Page 1

I

-

-

I

. •

.

I

• • I

- .

-

-

-

3a Tpe'h1,,1 pa3pe.n. OCHOBHe WKOJle


MUZI^KA KULTURA za tre}i razred osnovne {kole [esto izdawe

autor

Vladica Ili}

ilustrovao

Boris Kuzmanovi}

recenzenti

Prof. dr Dimitrije Golemovi}, Fakultet muzi~ke umetnosti u Beogradu Olivera Ba~anac, profesor razredne nastave, O[ „Lazar Savati}“ u Zemunu Ivana Igwatovi}, urednik, Kreativni centar

lektor likovni urednik izdava~

urednici za izdava~a {tampa godina {tampe tira` copyright

Mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Mr Sla|ana Ili} Mr Aleksandra Markovi} Dejan Begovi} Publikum 2016 12.000 Ÿ Kreativni centar, 2013

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:78(075.2) ИЛИЋ, Владица, 1979 Музичка култура 3 : за трећи разред основне школе / [аутор Владица Илић ; илустровао Борис Кузмановић]. – 6. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). – 95 стр. : илустр. ; 22 x 24 cm. – (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 12.000. – Речник музичких појмова: стр. 88. – Библиографија: стр. 92. ISBN 978-86-7781-862-3 COBISS.SR-ID 223994636

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za muzi~ku kulturu u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00170/2008-06 od 11. 6. 2008.


3


O kwizi Na ~asovima muzi~ke kulture u tre}em razredu nau~i}e{ mnogo toga zanimqivog. Slu{a}e{ razne kompozicije ‥ narodne i umetni~ke, polonezu, operu i filmsku muziku. U~i}e{ da igra{ kolo. Igra}e{ se muzi~kih stolica i drugih muzi~kih igara. Odgovara}e{ na pitawa u muzi~kom kvizu, u~i}e{ da svira{ razne instrumente. Uz ovu kwigu ~asovi muzi~ke kulture za tebe }e biti prava pesma.

Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke

Autor igramo igramo se va`no o kompozitoru ispri~aj re{avamo u radnoj svesci seti se {ta smo nau~ili re~nik

2


Teme 1. Muzika oko nas 2. Igrajmo se zvucima 3. Muzi~ke ~arolije 4. Igrajmo se tonovima 5. Muzi~ko blago 6. Muzi~ka sva{tara

3


1 MUZIKA OKO NAS U^I]EMO ‡ ko je kompozitor ‡ {ta je kompozicija ‡ ko je dirigent ‡ {ta je dirigovawe

5


Ponovo s muzikom

Podsetimo se: Muziku slu{amo, izvodimo i stvaramo. Solista je peva~ koji sam peva ili svira~ koji sam svira. Grupa peva~a ~ini hor, a grupa svira~a orkestar. Kompozitor je umetnik koji pi{e (komponuje) muzi~ko delo ‥ kompoziciju. Dirigent upravqa (diriguje) orkestrom ili horom. U radnoj svesci uradi zadatak na strani 4. 6


Prepoznaj kompozicije koje smo slu{ali u drugom razredu. Wihove nazive napi{i na {kolskoj tabli na strani 4 u radnoj svesci.

Лудвиг ван Бетовен, За Елизу Миња Субота, Другарство Камиј Сен Санс, Птице

Muzi~ke stolice Opis igre: Dokle god ~uje{ muziku ‡ igraj. Kad muzika prestane, brzo sedi na neku od stolica. Ne zaboravi da je broj stolica za jedan mawi od broja igra~a. Ko ostane bez stolice, ispada iz igre. Preostali igra~i nastavqaju igru s jednom stolicom mawe. 7


Kamij Sen Sans Karneval `ivotiwa

U zbirci kompozicija Karneval `ivotiwa francuski kompozitor Kamij Sen Sans (1835‥1921) muzikom je predstavio neke od `ivotiwa. Napisao je 14 kratkih kompozicija. Neke od wih si ve} slu{ao, a neke }e{ ~uti sada.

1. Lav O lavu kao `ivotiwskom caru govori se u mnogim pri~ama. Posve}ena mu je i jedna kompozicija iz Karnevala `ivotiwa. Na odgovaraju}em mestu na strani 5 u radnoj svesci napi{i naziv instrumenta kojim je do~arana lavqa rika.

2. Slon Ova kompozicija je pisana u ritmu igre koja se zove valcer. O valceru }e{ vi{e saznati kasnije. Sada slu{aj muziku. Obrati pa`wu na zvuke klavira i kontrabasa. Kontrabas je veliki instrument dubokog tona. Kompozitor ga je zbog toga i odabrao za zvu~no predstavqawe slona.

karneval 8


3. Labud Hajde da ~ujemo kako je kompozitor do~arao labuda. Muzika koju }e{ ~uti lepa je i ne`na, kao i sam labud.

Kojim instrumentom je Sen Sans do~arao labuda? Naziv instrumenta napi{i na odgovaraju}em mestu u radnoj svesci.

Koji jo{ instrument ~uje{ u ovoj kompoziciji?

Opi{i {ta ose}a{ dok slu{a{ ovu kompoziciju. Ritmi~kim instrumentima (zve~kom, {tapi}ima, bubwem, trianglom) do~araj `ivotiwe iz slede}e pri~e. Zatim uradi zadatak na strani 5 u radnoj svesci.

У шуми је освануо ведар дан. Животиње су уживале у лепоти природе. Птичице су певале о доласку пролећа. Меда се пробудио из зимског сна. Кренуо је у потрагу за шумским медом. На оближњем пропланку зека се грејао на топлим зрацима сунца. Одједном зачу шиштање змије која је гмизала недалеко од њега. Уплашио се и почео да бежи низ ливаду. ritmi~ki instrumenti

9


SETI SE {ta smo nau~ili...

Солиста је певач који сам пева или свирач који сам свира. Група певача чини хор, а група свирача оркестар. Композитор је уметник који пише (компонује) музичко дело композицију. Диригент управља (диригује) оркестром или хором. Збирку композиција Карневал животиња компоновао је француски композитор Камиј Сен Санс.

Proveri svoje znawe re{avaju}i zadatke na strani 6 u radnoj svesci.

10


89


Spisak pesama

Nepoznati autor, Ro|endanska pesma /17 V. Tomerlin, Brzojav /19 Narodna iz Srbije, Sadila sam bosiqak /20 B. Stan~i}, Ide jesen /23 Pesma iz [vedske, Kad si sre}an /28 J. Marinkovi}, Nesta{ni de~aci /29 V. Tomerlin, Izgubqeno pile /32 N. Hercigowa, [aputawe /35 B. D. Stefanovi}, Sneg /40 B. Stan~i}, Vejavica /42 Narodna iz Srbije, Sol mi daj /43 Dodolska pesma, Mi idemo /44 V. Ili}, Metalofon /46 T. B. Mala maca /47 B. Stan~i}, Kukavica /48 K. Stankovi}, Svetosavska himna /50 B. Stan~i}, Odgovor malog Rake /53 B. Stan~i}, 3vono /53 Narodna iz Srbije, Do{la mi baka na pazar /54 B. D. Stefanovi}, Mala cica-maca /55 B. Stan~i}, Posledwi cvet /56 Narodna iz Srbije, Resavo, vodo ,ladna /58 V. Ili}, @aba i zec /59 Narodna iz Srbije, Falila mi se /60 Narodna iz Srbije, Jana {eta /61 S. St. Mokrawac, Druga rukovet (U Budimu gradu) /68 Narodna iz Srbije, Ersko kolo /70 M. Milojevi}, Na livadi /72 Narodna iz Srbije, Ja posejah lubenice /74 Pesma iz Francuske, Blistaj, blistaj, zvezdo mala /78 B. Mili}evi}, Drugarstvo u carstvu /84 Narodna iz Crne Gore, Pod onom gorom zelenom /90 Narodna iz Vojvodine, S one strane Dunava /90 St. P. Korunovi}, Ze~i}i /91 D. Mladenovi}, Jesen /91

90

Karaoke

S. Bari}, Lovac Joca /26 Pesma iz Engleske, Na slovo, na slovo /37 B. D. Stefanovi}, Tre{wica /64 Narodna iz Vojvodine, Pevala je ptica kos /66 Narodna iz Srbije, U Milice /75


Kompozicije za slu{awe K. Sen Sans, Karneval `ivotiwa (Lav, Slon, Labud) /8‥9 V. Simi}, Bumbari i p~ele /13 N. R. Korsakov, Bumbarov let /15 M. Subota, Drugarstvo /17 J. [traus, Radecki mar{ /18 S. Bini~ki, Mar{ na Drinu /21 P. I. ^ajkovski, Godi{wa doba (Oktobar, Novembar) /23 A. Kora}, Molimo za finu ti{inu /25 R. [uman, Na drvenom kowu /27 K. Sen Sans, Petlovi i koko{ke /33 E. Grig, Mar{ patuqaka /34 E. Grig, Solvejgina pesma /36 A. Kora}, Deda Mraz /41 J. S. Bah, Arija /45 K. Stankovi}, Svetosavska himna /51 , S. St. Mokrawac, Al je lep ovaj svet /57 V. Milankovi}, Kako se pravi pesma /65 K. Sen Sans, Karneval `ivotiwa (Ptice) /67 S. St. Mokrawac, Druga rukovet /69 Narodno kolo, Ni{ki vez /71 B. Dugi}, ^arobna frula (izbor) /73 F. [open, Poloneza i Valcer /79 P. I. ^ajkovski, Krcko Ora{~i} (Valcer cve}a i Igra [e}erne Vile) /80 V. A. Mocart, ^arobna frula (Arija Papagena i Papagene i Arija Kraqice No}i) /82 Z. Vauda, Je`eva ku}a (odlomci) /83 N. Milosavqevi}, pesma Zona Zamfirova iz istoimenog filma /84 F. ^er~il, Haj-ho, haj-ho, pesma iz crtanog filma Sne`ana i sedam patuqaka /85

91


Literatura D. Plav{a, B. Popovi}, D. Eri}, Muzika u {koli I, Beograd 1961. B. D. Stefanovi}, Pesme za pred{kolsku decu i u~enike ni`ih razreda osnovne {kole, Beograd 1964. B. Stefanovi}, Muzi~ka nastava I, Beograd 1966. B. Popovi}, A. Vlasak, Mi pevamo, Beograd 1971. D. Lazarevi}, Muzi~ko vaspitawe u razrednoj nastavi, Sarajevo 1972. B. Stefanovi}, Nota za notom ‡ pesma za pesmom, Kwa`evac 1978. J. Gavrilovi}, Moja harmonika III, Kwa`evac 1987. V. Proti}, Muzi~ka kultura za 3. i 4. razred osnovne {kole, Beograd‡Kwa`evac 1988. M. Ozgijan, Pesma u {koli, Beograd 1988. J. Gavrilovi}, Moja harmonika, Kwa`evac 1989. G. Stojanovi}, N. ]iri}, Muzi~ka kultura za 7. i 8. razred osnovne {kole, Beograd ‡ Kwa`evac ‡ Novi Sad 1990.

92


93


Sadr`aj O KWIZI TEME

94

2 3

1

MUZIKA OKO NAS Ponovo s muzikom Kamij Sen Sans, Karneval `ivotiwa Seti se {ta smo nau~ili

2

IGRAJMO SE ZVUCIMA Dugi i kratki zvuci ^etvrtina i osmina note Takt, taktica, znak za ponavqawe Nagla{en i nenagla{en taktov deo Narodna i umetni~ka muzika Taktirawe, dvo~etvrtinski takt ^etvrtina i osmina pauze Ritmi~ke vragolije Sre}ni smo i nesta{ni Seti se {ta smo nau~ili

11 12‡13 14‡15 16‡17 18‡19 20‡21 22‡23 24‡25 26‡27 28‡29 30

3

MUZI^KE ^AROLIJE Izgubqeno pile Glasno i tiho u muzici Izra`ajno pevawe Seti se {ta smo nau~ili

31 32‡33 34‡35 36‡37 38

4

IGRAJMO SE TONOVIMA Radujmo se snegu Linijski sistem Tonovi SOL i MI U~imo da sviramo na metalofonu U~imo da sviramo na blok-flauti Svetosavska himna Polovina note i polovina pauze

39 40‡41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50‡51 52‡53

5 6‡7 8‡9 10


Ton DO Igramo se imitacije Ton RE Ton FA Seti se {ta smo nau~ili

54‡55 56‡57 58‡59 60‡61 62

5

MUZI^KO BLAGO Ja u ulozi kompozitora I ptice pevaju s nama Stevan Stojanovi} Mokrawac, Druga rukovet Kolo Frula Zapevajmo, zaigrajmo Seti se {ta smo nau~ili

63 64‡65 66‡67 68‡69 70‡71 72‡73 74‡75 76

6

MUZI^KA SVA[TARA Pesme i igre iz Evrope Balet Opera Filmska muzika Jo{ nekoliko pesama Re~nik muzi~kih pojmova Spisak pesama Karaoke Kompozicije za slu{awe Literatura

77 78‡79 80‡81 82‡83 84‡85 86‡87 88 90 90 91 92

95


Muzicka kultura 3 - udzbenik  
Muzicka kultura 3 - udzbenik