Page 1

а л о к ш а н в и т а Кре

еска Радна св зред ра за други оле к ш е н в о осн

а к и т а м e т a M 2 ћ

ви о к н и л и мина М

9 788 65 2 9 06 61 1

ISBN 978-86-529-0661-1

Математика 2

Јас


МАТЕМАТИКА 2

Радна свеска за други разред основне школе Прво издање Аутор

Проф. др Јасмина Милинковић

Илустровао

Борис Кузмановић

Рецензенти

Милана Дабић Боричић, дипломирани математичар, асистент на Учитељском факултету Универзитета у Београду Зорица Нобл, професор разредне наставе, ОШ Вељко Дугошевић, Београд Александра Стефановић, наставник разредне наставе, ОШ Деспот Стефан Лазаревић, Београд

Уредник

Свјетлана Петровић

Лектор

Ивана Игњатовић

Графичко обликовање

Душан Павлић

Припрема за штампу

Љиљана Павков

Издавач

Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

За издавача Штампа

Љиљана Маринковић Графостил, Крагујевац

Година штампе

2019

Тираж

2000

Copyright

© Креативни центар, 2019

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2)(076.1) МИЛИНКОВИЋ, Јасмина, 1965 Математика 2 : радна свеска за други разред основне школе / Јасмина Милинковић ; [илустровао Борис Кузмановић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2019 (Крагујевац : Графостил). - 147 стр. : илустр. ; 26 cm. - (Креативна школа) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0661-1 COBISS.SR-ID 273932812


а л о к ш а н в и т а Кре

еска Радна св зред ра за други оле к ш е н в о осн

а к и т а м e т Ma 2 ћ

Јас

ви о к н и л и мина М


Мали водич Овако су означени задаци у којима црташ, бојиш, сечеш, лепиш... Пројекат Овако су означене математичке игре. Овако су означене оне математичке игре које се играју у пару. Oвако су означени задаци у којима ћеш открити везу између математике и других школских предмета.

На страницама Провери знање можеш да оцениш свој рад на следећи начин. Провери да ли су ти решења тачна с неком одраслом особом или с другарицом/другом. у . Ако је решење тачно, обој Ако је решење нетачно, обој у . Ако имаш више црвених него зелених , требало би више да вежбаш. Ако имаш два или три црвена , добро напредујеш. Исправи грешке. Ако су ти сви зелени или ако ти је само једaн црвен, БРАВО! Настави тако!

2


СAБИ Р ОДУЗ АЊЕ И ИМ ДО 10 АЊЕ 0

Подсети се бројева до 20 1 Преброј саксије и упиши бројеве који недостају.

2 За сваки од датих бројева напиши број који је његов следбеник. 7..............

19..............

16..............

18..............

5..............

3 За сваки од датих бројева напиши број који je његов претходник. 5

..............

9

13

..............

11

..............

15

..............

..............

4 Упореди бројеве и стави одговарајући знак у празно поље (<, = или >). 6

9

12

14

7

11

18

15

11

11

Слагање претходника и следбеника Материјал: картице из Прилога 1 у уџбенику. Картице од 1 до 20 разбацане су по столу, окренуте бројевима надоле. Кад извучеш картицу, кажи који је број претходник броја на извученој картици, а твој пар нека каже који је његов следбеник. Затим замените улоге. Играјте игру док све картице не окренете на страну на којој је број. На крају поређајте картице од најмање до највеће.

3


Подсети се сабирања и одузимања до 20 1 Израчунај збирове. 3 + 4 = ..............

6 + 2 =..............

1 + 5 = ..............

7 + 1 = ..............

9 – 2 = .............

10 – 5 = .............

6 – 5 = .............

2 Израчунај разлике. 4 – 1 = .............

3 Сабери према сликама.

8 + ............. = .........................................................

.............

+ ............. = .........................................................

4 Израчунај збирове. 11 + 2 = .............

14 + 3 = .............

8 + 3 = .............

7 + 9 = .............

6 + 6 = .............

4 + 7 = .............

5 Одузми према сликама.

.............

– 8 = .........................................................

16 – ............. = .........................................................

6 Израчунај разлике. 6 – 4 = .............

8 – 1 = .............

16 – 4 = .............

12 – 8 = .............

20 – 8= .............

15 – 6 = .............

7 а) Сабирци су 5 и 8. Израчунај збир. ............................................................................. б) Умањеник је 11, а умањилац 6. Израчунај разлику. ............................................................................. 8 а) Од следбеника броја 17 одузми најмањи двоцифрени број. .......................................... б) Који је број збир претходника броја 16 и следбеника броја 4? ............................................ 4


Подсети се таблице сабирања до 20 +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

11

6 7 8 9 10 1 Упиши у празна поља одговарајуће бројеве. 2 У таблици је збир бројева 4 и 2 сакривен иза јагоде. 4+2=6 Напиши остале збирове сакривене иза јагоде. ...................................................

...............................................

...................................................

...............................................

3 а) Одреди збирове који су скривени иза крушака. ...................................................

...............................................

...................................................

...............................................

б) Какви су бројеви скривени иза крушака? Заокружи тачан одговор. Парни бројеви

Непарни бројеви

4 Збирове сакривене иза шљива поређај од најмањег до највећег. ,

,

,

,

............. ............. ............. ............. .............

5


Подсети се бројева до 100 1 Упиши претходника и следбеника датог броја као што је урађено за број 24. 23 24 ............. 25

.............

.............

76

.............

.............

89

.............

.............

31

.............

2 Напиши све бројеве: а) треће десетице .............................................................................................................................................................. б) пете десетице .................................................................................................................................................................. в) осме десетице ................................................................................................................................................................. г) десете десетице .............................................................................................................................................................. 3 Којој десетици припадају дати бројеви? Упиши. 53 ....................................................................

44 ....................................................................

71 ....................................................................

80 ....................................................................

4 а) Напиши непарне бројеве 5. десетице. ............., ............., ............., ............., .............. б) Напиши најмањи и највећи парни број 6. десетице. ....................... и ....................... 5 Упиши бројеве који недостају у таблици бројева од 1 до 100. 10

20

30

9

19

29

7

6

50 39

17

27

37

16

26

36

15

25

49

100 69

79

99 98

48

58

68

78

47

57

67

77

87 86

45

55

65

75

85

44

54

64

74

84

73

83

93

72

82

92

71

81

91

4

14

3

13

33

43

2

12

32

42

1

11

21

60

52 51

62


Упоређујемо бројеве до 100 1 Упореди бројеве, па упиши одговарајући знак (<, = или >) у празно поље. 21

27

78

78

64

46

70

80

55

65

93

67

50

40

33

43

48

51

2 Поређај бројеве од највећег до најмањег. 66, 55, 73, 37, 31, 89, 78, 100, 45, 49, 1, 11 ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................

3 а) Напиши све парне бројеве прве стотине који су већи од 78. ..............................................................................................................................................................

б) Напиши све непарне бројеве веће од 45, а мање од 54. ..............................................................................................................................................................

4 a) Поређај бројеве од најмањег до највећег. 15, 5, 10, 50, 45, 35, 30, 20, 25, 40 ,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................

б) По ком је правилу направљен горњи низ? Објасни. ..............................................................................................................................................................

5 Да би миш дошао до сира, мора да следи наведена правила. Правило 1: Миш сме да пролази само кроз врата са округлим десетицама (10, 20, 30...). Правило 2: Свака наредна врата увек су она с бројем већим од претходног. Означи пут којим ће миш стићи до сира.

7


Подсети се сабирања и одузимања до 100 1 Израчунај збир. а) 50 + 20 = .................. б) 43 + 5 = .................. 30 + 30 = ..................

58 + 2 = ..................

в) 64 + 30 = ................. г) 36 + 22 = .................. 11 + 20 = ..................

21 + 55 = ..................

2 Израчунај разлику. а) 40 – 10 = .................. б) 56 − 4 = .................. 90 – 60 = ..................

29 − 5 = ..................

в) 67 − 10 = .................. г) 66 − 44 = .................. 33 − 20 = ..................

89 − 63 = ..................

3 Р акета лети ка Плавој звезди. Путници излазе и улазе на планетама. Израчунај број путника који је стигао на Плаву звезду.

4 Попуни табелу као што је започето.

8

a

b

a+b

a−b

55

4

55 + 4 = 59

55 − 4 = 51

67

2

32

12

28

13


Подсети се замене места сабирака 1 Израчунај на два начина збир бројева, као што је урађено под а). а) 40 и 19

б) 52 и 23

1. начин

40 + 19 = 59

1. начин .............................................................................

2. начин

19 + 40 = 59

2. начин .............................................................................

в) 42 и 24

г) 18 и 80

1. начин .............................................................................

1. начин .............................................................................

2. начин .............................................................................

2. начин .............................................................................

2 На основу датих једнакости доврши цртеже. а) 40 + 20 = 20 + 40 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

б) 5 + 10 = 10 + 5 0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

в) 30 + 70 = 70 + 30 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3 Балоне са истим збиром обој истом бојом.

9


Подсети се здруживања сабирака 1 С ена бере парадајз. Убрала је с једне стабљике 3 плода, са друге 5 плодова и са треће 7. Колико је укупно плодова парадајза Сена убрала? Израчунај здружујући сабирке. 1. начин: (3 + 5) + .................. = ................................................................................... 2. начин: .......................................................................................................................................... 2 Израчунај укупан број главица салате у сва три реда.

1. начин .......................................................................................................................................... 2. начин .......................................................................................................................................... 3. начин .......................................................................................................................................... 3 Сабери здружујући сабирке на начин који ти је најлакши. а) 40, 15, 12 .......................................................................................................................................... б) 30, 9, 20 .......................................................................................................................................... в) 55, 2, 10 .......................................................................................................................................... г) 13, 14, 40 ..........................................................................................................................................

10


Провери знање 1 Поређај бројеве од најмањег до највећег. 93, 77, 35, 29, 89, 60, 17, 4, 21, 54, 43 ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................

2 Сабери здружујући сабирке на два начина. а) 6, 70, 24

б) 23, 40, 15

........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

3 И зрачунај и обој према упутству. Добићеш слику лептира. 1–20: браон 21–40: наранџаста 41–60: плава 61–80: жута 81–100: зелена

11


Сабирамо до 100 (25 + 7) 1 С абери према слици. a)

42 + 9 = ......... + (......... + .........) = (......... + .........) + ......... = ......... + ......... = ......... б)

.........

+ ......... = ......... + (......... + .........) = (......... + .........) + ......... = .........+ ......... = .........

2 Израчунај збирове. 45 + 6 = .......................................................................................................................................................................................................................... 32 + 9 = .......................................................................................................................................................................................................................... 29 + 7 = .......................................................................................................................................................................................................................... 43 + 8 = .......................................................................................................................................................................................................................... 56 + 8 = .......................................................................................................................................................................................................................... 67 + 6 = .......................................................................................................................................................................................................................... 88 + 6 = .......................................................................................................................................................................................................................... 74 + 7 = .......................................................................................................................................................................................................................... 49 + 3 = .......................................................................................................................................................................................................................... 91 + 9 = .......................................................................................................................................................................................................................... 3 У јату је летело 58 ласта. Придружило им се још њих 5. Колико је онда ласта било у јату? ..........................................................................................................................................................................

4 а) Највећем броју 7. десетице додај 7. ............................................................................................................................. б) Броју 9 додај најмањи парни број 9. десетице. ............................................................................................. 12


Одузимамо до 100 (35 – 8) 1 О дузми према слици. a) 33 – 6 = (........... – ...........) – ........... = ........... – ........... = ........... б)

...........

– ........... = (........... – ...........) – ........... = ........... – ........... = ...........

2 Израчунај разлике бројева. 27 – 8 = .............................................................................................. 92 – 4 = .............................................................................................. 49 – 6 = .............................................................................................. 52 – 5 = .............................................................................................. 56 – 9 = .............................................................................................. 55 – 7 = .............................................................................................. 62 – 7 = .............................................................................................. 84 – 6 = .............................................................................................. 91 – 3 = .............................................................................................. 51 – 8 = .............................................................................................. 43 – 4 = .............................................................................................. 86 – 9 = .............................................................................................. 51 – 2 = .............................................................................................. 65 – 7 = .............................................................................................. 3 Умањеник је 54, а умањилац је највећи једноцифрени број. Израчунај разлику. ..........................................................................................................................................................................

4 Н а вагонима воза пише колико је путника било у њима. На станици су из воза изашли путници. Колико је путника остало у вагонима? 1. вагон: .................................................. 2. вагон: .................................................. 3. вагон: ..................................................

13


Сабирамо и одузимамо до 100 (35 + 7, 35 – 7) 1 М ина ставља књиге на 3 полице. На графикону се види колико књига већ има на полицама. Колико ће бити књига на свакој полици када Мина на 1. полицу стави још 6 књига, на 2. још 4 књиге, а на 3. полицу још 5 књига? Допуни графикон, па одговори на питање. 3. 2. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Одговор: ................................................................................................................................................................................................................. 2 У продавници је било 35 флаша млека. Седам флаша је продато. Колико их је остало? ................................................................................................................................................................................................................................................

3 П о језеру је пливало јато од 27 патака. Долетело је још 9 патака. Колико је патака онда било на језеру? ................................................................................................................................................................................................................................................

4 Попуни табелу као што је започето. Број а 84 65 73 46 52 31 14

Броју а додај 8

Од броја а одузми 8

84 + 8 = (84 + 6) + 2 = 90 + 2 = 92 84 – 8 = (84 – 4) – 4 = 80 – 4 = 76


5 П челар Чеда је продавао мед на сајму меда. Другог дана је продао 7 тегли више него 1. дана. Трећег дана је продао 6 тегли мање него 1. дана. Колико је продао 2. и 3. дана? Израчунај, па попуни табелу. Дан

............................................................................................

............................................................................................

1.

15

2. 3. 6 Настави започети бројевни низ. +9

39

+8

48

+7 .........

.........

.........

7 П омози поштару. Повежи куће с писмима тако да број на кући буде једнак вредности збира или разлике на писму.

Код поштара је остало једно писмо са замрљаном адресом. Напиши збир два броја који одговара броју на преосталој кући.

...........

+ ...........

Упореди своје решење с решењем свог пара из клупе. 15


Сабирамо до 100 (25 + 17) 1 Израчунај збир. а) 78 + 22 = 78 + (20 + ...........) = (78 + 20) + ........... = ........... + ........... = ........... б) 45 + 46 = ...........+ (........... + ...........) = (........... + ...........) + ........... = ........... + ........... = ........... в) 39 + 57 = ...........+ (........... + ...........) = (........... + ...........) + ........... = ........... + ........... = ........... 2 Израчунај. а) 32 + 28 = ..................................................................................................................................................................................................... б) 47 + 44 = ..................................................................................................................................................................................................... в) 29 + 19 = ..................................................................................................................................................................................................... г) 39 + 43 = ..................................................................................................................................................................................................... д) 74 + 17 = .................................................................................................................................................................................................... ђ) 27 + 56 = .................................................................................................................................................................................................... 3 У Улици Мике Аласа налазе се три зграде. У првој згради живи 36 станара, у другој њих 27, а у трећој за 5 више него у другој. Колико укупно станара живи у тој улици? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4 М ита је имао 3 картице с бројевима 35, 28 и 49. Извлачио је по две картице и израчунавао збир бројева. Колико је различитих збирова два броја Мита могао да добије? Израчунај их. .................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

16


Одузимамо до 100 (35 – 17) 1 Одузми као што је започето. а) 53 – 16 = 53 – 10 – 6 = 43 – ........... = (........... – ...........) – ........... = ........... – ........... = ........... б) 34 – 29 = ........... – ........... – ...........= ........... – ........... = (........... – ...........) – ........... = ........... – ........... = ........... в) 82 – 47 = ........... – ........... – ...........= ........... – ........... = (........... – ...........) – ........... = ........... – ........... = ........... 2 Израчунај разлике. 52 – 24 = ......................................................................................

81 – 79 = ......................................................................................

44 – 25 = ......................................................................................

56 – 27 = ......................................................................................

91 – 53 = ......................................................................................

35 – 27 = ......................................................................................

97 – 49 = ......................................................................................

63 – 14 = ......................................................................................

64 – 17 = ......................................................................................

37 – 28 = ......................................................................................

59 – 26 = ......................................................................................

79 – 34 = ......................................................................................

65 – 48 = ......................................................................................

81 – 16 = ......................................................................................

3 И зрачунај разлике и сазнај колико је путника на бродићима. Повежи сваки бродић са одговарајућим бројем. 79 69 59 46 17 8 6 17


Сабирамо и одузимамо до 100 1 а) У аутобусу може да се вози 75 путника. На почетној станици ушло је 14 путника. На другој је ушло још њих 18. Колико je путника онда било у аутобусу? .........................................................................................................................................................................................................

б) Колико још путника може да уђе у аутобус? .........................................................................................................................................................................................................

2 а) Мара је на пијацу понела 92 крушке у две корпе. У једну корпу је ставила 48 крушака. Колико је крушака било у другој корпи? .........................................................................................................................................................................................................

б) Мара је продала 88 крушака. Колико јој је крушака остало? .........................................................................................................................................................................................................

3 Одреди збир и разлику бројева 44 и 39. Збир: .................................................................................................................................................................................................................. Разлика: ......................................................................................................................................................................................................... 4 П опуни табелу. а) Сабирак 22 Сабирак Збир

б)

54 14

63 36

56 38

68 72

90

Умањеник 100 Умањилац Разлика

35

85 73 11

5 Обој три сијалице с бројевима чији је збир 100.

42

18

48

32

20

18

76 29

28

11 22


6 а) Следи упутство и откриј колико година има Марков деда. 100

– 14

–7

– 12

б) Искористи податке да сазнаш колико година има Маркова бака. Од рођења до 18. године живела је у Дубоком Долу.

У Зеленом Гају је живела 35 година.

Десет година живи у Маслачковом Пољу.

........................................................................................................................................................................................................................................

7 Састави три двоцифрена броја од цифара 1, 2 и 3 и израчунај њихов збир.

........................................................................................................................................................................................................................................

8 С ергеј и Хана слажу картице сабирајући бројеве на картицама. Ко је извукаo већи збир? Заокружи.

........................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................

19


а л о к ш а н в и т а Кре

еска Радна св зред ра за други оле к ш е н в о осн

а к и т а м e т a M 2 ћ

ви о к н и л и мина М

9 788 65 2 9 06 61 1

ISBN 978-86-529-0661-1

Математика 2

Јас

Profile for Kreativni centar

Matematika. Radna sveska za drugi razred osnovne škole. Jasmina Milinković  

Matematika. Radna sveska za drugi razred osnovne škole. Jasmina Milinković