Page 1

dhKD

>ũŝůũĂŶĂsƵŬŽǀŝđ ^ĂŶĚƌĂZĂĚŽǀĂŶŽǀŝđ ůĞŬƐĂŶĚƌĂ^ƚĞĨĂŶŽǀŝđ

^ZdD

dh^&>DZS

&>d>WK<  < / d  D  d  D

ϭ

ĂnjĄůƚĂůĄŶŽƐŝƐŬŽůĂĞůƐƅŽƐnjƚĄůLJĂƐnj ĄŵĄƌĂ
BE VEZ E TŐ Tisztelt Olvasók!

Önök előtt van az általános iskola első osztálya számára készült tudásfelmérő feladatlapok gyűjteménye, melynek tartalmát az érvényes programmal összhangban, a tanterv szerint állítottuk össze. Az átvett anyagrészek ismeretét különböző módon kell ellenőriznünk, mert ez a legjobb módja annak a megállapítására, hogy a tanuló mit sajátított el, hogy valójában mennyit tanult meg. Ezért mindegyik tudásfelmérő feladatlapon különböző típusú és nehézségű feladatok vannak, melyeket a könnyebbtől a nehezebbig sorakoztattunk fel. Kerültük, hogy a tanulók hosszabb ideig sablonokat alkalmazzanak, mert fennáll annak a veszélye, hogy rutinszerűen írják be az eredményeket anélkül, hogy a feladatban előrelátott matematikai eljárásokba betekintést nyernének. Igyekeztünk a feladatokat érthetően, röviden és pontosan megfogalmazni, hogy a feladat minél érthetőbb legyen. A feladatokhoz tartozó rajzok és ábrák körültekintő kiválasztásával ösztönözni akarjuk a tanulókat abban, hogy logikai összefüggést keressenek a feladatban. A gyűjtemény két csoport tizennégy-tizennégy feladatlapját tartalmazza. Ez valamivel több, mint amennyit a tanterv előlát, ezért némelyiket gyakorlásként, a felmérésre való felkészítésre is használhatják. A tudásfelmérő feladatlapokat nem kell okvetlenül abban a sorrendben megíratni a tanulókkal, mint amilyen sorrendben a gyűjteményben felsorakoztattuk. Az osztálytanító abban a sorrendben dolgoztatja ki a diákokkal, amelyik az adott körülménynek éppen megfelel. Mivel a gyerekek többsége az első osztály kezdetén még nem tud olvasni, a tanítónak fel kell olvasnia a feladatok szövegét a feladatlap kidolgozása közben. Erre való tekintettel a tanító maga dönt arról, hogy mindegyik tanuló ugyanazt a feladatlapot dolgozza ki, vagy két csoportra osztja az osztályközösséget. Mindegyik tudásfelmérő feladatlap végén részletesen felsoroltuk azokat a követelményeket, amelyeket a feladatokkal ellenőrzünk. Reméljük, ez elősegíti, hogy a tanítók könnyebben áttekintsék a tanulók egyéni eredményeit, és a szülőknek is lehetővé teszi a feladatok kidolgozásába való betekintést. A gyűjtemény létrehozása és tökéletesítése a kinyomtatással nem fejeződött be. Az Önök támogatásával és segítségével még jobb és hasznosabb lehet. Ezért kérjük Önöket, hogy javaslataikkal és hozzászólásaikkal jelentkezzenek az alábbi címünkre: udzbenici@kreativnicentar.rs.


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP ĺrd a vonalra a családi és utónevedet!

A csoport

Tárgyak a térben és egymáshoz való viszonyuk

1.

Ki van lent? Karikázd be a helyes választ! a) b)

és

c)

2. a) A legnagyobb lábasra rajzolj virágot! b) A legkisebb lábasra rajzolj pöttyöket! c) Színezd kékre azt a lábast, amelyik két lábas között van! d) A kék lábas fölötti lábasra rajzolj fedőt!

3. A labda mögötti tárgyat színezd pirosra!

4.

La

po zz

!

Karikázd be azt az állatot, amelyik az egér előtt és a macska mögött van!

Kreativni centar - Kreativna škola © 2010


5.

6.

A kislány a kereszteződésnél balra fog fordulni. Karikázd be azt az épületet, ahová érkezik!

Karikázd be az ugyanolyan alakú és ugyanolyan színű csillagokat!

7. a) Színezd zöldre azt a tárgyat, amelyiket a kislány a jobb kezében tart! b) A kislány bal tornacipőjét színezd sárgára!

Amitсмо ellenőriztünk Штa проvерavaли? A tanuló képes: уме da: Ученик/ученицa

A tanító észrevételei: Коментaри нaстavникa / нaстavнице

1. odреdи meghatározni egyпреdметa tárgy helyzetét положaј (gоре,(fent, dоле)lent); 2. a) иésb)b)пореdи преdметеaпремa јеdној (нaјмaње, összehasonlítani tárgyakat egy осоbини tulajdonság alapján нaјvеће) (legkisebb, v) и g) odреdи положaј преdметa (измеđу, изнad) legnagyobb); c) és d) aположaј tárgyak преdметa helyzetét meghatározni 3. odреdи (испреd, изa)(között, felett); 3. оadреdи tárgyakположaј helyzetét meghatározni (előtt, истоvремено mögött); 4. преdметa уочavaјући dva сvојстva изa) 4. (испреd a tárgyakи helyzetét meghatározni, egyszerre két követelmény alapján (előtt és 5. оmögött); dреdи положaј преdметa у оdносу нa сеbе (леvо, dесно) 5. gaрупише tárgyak helyzetét a saját helyzetéhez viszonyítva 6. преdметеmeghatározni премa dvе осоbине истоvремено (оbлик (jobbra, и bојa) balra); 7. dреdи положaј преdметaegyszerre у оdносуkét нatulajdonság dруgу осоbуalapján (леvо, (alak dесно). 6. оcsoportosítani a tárgyakat és szín); 7. a tárgyak helyzetét meghatározni Daтум изрadе контролне vежbе: egy másik személyhez viszonyítva (jobb, bal). Потпис нaстavникa / нaстavнице: Keltezés (a felmérés ideje): A tanító aláírása:


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP ĺrd a vonalra a családi és utónevedet!

B csoport

Tárgyak a térben és egymáshoz való viszonyuk

1.

Ki van lent? Karikázd be a helyes választ! a) b)

és

c)

2. a) A legnagyobb lábasra rajzolj virágot! b) A legkisebb lábasra rajzolj pöttyöket! c) Színezd kékre azt a lábast, amelyik két lábas között van! d) A kék lábas fölötti lábasra rajzolj fedőt!

3.

A labda előtti tárgyat színezd pirosra!

4.

La

po zz

!

Karikázd be azt az állatot, amelyik a macska előtt és a kutya mögött van!

Kreativni centar - Kreativna škola © 2010


5.

6.

A kislány a kereszteződésnél jobbra fog fordulni. Karikázd be azt az épületet, ahová érkezik!

Karikázd be az ugyanolyan alakú és ugyanolyan színű csillagokat!

7. a) Színezd zöldre azt a tárgyat, amelyiket a kislány a bal kezében tart! b) A kislány jobb tornacipőjét színezd sárgára!

Amit ellenőriztünk A tanuló Штa смо képes: проvерavaли? 1. meghatározni Ученик/ученицaegy умеtárgy da: helyzetét (fent, lent);

A tanító észrevételei: Коментaри нaстavникa / нaстavнице

2. odреdи a) és b) összehasonlítani a tárgyakat egy tulajdonság alapján (legkisebb, 1. положaј преdметa (gоре, dоле) legnagyobb); 2. a) и b) пореdи преdмете премa јеdној осоbини (нaјмaње, нaјvеће) c) и ésg)d)odреdи a tárgyak helyzetét meghatározni (között, felett); v) положaј преdметa (измеđу, изнad) 3. odреdи a tárgyakположaј helyzetét meghatározni (előtt, mögött); 3. преdметa (испреd, изa) 4. оadреdи tárgyak helyzetét meghatározni, egyszerre két követelmény alapján (előtt és 4. положaј преdметa уочavaјући истоvремено dva сvојстva mögött); (испреd и изa) adреdи tárgyakположaј helyzetétпреdметa meghatározni a saját 5. о у оdносу нahelyzetéhez сеbе (леvо,viszonyítva dесно) (jobbra, balra); görbeпреdмете vonalat húzni a külön követelményre való tekintettel: 6. gzárt рупише премa dvе осоbине истоvремено (оbлик и bојa) egymástólу aоdносу belső és és dесно). 7. megkülönböztetni оdреdи положaј преdметa нakülső dруgуtartományt, осоbу (леvо, megkülönböztetni a mértani alakzatokat; Daтум изрadе контролне vежbе: Потпис нaстavникa / нaстavнице: 7. a tárgyak helyzetét meghatározni egy másik személyhez viszonyítva (jobb, bal). Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:


2. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP ĺrd a vonalra a családi és utónevedet!

A csoport

Geometriai alapfogalmak

1.

Ki van a házikón? Karikázd be a helyes választ! a) b) c)

2. Sárga színes ceruzával vastagítsd meg a rajzon levő összes görbe vonalat! A törött vonalat vastagítsd meg piros színes ceruzával! Kék színes ceruzával vastagítsd meg az egyenes vonalat!

3. Színezd a négyzeteket kékre, a háromszögeket pirosra, a kört zöldre!

4.

La

po zz

!

Egyenes vonallal rajzold meg a fehér nyúl káposztához vezető útját; görbe vonallal rajzold meg a szürke nyúl káposztához vezető útját!

Kreativni centar - Kreativna škola © 2010


5.

A rajz alatti virágok közül színezz ki annyit, amennyi szakasz van a rajzon! a)

6.

b)

Rajzolj egy zárt görbe vonalat úgy, hogy azon belül legyen a négyzet és a háromszög, kívül a téglalap és a kör!

7. Vonalzó segítségével rajzolj két szakaszt úgy, hogy az egyik hosszabb legyen az adott szakasznál, a másik pedig rövidebb, mint az adott szakasz!

rövidebb: hosszabb:

Шта проверавали? Amitсмо ellenőriztünk Ученик/ученица A tanuló képes: уме да: 1. oдреди положај (горе,(rajta, доле)benne, kívül); meghatározni egyпредмета tárgy helyzetét 2. а  ) и б) пореди предмете према једној 2. megkülönböztetni az egyenes, a görbe ésособини a törött (најмање, vonalat; највеће) в) и г) oдреди положај предмета (између, изнад) 3. felismerni a mértani alakzatokat; 3. oдреди положај предмета (испред, иза) 4. lerajzolni az egyenes és görbe vonalat; 4. одреди положај предмета уочавајући истовремено два својства 5. (испред felismerniи és megszámlálni az egy ábrán levő szakaszokat, megkülönböztetni иза) a szakaszt a görbe vonaltól; 5. одреди положај предмета у односу на себе (лево, десно) 6. zárt görbe vonalat húzni a külön követelményre való tekintettel: 6. гmegkülönböztetni рупише предметеegymástól према две особине истовремено (облик a belső és külső tartományt, és и боја) 7. оmegkülönböztetni дреди положај предмета односу на другу особу (лево, десно). a mértaniуalakzatokat;

Коментари наставника / наставнице A tanító észrevételei:

7. vonalzóval szakaszt rajzolni a hosszabb és rövidebb követelményt figyelembe Датум израде контролне вежбе: véve.

Потпис наставника / наставнице:

Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:


2. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP ĺrd a vonalra a családi és utónevedet!

B csoport

Geometriai alapfogalmak

1.

Ki van a házikóban? Karikázd be a helyes választ! a) b) c)

2. Sárga színes ceruzával vastagítsd meg a rajzon levő összes görbe vonalat! A törött vonalat vastagítsd meg piros színes ceruzával! Kék színes ceruzával vastagítsd meg az egyenes vonalat!

3. Színezd a négyzeteket kékre, a háromszögeket pirosra, a kört zöldre!

Görbe vonallal rajzold meg a fehér nyúl káposztához vezető útját; egyenes vonallal rajzold meg a szürke nyúl káposztához vezető útját!

La

po zz

!

4.

Kreativni centar - Kreativna škola © 2010


5.

A rajz alatti virágok közül színezz ki annyit, amennyi szakasz van a rajzon! a)

6.

b)

Rajzolj egy zárt görbe vonalat úgy, hogy azon belül legyen a négyzet és a kör, kívül a téglalap és a háromszög!

7. Vonalzó segítségével rajzolj két szakaszt úgy, hogy az egyik rövidebb legyen az adott szakasznál, a másik pedig hosszabb, mint az adott szakasz!

rövidebb: hosszabb:

Шта проверавали? Amitсмо ellenőriztünk Ученик/ученица A tanuló képes: уме да: 1. oдреди положај (горе,(rajta, доле)benne, kívül); meghatározni egyпредмета tárgy helyzetét 2. а  ) и б) пореди предмете према једној 2. megkülönböztetni az egyenes, a görbe ésособини a törött (најмање, vonalat; највеће) в) и г) oдреди положај предмета (између, изнад) 3. felismerni a mértani alakzatokat; 3. oдреди положај предмета (испред, иза) 4. lerajzolni az egyenes és görbe vonalat ; 4. одреди положај предмета уочавајући истовремено два својства 5. (испред felismerniи és megszámlálni egy ábrán levő szakaszokat, megkülönböztetni a иза) szakaszt a görbe vonaltól; 5. одреди положај предмета у односу на себе (лево, десно) 6. zárt görbe vonalat húzni a külön követelményre való tekintettel: 6. гmegkülönböztetni рупише предметеegymástól према две особине истовремено (облик a belső és külső tartományt, és и боја) 7. оmegkülönböztetni дреди положај предмета односу на другу особу (лево, десно). a mértaniуalakzatokat;

Коментари наставника / наставнице A tanító észrevételei:

7. vonalzóval szakaszt rajzolni a hosszabb és rövidebb követelményt figyelembe Датум израде контролне вежбе: véve.

Потпис наставника / наставнице:

Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:


3. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP ĺrd a vonalra a családi és utónevedet!

A csoport

A halmaz, a halmaz eleme

1.

Karikázd be az IGEN szót, ha a tárgy a halmazhoz tartozik! Ha a tárgy nem tartozik a halmazhoz, akkor a NEM szót karikázd be! IGEN – NEM IGEN – NEM IGEN – NEM IGEN – NEM

2. Karikázd be azokat a csokrokat, amelyekben ugyanannyi szál virág van!

3. Rajzolj egy tojással többet, mint amennyi tyúk van!

Rajzold körül egy vonallal az azonos hangszerek halmazát!

La

po zz

!

4.

Kreativni centar - Kreativna škola © 2010


5.

6.

Tegyél egy  jelet az a halmaz alá, amelyiknek kevesebb eleme van!

........

........

Rajzold körül egy vonallal azoknak a kis labdáknak a halmazát, amelyeken ugyanaz a minta van!

7. Tegyél egy  jelet az az ábra alá, amelyiken ugyanolyan alakú, de különböző nagyságú síkidomok halmaza van körülrajzolva! a)

b)

........

c)

........

........

Amitсмо ellenőriztünk Шта проверавали? A tanuló képes: уме да: Ученик/ученица

A tanítóнаставника észrevételei:/ наставнице Коментари

1. oдреди meghatározni egyпредмета halmaz elemeit; положај (горе, доле) 2. аö)sszehasonlítani и б) пореди предмете према једнојszáma особини (најмање, највеће) az elemeket; a halmazokat elemeik alapján – megszámlálni в) и г) oдреди положај предмета (између, изнад) 3. összehasonlítani a halmazokat elemeik száma alapján – megszámlálva vagy 3. oдреди положај предмета (испред, иза) társítva az elemeket; 4. оmдреди положај предмета уочавајући истовремено два својства eghatározni a halmazt – csoportosítani az elemeket adott tulajdonságuk szerint; (испред и иза) 5. összehasonlítani a halmazokat elemeik száma alapján – megszámlálva vagy 5. оtársítva дреди az положај предмета у односу на себе (лево, десно) elemeket; 6. рупише предмете према две особине истовремено (облик боја) 6. гm eghatározni a halmazt – csoportosítani az elemeket két adott иtulajdonságuk 7. оszerint; дреди положај предмета у односу на другу особу (лево, десно). 7. meghatározni a halmazt –вежбе: csoportosítani az elemeket két adott tulajdonságuk Датум израде контролне szerint. Keltezés (a felmérés ideje):

Потпис наставника / наставнице: A tanító aláírása:


Tudom és értem TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAPOK matematika az általános iskola első osztálya számára Első kiadás Naslov originala: Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović, Kontrolne vežbe. Matematika za prvi razred osnovne škole Szerzők Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović Illusztrációk Draško Tubić Recenzensek Doc. dr. Dragica Pavlović-Babić, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, Belgrád Marija Kaps, osztálytanító, I. Kralj Petar Á. I., Belgrád Mirjana Mrkonjić, osztálytanító, Nikola Tesla Á. I., Belgrád Zorica Nobl, osztálytanító, Veljko Dugošević Á. I., Belgrád Szerkesztő Svjetlana Petrović Fordító Madarász Mária Lektor Mgr. Takács Izabella Grafikai formatervezés Dušan Pavlić Nyomdai előkészítés Ljiljana Pavkov Kiadó Kreativni centar Gradištanska 8. Belgrád Tel./fax: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 A kiadó nevében Ljiljana Marinković Nyomda Grafiprof A nyomtatás éve 2016

Példányszám

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2)(076) VUKOVIĆ, Ljiljana, 1963 Matematika : tudásfelmérő feladatlapok : az általános iskola első osztálya számára / Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović ; [illusztrációk Draško Tubić ; forditó Madarász Mária]. – 1. kiad. – Belgrád : Kreativni centar, 2016 (Beograd : Grafiprof). – [60] str. : ilustr. ; 30 cm. – (Tudom és értem) (Kreativna škola) Kor. nasl. – Prevod dela: Математика : контролне вежбе : за први разред основне школе. - Tiraž 500. ISBN 978-86-529-0376-4 1. Radovanović, Sandra, 1973- [аутор] 2. Stefanović, Aleksandra, 1968 [аутор] COBISS.SR-ID 227998220

500 copyright © Kreativni centar 2016

A Vajdasági Pedagógiai Intézet 2016. 11. 09-én kelt 927-es számú végzésével jóváhagyta ezeknek a magyar nyelvű matematikai tudásfelmérő feladatlapoknak a használatát az általános iskola 1. osztályában.


dhKD ^ZdD

ϵ ϳϴϴϲϱϮ ϵϬϯϳϲϰ www.kreativnicentar.rs

Matematika 1 kontrolne vežbe - madjarski  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you