Page 1


MATEMATIKA

pre tretí ročník základnej školy – 1. časť druhé vydanie Autorka Aleksandra Stefanovićová Ilustrovala Tatjana Lazićová Recenzenti Prof. Dr. Milana Egerićová, Učitel’ská fakulta v Jagodine Vesna Rikalová, učitel’ka nižších ročníkov, ZŠ Jovana Popovića, Belehrad Preložila Ivana Muchová Jazyková úprava Michal Týr Graficky upravil Dušan Pavlić Vydavatel’ Kreativni centar Gradištanska 8 Belehrad Tel./fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51(075.2) STEFANOVIĆ, Aleksandra

Redaktorka Anđelka Ružićová Za vydavatel’a Mr. Ljiljana Marinkovićová Štampa Publikum Náklad 1.000 copyright © Kreativni centar, 2008

Matematika : učbenica pre tretí ročník základnej školy : s úlohami na nacvučovanie. Časť 1 / [autorka Aleksandra Stefanovićová; ilustrovala Tatjana Lazićová ; preložila Ivana Muchová]. - 2. vyd. - Belehrad : Kreativni centar, 2008 (Belehrad : Publikum). - 115 str. : ilustr. ; 22 × 24 cm Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000. ISBN 978-86-7781-450-2 COBISS.SR-ID 148205068

Minister osvety Republiky Srbsko schválil vydanie a používanie tejto učebnice v druhom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00011/2007-06.


MATEMATIKA učebnica pre tretí ročník základnej školy s úlohami na nacvičovanie

1. časť


Čo sme sa naučili v druhom ročníku 1.

2.

Ktorý školský predmet má najradšej Sára? Sleduj šípky a zakrúžkuj písmená.

M

A

M

A

T

V

O

R

T

E

S

I

K

A

Vpíš do balónov čísla, ktoré chýbajú v postupnosti.

30 3.

Čísla prvej stovky

70

1

10 17

Sleduj obrázok pštrosa a odpovedz na nasledujúce otázky: – Na ktorom čísle je pštrosí zobák? – Na ktorom čísle je pštrosí chvost?

42

50

– Na ktorých číslach sú pštrosie nohy?

54 61

66 79

100

4.

Čísla 36, 17, 28, 3, 96, 69, 45, 35, 71, 55 usporiadaj od najväčšieho po najmenšie.

5.

Odhaľ pravidlo a vpíš zodpovedajúce čísla do prázdnych trojuholníkov.

26

4

27

28

51

69

90

100

35


Sčítanie a odčítanie do 100

1.

Rieš úlohy. Body s výsledkami spájaj v takom poradí, ako sú úlohy zadané. Pri spájaní bodov použi pravítko. Dostaneš obrázok.

28 44

70

72

71

68 34

45

56

27

65 8

93

75 66

64

67

2 100

36 79

39

92

76 63

93 – 0 = .......................

90 – 19 = .......................

18 + 9 = .......................

19 + 37 = .......................

29

46 61

94 57

100 – 8 = ....................... 35 + 28 = ....................... 93 – 17 = .......................

39 + 6 = .......................

70 – 3 = ....................... 87 – 48 = .......................

60 – 26 = .......................

65 – 19 = .......................

56 + 12 = .......................

47 + 14 = .......................

46 + 54 = .......................

50 – 22 = .......................

72 – 15 = .......................

91 – 89 = .......................

85 – 13 = .......................

23 + 71 = .......................

93 + 0 = .......................

79 + 0 = .......................

5


Slovné úlohy Čiary, úsečky 2. 1.

Vypočítaj a pre každé riešenie vyhľadaj písmeno, ktoré mu prislúcha, a vpíš ho do krúžku.

64 O

28 Š

16 K

39 A

36 L

Podčiarkni správne tvrdenia. Body A a B sú spojené:

– jednou lomenou čiarou – dvoma rovnými čiarami – dvoma krivými čiarami – jednou rovnou čiarou

Od súčtu čísel 26 a 34 odčítaj rozdiel čísel 95 a 63.

A

R August má 31 dní. Jana bola 15 dní pri mori. Koľko dní v tom mesiaci bola doma?

B

R

3.

Vymeraj dĺžky úsečiek:

A Brat a sestra šli do lesa oberať jahody. On naoberal 36 a ona o 8 menej. Koľko jahôd spolu naoberali?

C

R

B D

E AB =

Zuzka mala 67 din., kúpila si zošit za 18 din. a blok za 13 din. Koľko peňazí jej zostalo?

BC =

R

DE =

V cukrárni bolo 28 bakláv a 35 veterníkov. Cukrár cez deň predal 24 koláčov. Koľko koláčov nepredal?

Celková dĺžka lomenej čiary je

R 6

CD =


Rovnice Pripomeňme si Ak si sčítance vymenia miesta, súčet ................................................................... Menšenec je číslo, od ktorého ....................................................... nejaké číslo. Číslo, ktoré odčitujeme od nejakého čísla sa nazýva ................................... .

1.

3.

Čiarami pospájaj rovnice so zodpovedajúcim riešeniami.

2.

x + 32 = 76

44

56 + x = 65

9

98 + x = 98

37

x + 12 = 67

55

26 + x = 93

0

x + 43 = 80

67

Vypočítaj a vpíš zodpovedajúce číslo.

x

57

a

36

x–a

18

60

43

31

47

21

V autobuse bolo 32 cestujúcich. Koľko cestujúcich vyšlo na prvej zastávke, ak v jazde pokračovalo 25 cestujúcich? Riešenie: ................................................................. Odpoveď : .............................................................. ..................................................................................

7


Násobenie a delenie

Pripomeňme si súčin čísel 4 a 3

4

1. činiteľ

1.

podiel čísel 8 a 4

3

=

2. činiteľ

12

8

súčin

delenec

:

4

=

deliteľ

2 podiel

Táto matematická operácia sa nazýva

Táto matematická operácia sa nazýva

....................................................................................

..................................................................................

2.

Vypočítaj.

7

2

5

9

Vyfarbi polia, v ktorých sú čísla deliteľné číslom 8.

16

15

4

32

85 3

6 8

80

6

3.

99 66 72

Pomôž myške, aby prišla k syru!

3 8

40

8

:6

9

:4

7

35

27

77 8

24

42


4.

5.

Vypočítaj. 3 • 17 =

Ktoré číslo je: – o 3 menšie ako číslo 24?

13 • 1 =

.....................................................................................

55 : 5 =

88 : 8 =

6 • 15 =

12 • 7 =

– 3-krát menšie ako číslo 24? .....................................................................................

– o 2 väčšie ako číslo 18? 42 : 3 =

52 : 4 =

.....................................................................................

– 2-krát väčšie ako číslo 18?

6.

Ktoré číslo je 6-krát menšie ako súčet čísel 31 a 53?

.....................................................................................

Riešenie: ......................................................................... ...........................................................................................

9.

Vpíš chýbajúce čísla.

:4 7.

Ktoré číslo je 3-krát väčšie ako razdiel čísel 45 a 23?

7

40

56

Riešenie: .........................................................................

8.

V jednom dedinskom dvore je 18 kráv, 4-krát viac oviec, zatiaľ čo svíň je 5-krát menej ako kráv a oviec spolu. Koľko svíň je v tom dvore? Riešenie: .....................................................................

:

4

...........................................................................................

3

3 •

6

9

....................................................................................... •

42

63

Odpoveď: ....................................................................

9


Zlomky. Polovica, štvrtina, desatina. Meranie času 1.

Vyfarbi na každom obrázku:

2.

Vpíš názvy mesiacov, ktoré chýbajú.

1 2 august 1 4

marec

november

1 10

3.

jún

Vpíš slovne čas, ktorý ukazujú hodiny.

predpoludním (ráno) popoludní (večer)

4.

Dnes je streda. Ktorý deň bude o 2 dni? ............................................................................ Včera bola sobota. Ktorý deň bude zajtra? .................................................................................. Zajtra je utorok. Ktorý deň bol pred 3 dňami? .................................................................................

10


Aj toto je matematika!

 1.

Súčet dvoch za sebou nasledujúcich čísel je 35. Ktoré sú to čísla? ............................................................................................... ...............................................................................................

 2.

Traja ľudia čakali na vlak 3 hodiny. Koľko času čakal každý z nich? ...............................................................................................................................................

 3.

Vpíš do prázdnych políčok čísla tak, aby v každom rade a stĺpci bol súčet 17.

 4.

6

7

Všimni si pravidlo a vpíš chýbajúce čísla.

2

4

8

20

40

80

5 4

 5.

Keď sa Daniel narodil, mama mala 26 rokov a otec 30. Daniel tohto roku oslávil desiate narodeniny a Marek na budúci rok bude mať 7 rokov. Koľko rokov majú členovia tejto rodiny teraz? ................................................................................................. .................................................................................................

11


Stovky prvej tisícky Toto je jedna jednotka.

Desať jednotiek tvorí jednu desiatku.

10 10 10

10 desiatok tvorí jednu stovku.

10 10 10 10 10 10

1 s = 10 d = 100 j

10

100

+

100

10 • 100 = 1000

12

+

...........

+

...........

+

...........

+

...........

+ ...........

Desať stoviek tvorí jednu tisícku.

+

...........

+

...........

+

..........

= 1000 = 1t

1 t = 10 s = 100 d = 1000 j


1.

Doplň.

100

1

100

=

100

jedna stovka (sto)

100 100

2

100

=

200

dve stovky (dvesto)

100 100 100

3

100

=

_____

_____

100

=

400

štyri stovky (štyristo)

_____

_____

=

_____

päť stoviek (päťsto)

_____

_____

=

_____

šesť stoviek (šesťsto)

_____

_____

=

_____

sedem stoviek (sedemsto)

_____

_____

=

_____

osem stoviek (osemsto)

_____

_____

=

_____

deväť stoviek (deväťsto)

10

100

=

1000

desať stoviek (tisíc)

2.

tri stovky (tristo)

Doplň.

100

600 13


Matematika 3 knjiga 1- slovački jezik  
Matematika 3 knjiga 1- slovački jezik