Page 9

 Izbroj koliko ~ega ima u zmajevom repu:

3. Dopuni niz.

ima 5 ............................. .............................

6

13

Izme|u brojeva 7 i 9 je broj ........................ Izme|u 12 i 15 su brojevi ...........................

1

Ispred broja 17 je broj ................................. Posle broja 19 sledi broj ........................... Crvenom bojom oboj poqa u kojima su parni brojevi, a `utom poqa u kojima su neparni brojevi.

4.

U prvom akvarijumu ima ................ ribica. U drugom akvarijumu ima ................ ribica. Vi{e ribica ima u ............................. akvarijumu. Koliko ribica ima u oba akvarijuma? ........................... 1.

Upi{i slovima:

2.

7

Matematika 2- radni udžbenik  
Matematika 2- radni udžbenik