Page 1


MUZI^KA KULTURA za drugi razred osnovne {kole


Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke glumimo crtamo i bojimo igramo se igramo ispri~aj re{avamo seti se {ta smo nau~ili re~nik


Teme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Po~etak {kolske godine Igre bez granica Muzika u prirodi Zimsko raspolo`ewe Male |a~ke radosti Prole}ni nesta{luci Pesme i igre


1.

AK ?KOLSKE T E { O P GODI NE U^I]EMO ‡ pesmu Bukvarci

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da se seti{ pesama koje si pevao i slu{ao u prvom razredu ‡ da napi{e{ nazive de~jih muzi~kih instrumenata ‡ da igra{ Igru pisama

5


\A^KE RADOSTI BUKVARCI Veseli smo, veseli smo, pune su nam grudi, mi lewivci vi{e nismo, ve} budu}i qudi. [kola nam je, {kola nam je sve na{e imawe, a plodove {to ih ra|a nazivamo znawe. Hajd u {kolu, hajd u {kolu, drugovi bukvarci, mi }emo u {koli biti najvredniji |aci. muzika: B. Stan~i} tekst: M. Ale~kovi}

6


Priseti se pesme Zdravo, vojsko, koju si slu{ao u prvom razredu. Izvodi pokrete po tekstu pesme. Prepoznaj izvo|a~e, pa na ozna~eno mesto zalepi odgovaraju}u sli~icu sa strane A1. M. Ili} Beli, Zdravo, vojsko tekst: D. Luki}

7


MUZI^KI PODSETNIK Podsetimo se: kompozitor koji je formirao grupu de~jih muzi~kih instrumenata zove se Karl Orf. Napi{i na odgovaraju}im mestima nazive instrumenata.

8


Igra pisama: Priseti se razbrajalice Pliva patka preko Save. Izgovaraj je nose}i pismo na glavi. Vodi ra~una o tome da razbrajalicu izgovara{ pravilno, u skladu s kora~awem. Pobednik je onaj koji stigne najdaqe s pismom na glavi.

Pliva patka preko Save, nosi pismo navrh glave. U tom pismu pi{e: „Volim te sve vi{e.“

Narodna pesma iz Belgije, Nek svud qubav sja

9


SVE [TO ZNAM Priseti se pesme Zvuk‥ton, pa je otpevaj s drugarima iz odeqewa.

ZVUK‥TON Kada kova~ kuje ili peva }uk, sve {to se ~uje naziva se zvuk. Kad se ~uje vetar, pa i krava muk, zna}e svako dete da i to je zvuk. Ako pesmu ~uje{ ili zvona zvon, kada neko svira, to se zove ton. muzika: Vl. Ili} tekst: P. Stokovi}

[ta u svojoj okolini ~e{}e mo`e{ ~uti, zvuke ili tonove? Za{to? Objasni da li {aputawem proizvodimo zvuk ili ton.

10


N. Hercigowa, [aputawe tekst: D. Luki}

Prepoznaj izvo|a~e, pa na ozna~eno mesto zalepi odgovaraju}u sli~icu sa strane A1.

[ Re{i rebus.

11


RASPEVANA DRU@INA Seti se pesama i igara koje si nau~io u prvom razredu. Izvedi ih s drugarima iz odeqewa na ~asu na kom }ete po`eleti dobrodo{licu prvacima. Potrudi se da im poka`e{ za{to je lepo i}i u {kolu.

M. Subota, Drugarstvo; A. Kora}, Radost Evrope

12


Spisak pesama B. Stan~i}; tekst: M. Ale~kovi}, Bukvarci /6

A. Obradovi}; tekst: D. Maksimovi}, Hvalisavi ze~evi /66

Razbrajalica Pliva patka preko Save /9

St. P. Korunovi}, Letwa pesma /70

Vl. Ili}; tekst: P. Stokovi}, Zvuk‥ton /10 Nepoznati autor, Kucawe satova /16 Razbrajalica Dva se petla pobi{e /18 J. Gorew{ek, Koka snela jaje /19 Z. Turja~anin, Ki{a i mrav /20 St. P. Korunovi}, Jesen /21 Narodna iz Srbije, Duwe ranke /24 Narodna pesma, Vi{wi~ica rod rodila /27

Karaoke

Razbrajalica Gusen, gusenica /28

Vl. Ili}; tekst: D. Luki}, Srce /14

Narodna pesma Resavo, vodo 'ladna /28

@. B. Lili, Dok mesec sja /30

St. P. Korunovi}; tekst: D. Luki}, Ala veje, veje /34

Narodna pesma Kako se {ta radi /48

Vl. Ili}, Lopta /36

Pesma iz Austrije, Kukavica /57

St. P. Korunovi}; tekst: J. J. Zmaj, Zagonetka /37

Vl. Ili}, Veseqak /58

Razbrajalica Eci, peci, pec /38

Pesma iz Francuske, Blistaj, blistaj, zvezdo mala /68

N. Vukomanovi}, Nevaqali zeka /39 Vl. Ili}, Da li neko zna? /42 Narodna iz Slavonije, ^vorak /43 Razbrajalica Jedna vrana gakala /44 Narodna pesma Mitku noge zabole{e /45 Vl. Ili}, ^ik pogodi ko sam /46 V. R. \or|evi}, Ra~unawe /47 St. P. Korunovi}, Prole}na pesma /52 Vl. Ili}; tekst: R. Petrovi}, Pa~e i p~ela /54 B. Stan~i}; tekst: G. Tartaqa, Pesma o kowi}u /56 Narodna pesma Prole}no kolo /60 N. Hiba; tekst: J. Savanovi}, Leptir /64

98


Kompozicije za slu{awe M. Ili} Beli; tekst: D. Luki}, Zdravo, vojsko /7

K. Sen-Sans, Kukavica /57

Narodna pesma iz Belgije, Nek svud qubav sja /9

K. Sen-Sans, Ptice /59

N. Hercigowa; tekst: D Luki}, [aputawe /11

Pesma iz Finske, Prole}e u {umi /61

M. Subota, Drugarstvo /12

E. Grig, Leptir /64

A. Kora}, Radost Evrope /12

Vl. Ili}, Let jednog zmaja /65

@. Masne, Meditacija /15

J. [traus, Anina polka /65

S. Bari}; tekst: D. Radovi}, Stra{an lav /15

H. Mancini, Pink Panter /67

M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Tik-tak /16

K. Sen-Sans, Fosili /69

A. Ponkijeli, Igra ~asovnika iz opere \okonda /17

De~ja pesma iz Nema~ke, Klepe}e mlin /71

M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Staja}u na jednoj nozi /18 @. F. Ramo, Koko{ /19 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Sve je po{lo naopa~ke /21 Narodno @ikino kolo /25 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Pesma o odjeku /26 Narodna pesma Divna, Divna /27 Narodna pesma Oj, Moravo /29 N. Radulovi}; tekst: B. Tri~kovi}, Moja uspavanka /30 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Ma|ioni~ar /31 A.Kora}; V. Ili} Stariji, Prvi sneg /35 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Januarske zvezde bele /37 Z. Vauda; tekst: J. Joanovi}-Sekuli}, Pahuqice /39 L. van Betoven, Za Elizu /43 Narodno Banatsko kolo /45 R. Grai}; tekst: A. Milo{evi}, Matematika /47 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi}, Kad ne bude krava /49 Narodna iz Poqske, Prole}na pesma /53 M. [ouc; tekst: R. \. Vasi}, Zakleo se bumbar /55 R. [uman, Divqi jaha~ /56

99


Literatura D. Plav{a, B. Popovi}, D. Eri}, Muzika u {koli I, Beograd 1961. B. D. Stefanovi}, Pesme za pred{kolsku decu i u~enike ni`ih razreda osnovne {kole, Beograd 1964. D. Lazarevi}, Muzi~ko vaspitawe u razrednoj nastavi, Sarajevo 1972. B. Stefanovi}, Nota za notom ‥ pesma za pesmom, Kwa`evac 1978. N. Trnavac, O. Mozeti}, G. Stojanovi}, Q. Konxi}, R. Juki}, G. Kragujevi}, Didakti~ke igre, Beograd 1991. N. Jablanov, Narodne pesme i igre za decu, roditeqe, vaspita~e i u~iteqe, Beograd 2005.

101


Sadr`aj

102

Vodi~ Teme

2 3

1. PO^ETAK [KOLSKE GODINE \a~ke radosti Muzi~ki podsetnik Sve {to znam Raspevana dru`ina

5 6‡7 8‡9 10‡11 12

2. IGRE BEZ GRANICA Muzika moga srca Muzika satova Graja koko{aka Jesewe raspolo`ewe Seti se {ta smo nau~ili...

13 14‡15 16‡17 18‡19 20‡21 22

3. MUZIKA U PRIRODI Igraj kolo razigrano Muzi~ka imitacija Reke u pesmama Muzi~ke ~arolije Seti se {ta smo nau~ili...

23 24‡25 26‡27 28‡29 30‡31 32

4. ZIMSKO RASPOLO@EWE Vejavica Igra loptom Zasvirajmo zajedno Seti se {ta smo nau~ili...

33 34‡35 36‡37 38‡39 40

5. MALE \A^KE RADOSTI Igre prepoznavawa Veseli smo mi Raspevana matematika Pravo znawe Seti se {ta smo nau~ili...

41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50


6. PROLE]NI NESTA[LUCI Stiglo nam je prole}e Livadske pri~e Kowi u pesmama Prole}no raspolo`ewe Glasovno prepoznavawe Umetnost prole}a Seti se {ta smo nau~ili...

51 52‡53 54‡55 56 57 58‡59 60‡61 62

7. PESME I IGRE Pesma o leptiru Igra na livadi Pesma i gluma Zvezdana pri~a Stiglo nam je leto Seti se {ta smo nau~ili...

63 64 65 66‡67 68‡69 70‡71 72

PESMARICA Re{ewa (Seti se {ta smo nau~ili) Re{ewa rebusa i ukr{tenica Spisak pesama; Karaoke Kompozicije za slu{awe Literatura Sadr`aj

73‡92 94‡95 96 98 99 101 102‡103

103


MUZI^KA KULTURA za drugi razred osnovne {kole deveto izdawe Autor Vladica Ili}‌ Ilustrovao Marko Somborac Recenzenti dr Dimitrije Golemovi}‌, Fakultet muzi~ke umetnosti, Beograd Slavica Restak, nastavnik razredne nastave, O[ „Oslobodioci Beograda“, Beograd Urednik mr Sla|ana Ili}‌ Lektor mr Aleksandra Markovi}‌ Grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli}‌ Izdava~ Kreativni centar

Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}‌ [tampa Publikum Godina {tampe 2016 Tira` 10.000 Copyright Ÿ Kreativni centar 2011

*

Izdava~ se posebno zahvaquje na saradwi i pomo}‌i SOKOJ-u, kao i porodicama Aleksandra Kora}‌a i Miodraga Ili}‌a Belog.

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) ИЛИЋ, Владица, 1979 Музичка култура : за други разред основне школе / [аутор Владица Илић ; илустровао Марко Сомборац]. – 9. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). – 103 стр., [2] листа с налепницама : илустр. ; 22 x 24 cm. – (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 10.000. – Библиографија: стр. 101. - - Музичка култура [Електронски извор]. – 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm ISBN 978-86-7781-542-4 COBISS.SR-ID 223701772

104


Profile for Kreativni centar

Muzicka kultura 2 - udžbenik  

Muzicka kultura 2 - udžbenik