Page 1

I

••

I

PaAHa csecKa

• • • '

.

-

- .

- - -

-

3a Tpe1iLl1 pa3pe.n. OCHOBHe WKOJle /' �

I

• • •

I

ISBN 978-86-7781-863-0

9 788677 818630

www.kreativnicentar.rs

• • • •

I

((


MUZI^KA KULTURA RAdnA svesKA

za tre}i razred osnovne {kole Peto izdawe

Autor

Vladica Ili}

Ilustrovao

Boris Kuzmanovi}

Recenzenti

prof. dr Dimitrije Golemovi}, Fakultet muzi~ke umetnosti u Beogradu Olivera Ba~anac, profesor razredne nastave, O[ „Lazar Savati}“ u Zemunu Ivana Igwatovi}, urednik, Kreativni centar

Lektor Likovni urednik Izdava~

Urednici Za izdava~a [tampa Godina {tampe Tira` Copyright

mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 mr Sla|ana Ili} mr Aleksandra Markovi} Dejan Begovi} Publikum 2016 12.000 Ÿ Kreativni centar, 2014

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2)(076) ИЛИЋ, Владица, 1979 Музичка култура 3 : за трећи разред основне школе : радна свеска / [аутор Владица Илић ; илустровао Борис Кузмановић]. – 5. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). – 47 стр. : илустр., ноте ; 22 x 24 cm. – (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 12.000. - - М зичка култура : примери музичких дела уз уџбеник за трећи разред основне школе. – 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm ISBN 978-86-7781-863-0 COBISS.SR-ID 223702540

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za muzi~ku kulturu u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00170/2008-06 od 11. juna 2008.


3


Teme Vodi~ zadatak proveri svoje znawe

1. Muzika oko nas 2. Igrajmo se zvucima 3. Muzi~ke ~arolije 4. Igrajmo se tonovima 5. Muzi~ko blago 6. Muzi~ka sva{tara

2


1 MUZIKA OKO NAS TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da prepozna{ i ozna~i{ orkestar, hor, solistu i dirigenta ‡ da prepozna{ kompozicije koje smo slu{ali u drugom razredu ‡ da prepozna{ zvuk razli~itih instrumenata ‡ da nacrta{ neki od ritmi~kih instrumenata ‡ da napi{e{ ime kompozitora koji je napisao Karneval `ivotiwa ‡ da re{i{ rebuse

3


Ponovo s muzikom u U prazna poqa upi{i odgovaraju}e nazive:

оркестар хор солиста диригент

Prepoznaj kompozicije koje smo slu{ali u drugom razredu. Wihove nazive napi{i na tabli.

4


Kamij Sen Sans Karneval `ivotiwa

1. Lav Napi{i naziv instrumenta kojim je do~arana lavqa rika.

3. Labud Napi{i naziv instrumenta kojim je Sen Sans do~arao labuda.

Napi{i naziv instrumenta na kojem je izvedena pratwa.

Nacrtaj neki od ritmi~kih instrumenata na kojima ste tvoji drugari i ti do~arali pri~u iz {ume.

5


PROVERI svoje znawe

a) 1.

Koja od ovih osoba zami{qa da svira na violon~elu? Zaokru`i slovo ispred odgovaraju}e ilustracije.

2.

Dopuni slede}e re~enice:

b)

Solista je Grupa peva~a ~ini

. , a grupa svira~a

.

Kompozitor je

.

Umetnik koji upravqa (diriguje) orkestrom ili horom naziva se

3.

Muzi~ke stolice su igra u kojoj igra~i: a) pevaju ska~u}i s noge na nogu b) brzo sedaju na stolice kad muzika prestane v) igraju dr`e}i stolicu.

4.

Napi{i ime kompozitora koji je napisao Karneval `ivotiwa.

5.

Re{i rebuse.

a)

.

b)

K 6

v)

IR


2 IGRAJMO SE ZVUCIMA TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da zapi{e{ ritam razli~itih re~i ‡ da dovr{i{ ritam razbrajalice En, den, dini ‡ da dopuni{ postoje}e re~enice brojevima ili re~ima ‡ da zaokru`i{ ~etvrtine nota i osmine nota u pesmi Sadila sam bosiqak ‡ da dovr{i{ ritam de~je igre Ide maca oko tebe ‡ da napi{e{ kako se naziva smewivawe tonova razli~itog trajawa i ja~ine

7


^etvrtina i osmina note Pogledaj slike. Nazive onoga {to na wima vidi{ napi{i na linijama. Re~i koje si napisao podeli na slogove uspravnim crtama. Dok izgovara{ slogove, kucaj ravnomerno olovkom o klupu. Ritam upi{i u pravougaonike.

Dovr{i ritam razbrajalice En, den, dini.

8


Takt, taktica, znak za ponavqawe Ro|endanska pesma Sve~ano

nepoznati autor

Pa`qivo pogledaj notni zapis Ro|endanske pesme, pa dopuni slede}e re~enice brojevima ili re~ima: Ro|endanska pesma ima U Ro|endanskoj pesmi ima

taktova i

znak za ponavqawe.

~etvrtina note i

osmina note.

9


Narodna i umetni~ka muzika Prona|i i plavim flomasterom zaokru`i sve ~etvrtine nota u ovoj pesmi. Zelenim flomasterom zaokru`i osmine nota.

Sadila sam bosiqak Veselo

narodna iz Srbije

Dopuni slede}e re~enice: Muzika koja je nastala u narodu naziva se

.

Muzika koju stvaraju muzi~ki obrazovani pojedinci naziva se

Re{i rebus.

na 10

.


Ritmi~ke vragolije Dovr{i ritam de~je igre Ide maca oko tebe.

      I - de

ma - ca

    o - ko

te - be,

pa - zi

da

te

ne - o - gre - be.



 ^u - vaj A - ko

mi - jo rep, bu - de{ slep,

ne - moj bi - ti ot - pa{ - }e ti

slep. rep.

Nacrtaj muzi~ki instrument na kojem je izvedena kompozicija Na drvenom kowu Roberta [umana.

11


PROVERI svoje znawe

1.

Napi{i kako se naziva smewivawe tonova razli~itog trajawa i ja~ine.

2.

Kombinuju}i note i pauze koje si dosad nau~io, dovr{i slede}u ve`bu u dvo~etvrtinskom taktu.

3.

Zaokru`i lik kojim je na po~etku kwige ozna~avana ~etvrtina note.

4.

[ta misli{, koji od ovih likova peva narodnu muziku?

a)

5.

12

b)

v)

Zaokru`i slovo ispred naziva pesme koja se ~esto peva na ro|endanskim proslavama: a) Lako je prutu b) Kad si sre}an v) Vu~e, vu~e, bubo lewa g) Ro|endanska pesma.


3

MUZI^KE ^AROLIJE TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da nacrta{ znake kojima se obele`ava poja~avawe muzike i uti{avawe muzike ‡ da odredi{ izvo|a~e Solvejgine pesme ‡ da napi{e{ ime kompozitora koji je komponovao Solvejginu pesmu i Mar{ patuqaka

13


Glasno i tiho u muzici Pa`qivo posmatraj ilustraciju na kojoj su prikazani patuqci iz kompozicije Mar{ patuqaka Edvarda Griga. Zakqu~i kojim znakom se obele`ava poja~avawe muzike, a kojim uti{avawe.

Znak za postepeno poja~avawe muzike je

.

Znak za postepeno uti{avawe muzike je

.

Izra`ajno pevawe

Odredi izvo|a~e Solvejgine pesme Edvarda Griga. iga. Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora. a) de~ji glas i klavir b) `enski glas i orkestar v) hor i orkestar

14


PROVERI svoje znawe

1. Igra Izgubqeno pile igra se tako {to:

2. Kako se na srpskom nazivaju ovi muzi~ki izrazi?

a) igra~ peva i juri pile b) igra~ tra`i pile izrezano od kartona v) pile tra`i igra~a.

forte – piano – mezzoforte –

3. Napi{i naziv kompozicije kojoj odgovara ova ilustracija.

4. Napi{i ime kompozitora koji je komponovao Solvejginu pesmu i Mar{ patuqaka.

5. Kako nazivamo ose}ajno i lepo pevawe?

6. Re{i rebus.

,

UT

,,

7. Napravi i ti jedan rebus.

PATUQAK 15


Sadr`aj VODI^ TEME

1 MUZIKA OKO NAS Ponovo s muzikom Kamij Sen Sans, Karneval `ivotiwa Proveri svoje znawe

2 IGRAJMO SE ZVUCIMA ^etvrtina i osmina note Takt, taktica, znak za ponavqawe Narodna i umetni~ka muzika Ritmi~ke vragolije Proveri svoje znawe

3 MUZI^KE ^AROLIJE Glasno i tiho u muzici Izra`ajno pevawe Proveri svoje znawe

4 IGRAJMO SE TONOVIMA Linijski sistem U~imo da sviramo na metalofonu Proveri svoje znawe

5 MUZI^KO BLAGO Ja u ulozi kompozitora Kolo Proveri svoje znawe

46

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21


6

MUZI^KA SVA[TARA Pesme i igre iz Evrope Filmska muzika Muzi~ki kviz Muzi~ki rebusi i ukr{tenice Proveri svoje znawe Re{ewa

22 23 23 24‡25 26‡27 28‡29 30‡32

MOJA RADIONICA Naslikana muzika Moji notni zapisi Dnevnik slu{awa muzike Moje bele{ke Sadr`aj

33 34‡35 38‡39 40‡43 44‡45 46‡47

47


Profile for Kreativni centar

Muzička kultura za treći razred - radna sveska  

Muzička kultura za treći razred - radna sveska