Page 1


MATEMATIKA uxbenik za tre}i razred osnovne {kole sa zadacima za ve`bawe 1. deo


[ta sadr`i ova kwiga

Obnavqawe gradiva iz drugog razreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 10 BROJEVI DO 1000 Dekadno zapisivawe i ~itawe brojeva do 1000 Stotine prve hiqade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–14 Stotine i desetice prve hiqade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–16 Trocifreni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17–18 Upore|ivawe trocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pisawe brojeva rimskim ciframa

Zavisnost zbira od sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stalnost zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Zavisnost i stalnost zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Zavisnost razlike od umawenika i umawioca . . . . . . . . . . . . . . . 99 Stalnost razlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Zavisnost i stalnost razlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Jedna~ine. Nejedna~ine Jedna~ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104–106 Nejedna~ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107–108 Nejedna~ine sa sabirawem i oduzimawem do 1000 . . . . . 109–110

Rimske cifre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–22 GEOMETRIJA Sabirawe i oduzimawe brojeva u okviru prve hiqade Sabirawe i oduzimawe stotina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33 Sabirawe trocifrenog i jednocifrenog broja . . . . . . . . . . 37–38 Oduzimawe jednocifrenog broja od trocifrenog . . . . . . . . 39–40 Sabirawe trocifrenog broja i desetica . . . . . . . . . . . . . . . . 42–43 Oduzimawe desetica od trocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . 44–45 Sabirawe trocifrenog i dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . 46–47 Oduzimawe dvocifrenog broja od trocifrenog . . . . . . . . . . 48–50 Sabirawe trocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62–63 Oduzimawe trocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64–65 Sabirawe trocifrenih brojeva sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–67 Oduzimawe trocifrenih brojeva sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68–69 Sabirawe i oduzimawe trocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sabirawe trocifrenih brojeva sa prelaskom preko stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–73 Oduzimawe trocifrenih brojeva sa prelaskom preko stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74–75 Sabirawe trocifrenih brojeva sa prelaskom preko desetice i stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76–77 Oduzimawe trocifrenih brojeva sa prelaskom preko desetice i stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78–79 Oduzimawe trocifrenih brojeva od 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sabirawe i oduzimawe do 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Izrazi i kori{}ewe zagrada

Ravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Du`, prava, poluprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Paralelne i normalne prave Me|usobni odnosi dve prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27 Crtawe paralelnih pravih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Crtawe normalnih pravih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30 Krug i kru`nica Krug i kru`nica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90–91 Crtawe kruga i kru`nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–93 Pore|ewe i grafi~ko nadovezivawe du`i Grafi~ko nadovezivawe du`i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 MEREWE I MERE Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52–54 Merewe mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–56 Merewe zapremine te~nosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57–58 Merewe vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59–60 [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 31, 41, 51, 61, 71, 83, 89, 95, 103, 111 [AQIVI ZADACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 82, 102 Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Sabirawe vi{e trocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–86 Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–88 Svojstva ra~unskih operacija Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

I OVO JE MATEMATIKA! . . . . .11, 16, 18, 20, 27, 29, 30, 33, 34, 45, 50, 54, 56, 58, 60, 63, 67, 70, 73, 79, 81, 85, 86, 87, 98, 100, 105, 108 Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113–115


[ta smo nau~ili u drugom razredu

Brojevi prve stotine

1. Koji {kolski predmet Sara najvi{e voli? Prati strelice i zaokru`i slova.

M

A

M

A

T

V

O

R

T

E

S

I

K

A

2. Upi{i u balone brojeve koji nedostaju u nizu. 30

3.

70

1

10 17

Pogledaj sliku noja i odgovori na slede}a pitawa: – Na kom se broju nalazi nojev kqun? – Na kom se broju nalazi nojev rep?

42

50 54

61

– Na kojim se brojevima nalaze nojeve noge?

66 79

100

4. Brojeve 36, 17, 28, 3, 96, 69, 45, 35, 71, 55 pore|aj od najmaweg do najve}eg.

5. Otkrij pravilo i upi{i odgovaraju}e brojeve u prazne trouglove.

26

4

27

28

51

69

90

100

35


Sabirawe i oduzimawe do 100

1. Re{i zadatke. Ta~ke sa rezultatima povezuj po redosledu zadataka. Pri spajawu ta~aka koristi lewir. Dobi}e{ sliku. 28 44

70

72

71

68 34

56

45 27

65 8

93 75 66

64

67

2 36 100 79

92 39

46

76 63

61

94 29 57

100 – 8 = ....................... 93 – 0 = .......................

90 – 19 = .......................

18 + 9 = .......................

19 + 37 = .......................

39 + 6 = .......................

70 – 3 = .......................

35 + 28 = ....................... 93 – 17 = ....................... 87 – 48 = ....................... 60 – 26 = .......................

65 – 19 = ....................... 79 + 0 = .......................

56 + 12 = .......................

47 + 14 = .......................

46 + 54 = .......................

50 – 22 = .......................

72 – 15 = .......................

91 – 89 = .......................

85 – 13 = .......................

23 + 71 = .......................

93 + 0 = .......................

5


Tekstualni zadaci Linije, du`i 2. Podvuci ta~ne tvrdwe. Ta~ke A i B su spojene:

1.

Izra~unaj, a zatim za svako re{ewe prona|i slovo koje mu odgovara i upi{i ga u kru`i}.

64 O

28 [

62 S

16 K

39 A

46 I

36 L

• jednom izlomqenom linijom • dvema pravim linijama • dvema krivim linijama • jednom pravom linijom.

Od zbira brojeva 26 i 34 oduzmi razliku brojeva 95 i 63.

R

A

Avgust ima 31 dan. Jasna je 15 dana bila na moru. Koliko dana u tom mesecu je bila kod ku}e?

B

R

3. Izmeri du`ine du`i: A

Brat i sestra su krenuli u {umu da beru jagode. On je nabrao 36, a ona 8 mawe. Koliko su jagoda zajedno nabrali?

B C

R

D

E AB =

Zora je imala 67 din., pa je kupila svesku za 18 din. i blok za 13 din. Koliko joj je novca ostalo?

BC =

R

CD = DE =

U poslasti~arnici je bilo 28 baklava i 35 tulumbi. Poslasti~ar je tokom dana prodao 24 kola~a. Koliko kola~a nije prodao?

R 6

Ukupna du`ina izlomqene linije je


Jedna~ine Podsetimo se Ako sabirci zamene mesta, zbir ...................................................................... Umawenik je broj od kojeg ............................................................. neki broj. Broj koji oduzimamo od nekog broja zove se ........................................... .

1.

2. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}i broj.

Pove`i linijama jedna~ine sa odgovaraju}im re{ewima. h + 32 = 76

44

56 + h = 65

8 9

h

57

a

36

h–a

18

60

43

98 + h = 98 37 h + 12 = 67 55

3.

26 + h = 93

0

h + 43 = 80

67

31

47

21

U autobusu su se vozila 32 putnika. Koliko putnika je iza{lo na prvoj stanici ako se zna da je posle izlaska vo`wu nastavilo 25 putnika? Re{ewe: ......................................................................... Odgovor: ........................................................................ .............................................................................................

7


Mno`ewe i deqewe

Podsetimo se proizvod brojeva 4 i 3

·

4

koli~nik brojeva 8 i 4

=

3

12

1. ~inilac 2. ~inilac proizvod

1.

:

8 deqenik

4

=

delilac

2

koli~nik

Ova ra~unska operacija naziva se

Ova ra~unska operacija naziva se

....................................................................................

.....................................................................................

Izra~unaj.

·

7

2.

2

5

9

Oboj poqa u kojima su brojevi deqivi sa 8.

16

15

4

32

85 3

40 6

42 35

99 8

27

77

66 80

8

6

72

3.

Pomozi mi{u da do|e do sira!

3

8

·8

:6

·9

:4

·7

24


4. Izra~unaj.

5.

Koji je broj: – za 3 mawi od broja 24?

3 · 17 =

13 · 1 = .................................................................................................

55 : 5 =

88 : 8 =

6 · 15 =

12 · 7 =

– 3 puta mawi od broja 24? .................................................................................................

– za 2 ve}i od broja 18? 42 : 3 =

52 : 4 =

.................................................................................................

– 2 puta ve}i od broja 18?

6.

Koji je broj 6 puta mawi od zbira brojeva 31 i 53? Re{ewe: ............................................................................

.................................................................................................

9.

Upi{i brojeve koji nedostaju.

...............................................................................................

·7

:4 7.

Koji je broj 3 puta ve}i od razlike brojeva 45 i 23?

40

56

:

·4

Re{ewe: ............................................................................ ...............................................................................................

8. Na jednom seoskom imawu ima 18 krava,

3

3

4 puta vi{e ovaca, a sviwa 5 puta mawe nego krava i ovaca zajedno. Koliko ima sviwa na tom imawu?

·

·

Re{ewe: ............................................................................

6

9

...............................................................................................

·

·

Odgovor: ..........................................................................

42

63 9


Razlomci. Polovina, ~etvrtina, desetina. Merewe vremena

1.

Oboj na svakoj slici:

2.

Upi{i nazive meseci koji nedostaju.

1 2 avgust 1 4

mart

novembar

1 10 jun

3.

Upi{i slovima vreme koje pokazuju ~asovnici.

pre podne (ujutru) posle podne (uve~e)

4.

Danas je sreda. Koji }e dan biti za 2 dana?

............................................................................

Ju~e je bila subota. Koji }e dan biti sutra? .................................................................................. Sutra je utorak. Koji je dan bio pre 3 dana? .................................................................................

10


I ovo je matematika!1. Zbir dva uzastopna broja je broj 35. Koji su to brojevi? ................................................................................................. .................................................................................................2. Tri ~oveka ~ekala su voz 3 sata. Koliko dugo je ~ekao svaki od wih? ........................................................................................................................................3. Upi{i u prazna poqa brojeve tako da u svakom redu i svakoj koloni zbir bude 17.4. Uo~i pravilo i upi{i brojeve koji nedostaju.

6

7

2

4

8

20

40

80

5 4

 5.

Kada se Darko rodio, mama je imala 26 godina, a tata 30. Darko je ove godine proslavio deseti ro|endan, a Nenad }e slede}e godine napuniti 7 godina. Koliko godina imaju ~lanovi ove porodice sada? ...............................................................................................................

...............................................................................................................

11


Matematika 3 - 1. deo - radni udžbenik  
Matematika 3 - 1. deo - radni udžbenik