Page 1

Mirko Deji} Jasmina Milinkovi} Olivera \oki}

Uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole


МАТЕМАТИКА

4

Уџбеник за четврти разред основне школе Четврто издање Aутори проф. др Мирко Дејић, доц. др Јасмина Милинковић и доц. др Оливера Ђокић Рецензенти др Небојша Лажетић, редовни професор Математичког факултета, Београд Гордана Лукић, професор разредне наставе, ОШ Јован Миодраговић, Београд Весна Рикало, наставник разредне наставе, ОШ Руђер Бошковић, Београд Илустровала Неда Докић Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 За издавача Љиљана Маринковић Тираж 8.000 Штампа Графостил Година штампе 2016 ISBN 978-86-7781-944-6 Copyright © Креативни центар 2015

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) ДЕЈИЋ, Мирко, 1953 Математика 4 : уџбеник за четврти разред основне школе / Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић ; [илустровала Неда Докић]. – 4. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). – 159 стр. : илустр. ; 26 cm. – (Креативна школа) Тираж 8.000.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника за математику у четвртом разреду основне школе решењем број 650-02-00061/2012-06 од 26. 06. 2012.

ISBN 978-86-7781-944-6 1. Милинковић, Јасмина, 1965 [аутор] 2. Ђокић, Оливера, 1972- [аутор] COBISS.SR-ID 223531532


Мирко Дејић • Јасмина Милинковић • Оливера Ђокић

МАТЕМАТИКА

4

Уџбеник за четврти разред основне школе


Шта садржи ова књига БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД 1 000 ............................................. 4–25

ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ....................... 132–147

Бројеви до десет хиљада.......................................................... 6–9 Бројеви до сто хиљада ....................................................... 10–13 Бројеви до милион ........................................................................ 14 Класе ............................................................................................. 15–16 Месна вредност цифре ....................................................... 17–18 Бројеви већи од милион..................................................... 19–22 Полуправа природних бројева ....................................... 23–24

Једноставније једначине................................................ 135–137 Једноставније неједначине........................................... 138–143 Решавање сложенијих једначина и неједначина ................................................................ 144–146

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У СКУПУ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ......................................... 36–56 Сабирање у скупу природних бројева ....................... Одузимање у скупу природних бројева .................... Бројевна полуправа – сабирање и одузимање ...... Изводљивост операција сабирања и одузимања у скупу природних бројева ......................................... Својства операције сабирања ......................................... Својства операције одузимања ......................................

37–41 42–46 47–48 49–50 51–53 54–55

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ У СКУПУ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ...................................... 70–111 Множење у скупу природних бројева ........................ 73–86 Дељење у скупу природних бројева ............................ 87–97 Изводљивост операција множења и дељења у скупу природних бројева ......................................... 98–99 Својства операција множења и дељења ............... 100–111

МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ ................................... 125–131 Прости и сложени изрази ............................................. 127–129 Вредност израза ................................................................ 129–131

РАЗЛОМЦИ .......................................................................... 62–69 Читање и писање разломака ............................................ 64–66 Упоређивање разломака .................................................... 67–68

МЕРЕ ЗА ПОВРШИНУ .................................................. 26–35 Упоређивање површи .......................................................... 28–29 Мерење површи. Површина фигура ........................... 30–31 Јединице за површину ......................................................... 31–35

ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА.................................................................. 57–61 Израчунавање површине правоугаоника и квадрата ............................................................................ 58–61

КВАДАР И КОЦКА...................................................... 112–124 Особине квадра и коцке ............................................... 114–118 Мрежа квадра и коцке ................................................... 119–121 Површина квадра и коцке............................................ 122–123

ЗАПРЕМИНА ................................................................. 148–157 Запремина тела .................................................................. 149–150 Јединице за запремину .................................................. 151–152 Израчунавање запремине квадра и коцке .......... 153–156


Увод Следећа упутства помоћи ће ти да се лакше снађеш у уџбенику. Подсећање на пређено градиво Решен пример Задаци за самосталан рад у свесци Задатак плус – за оне који воле изазов и проблемске задатке

И ово је математика

Занимљиви и помало необични задаци. Решења можеш да провериш на крају књиге.

Учимо са интернета

Ево добре прилике да научиш нешто више из математике посећујући сајтове на интернету.

Истраживачки задатак

Решавајући овакве задатке, видећеш да је математика свуда око нас.

Да ли знаш?

Занимљиви подаци, пословице и изреке у којима се користе математички појмови

Из историје математике

Сазнаћеш како су у давна времена решавани проблеми којима се и ти бавиш у овој књизи.


БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД 1 000 Научићеш да пишеш, читаш и упоређујеш: – бројеве до 10 000 – бројеве до 100 000 – бројеве до 1 000 000 – бројеве веће од милион • шта су класе • шта је месна вредност цифре •

Након овог поглавља моћи ћеш да прочиташ и пишеш „дугачке“ бројеве, какви су коришћени у причи која следи. Душица, Милан, Немања и Жељка читали су о рециклажи – издвајању из отпада материјала који се може поново употребити. Наишли су на различите податке. На пример: • у свету се годишње баци 28 000 000 000 флаша; • током 50 година излажења једног дневног листа у Србији за њега је потрошено 410 000 000 kg папира, што чини 8 милијарди метара папирне траке. • 43 900 домаћинстава једног града у Србији бацањем по једне пластичне флаше, годишње направи брдо од 16 000 000 пластичних флаша, што чини 590 тона ђубрета.

4


Подсети се За записивање природних бројева користимо знаке које називамо цифрама. Има их десет: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бројеви до хиљаду које смо учили до четвртог разреда пишу се помоћу једне, две, три или четири цифре. Ево тог низа бројева: 1, 2, 3 … 10, 11, 12 … 98, 99, 100, 101, 102, 103 … 998, 999, 1 000. 1

Број по један од 888 до 904.

2

Усмено наведи следбенике следећих бројева: 90, 109, 287, 316, 333, 499.

3

Прочитај од најмањег до највећег следеће бројеве: 56 278 65 12 98 18 287 100 322 233 323 232 1 - јединица (Ј) 10 - десетица (Д) 100 - стотина (С) 1 000 - хиљада (Х)

Јединице (Ј), десетице (Д), стотине (С) и хиљада (Х) представљају декадне јединице. 10 Ј = 1 Д

10 Д = 1 С

10 С = 1 Х

На пример: у броју 724 цифра 4 налази се на месту јединица, цифра 2 на месту десетица, а цифра 7 на месту стотина. За записивање бројева можемо користити овакву табелу: С

Д

Ј

7

2

4

Најмањи троцифрени број је:

100

Његов непосредни (први) претходник је:

Највећи троцифрени број је:

Његов непосредни (први) следбеник је:

999

1 000

99

5


Бројеве можемо представљати у облику збирова, као у следећим примерима.

Пример 1 375 = 300 + 70 + 5 375 = 3 • 100 + 7 • 10 + 5 • 1

Пример 2 230 = 200 + 30 + 0 230 = 2 • 100 + 3 • 10 + 0 • 1 4

Усмено одреди број јединица, десетица и стотина у следећим бројевима: 319 607 463 158 551 999 1 000

5

Напиши дате бројеве у облику збирова, као што је урађено у примерима 1 и 2. 614 725 198 500

Бројеви до десет хиљада Читање, писање и упоређивање хиљада Бројимо по хиљаду.

6

1 хиљада

1 000

2 хиљаде

2 000

3 хиљаде

3 000

4 хиљаде

4 000

5 хиљада

5 000

6 хиљада

6 000

7 хиљада

7 000

8 хиљада

8 000

9 хиљада

9 000

10 хиљада

10 Х

10 000

10 000 (десет хиљада) 1ДХ = 10000 Ј

Да ли знаш? Шта је то: Целу ноћ бројиш, а не можеш да избројиш?


Десетица хиљада

Хиљада Стотина Десетица Јединица

1 ДХ = 10 Х

Х

С

Д

1 десетица хиљада је 10 хиљада 1 десетица хиљада = 1ДХ

Ј

1 ДХ = 10 Х = 100 С = 1 000 Д = 10 000 Ј Јанко, Марко и Слађана зарадили су новац сакупљајући хартију за рециклирање. Колико је свако дете зарадило?

3 000

1

Прочитај наглас бројеве. 9, 90, 900, 9 000

2

Напиши цифрама бројеве: две хиљаде шест хиљада

осам хиљада

десет хиљада

3

Прочитај од највећег до најмањег бројеве: 3 000, 9 000, 2 000, 1 000, 6 000, 8 000.

4

Који знак неједнакости (< или >) треба написати уместо тачна неједнакост? 2 000 10

5

8000 100

три хиљаде.

да би се добила

5000

1000

7000

6000

300

100

1000

10000

1000

6000

3000 60

Поређај по величини: а) бројеве 6000, 3000, 9000, 4000, почев од најмањег. б) бројеве 7, 700, 77, 7000, 770, почев од највећег.

Да ли знаш? Шта значи кинеска изрека: Пут од хиљаду миља почиње једним кораком?

7


Читање, писање и упоређивање четвороцифрених бројева На слици је приказан распоред седишта на хиподрому и њихов број.

2 000

300 40 9

2349

2 000 + 300 + 40 + 9 = 2349 Укупно има две хиљаде триста четрдесет девет седишта.

1

8

Прочитај бројеве. а) 3Х 7С 9Д 5Ј б) 2Х 4С 0Д 1Ј в) 7Х 0С 2Д 8Ј

Х 2

С 3

Д 4

Ј 9

Број 2349 има 2Х, 3С, 4Д, 9Ј.

г) 5Х 1С 6Д 4Ј д) 9Х 0С 0Д 2Ј ђ) 4Х 4С 4Д 4Ј

2

Запиши бројеве помоћу цифара: седам хиљада двеста педесет један, пет хиљада осамсто тридесет четири, девет хиљада петсто два, хиљаду један.

3

Напиши број који је: а) за 1 мањи од 3 330 б) за 1 већи од 2 499 в) за 10 већи од 3 568 г) за 10 мањи од 3 000

д) за 100 мањи од 3 429 ђ) за 100 већи од 3 129 е) за 1 000 мањи од 4 532 ж) за 1 000 већи од 8 201.


Највећи четвороцифрени број је:

Најмањи четвороцифрени број је:

1

0

0

Број за 1 мањи од најмањег четвороцифреног броја је 9

9

0

9

Број за 1 већи од највећег четвороцифреног броја је 1

9 .

0

9

9

9

0

0

0 .

Већи је онај четвороцифрени број који има више хиљада. Ако су хиљаде једнаке, већи је број који има више стотина. Ако су једнаке хиљаде и стотине, већи је број који има више десетица. Ако су једнаке хиљаде, стотине и десетице, већи је број који има више јединица. 4

5

Упореди бројеве и напиши одговарајући знак неједнакости, > или <. 2 345

3 245

6 783

6 579

9 020

8 029

4 939

5 000

Напиши све четвороцифрене бројеве сачињене од цифара 3, 5, 7 и 9, а у којима се свака цифра појављује само једном. а) Подвуци најмањи од тих бројева. б) Заокружи највећи од тих бројева.

4 256

4 251

Истраживачки задатак Запиши цифрама године рођења чланова своје породице почев од најстаријег члана.

Да ли знаш? Најстарије дрво на свету јесте бор који се налази у америчкој држави Аризони. Тај бор стар је 4 600 година. Једна маслина која се налази у Црној Гори, у Бару, стара је око 2 000 година.

9


Бројеви до сто хиљада Читање, писање и упоређивање десетица хиљада Бројимо по десет хиљада. Десет хиљада

1 ДХ

10 000

Двадесет хиљада

2 ДХ

20 000

Тридесет хиљада

3 ДХ

30 000

Четрдесет хиљада

4 ДХ

40 000

Педесет хиљада

5 ДХ

50 000

Шездесет хиљада

6 ДХ

60 000

Седамдесет хиљада

7 ДХ

70 000

Осамдесет хиљада

8 ДХ

80 000

Деведесет хиљада

9 ДХ

90 000

Сто хиљада

10 ДХ

100 000

Стотина хиљада 100 000

Десетица хиљада 10 000

Хиљада 1 000

Стотина 100

Десетица 10

Јединица 1

СХ 1 СХ = 10 ДХ

ДХ

Х

С

Д

Ј

1 СХ = 10 ДХ = 100 Х = 1 000 С = 10 000 Д = 100 000 Ј 100 000 (сто хиљада) 1 СХ = 100 000 Ј

1 стотина хиљада је 10 десетица хиљада 1 стотина хиљада = 1 СХ

Да ли знаш? У свету је у XIX веку живело 100 000 тигрова. Данас их има мање од 7 000.

10


1

Који бројеви треба да стоје уместо слова? 5 000

17 000

А

1 000

0

10 000

В

Б

20 000

30 000

Г

40 000

50 000

2

Прочитај бројеве од најмањег до највећег. 23 000, 12 000, 1 200, 34 000, 78 000, 5 000, 60 000, 82 000, 45 000, 87 000

3

Уочи правило и напиши бројеве који недостају у низу. а) 11 000, 21 000, 31 000 ... 91 000 б) 5 000, 20 000, 35 000 ... 95 000

4

Запиши цифрама бројеве: десет хиљада, тридесет хиљада, деведесет хиљада, четрдесет хиљада, шездесет хиљада, сто хиљада.

5

Напиши десетице хиљада од 100 хиљада до 10 хиљада почевши од највећег од тих бројева.

6

Три школе су продале сакупљени папир за рециклажу. Трећа школа 000

10 10 000

000 0

000 10 10 00 00

000

00

10 10 000

1 10 000

0

000 10 10 00

0

10 ДХ

10 10 000

10 000

10 10 000

10 10 000

000

000

10 10 000

000

000 10 10 00

00 0 0 000 110

00 10 0

000

0

00

000

10 10 000

10 10 000

000

10 10 000

000

000

10 10 000

10 10 000

10 000

10 000

00 0 0 00 110 0

50 000

10 000

Друга школа 10 10 000

Прва школа

7 ДХ

Која је школа сакупила највише новца? 7

Прочитај са слике колико је која школа сакупила папира у једној години. 5 000 kg 4 000 kg 3 000 kg 2 000 kg 1 000 kg Прва школа

Друга школа

Трећа школа

Истраживачки задатак Потражи податке о некој угроженој животињској врсти која живи на територији Србије. Сазнај колико тих животиња има данас, а колико их је било некада. Податке можеш да потражиш на интернету.

11


Читање, писање и упоређивање петоцифрених бројева

10 X 1000

10 X 1000

2

5

3

2

4

20 000 + 5 000 + 300 + 20 + 4 = 25 324 (двадесет пет хиљада триста двадесет четири)

Број 25 324 има 2ДХ, 5Х, 3С, 2Д, 4Ј. 1

Прочитај бројеве из табеле. ДХ 8 5 3 4 2

Х 0 6 7 2 0

С 0 0 0 6 8

Д 0 0 9 5 0

Напиши цифрама бројеве: осамдесет шест хиљада, тридест две хиљаде деветсто седамдесет један, деведесет пет хиљада четиристо осамдесет, педесет једна хиљада шездесет, двадесет хиљада осамсто један.

3

а) Који бројеви одговарају словима? б) Пронађи на цртежу подеоке који одговарају уоквиреним бројевима. А

Б

Ц

29 000 29 150

12

Ј 0 0 0 8 1

2

28 900

10

Ј

10

Д

0

С

0

Х

10

0

0

ДХ

10

0

1 000

10

1 000

1

0

1 00

10

0

10

1 00

00

10

1 000

0

10 00

1 00

0

10

0

10

1 00

00

0

10

1 00

00

10

10

1

1

1

29 400

29 550

Д


4

Прочитај све чланове започетог низа бројева. а) 48 440, 48 450, 48 460 ... 48 700. б) 96 755, 96 760, 96 765 ... 96 820.

5

Прочитај бројеве од највећег до најмањег: 28 900, 11 432, 45 600, 54 210, 87 920, 76 920, 65 437, 65 438, 19 000, 91 000.

6

Напиши најмањи и највећи петоцифрен број састављен од цифара 1, 2, 3, 4, 5 с тим да се: а) цифре у броју не понављају б) цифре у броју могу понављати.

Истраживачки задатак

Да ли знаш?

Пронађи податке о томе у којих пет градова у Србији живи од 50 000 до 100 000 становника. Затим те градове сврстај по величини, почевши од највећег. Податке можеш да пронађеш у географском атласу, енциклопедији (потражи је у школској библиотеци), на интернету...

Колики је пут прешла посада подморнице Наутилус у роману Жила Верна?

Даисторије ли знаш?математике Из Знаци или симболи помоћу којих се записују бројеви називају се цифре. Разни народи кроз историју су користили различите цифре. Ево неких од њих! Индијанци

Римљани I 1

II 2

XX 20

XXX 30

III 3

IV 4

XL 40

V 5

VI 6

L 50

LX 60

VII 7 XC 90

VIII 8 C 100

IX 9 D 500

X 10 M 1 000

Арапи Словени 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 100 1 000 10 000

13


Бројеви до милион Бројимо по 100 000. Сто хиљада

1 СХ

100 000

Двеста хиљада

2 СХ

200 000

Триста хиљада

3 СХ

300 000

Четиристо хиљада

4 СХ

400 000

Шестсто хиљада

6 СХ

600 000

Седамсто хиљада

7 СХ

700 000

Осамсто хиљада

8 СХ

800 000

Деветсто хиљада

9 СХ

900 000

Милион (хиљаду хиљада)

10 СХ

1 000 000

100

000

1 0 0 00

0

000

100

000

000

10 0 0

1 милион је 10 стотина хиљада 1 милион = 1 М

Милион 1 000 000

Стотина хиљада 100 000

Десетица хиљада 10 000

Хиљада 1 000

Стотина 100

Десетица 10

Јединица 1

СХ

ДХ

Х

С

ДЈ

Ј

1М = 10 СХ = 100 ДХ = 1 000 Х = 10 000 С = 100 000 Д = 1 000 000 Ј 1

2

00

Број који је за 1 већи од броја 99 999 је 100 000 (сто хиљада). Број који је за 1 већи од броја 999 999 је 1 000 000 (милион).

1 000 000 милион (хиљаду хиљада) 1 М = 1 000 000 Ј

М 1 М = 10 СХ

14

100

100

000

00

500 000

100 000

00

5 СХ

100

000

10

Петсто хиљада

100

Прочитај, па речима запиши бројеве из табеле. СХ

ДХ

Х

С

Д

Ј

8

2

3

4

0

0

4

1

0

2

5

0

6

0

5

1

0

0

1

9

1

9

1

9

Број по 10 000: а) од 10 000 до 280 000 б) од триста деведесет хиљада до петсто хиљада. Запиши то цифрама.


Класе Цифре којима су записани вишецифрени бројеви делимо у групе од по три цифре идући здесна (од јединица) налево. Те групе називамо класама. Свака класа има своје јединице, десетице и стотине.

Разликујемо: класу јединица, класу хиљада, класу милиона… КЛАСА ХИЉАДА

КЛАСА ЈЕДИНИЦА

Стотине хиљада

Десетице хиљада

Јединице хиљада

Стотине

Десетице

Јединице

СХ

ДХ

Х

С

Д

Ј

2

3

6

1

8

9

Класу хиљада у примеру из табеле чини број 236. Класу јединица чини број 189. При записивању броја цифрама класе се раздвајају једним размаком (белином). На пример, број из таблице записујемо као 236 189 и читамо двеста тридесет шест хиљада сто осамдесет девет. Прво читамо број хиљада у класи хиљада, а затим број јединица у класи јединица. При читању броја у класи јединица не изговара се реч јединица.

1

Бројеве из табеле напиши речима. КЛАСА ХИЉАДА СХ

КЛАСА ЈЕДИНИЦА

ДХ

Х

С

Д

Ј

1

2

0

2

1

6

0

0

3

1

4

0

0

1

0

2

0

0

4

3

0

3

2

7

1

1

9

15


2

Подели бројеве на класе вертикалном цртом, као што је започето, и запиши их речима. 2623 2600 32503 32530 205330 205030 500500 500005 70090 90070

3

Напиши број за један већи и за један мањи од датих бројева. 235 989 679 899 599 699 499 900 780 000 865 009

4

а) Напиши најмањи и највећи шестоцифрен број чија је класа јединица 234. б) Напиши најмањи и највећи шестоцифрен број чија је класа хиљада 234.

И ово је математика Да ли знаш? Најудаљенија тачка до које су људи стигли налази се на 400 171 km од планете Земље. Дотле су стигли астронаути летилицом АПОЛО 13.

Истраживачки задатак Пронађи податке о томе у којих пет градова у Србији живи између 100 000 и 1 000 000 становника и направи табелу. Поређај имена градова почев од оног који има највише становника.

16

Реши ребус.


Месна вредност цифре Пример 1 Број 15 727 је петоцифрен. У њему се појављују четири цифре: 1, 5, 2 и 7. 1

Од колико се и од којих цифара састоје следећи бројеви? 123 456 876 099 121 212 555 555 Бројевни систем у којем се за писање бројева користи десет цифара (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) назива се декадним бројевним системом.

2

Прочитај бројеве. 178 256 615 287

752 816

672 851

Сви ови бројеви су различити, а записани су истим цифрама: 1, 2, 5, 6, 7 и 8. Записи се разликују само по распореду цифара. У запису броја важно је на ком се месту налази цифра, тј. коју позицију заузима.

Пример 2 У броју 214 цифра 2 на месту (позицији) стотина има вредност 200. Цифра 1 на месту десетица има вредност 10. Најзад, цифра 4 на месту (позицији) јединица има вредност 4. Декадни бројевни систем је позициони јер је вредност цифре одређена местом (позицијом) цифре у броју.

Пример 3 Одредимо месне вредности цифара у броју 5 454. 5 454 4 50 400 5 000

17


3

Одреди све месне вредности цифре 3 у броју 333 333. Вредност цифре у запису броја зависи од места (позиције) на којем се та цифра налази. Та вредност назива се месном или позиционом вредношћу цифре.

Пример 4 Одредимо место и месну вредност цифара у броју 1 724. Цифра 4 на месту јединица има месну вредност 4 • 1 = 4. Цифра 2 на месту десетица има месну вредност 2 • 10 = 20. Цифра 7 на месту стотина има месну вредност 7 • 100 = 700. Цифра 1 на месту хиљада има месну вредност 1 • 1 000 = 1 000. 4

Одреди место и месну вредност цифара у датим бројевима. 12 381 89 764 234 234 90 183

5

Напиши три различита троцифрена броја сачињена од цифара 3, 5 и 7. Одреди месне вредности цифара у тим бројевима.

6

Напиши три различита вишецифрена броја: а) у којима се појављују цифре 1, 9, 6 и 0 б) која на месту десетице хиљада имају цифру 2, а цифра 3 има месну вредност триста.

Да ли знаш? Кад би око Земљине кугле паук исплео нит, она би била дуга 40 080 km, а њена маса износила би само 200 g.

ли је знаш? ИДаово математика Дешифруј број. =1 =

18

+

=

+

=

= =

: –


Бројеви већи од милион

Бројимо по милион. 1 милион

1 000 000

2 милиона

2 000 000

3 милиона

3 000 000

4 милиона

4 000 000

5 милиона

5 000 000

6 милиона

6 000 000

7 милиона

7 000 000

8 милиона

8 000 000

9 милиона

9 000 000

10 милиона

10 М

10 000 000

10 000 000 (десет милиона)

1 десетица милиона је 10 милиона 1 десетица милиона = 1 ДМ 1 ДМ = 10 М

Један, два, три ... петсто педесет хиљада, петсто педесет хиљада један … милион. Да бисмо избројали до милион, морали бисмо да бројимо 35 дана по осам часова дневно. Бројимо по 10 милиона. 10 милиона

10 000 000

20 милиона

20 000 000

30 милиона

30 000 000

40 милиона

40 000 000

50 милиона

50 000 000

60 милиона

60 000 000

70 милиона

70 000 000

80 милиона

80 000 000

90 милиона

90 000 000

100 милиона

100 000 000

1 стотина милиона је 10 десетица милиона 1 стотина милиона = 1 СМ 1 СМ = 10 ДМ

19


ISBN 978-86-7781-944-6

9 788677 819446

Matematika za četvrti razred - udžbenik  

Matematika za četvrti razred Mirko Dejić Jasmina Milinković Olivera Đokić

Matematika za četvrti razred - udžbenik  

Matematika za četvrti razred Mirko Dejić Jasmina Milinković Olivera Đokić