Page 1


Ovo sam ja Ovde nacrtaj sebe kao bebu.

Kako izgleda{ sada? Nacrtaj sebe.

Ka`i koje su boje tvoje o~i. Koje je boje tvoja kosa? Kakvu frizuru voli{ da ima{?

1


Moje igra~ke Oboj igra~ke zadatim bojama.

2

Ovde nacrtaj svoju omiqenu igra~ku. Kako ona izgleda? Opi{i je. Kako se wom igra{?


Drugarstvo Ispri~aj ne{to o tome {ta su dobri drugovi. [ta je va`no za drugarstvo? [ta ne treba ~initi drugu? Pogledaj slike i ka`i {ta na wima zapa`a{. Oboj zelenom bojom kru`i} pored slike na kojoj su prikazani dobri drugovi. Crvenom bojom oboj kru`i} pored slike na kojoj su prikazani lo{i drugovi.

3


Moja porodica Porodicu ~ine roditeqi, wihova deca i bliski srodnici koji s wima `ive.

^lanovi ove porodice su roditeqi i wihova deca.

4

Ovu porodicu ~ine roditeqi, troje dece i baba i deda koji s wima `ive.

Ovde nacrtaj sebe i svoju porodicu. Ko su ~lanovi tvoje porodice? Objasni {ta su tebi ro|aci: stric, tetka, ujak, strina, ujna. Koje ro|ake ti ima{?


Moja ku}a

Ova porodica `ivi u zgradi.

Ova porodica `ivi u ku}i.

Kakva je razlika izme|u stambene zgrade i ku}e?

Ovde nacrtaj ku}u ili zgradu u kojoj `ivi{. Ispri~aj kako izgledaju tvoja ku}a ili stan. Koje se prostorije u wima nalaze?

5


Мој свет | Симеон Маринковић, Славица Марковић  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...

Мој свет | Симеон Маринковић, Славица Марковић  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...