 Н. Мајдевац, Деца могу да полете /84 А. Бан, Понашам се попут паше /85 Г. Илић, Има једна Марија /86 Песма из Данске, Стигло је лето /87 Народна песма, Јесте ли видели? /88 Народна из Босне и Херцеговине, Боса Мара /88 Песма из Румуније, Прича о чобанчету са фрулицом / 89

Караоке Б. Станчић, Данас /22 Ј. Це, Вивак /37 Песма из Немачке, Птице се враћају /58 Б. Станчић, Ближи се, ближи лето /62


Композиције за слушање Ф. Шуберт, Музички тренутак /9 Народно Радмилино коло /11 Ј. Хајдн, Дечја симфонија /15 Н. Србин, Херувимска песма /17 В. А. Моцарт, Менует из Мале ноћне музике /18 Ј. Штраус Син, На лепом плавом Дунаву /19 Ф. Менделсон, Свадбени марш /21 Народна из Шумадије, Лепе ли су, нано, Гружанке девојке /23 Ф. М. Тороба, Бургалеса /27 Непознати аутор, Зелени рукави /29 Ј. Јовичић, Македонска рапсодија /31 Е. Григ, Јутро /33 С. Ст. Мокрањац, Девета руковет /35 Ж. Бизе, Свита – Дечја игра /37 Н. Мајдевац, Деца могу да полете /41 Ј. Пахелбел, Канон /45 Ж. Ф. Рамо, Тамбурин /49 Е. Григ, У пећини горског краља /50 Т. Албинони, Адађо /51 П. Озгијан, Мала свита за оркестар хармоника /53 А. Вивалди, Пролеће /57 Ј. Драговић, Пролећни сан /59 К. Сен-Санс, Карневал животиња (Кенгури, Корњаче, Антилопе, Акваријум, Финале) /60–61 А. Дворжак, Прва словенска игра /63 П. И. Чајковски, Лабудово језеро (Наполитанска песма) /64 П. И. Чајковски, Лабудово језеро (Валцер, Игра лабудова) /65 М. Мусоргски, Слике са изложбе (Игра пилета у љусци од јајета, Баба Јага) /66 И. Бајић, Српкиња /71 Народна песма, Стари Вујадин /72 М. Милић, Поскок коло /73 Цигански уранак /74 Народна из Србије, Фрулашки разговор /75 Народно коло Чочек /75

91


Литература Д. Плавша, Б. Поповић, Д. Ерић, Музика у школи I, Београд 1961. Б. Д. Стефановић, Песме за предшколску децу и ученике нижих разреда основне школе, Београд 1964. Б. Стефановић, Музичка настава I, Београд 1966. Б. Поповић, А. Власак, Ми певамо, Београд 1971. Д. Лазаревић, Музичко васпитање у разредној настави, Сарајево 1972. Б. Стефановић, Нота за нотом – песма за песмом, Књажевац 1978. Ј. Гавриловић, Моја хармоника III, Књажевац 1987. В. Протић, Музичка култура за 3. и 4. разред основне школе, Београд – Књажевац 1988. М. Озгијан, Песма у школи, Београд 1988. Ј. Гавриловић, Моја хармоника, Књажевац 1989. Г. Стојановић, Н. Ћирић, Музичка култура за 7. и 8. разред основне школе, Београд – Књажевац – Нови Сад 1990.

92Садржај Увод Водич Теме

1. НЕДАВНО САМ БИО ТРЕЋАК

5 6–7 8–9 10–11 12

2. ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НОВА ЗНАЊА

13 14–15 16–17 18–19 20–21 22–23 24

3. ШКОЛА ЗА НОТЕ

25 26–27 28–29 30–31 32–33 34–35 36–37 38

4. НОВОГОДИШЊЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ

39 40–41 42–43 44–45 46

Знање злата вредно Свирам, певам, радујем се Музичко наслеђе СЕТИ СЕ шта смо научили Дечји свет Трочетвртински такт Игре у троделном такту Прима и секунда волта Продужење ноте и паузе СЕТИ СЕ шта смо научили

Тон ЛА Четворочетвртински такт Цела нота и пауза Јутарње расположење Тон СИ Тон ДО2 СЕТИ СЕ шта смо научили Срећна Нова година Двогласно певање и свирање Канон усред зиме СЕТИ СЕ шта смо научили

94

2 2 3


5. МУЗИЧКЕ ПУСТОЛОВИНЕ

47 48–49 50–51 52–53 54

6. ПРОЛЕЋЕ НАМ ДОНОСИ РАДОСТИ НОВЕ

55 56–57 58–59 60–61 62–63 64–65 66–67 68

7. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

Србија – моја домовина Српски народни инструменти Још неки народни инструменти СЕТИ СЕ шта смо научили

69 70–71 72–73 74–75 76

Још неколико песама Списак песама; Караоке Композиције за слушање Литература

77–89 90 91 92

C-dur лествица Темпо Интервали СЕТИ СЕ шта смо научили

Пролећне играрије Пролећне чаролије К. Сен-Санс, Карневал животиња Топло лето лагано се буди П. И. Чајковски, Лабудово језеро М. Мусоргски, Слике са изложбе СЕТИ СЕ шта смо научили

95


MUZI^KA KULTURA za ~etvrti razred osnovne {kole четврто издање Аутор

Владица Илић

Илустровао

Драган Максимовић

Рецензенти

проф. др Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности у Београду Ивана Васиљевић, професор разредне наставе, ОШ „Уједињене нације” у Београду Афродита Крстић, наставник разредне наставе, ОШ „Вук Караџић“ у Београду

Уредник

Мр Слађана Илић

Лектор

Ивана Игњатовић

Графичко обликовање Издавач

За издавача Штампа Година штампе Тираж Copyright

Душан Павлић Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Мр Љиљана Маринковић Публикум 2016 10.000 ©Креативни центар 2012

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) ИЛИ Ћ, Владица, 1979 Музичка култура 4 : за четврти разред основне школе / [аутор Владица Илић ; илустровао Драган Максимовић]. - 4. изд. Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). - 95 стр. : илустр. ; 22 x 24 cm. (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. Тираж 10.000. - Библиографија: стр. 92. ISBN 978-86-7781-947-7 COBISS.SR-ID 223994380

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за музичку културу у четвртом разреду основне школе решењем број 650-02-00064/2012-06 од 17. 7. 2012. године.MUZI^KA KULTURA ZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE

za ~etvrti razred osnovne {kole

4