Muzička kultura za četvrti razred - radna sveska

Page 1

Ра

на свеска

za ~etvrti razred osnovne {kole

44


Теме Водич задатак провери своје знање

2

1. Недавно сам био трећак 2. Време је за нова знања 3. Школа за ноте 4. Новогодишње расположење 5. Музичке пустоловине 6. Пролеће нам доноси радости нове 7. Културно наслеђе Србије


1. НЕДАВНО САМ БИО ТРЕЋАК ТВОЈ ЗАДАТАК ЋЕ БИТИ – да започети низ попуниш нотама и паузама које недостају – да на одговарајућа места упишеш називе нота и пауза – да поред одговарајућих нота напишеш називе песама које смо певали када смо их учили – да на одговарајућој плочици металофона напишеш назив тона ми – да повежеш имена композитора с називима њихових дела – да направиш списак за своју фонотеку

3


Знање злата вредно Започети низ попуни нотама и паузама које недостају. На одговарајућа места упиши називе нота и пауза.

осмина ноте

Свирам, певам, радујем се Напиши на одговарајућим местима све ноте које смо учили. Затим поред сваке ноте напиши назив песме коју смо певали када смо је учили.

4


На одговарајућој плочици металофона напиши назив тона ми.

Обој оне отворе на слици блок-флауте који би требало да буду затворени приликом свирања тона сол.

Музичко наслеђе

Препиши у облачиће тактове песме У Будиму граду које смо на основу ознака за динамику певали гласно.

5


ПРОВЕРИ своје знање У трећем разреду слушали смо разне народне и уметничке композиције.

1. Фломастерима различитих боја

повежи име композитора с називом дела. Полонеза и Валцер

(фонотеке). Списак среди по азбучном реду, према називу дела.

В. А. Моцарт

Марш на Дрину

С. Ст. Мокрањац

Опера Чаробна фрула

Н. Р. Корсаков

Светосавска химна

П. И. Чајковски

Бумбаров лет

С. Бинички

Балет Крцко Орашчић

Ф. Шопен

Друга руковет

К. Станковић

3. Сети се композиције коју смо слушали

у трећем разреду. Упиши име композитора на линију испред назива дела. , Марш патуљака

6

2. Направи списак дискова из своје колекције

Редни број

Моја мала фонотека


2. ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НОВА ЗНАЊА ТВОЈ ЗАДАТАК Д ЋЕ БИТИ – да напишеш пишеш назив називе музичких знакова – да примениш римениш ссвоје воје ззнање нање о прима и секунда волти – да довршиш ритмичку вежбу у троч трочетвртинском такту – да нацрташ знаке којима продужавамо ноту и паузу

7


Дечји свет На одговарајуће линије напиши називе обојених знакова из нотног записа песме Деца су украс света, па објасни шта они значе.

Прима и секунда волта Песму Разгранала грана јоргована (уџбеник, стр. 17) препиши тако да стане у два реда. У томе ћеш успети ако примениш своје знање о прима и секунда волти.

G G 8


ПРОВЕРИ своје знање 1. Напиши име композитора који

2. Напиши називе следећих знакова:

је написао Дечју симфонију.

1.

3.

Комбинујући ноте и паузе које смо досад научили, доврши следећу вежбу у трочетвртинском такту.

5

5 5 5

4. Напиши назив игре коју изводи овај плесни пар.

2.

B:

5. Напиши назив валцера Јохана Штрауса Сина који смо слушали.

Нацртај знаке којима продужавамо

6. ноту и паузу.

9


Садржај Водич Теме

1. НЕДАВНО САМ БИО ТРЕЋАК Знање злата вредно Свирам, певам, радујем се Музичко наслеђе ПРОВЕРИ своје знање

2. ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НОВА ЗНАЊА Дечји свет Прима и секунда волта ПРОВЕРИ своје знање

3 4 4–5 5 6 7 8 8 9

3. ШКОЛА ЗА НОТЕ

10 11 12

4. НОВОГОДИШЊЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ

13 14 14 15

5. МУЗИЧКЕ ПУСТОЛОВИНЕ

16 17 17 18

Четворочетвртински такт ПРОВЕРИ своје знање Срећна Нова година Двогласно певање и свирање ПРОВЕРИ своје знање C-dur лествица Интервали ПРОВЕРИ своје знање

6. ПРОЛЕЋЕ НАМ ДОНОСИ РАДОСТИ НОВЕ К. Сен-Санс, Карневал животиња П. И. Чајковски, Лабудово језеро ПРОВЕРИ своје знање

46

2 2

19 20 20 21


7. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

Српски народни инструменти Још неки народни инструменти ПРОВЕРИ своје знање Решења

22 23 23 24–27 28–30

МОЈА РАДИОНИЦА Насликана музика Моји нотни записи Дневник слушања музике Моје белешке

31 32–35 36–39 40–43 44–45

47


MUZI^KA KULTURA РАДНА СВЕСКА

za ~etvrti razred osnovne {kole ~etvrto izdawe Аутор

Владица Илић

Илустровао

Драган Максимовић

Рецензенти

проф. др Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности у Београду Ивана Васиљевић, професор разредне наставе, ОШ „Уједињене нације” у Београду Афродита Крстић, наставник разредне наставе, ОШ „Вук Караџић“ у Београду

Уредник

мр Слађана Илић

Лектор

Ивана Игњатовић

Графичко обликовање Издавач

За издавача Штампа Година штампе Тираж Copyright

Душан Павлић Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 мр Љиљана Маринковић Публикум 2016 12.000 ©Креативни центар 2014

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2)(076) ИЛИЋ, Владица, 1979 Музичка култура 4 : за четврти разред основне школе : радна свеска / [аутор Владица Илић ; илустровао Драган Максимовић]. – 4. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). – 48 стр. : илустр., ноте ; 22 x 24 cm. – (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 12.000. - - Музичка култура : примери музичких дела уз уџбеник за четврти разред основне школе. – 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm ISBN 978-86-7781-948-4 COBISS.SR-ID 223703052

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске у оквиру уџбеничког комплета за музичку културу у четвртом разреду основне школе решењем број 650-02-00064/1/2012-06 од 17. 7. 2012. године.

48Ра

на свеска

za ~etvrti razred osnovne {kole

4