Page 1

Mirko Deji} Jasmina Milinkovi} Olivera \oki}

Radna sveska za ~etvrti razred osnovne {kole


МАТЕМАТИКА

4

Радна свеска за четврти разред основне школе Пето издање Aутори проф. др Мирко Дејић, доц. др Јасмина Милинковић и доц. др Оливера Ђокић Рецензенти др Небојша Лажетић, редовни професор Математичког факултета, Београд Гордана Лукић, професор разредне наставе, ОШ Јован Миодраговић, Београд Весна Рикало, наставник разредне наставе, ОШ Руђер Бошковић, Београд Илустровала Неда Докић Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 За издавача Љиљана Маринковић Тираж .000 Штампа Графостил Година штампе 2016 ISBN 978-86-7781-945-3 Copyright © Креативни центар 2015

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2)(076.1) ДЕЈИЋ, Мирко, 1953 Математика 4 : радна свеска за четврти разред основне школе / Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић ; [илустровала Неда Докић]. – 5. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). – 189 стр. : илустр. ; 26 cm + [4] листа за изрезивање. – (Креативна школа) Тираж .000.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске за математику у четвртом разреду основне школе решењем број 650-02-00061/1/2012-06 од 26. 06. 2012.

ISBN 978-86-7781-945-3 1. Милинковић, Јасмина, 1965- [аутор] 2. Ђокић, Оливера, 1972- [аутор] COBISS.SR-ID 223500556


Мирко Дејић • Јасмина Милинковић • Оливера Ђокић

МАТЕМАТИКА

4

Радна свеска за четврти разред основне школе


Шта садржи ова књига BROJEVI VE]I OD 1 000 ............................................. 4–33 Brojevi do deset hiqada....................................................... 6–10 Brojevi do sto hiqada ....................................................... 10–14 Brojevi do milion ................................................................ 15–17 Klase ............................................................................................. 17–20 Mesna vrednost cifre ....................................................... 20–21 Brojevi ve}i od milion..................................................... 22–25 Poluprava prirodnih brojeva ....................................... 30–32

SABIRAWE I ODUZIMAWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA ......................................... 42–63 Sabirawe u skupu prirodnih brojeva ....................... 42–47 Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva .................... 48–51 Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe ...... 52–53 Izvodqivost operacija sabirawa i oduzimawa u skupu prirodnih brojeva ................................................. 54 Svojstva operacije sabirawa ......................................... 55–58 Svojstva operacije oduzimawa ...................................... 59–60

MNO@EWE I DEQEWE U SKUPU PRIRODNIH BROJEVA ...................................... 82–121 Mno`ewe u skupu prirodnih brojeva ........................ 82–98 Deqewe u skupu prirodnih brojeva .......................... 99–113 Svojstva operacija mno`ewa i deqewa ............... 114–121

MATEMATI^KI IZRAZI ................................... 137–145 Prosti i slo`eni izrazi ............................................. 137–139 Vrednost izraza ................................................................ 140–141 Re{avawe zadataka pomo}u izraza ........................ 141–144

JEDNA^INE I NEJEDNA^INE ...................... 146–160 Jednostavnije jedna~ine................................................ 146–150

Jednostavnije nejedna~ine........................................... 150–151 Re{avawe slo`enijih jedna~ina i nejedna~ina ................................................................ 152–158

RAZLOMCI .......................................................................... 74–81 ^itawe i pisawe razlomaka ............................................ 74–77 Upore|ivawe razlomaka .................................................... 78–80

MERE ZA POVR[INU.................................................. 34–41 Merewe povr{i. Povr{ina figura ........................... 35–37 Jedinice za povr{inu ......................................................... 37–40

POVR[INA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA.................................................................. 64–73 Izra~unavawe povr{ine pravougaonika i kvadrata ............................................................................ 64–72

KVADAR I KOCKA.................................................... 124–136 Osobine kvadra i kocke ............................................... 124–125 Mre`a kvadra i kocke ................................................... 126–130 Povr{ina kvadra i kocke............................................ 130–134

ZAPREMINA ................................................................. 161–165 Zapremina tela .................................................................. 161–162 Jedinice za zapreminu ............................................................. 162 Izra~unavawe zapremine kvadra i kocke .......... 163–164 [ta smo nau~ili ....... 26–29, 33, 40–41, 61–63, 73, 81, 122–123, 134–136, 145, 159–160, 165, 166–177 [ta smo nau~ili – re{ewa .............................. 178–187


Увод Следећа упутства помоћи ће ти да се лакше снађеш у радној свесци.

Подсећање на пређено градиво

И ово је математика

Zanimqivi i помало необични zadaci. Re{ewa mo`e{ da proveri{ na kraju kwige.

Учимо са интернета

Evo dobre prilike da nau~i{ ne{to vi{e iz matematike pose}uju}i sajtove na internetu.

Истраживачки задатак

Re{avaju}i ovakve zadatke, vide}e{ da je matematika svuda oko nas.

Да ли знаш?

Zanimqivi podaci, poslovice i izreke u kojima se koriste matemati~ki pojmovi


БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД 1 000 Подсети се 00

1 00

10

0

0 1 00

10

10

10

1

10 X 10

10 X 100

10

100

1

Hiqada H

Stotina S

Desetica D

1

Jedinica J

Upi{i odgovaraju}e brojeve. 1 H = .............. S

1 S = .............. D

1 D = .............. J

1 H = .............. S = .............. D = .............. J 2

Одреди место цифара у броју као што је започето. a)

S 2

D 5

J 3

Цифра 3 налази се на месту јединица (Ј) Цифра 5 налази се на месту ............................................... (.......) Цифра 2 налази се на месту ............................................... (.......)

б)

S 6

D 2

J 7

Цифра 7 налази се на месту ............................................... (.......) Цифра 2 налази се на месту ............................................... (.......) Цифра 6 налази се на месту ............................................... (.......)

3

Napi{i {ta predstavqaju cifre 2, 5 i 8 u slede}im brojevima. 528

4

2

desetice

5

stotine

8

jedinice

258

852

582

285

825


4

Napi{i koliko ima stotina, desetica i jedinica u slede}im brojevima. 328 → 3 S

....... D ....... J

40 → ....................................... 5

6

805 → .......................................

900 → .......................................

570 → .......................................

5 → .......................................

Napi{i skra}eno brojeve date u obliku zbira, kao {to je zapo~eto. 4 • 100 + 2 • 10 + 6 • 1 = 426

5 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = .............

8 • 100 + 0 • 10 + 6 • 1 = .............

9 • 100 + 4 • 10 + 0 • 1 = .............

Napi{i slede}e brojeve u obliku zbira, kao {to je zapo~eto. 836 = 8 • 100 + 3 • 10 + 6 • 1

7

169 = ....................................................................

320 = ...................................................................

800 = ....................................................................

304 = ...................................................................

Zapi{i broj koji ima: a) 10 desetica

8

........................

b) 10 stotina ........................

v) 80 desetica

........................

Napi{i re~ima broj koji se dobija kada: a) na 9 jedinica doda{ jednu jedinicu .......................................................... b) na 7 desetica doda{ tri desetice .............................................................. v) na 6 stotina doda{ 4 stotine .........................................................................

9

Napi{i ciframa i re~ima broj koji ima: a) 4 S, 5 D, 2 J

.........................

...............................................................................................................................................

b) 2 S, 0 D, 4 J

.........................

...............................................................................................................................................

v) 1 S, 3 D, 0 J

.........................

...............................................................................................................................................

10 Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >).

567

499

482

479

251

253

689

698

5


11 Pore|aj brojeve po veli~ini, po~ev od najve}eg.

743, 246, 741, 832, 100, 842, 311 ....................................................................................................................................... 12 Napi{i brojeve koji nedostaju.

a) 10, ..........., ..........., ..........., 50, ..........., ..........., 80, ..........., ........... b) 100, 90, ..........., ..........., 60, ..........., ..........., ..........., ..........., ........... v) 100, ..........., 300, ..........., ..........., 600, ..........., ..........., ..........., 1 000 g) 1 000, 900, ..........., ..........., 600, ..........., ..........., 300, ..........., ........... d) 590, ..........., 610, ..........., ..........., ..........., ..........., 660, ..........., ..........., ...........

Бројеви до десет хиљада Читање, писање и упоређивање хиљада 1

Napi{i odgovaraju}e brojeve. 1 desetica hiqada = ................ hiqada = .................. stotina = ................. desetica = .................. jedinica.

2

Brojimo po hiqadu do deset hiqada. Dopuni tabelu. jedna hiqada

1H

1 000

dve hiqade

2H

2 000

tri hiqade

3H

3 000

~etiri hiqade

4H

4 000

...................................................................

5H

5 000

...................................................................

6H

6 000

...................................................................

7H

7 000

...................................................................

8H

8 000

...................................................................

9H

9 000

10 H

10 000

deset hiqada

6


3

Broj po hiqadu i zapi{i re~ima: a) od 2 000 do 8 000 ...................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................

b) od 10 000 do 5 000 ................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................

4

Broj po hiqadu do deset hiqada i zapi{i te brojeve ciframa. 1 000, .......................................................................................................................................................................................................

5

6

Zapi{i re~ima slede}e brojeve: 8 .............................................................................................

800 ............................................................................................

80 ..........................................................................................

8 000 .........................................................................................

Koliko su puta brojevi u drugom redu tabele ve}i od brojeva u prvom redu? Zaokru`i ta~an odgovor. 100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

hiqadu puta 7

deset puta

Dopuni kao {to je zapo~eto. 5 000 = 5 â&#x20AC;˘ 1 000

8

sto puta

2 000 = .........................

3 000 = .........................

6 000 = .........................

9 000 = .........................

Uo~i pravilo i nastavi da pi{e{. a)

2 000

4 000

b)

1 000

3 000

v)

600

500

g)

7 000

6 000

10 000

200

7


9

Повежи бројеве од најмањег до највећег. a) 1 300 1 100

590

580

1 000 900

2 000

1 400 1 500

7 000 600

5

660

560 780 800

б) 1 800

5 000

800

2 000

9 000

80

4 000

7 000

10 000

9 000

8 000

700

10 000

Читање, писање и упоређивање четвороцифрених бројева 1

Upi{i u tabelu brojeve koji imaju:

H

S

D

J

a) 1 H, 3 S, 0 D, 0 J b) 4 H, 0 S, 5 D, 0 J v) 7 H, 0 S, 0 D, 4 J g) 2 H, 7 S 2

3

Zapi{i re~ima brojeve iz tabele. H

S

D

J

4

0

0

0

3

2

0

0

2

8

9

0

6

4

3

1

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

Zapi{i brojeve re~ima. 6 021 ...................................................................................................................................................... 1 809 ...................................................................................................................................................... 2 001 ...................................................................................................................................................... 9 634 ...................................................................................................................................................... 8 888 ......................................................................................................................................................

8

6 336 ......................................................................................................................................................


4

5

Zapi{i broj koji je: a) za 1 ve}i od

v) za 100 ve}i od

4 268 ............., 2 920 ............., 9 999 ..............

4 256 ............., 8 043 ............., 9 821 .............

b) za 10 ve}i od

g) za 1 000 ve}i od

3 261 ............., 8 420 ............., 6 408 .............

231 ............., 3 262 ............., 8 999 .............

Upi{i prvi prethodnik i prvi sledbenik brojeva: 999

1 000

1 001

9 999 6

2 399

3 321

7 009

Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >). 1 236

7

1 500

2 010

8 623

8 562

4 371

4 362

7 013

7 015

Pore|aj od najmaweg do najve}eg slede}e brojeve: 4 896, 6 238, 4 763, 8 001, 4 769, 9 905, 9 902 .....................................................................................................................

8

Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 9, 4, 8, 1, napi{i: a) najmawi broj

9

b) najve}i broj

Predstavi date brojeve kao zbir proizvoda, kao {to je ura|eno u prvom primeru. 8 253 = 8 000 + 200 + 50 + 3 = 8 • 1 000 + 2 • 100 + 5 • 10 + 3 • 1 2 961 = ................................................................................................... = ................................................................................................... 6 748 = ................................................................................................... = ................................................................................................... 4 053 = ................................................................................................... = ................................................................................................... 3 001 = ................................................................................................... = ...................................................................................................

10 Napi{i skra}eno brojeve koji su napisani u obliku zbira proizvoda.

a) 6 • 1 000 + 3 • 100 + 5 • 10 + 2 • 1 = 6 352

g) 9 • 10 + 0 • 1 = ................

b) 8 • 1 000 + 8 • 100 + 8 • 10 + 8 • 1 = ................

d) 8 • 100 + 0 • 10 + 5 • 1 = ................

v) 2 • 1 000 + 0 • 100 + 4 • 10 + 1 • 1 = ................

|) 9 • 1 000 + 0 • 100 + 0 • 10 + 0 • 1 = ................

9


Истраживачки задатак Iseci iz novina i reklamnih kataloga pet slika predmeta ~ija je cena izme|u 1 000 i 10 000 dinara. Zalepi ih u svesku i ispod svake slike napi{i cenu ciframa i re~ima.

И ово је математика U svaki kvadrat upi{i cifru tako da jednakost bude ta~na. a)

–1=

b)

+1=

Бројеви до сто хиљада Читање, писање и упоређивање десетица хиљада 1

a) Napi{i ciframa brojeve: dvadeset hiqada .............................

~etrdeset hiqada .............................

osamdeset hiqada .............................

deset hiqada .............................

sto hiqada ............................. б) Запиши речима бројеве: 10 000 ..................................................................................................................... 30 000...................................................................................................................... 50 000...................................................................................................................... 60 000 ..................................................................................................................... 70 000......................................................................................................................

10


2

Uo~i pravilo i dopuni. a) 10 000, 30 000, ........................, ........................, 90 000. b) 90 000, 80 000, ........................, ........................, ........................, ........................, ........................, 20 000, ........................ v ) 2 000, 4 000, ........................, ........................, .........................

3

Broj po hiqadu i napi{i ciframa: a) od 10 hiqada do 20 hiqada 10 000, 11 000, ............................................................................................................................................................................. b) od ~etrdeset hiqada do pedeset hiqada ......................,

41 000, 42 000, ....................................................................................................................................................

v) od 63 hiqade do 72 hiqade .................................................................................................................................................................................................................

g) od 62 hiqade do 57 hiqada, unazad .................................................................................................................................................................................................................

4

a) Pore|aj brojeve po veli~ini, po~ev od najve}eg. 40 000, 10 000, 80 000, 30 000 ................................................................................................... b) Nastavi da zapisuje{ brojeve. 30 000, 31 000, ........................., ........................., ........................., ........................., ........................., ........................., ........................., .........................,

40 000.

Читање, писање и упоређивање петоцифрених бројева 1

Pro~itaj brojeve iz tabele i napi{i ih re~ima. DH

H

S

D

J

6

0

0

0

0

7

3

0

0

0

2

4

2

0

0

8

5

1

6

2

7

0

0

3

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

11


2

3

Napi{i ciframa broj koji ima: 9 DH, 8 H, 6 S, 5 D, 4 J ..........................

7 DH, 3 S, 4 D, 2 J ..........................

1 DH, 8 D, 1 J ..........................

2 DH, 8 H, 6 S ..........................

7 DH, 5 J ..........................

7 DH, 4 S, 3 D ..........................

Zapi{i ciframa brojeve: pedeset tri hiqade dvesta trideset .......................... {ezdeset {est hiqada petsto osam .......................... ~etrdeset pet hiqada trista pet ..........................

4

5

12

Pove`i iste brojeve. Upi{i u prazno poqe re~ima odgovaraju}i broj. 95 000

dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset {est

22 248

~etrdeset sedam hiqada sto dvadeset tri

22 246

dvadeset dve hiqade dvesta ~etrdeset osam

47 123

dvanaest hiqada sto jedanaest

12 111

trideset sedam hiqada {eststo jedan

37 601

osamdeset {est hiqada sedamsto

86 701

devedeset pet hiqada

86 700

......................................................................................................

Upi{i prvi prethodnik i prvi sledbenik datih brojeva. 36 000

14 099

20 000

43 999

56 390

60 000

10 990

89 900


6

a) Upi{i u prazna poqa odgovaraju}e brojeve.

69 980

70 000

69 990

69 997

70 050 69 992

70 030

70 021

70 049

b) Pove`i brojeve ispod brojevne trake sa odgovaraju}im podeocima na traci. v) Nastavi niz: 69 990, 70 000, .........................., .........................., .........................., .........................., 70 050. g) Posmatraj traku i upi{i neposredne prethodnike i sledbenike.

7

8

.........................,

69 985, .........................

.........................,

70 000, .........................

.........................,

70 046, .........................

Upi{i u prazna poqa odgovaraju}i znak nejednakosti (< ili >). 19 000

91 000

33 300

33 000

99 900

90 900

20 000

22 000

60 300

60 400

5 500

55 000

43 600

43 200

77 700

77 000

1 000

10 100

60 200

71 500

48 326

48 623

77 730

77 370

73 127

7 312

93 605

93 000

88 888

8 888

Pore|aj pre|enu kilometra`u od najmawe do najve}e. ...................................................................................................................................................................................................

63 720 km

63 200 km

48 500 km

18 000 km

73 001 km

63 208 km

13


9

Najmawi petocifreni broj je: Najve}i petocifreni broj je:

10 Zapi{i date brojeve u obliku zbira proizvoda, kao u primeru.

24 005 = 20 000 + 4 000 + 5 = 2 • 10 000 + 4 • 1 000 + 5 • 1 30 260 = .......................................................................................... = .................................................................................................. 64 273 = .......................................................................................... = ................................................................................................. 11 Uzimaju}i samo jednom svaku od cifara 2, 8, 0, 3, 9, napi{i:

najmawi petocifreni broj najve}i petocifreni broj

И ово је математика 1. Napi{i broj 11 hiqada 11 stotina 11. ........................................... 2. Pomozite policajcu da prona|e voza~a automobila koji je pro{ao kroz crveno svetlo. Policajac nije upamtio broj tablice, ali je video da se taj broj sastoji od dve trojke i tri petice. Trebalo bi da sastavi deset mogu}ih brojeva od tih cifara kako bi otkrio nesavesnog voza~a. Dopi{i preostale mogu}e brojeve registarskih tablica. 3 3

5 5 5

3 5

14

3 5 5


Бројеви до милион 1

Upi{i odgovaraju}e brojeve. 1M = .............. SH = .............. DH = .............. H = .................... S = .................... D = .................... J

2

Popuni prazna poqa u tabeli. 100 hiqada

100 000

sto hiqada

110 hiqada

110 000

sto deset hiqada

250 000

dvesta pedeset hiqada

150 hiqada 190 hiqada 200 hiqada 250 hiqada 460 hiqada 830 hiqada 860 hiqada 990 hiqada 1 000 hiqada 3

Broj po 10 000 i zapi{i ciframa: a) od 70 hiqada do 110 hiqada 70 000, 80 000, ..................................................................................................................................... b) od ~etiristo devedeset hiqada do petsto dvadeset hiqada ........................................................................................................................................................................

v) od 310 000 do 290 000 .................................................................................................................... 4

Broj po 1 000 i zapi{i ciframa: a) od 101 hiqade do 111 hiqada: 101 000, 102 000,

.................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

b) od ~etiristo osamdeset {est hiqada do ~etiristo devedeset tri hiqade:

.........................................

................................................................................................................................................................................................................

v) od 989 000 do 999 000: ............................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................

15


5

6

Zapi{i re~ima brojeve iz tabele. SH

DH

H

S

D

J

5

9

6

7

0

0

3

0

8

2

0

0

7

0

0

8

0

0

9

9

9

9

0

0

....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Upi{i u tabelu koliko SH, DH, H, S, D, J imaju slede}i brojevi: SH

DH

H

S

D

J

243 502 628 341 700 000 7

Zapi{i brojeve sa trake. A .........................., B .........................., V .........................., G .........................., D .........................., \ ........................... 699 947

699 940

8

A

699 950

B

V

G

D

\

699 960

Broj po 1 i zapi{i brojeve: a) 500 001, 500 002, .........................., .........................., .........................., .........................., .........................., .........................., ..........................,

500 010, ...........................

b) 309 409, .........................., .........................., .........................., .........................., 309 414. v) 999 993, .........................., .........................., .........................., .........................., .........................., ..........................,

1 000 000.

g) 877 989, .........................., .........................., .........................., ...........................

16


9

Brojeve iz tabele zapi{i re~ima. SH DH

H

S

D

J

0

0

0

0

0

3

6

9

0

4

5

5

5

0

0

0

2

6

1

7

9

3

8

............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

dvesta {ezdeset jedna hiqada sedamsto devedeset tri

Класе 1

КЛАСА ХИЉАДА

КЛАСА ЈЕДИНИЦА

Стотине хиљада (СХ)

Десетице хиљада (ДХ)

Јединице хиљада (ЈХ)

Стотине (С)

Десетице (Д)

Јединице (Ј)

7 3

2 1 7

4 8 4

9 0 9

3 5 0

5 6 0

а) Запиши речима бројеве из таблице. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ б) Класу хиљада броја 724 935 чини број .................... Класу јединица броја 724 935 чини број ................... Класу хиљада броја 318 056 чини број ..................... Класу јединица броја 318 056 чини број ................... Класу хиљада броја 74 900 чини број ....................... Класу јединица броја 74 900 чини број .....................

17


2

3

Napi{i date brojeve u obliku zbira, kao {to je zapo~eto. 205 105 = 205 000 + 105

70 100 = 70 000 + .......................................

280 500 = ............................................................

6 003 = ............................................................

Pove`i iste brojeve. dvesta sedamdeset pet hiqada trista dvadeset pet 8 SH 6 DH 0 H 2 S 0 D 0 J 451 220

36 263

50 hiqada 1

50 001

~etiri stotine pedeset jedna hiqada dvesta dvadeset

128 000

860 200

36 hiqada 263

825 000

sto dvadeset osam hiqada

275 325

628 351

{est stotina dvadeset osam hiqada trista pedeset jedan osam stotina dvadeset pet hiqada 4

Prave}i razmak izme|u klasa, napi{i brojeve: ciframa

re~ima

253196 12205 8423 300003 5

Napi{i sve petocifrene brojeve ~ije su sve cifre jednake. 11 111, ...................................................................................................................................................................................................

6

Napi{i re~ima slede}e brojeve: 28 ........................................................................................ 28 000 ....................................................................................................... 428 ........................................................................................ 428 000 ....................................................................................................... 803 ........................................................................................

18

803 000 .......................................................................................................


7

Napi{i ciframa navedene brojeve. Najkra}e rastojawe od Zemqe do Meseca iznosi trista pedeset {est hiqada ~etiristo deset kilometara ......................................., a najdu`e ~etiristo {ezdeset hiqada sedamsto ~etrdeset kilometara ........................................ najdu`e rastojawe najkra}e rastojawe

8

9

Napi{i neposredne prethodnike i sledbenike brojeva. ..................................,

286 304, ..................................

..................................,

603 009, ..................................

..................................,

421 599, ..................................

Napi{i ciframa sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva: 43 253 i 43 262 ..................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................

800 996 i 801 000 ................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................

10 Fabrika slatki{a proizvela je u prvih 5 meseci rada slede}e koli~ine bombona:

Januar

Februar

Mart

April

Maj

420 000 kg

251 000 kg

305 200 kg

603 121 kg

501 323 kg

a) U kom je mesecu proizvodwa bila najmawa? ..............................................................................................................................................................................................................

b) Pore|aj koli~ine proizvedenih bombona od najmawe do najve}e. ..............................................................................................................................................................................................................

v) Tokom kojih je meseci proizvodwa bombona bila ve}a od 500 000 kg? ..............................................................................................................................................................................................................

19


ISBN 978-86-7781-945-3

9 788677 819453

Profile for Kreativni centar

Matematika za četvrti razred - radna sveska  

Мирко Дејић • Јасмина Милинковић • Оливера Ђокић Радна свеска за четврти разред основне школе

Matematika za četvrti razred - radna sveska  

Мирко Дејић • Јасмина Милинковић • Оливера Ђокић Радна свеска за четврти разред основне школе