Page 1


MUZI^KA KULTURA za prvi razred osnovne {kole Deseto izdawe autor

Vladica Ili}

ilustrovao

Aleksandar Stoj{i}

recenzenti

mr Katica Nikoli}, Fakultet muzi~ke umetnosti, Beograd Afrodita Krsti}, nastavnik razredne nastave, O[ „Vuk Karaxi}“ u Beogradu

urednik lektor grafi~ko oblikovawe izdava~

za izdava~a {tampa godina {tampe tira` copyright

mr Sla|ana Ili} mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli}

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

Kreativni centar

37.016:78-028.31(075.2)

Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

ИЛИЋ,Владица,1979 Музичка култура : за први разред основне школе / [аутор Владица Илић ; илустровао Александар Стојшић]. – 10. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). – 95 стр., 4 листа с налепницама : илустр. ; 22 x 24 cm. – (Креативна школа)

mr Qiqana Marinkovi} Publikum 2016 12.000 © Kreativni centar 2015

Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 12.000. – Речник музичких појмова: стр. 90. – Библиографија: стр. 93. - - Музичка култура [Електронски извор] : примери музичких дела уз уџбеник за први разред основне школе. – 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : звук ; 12 cm ISBN 978-86-7781-433-5 COBISS.SR-ID 223701004

se posebno zahvaquje na saradwi * Izdava~ i pomo}i SOKOJ-u i porodici Kora}. Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za muzi~ku kulturu u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00130/2008-06 od 11.06.2008.


MUZI^KA KULTURA za prvi razred osnovne {kole


Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke pravimo glumimo igramo se ispri~aj re{avamo o kompozitoru seti se {ta smo nau~ili re~nik

2

re~nik


Teme

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sve oko nas je muzika Muzi~ka radionica Zimsko doba Razna slavqa Muzi~ka igraonica Zapevajmo, zaigrajmo

3


1.

СВЕ ОКО НАС ЈЕ МУЗИКА U^I]EMO

‡ {ta je zvuk, a {ta ton

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da

prepoznaje{ i opona{a{ razli~ite zvuke opona{a{ glasove `ivotiwa nau~i{ pesmu Zvuk ‡ ton crta{ slu{aju}i pesmu Ki{a pada, trava raste

5


POZDRAV PRVACIMA DOBRO DO[LI, SVI PRVACI, POSTALI STE SADA \ACI. NEKA VA[E [KOLOVAWE BUDE LEPO PUTOVAWE. SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE, ^EKA VA[E RE^I SJAJNE. BUDITE MI VESEQACI KÔ NA GRANI MALI VRAPCI Muzika: Vl. Ili}; tekst: S. Marinkovi}

6


Koju muziku slu{a{? Koja je tvoja omiqena pesma? Otpevaj je. Koji muzi~ki instrument najvi{e voli{?

7


PREPOZNAVAWE ZVUKOVA Zvuci oko nas Navedi redom nazive bi}a i predmeta ~ije zvukove prepoznaje{.

Koje si zvuke imao prilike da ~uje{ u svojoj okolini? Opona{aj neke od wih.

zvuk 8


ZVUK ‥ TON Kada kova~ kuje ili peva }uk, sve {to se ~uje naziva se zvuk. Kad se ~uje vetar, pa i krava muk, zna}e svako dete da i to je zvuk. Ako pesmu ~uje{ ili zvona zvon, kada neko svira, to se zove ton. Muzika: Vl. Ili} tekst: P. Stokovi}

Zakqu~i na kojim ilustracijama neko ili ne{to proizvodi zvuk, a na kojima ton. P. I. ^ajkovski, Igra svirala; Kineski ples

ton 9


@IVOTIWSKO CARSTVO Glasovi `ivotiwa

Navedi redom nazive `ivotiwa ~ije glasove prepoznaje{ na snimku.

Opona{aj glasove `ivotiwa sa slika. Potom slu{aj pesmu Pqus, pqus i igraj se uz wu.

10


Slu{aj pesmu Pqus, pqus i istovremeno izvodi zvuke koje proizvode ki{a, vetar, devoj~ica i `ivotiwe.

PQUS, PQUS Kada ki{a pquskom pqu{ti (pqus, pqus...) Hladno je, a vetar {u{ti ({u, {u...) U ku}i je devoj~ica U gnezda{cu pti~ica (}iju, }iju...) @u}u ~uva ku}ica (vau, vau...) Uz ogwi{te ma~kica (mijau, mijau...) A moj `abac Kreketan pod pe~urkom na{Ă´ stan. A moj `abac Kreketan pod pe~urkom na{Ă´ stan (kre, kre...) Muzika: B. Mili}evi}; tekst: Z. [ari}

Opona{aj glasove i pokrete jo{ nekih `ivotiwa.

11


Re~nik muzi~kih pojmova de~ji muzi~ki instrumenti ‡ grupa udaraqki koje proizvode zvuk udarawem (kastawete, ksilofon...) ili tresewem (zve~ke) zvuk ‡ sve {to ~ujemo kolo ‡ najpopularnija narodna igra koja se igra u nizu, tako {to se igra~i dr`e za ruke kompozitor ‡ umetnik koji pi{e (komponuje) muzi~ko delo ‡ kompoziciju kompozicija ‡ muzi~ko delo koje je napisao kompozitor muzi~ka pri~a ‡ muzi~ko delo koje izvode pripoveda~, solista i orkestar; instrumenti prate pojedine junake pri~e narodna pesma ‡ pesma koja je nastala u narodu i koja opisuje `ivot, obi~aje i duh tog naroda orkestar ‡ ve}a grupa svira~a koji sviraju istovremeno razbrajalica ‡ kratka pesma koju deca izgovaraju dok se igraju solista ‡ peva~ koji sam peva ili svira~ koji sam svira ton ‡ zvuk koji ima odre|enu visinu uspavanka ‡ ne`na i tiha pesma kojom se uspavquje dete hor ‡ ve}a grupa peva~a koji pevaju istovremeno

90


Spisak pesama

Karaoke

Muzika: Vl. Ili}; tekst: P. Stokovi}, Zvuk ‡ ton /9

Narodna iz Slavonije, Jeste l’ ikad ~uli to? /12

Razbrajalica Pi{em, pi{em petnaest /21

Narodna iz [umadije, Sitna je ki{a padala /16

Razbrajalica Pliva patka preko Save /23

St. P. Korunovi}, Pada sne`ak /36

Razbrajalica U{ô meda u du}an /25

V. Ili}, Zeka u redu /42

Razbrajalica En, den, dini /27

Muzika: St. P. Korunovi}; tekst: M. Anti}, Koka i pili}i /46

B. Stan~i}, Prvi sneg /34

N. Hiba, Saobra}ajac /60

Nepoznati autor, Ro|endanska pesma /40

Muzika: R. An|elkovi}; tekst: D. Luki}, ^ika Mrak /68

N. Vukomanovi}, Je`eva uspavanka /44 V. Astrarxieva, Visibaba /48 Nepoznati autor, Brate Ivo /52 Narodna iz [umadije, Ide maca oko tebe /56 Narodna iz Srema, Berem, berem gro`|e /58 V. Tomerlin, Ribar /62 Narodna iz [umadije, Nakraj sela `uta ku}a /64 Narodna iz Ma~ve, Ja posejah lan /65 St. P. Korunovi}, Bubaw zove /69 Narodna iz Srema, Igra kolo /70

91


Kompozicije za slu{awe V. Ili}; tekst: S. Marinkovi}, Pozdrav prvacima /6 P. I. ^ajkovski, Igra svirala; Kineski ples /9 B. Mili}evi}; tekst: Z. [ari}, Pqus, pqus /11 K. Sen-Sans, Magarci /13 K. Sen-Sans, Petlovi i koko{ke /13 \. Rosini, Duet ma~aka /13 M. Milojevi}, Muha i komarac /13 Grupa Eklips, Ki{na {uma /15 Narodna pesma Ki{a pada, trava raste /17 N. Radulovi}; tekst: A. Dedi}, Djeca mogu nemogu}e /21 A. Kora}, Radost Evrope /23 P. Bergamo; tekst: R. Bergamo, Avanture maloga Ju-ju /25 P. Popovi} ‡ R. Radivojevi}; tekst: J. J. Zmaj, Al’ je lep ovaj svet /27 K. Orf, Skercando /29 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi} ‡ A. Popovi} @ak, Dvanaest meseci /32 P. Popovi} ‡ M. [ouc; tekst: J. J. Zmaj, Zimska pesma /35 A. Kora}; tekst: B. Timotijevi}, Deda Mraz /37 A. Kora}; tekst: Q. R{umovi}, Drugarstvo /41 Z. M. Vasiqevi}, Zec kopa repu /43 E. di Kapua, O sole mio /45 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi} ‡ A. Popovi} @ak, Uspavanka za A}ima /45 A. Kora}; tekst: M. Anti}, Nezgoda /47 D. Karuovi}; tekst: V. Milo{evi}, Bubamara /49 St. P. Korunovi}, Prole}na pesmica /49 A. Kora}; tekst: D. Radovi}, Najlep{a mama na svetu /51 V. Borisavqevi}; tekst: Milomir \ukanovi}, Brat i sestra /53 A. Kora}; tekst: Q. R{umovi}, Mi{ /57 Narodna pesma Kopa cura vinograd /59 A. Kora}; tekst: Milomir \ukanovi}, Kako se prelazi ulica /60 A. Kora}; tekst: D. Luki}, Ivin voz /61 Muzika iz filma Mala sirena, pesma Pod morem /63 Narodna pesma Kad te vidim na sokaku /64 D. Nedovi}, Stani, stani, Ibar vodo /65 Narodna pesma Sino} kad je pao mrak /68 M. Ili} Beli; tekst: D. Luki}, Zdravo, vojsko /69 Narodno Sremsko kolo /71 L. Dimitrijevi}; tekst: D. Maksimovi}, Medvedova `enidba /72

92


Literatura D. Plav{a, B. Popovi}, D. Eri}, Muzika u {koli I, Beograd 1961. B. D. Stefanovi}, Pesme za pred{kolsku decu i u~enike ni`ih razreda osnovne {kole, Beograd 1964. D. Lazarevi}, Muzi~ko vaspitawe u razrednoj nastavi, Sarajevo 1972. B. Stefanovi}, Nota za notom ‥ pesma za pesmom, Kwa`evac 1978. N. Trnavac, O. Mozeti}, G. Stojanovi}, Q. Konxi}, R. Juki}, G. Kragujevi}, Didakti~ke igre, Beograd 1991. N. Jablanov, Narodne pesme i igre za decu, roditeqe, vaspita~e i u~iteqe, Beograd 2005.

93


Sadr`aj

94

Vodi~ Teme

2 3

1. SVE OKO NAS JE MUZIKA Pozdrav prvacima Prepoznavawe zvukova @ivotiwsko carstvo Jeste l’ ikad ~uli to? Prirodne pojave Sitna je ki{a padala Seti se {ta smo nau~ili

5 6‡7 8‡9 10‡11 12‡13 14‡15 16‡17 18

2. MUZI^KA RADIONICA Zve~ka [tapi}i Triangl Bubaw Upoznajmo jo{ neke de~je instrumente Seti se {ta smo nau~ili

19 20‡21 22‡23 24‡25 26‡27 28‡29 30

3. ZIMSKO DOBA Dvanaest meseci Prvi sneg Pada sne`ak Seti se {ta smo nau~ili

31 32‡33 34‡35 36‡37 38

4. RAZNA SLAVQA Sre}an ro|endan Tiho i glasno pevawe Je`eva uspavanka Koka i pili}i Vesnici prole}a ^estitka za 8. mart Brate Ivo Seti se {ta smo nau~ili

39 40‡41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50‡51 52‡53 54


5. MUZI^KA IGRAONICA Ide maca oko tebe Berem, berem gro`|e Saobra}ajac Ribar Nakraj sela `uta ku}a Ja posejah lan Seti se {ta smo nau~ili

55 56‡57 58‡59 60‡61 62‡63 64 65 66

6. ZAPEVAJMO, ZAIGRAJMO ^ika Mrak Bubaw zove Igra kolo Medvedova `enidba Seti se {ta smo nau~ili

67 68 69 70‡71 72‡73 74

PESMARICA Re{ewa Re~nik muzi~kih pojmova Spisak pesama; Karaoke Kompozicije za slu{awe Literatura Sadr`aj

75‡87 88‡89 90 91 92 93 94‡95

95


Profile for Kreativni centar

Muzicka kultura 1 - udžbenik  

Muzicka kultura 1 - udžbenik