Page 1

R adna

s v e s ka

Radna sveska za prvi razred osnovne škole

Jasmina Milinković Nenad Matić

ISBN 978-86-529-0233-0

9 788652 902330

Radna sveska za prvi razred osnovne škole


MATEMATIKA 1

Radna sveska za prvi razred osnovne škole prvo izdanje Autori prof. dr. Jasmina Milinković Nenad Matić Ilustrovao Boris Kuzmanović Recenzenti prof. dr. Mirko Dejić, Učiteljski fakultet u Beogradu Rajka Prodanović, profesor razredne nastave, OŠ „Jovan Popović“, Beograd Aleksandra Stefanović, nastavnik razredne nastave, OŠ „Despot Stefan Lazarević“, Beograd Urednik Svjetlana Petrović Prijevod na bosanski Amir Dautović Lektor Aida Smajović Grafičko oblikovanje Dušan Pavlić Priprema za štampu Ljiljana Pavkov Izdavač Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

Za izdavača Ljiljana Marinković Štampa Grafostil, Kragujevac Tiraž 1.000 Copyright © Kreativni centar, 2015 Godina štampe 2015

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2)(076.1) MILINKOVIĆ, Jasmina, 1965Matematika 1 : radna sveska za prvi razred osnovne škole / Jasmina Milinković, Nenad Matić ; [ilustrovao Boris Kuzmanović ; prijevod na bosanski Amir Dautović]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2015 (Kragujevac : Grafostil). - 168 str., [5] str. s tablama : ilustr. ; 26 cm. - (Kreativna škola) Tiraž 1.000. ISBN 978-86-529-0233-0 1. Matić, Nenad, 1985- [аутор] COBISS.SR-ID 215991308

Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ove radne sveske za nastavu matematike u prvom razredu osnovne škole na bosanskome jeziku rješenjem broj 650-02-168/2014-06 od 23. 6. 2014. godine


Jasmina Milinković Nenad Matić

MATEMATIKA 1 RADNA SVESKA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE


Mali vodič Ovako su označene matematičke igre koje možeš da igraš u društvu ili zadaci koje rješavaš koristeći plastelin, kolaž-papir, makaze i tome slično. Ovako su označeni zadaci u kojima ćeš otkriti vezu između matematike i drugih školskih predmeta.

2


Boje 1 Oboji dugu.

2 Oboji kao što je započeto.

3 Oboji prema uputstvu:

.

3


Znaci 1 Nacrtaj znake za vremenske prilike.

Vjetar 2 Oboji polja u kojima je

Sunce u

Kiša

Snijeg

.

3 Zaokruži brojeve.

1 4 

2 je opisala ono što je vidjela na putu.

Nacrtaj put kojim je maca išla.

4

5

8


Gore i dolje, iznad i ispod 1 Precrtaj ono što je dolje. Oboji ono što je gore.

2 Zaokruži ono što je ispod

. Oboji ono što je iznad

 znači ono što je tačno sa 3 a) O a ono što je netačno sa , kao što je započeto. b) Zaokruži kocku iznad

.

,

.

je gore je dolje je ispod

.

je iznad

. 5


4 a) Nacrtaj u tabeli: iznad

,

ispod

,

dolje, gore. .

b) Precrtaj ono ĹĄto je ispod ZaokruĹži ono ĹĄto je iznad

.

5 Nacrtaj prema tekstu. Gore je Iznad Na dnu Iznad

6

, dolje je leti

.

mala spava

.

.

sanja.


Lijevo i desno 1 Zaokruži ono što je lijevo od

2 Nacrtaj

između

i

.

.

3 Nacrtaj miša desno od mačke.

 ocrtaj za svako dijete: 4 D lijevo od

,

desno od

,

između

i

desno od iznad

, ,

. 7


 boji knjigu lijevo od 5 a) O

u

Oboji knjigu desno od

u

.

Oboji knjigu lijevo od

u

.

.

b) Opiši položaj neobojene knjige. 6 Nacrtaj

u dječakovoj desnoj ruci.

Lijevo od dječaka nacrtaj

.

7 Nacrtaj u tabeli: lijevo od

,

desno od

,

ispod

,

iznad

,

ispod

,

desno od

,

u preostalom praznom polju. 8


Smjerovi kretanja – nalijevo, nadesno, nagore i nadolje 1 Gdje koja mačka ide? Poveži kao kao što je započeto.

Nagore

Nadolje

Nadesno

Nalijevo

2 Oboji sve što ide nadolje.

3 Mina je krenula u

.

Gdje Mina treba da skrene? Zaokruži odgovor. Nalijevo

Nadesno

 ekir je pronašao izlaz iz lavirinta. 4 B Išao je: pravo, nalijevo, nadesno, nadesno, nalijevo. Oboji njegov put.

9


Sadržaj Boje......................................................................................................................................3 Znaci....................................................................................................................................4 Gore i dolje, iznad i ispod..................................................................................................5 Lijevo i desno......................................................................................................................7 Smjerovi kretanja – nalijevo, nadesno, nagore i nadolje................................................9 Ispred i iza........................................................................................................................ 10 Provjeri znanje 1.............................................................................................................. 12 Tačka i linija..................................................................................................................... 14 Otvorene i zatvorene linije............................................................................................. 15 Tačka i linija (u, na, van)................................................................................................. 16 Prave, krive i izlomljene linije......................................................................................... 17 Duž.................................................................................................................................... 18 Oblik predmeta................................................................................................................ 20 Veliko, malo..................................................................................................................... 22 Duže, kraće, jednako....................................................................................................... 23 Više, niže, najviše, najniže.............................................................................................. 24 Poredimo predmete po veličini...................................................................................... 25 Šare, nizovi....................................................................................................................... 26 Provjeri znanje 2.............................................................................................................. 28 Skup.................................................................................................................................. 30 Podskup............................................................................................................................ 32 Poredimo skupove........................................................................................................... 33 Brojanje............................................................................................................................ 35 Provjeri znanje 3.............................................................................................................. 37 Broj 1................................................................................................................................ 40 Brojevi 1 i 0...................................................................................................................... 41 Broj 2 ............................................................................................................................... 43 Broj 3 ............................................................................................................................... 44 Brojevi 1, 2 i 3.................................................................................................................. 45 Brojevi 4 i 5...................................................................................................................... 47 Znaci =, > i <.................................................................................................................... 49 Uspoređujemo brojeve od 0 do 5................................................................................... 50


Brojevi od 0 do 5.............................................................................................................. 52 Brojevna prava................................................................................................................. 54 Znak +.............................................................................................................................. 56 Sabiranje brojeva od 0 do 5............................................................................................ 57 Znak –.............................................................................................................................. 59 Oduzimanje brojeva od 0 do 5........................................................................................ 60 Sabiranje, oduzimanje i uspoređivanje brojeva od 0 do 5............................................ 62 Provjeri znanje 4.............................................................................................................. 64 Brojevi 6 i 7..................................................................................................................... 66 Brojevi 8 i 9...................................................................................................................... 68 Broj 10 ............................................................................................................................. 70 Brojevi od 0 do 10............................................................................................................ 72 Redni brojevi ................................................................................................................... 76 Veći za, manji za.............................................................................................................. 79 Zbir, sabirak .................................................................................................................... 82 Zamjena mjesta sabiraka................................................................................................ 84 Zamjena mjesta sabiraka i združivanje sabiraka........................................................... 86 Umanjenik, umanjilac, razlika........................................................................................ 88 Desetica............................................................................................................................ 90 Provjeri znanje 5.............................................................................................................. 92 Sabiranje i oduzimanje do 10......................................................................................... 94 Sabiranje i oduzimanje do 10 – tekstualni zadaci......................................................... 98 Provjeri znanje 6.............................................................................................................. 99 Brojevi 11, 12, 13, 14, 15.............................................................................................. 100 Brojevi 16, 17, 18, 19, 20.............................................................................................. 103 Brojevi do 20.................................................................................................................. 105 Provjeri znanje 7............................................................................................................ 109 Sabiranje i oduzimanje do 20....................................................................................... 111 Sabiranje i oduzimanje do 20 (tekstualni zadaci) ...................................................... 113 Sabiranje do 20 s prelaskom preko desetice............................................................... 115 Oduzimanje do 20 s prelaskom preko desetice........................................................... 117 Sabiranje i oduzimanje do 20 s prelaskom preko desetice......................................... 120 Tekstualni zadaci s više operacija................................................................................. 122


Parni i neparni brojevi................................................................................................... 125 Veza sabiranja i oduzimanja......................................................................................... 128 Nepoznati broj............................................................................................................... 129 Određivanje nepoznatog broja..................................................................................... 130 Provjeri znanje 8............................................................................................................ 131 Desetice.......................................................................................................................... 133 Brojevi do 100................................................................................................................ 135 Jedinice i desetice.......................................................................................................... 138 Uspoređivanje brojeva do 100...................................................................................... 140 Cifre i brojevi................................................................................................................. 142 Novac.............................................................................................................................. 144 Nula kod sabiranja i oduzimanja.................................................................................. 147 Sabiranje i oduzimanje desetica................................................................................... 149 Sabiranje do 100 ........................................................................................................... 152 Oduzimanje do 100....................................................................................................... 155 Sabiranje i oduzimanje do 100..................................................................................... 158 Provjeri znanje 9............................................................................................................ 160 Mjerenje dužine, metar................................................................................................. 162 Računamo dužinu.......................................................................................................... 164 Provjeri znanje 10.......................................................................................................... 166 Zadaci za kraj................................................................................................................. 167


R adna

s v e s ka

Radna sveska za prvi razred osnovne škole

Jasmina Milinković Nenad Matić

ISBN 978-86-529-0233-0

9 788652 902330

Radna sveska za prvi razred osnovne škole

Matematika 1 radna sveska bosanski  
Matematika 1 radna sveska bosanski