Page 1

ISBN 978-86-7781-868-5

9 788677 818685


[ta sadr`i ova kwiga OBNAVQAWE GRADIVA IZ PRVOG RAZREDA . . . . . . . . . . . . 6-11 RA^UNAWE DO 100 Sabirawe Sabirawe do 100 sa prelaskom preko desetice 12-14, 16-18 Sabirawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pismeno sabirawe bez prelaska preko desetice . . . . . . . . . . 35 Pismeno sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . 36 Oduzimawe Oduzimawe do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . . 15-18 Oduzimawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25 Oduzimawe broja od zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32 Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32 Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pismeno oduzimawe bez prelaska preko desetice . . . . . . . . 37 Pismeno oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . 38 Mno`ewe Veza sabirawa i mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54 Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58 Mno`ewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61 Mno`ewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65 Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Mno`ewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74 Mno`ewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84 Mno`ewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 0 i 1 kao ~inioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Mno`ewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100 Mno`ewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Mno`ewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 138-139 Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . 116-117 Deqewe Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58

Deqewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Deqewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67 Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76 Deqewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86 Deqewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90 1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102 Deqewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109 Deqewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . . 119 Deqivost brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Polovina, ~etvrtina, desetina, razlomci Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-78 Razlomci (polovina, ~etvrtina, desetina) . . . . . . . . . . . . . 92-93 Jedna~ine Jedna~ine sa nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . 122-123, 130 Jedna~ine sa nepoznatim umawenikom . . . . . . . . . 124-125, 130 Jedna~ine sa nepoznatim umawiocem . . . . . . . . . . 126-127, 130 Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130 GEOMETRIJA Du`, prava, poluprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44 Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50 MERE I MEREWA Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48, 79-80 Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . 104-105 Merewe vremena. ^as i minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-136 [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . 19,

29, 39, 51, 59, 69, 81, 91, 103, 113, 121, 131, 137

I OVO JE MATEMATIKA 13, 18, 22, 28, 44, 62, 65, 67, 78, 82, 86, 90, 100, 102, 109, 117 Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

tri

3


Uputstvo U ovoj kwizi ~ekaju te novi matemati~ki izazovi. Da bi se lak{e sna{ao, evo kratkog uputstva. Pomo}u ovakvih zadataka najboqe }e{ nau~iti kako se sabira i oduzima.

U prvom delu kwige, od str. 8 do 13, obnovi}e{ gradivo iz prvog razreda.

Neki zadaci su tekstualni. Prvo napi{i matemati~ki izraz, pa ga izra~unaj. 4. U~enici II1 i II2 danas idu na izlet. U II1

65 63

4 ~etiri

ima 24 u~enika, a u II2 27. Svi u~enici su po{li na izlet. Koliko ih ima ukupno?

Na levoj strani kwige nai}i }e{ na brojevni niz u kome su neka poqa prazna. Upi{i brojeve koji nedostaju.

R ........................................................................ O .......................................................................

Svaka strana u kwizi ozna~ena je brojem, ali i slovima. Ako slova negde nedostaju, ti ih upi{i.

trideset devet


Kwiga ima i neke posebne odeqke: [ta smo nau~ili Na ovim stranama proveravamo pomo}u jednog zadatka {ta smo u kojoj lekciji nau~ili.

I ovo je matematika! Ovde se nalaze zanimqivi i malo druga~iji zadaci. Nekad to i nije matematika, ali }e te navesti da dobro razmisli{. Pogledaj stranu 140 da proveri{ da li si ta~no re{io.

Na stranama 138-139 nalazi se tablica mno`ewa. Okreni je kad god ti zatreba.

U kwizi }e{ povremeno sretati Sawu i Marka, koji su, kao i ti, |aci drugog razreda.

@elimo da ti ova kwiga bude zanimqivo putovawe kroz ~arobni svet matematike!

pet

5


[ta smo nau~ili u prvom razredu 1.

@ivotiwama koje se nalaze ispred }urke nacrtaj ma{nicu na glavi. @ivotiwama iza psa nacrtaj ma{nicu na repu. Ispod ma~ke nacrtaj pe~urku. Iznad mi{a nacrtaj leptira.

2.

Prebroj koliko ~ega ima i popuni tabelu kao {to je zapo~eto.

6 {est


 Izbroj koliko ~ega ima u zmajevom repu:

3. Dopuni niz.

ima 5 ............................. .............................

6

13

Izme|u brojeva 7 i 9 je broj ........................ Izme|u 12 i 15 su brojevi ...........................

1

Ispred broja 17 je broj ................................. Posle broja 19 sledi broj ........................... Crvenom bojom oboj poqa u kojima su parni brojevi, a `utom poqa u kojima su neparni brojevi.

4.

U prvom akvarijumu ima ................ ribica. U drugom akvarijumu ima ................ ribica. Vi{e ribica ima u ............................. akvarijumu. Koliko ribica ima u oba akvarijuma? ........................... 1.

Upi{i slovima:

2.

7


5. Na|i parking mesto za svaki auti}

6. Napi{i nizove od tri uzastopna broja.

koriste}i wegov broj.

20

15 5

6

7

17 10 11

7.

[alovi jednaki po du`ini ozna~eni su slovima i .

8. Najkra}a linija ozna~ena je slovom a a b b v

v

9. Upi{i slovima.

+

=

>

<

plus 10. Izra~unaj i upi{i odgovaraju}e znake.

9+5

7+6

14 > 13

8

18 – 6

20 – 3

7+8

19 – 8

17 – 7

14 – 7

.


11. Izra~unaj.

15 + 2 =

13 + 5 =

16 + 4 =

13 + 2 + 1 =

14 + 3 + 2 =

13 + 5 + 2 =

16 – 4 =

19 – 3 =

11 – 5 =

18 – 3 – 2 =

19 – 7 – 2 =

16 – 2 – 5 =

12. Izra~unaj. 10 + 6 = 17 – 8 =

18 – 9 =

8+2+5=

8+6=

4+6+8=

14. Izra~unaj. 10 +

13 +

= 17

19 – 9 =

16 –

= 12

12 + 7 =

3+7+ 2+

17 – 11 =

+ 4

= 16

+

= 19

+ 3

= 19

+ 3 = 13 11

13. Izra~unaj. 19 – 16 =

= 16

= 20

18 – 19 –

=6 =8

15 – 13 =

16 – 12 =

17 – 14 =

20 – 18 =

– 10 = 4

11 – 10 =

13 – 11 =

– 15 = 5

17 = 17 =

2 + + 13

15. Upi{i broj koji nedostaje 16 + ..........

i oboj odgovaraju}i broj kru`i}a.

7 + ..........

20 .......... + 17

8 + .......... devet

9


16. Ako je zapis ta~an, kru`i} pored wega oboj zelenom bojom. Ako zapis nije ta~an, kru`i} oboj u crveno.

12 – 4 = 8

14 – 11 – 2 = 1

5+6=7+4

6 + 7 = 14

17 – 6 – 2 = 7

13 + 7 = 16 + 3

11 – 5 = 6

8 + 5 + 4 = 17

12 – 5 > 14 – 9

13 + 6 = 20

6 + 11 + 3 = 20

14 – 12 < 20 – 15

8 + 7 = 16

19 – 10 – 4 = 5

19 – 15 > 18 – 10

20 – 9 = 11

12 + 7 + 1 = 19

17 – 8 = 19 – 10

17. RE[I UKR[TENICU: a) Najmawi parni broj. b) Najmawi neparni broj. v) Najmawi dvocifren parni broj. g) Najve}i jednocifren neparni broj. d) Najve}i neparni broj druge desetice.

a b v g

Ako pravilno re{i{ ukr{tenicu, dobi}e{ u `utim poqima najve}i parni broj prve desetice.

d

18. Dopuni nizove. 40 100

50

10 deset

10


20. U prvoj korpi bilo je 20 oraha. U drugoj korpi je bilo

19. Izra~unaj. 40 + 30 =

80 – 40 =

10 + 50 =

100 – 30 =

20 + 80 =

90 – 60 =

50 + 40 =

70 – 30 =

za deset oraha vi{e nego u prvoj. U tre}oj je bilo za dvadeset oraha mawe nego u drugoj korpi. Koliko je oraha bilo u drugoj korpi? Koliko u tre}oj? Koliko ih je bilo ukupno? 2. ..................................................... .....................................................

3. 1. 20

.....................................................

30 +

= 50

– 40 = 60 ........................................................................................................

60 +

= 80

– 30 = 10

........................................................................................................

21. Re{i zadatke i oboj put kojim }e Sawa sti}i do klupe na kojoj }e sa~ekati drugaricu. 40 + 3 =

26 + 3 =

20 + 8 =

82 + 7 =

34 – 4 =

68 – 5 =

13

53

28 29

58 – 8 =

77 – 6 =

89

30

100

50

50

16 52

63

28

51

70 30 71

43

23 + 7 =

60 – 8 =

62 + 8 =

70 – 5 =

41 + 9 =

90 – 9 =

18

65

29 54

26 81

42

96 34 34

92 + 8 =

12

10

100 – 4 =

11


I ovo je matematika! – re{ewa Strana 13

Strana 18

Strana 22

Strana 78

1. zadatak – Mira ima nov~i}e od 2 i 5 dinara. (Ako jedan nov~i} nema vrednost 2 din., drugi ima.) 2. zadatak – Kako jedna ptica jede jednu semenku za jedan minut, zna~i da }e za tri minuta pojesti tri semenke. Prema tome, tri ptice }e za tri minuta pojesti devet semenki.

Strana 82

5 ma~aka i 15 ma~i}a daje ukupno 20 ma~aka.

Strana 86

Najbr`i na~in je ovaj: prodavac }e kupcu dati dve kutije, jednu neotpakovanu i drugu iz koje je za ~etiri sekunde izvadio ~etiri olovke.

Strana 90

Ja sam 1 ili 2.

Strana 100

1. zadatak – Moja baka Moja sestra 2. zadatak – Mora se najmawe izvu}i 13 kuglica.

Strana 102

1. zadatak – Jovanovu jaknu nosi Petar 2. zadatak – 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37... (svaki slede}i broj je za 5 ve}i od prethodnog) 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 (svaki slede}i broj je za 7 ve}i od prethodnog) 3. zadatak – Ve}i je zbir brojeva, jer je proizvod ovih brojeva jednak nuli. 4. zadatak – Taj broj je 0.

Jednoj ptici su potrebna dva dana da popravi jedno staro gnezdo.

7

2

9

8

6

4

3

10

5

Zbir u svim pravcima je 18.

Redosled pliva~a je: 1. Ivan 2. Goran 3. Veqko 4. Andreja 5. Nikola

Strana 28 1. zadatak – Neda Miti} Du{an Nedi} Mita Du{ani} 2. zadatak – Na jelki i daqe ima 10 sve}ica. Strana 44

1. zadatak – Mirela je 43, a Jasna je 45. 2. zadatak – [est o~iju 3. zadatak – ^etvoro dece }e dobiti po jednu pomoranxu, a peto dete pomoranxu sa kesom.

Strana 62

= 20 din = 40 din Strana 109 +

+

6

= 70 din

1 Strana 65

2

Ukupno ima 5 slonova, to jest 20 nogu.

5

3

4

Strana 67 1. zadatak – Svaka devoj~ica je obavila po dva razgovora. 2. zadatak – Svaki toster je grejao jedan sendvi~ i radio je 5 minuta.

140 sto ~etrdeset

Strana 117

I vo`wa – prevozi kozu i vra}a se sam II vo`wa – prevozi kupus i ostavqa ga, a vra}a kozu III vo`wa – prevozi vuka i vra}a se sam IV vo`wa – prevozi kozu


Sadr`aj [ta sadr`i ova kwiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 [ta smo nau~ili u prvom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11 Sabirawe do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . 12-14 Oduzimawe do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-18 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Sabirawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Oduzimawe dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Oduzimawe broja od zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32 Zadaci sa dve operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pismeno sabirawe bez prelaska preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pismeno sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . 36 Pismeno oduzimawe bez prelaska preko desetice . . . . . . . . . . . . . . 37 Pismeno oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . 38 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Du`, prava, poluprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48 Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i . . . . . 49-50 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Veza sabirawa i mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54 Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Veza mno`ewa i deqewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Mno`ewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61 Deqewe sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Mno`ewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65

sto ~etrdeset jedan 141


Deqewe sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67 ^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Mno`ewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74 Deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76 Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-78 Merne jedinice za du`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Mno`ewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84 Deqewe sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86 Mno`ewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Deqewe sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1 1 1 Razlomci , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-93 2 4 10 Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 0 i 1 kao ~inioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Mno`ewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100 Deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . . . . . . . 104-105 Mno`ewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Deqewe sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109 Mno`ewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Deqewe sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . 116-117 Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

142 sto ~etrdeset dva


Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Deqivost brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Jedna~ine sa nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123 Jedna~ine sa nepoznatim umawenikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-125 Jedna~ine sa nepoznatim umawiocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-127 Jedna~ine sa nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-129 Jedna~ine â&#x20AC;&#x201C; ve`bawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Merewe vremena. ^as i minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-136 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Tablica mno`ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-139 I ovo je matematika! â&#x20AC;&#x201C; re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

sto ~etrdeset tri 143


MATEMATIKA 2 Radna sveska za drugi razred osnovne {kole ~etvrto izdawe Autori dr Simeon Marinkovi} Dejan Begovi} mr Qiqana Marinkovi} Ilustrovala Mirjana @ivkovi} Recenzenti prof. dr Milan Bo`i}, Matemati~ki fakultet u Beogradu Svetlana Teofilovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu Lektor i redaktor Violeta Babi} Grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdava~ Kreativni centar

Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

Urednik Svjetlana Petrovi} Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} [tampa Publikum Tira` 7.000

Copyright © Kreativni centar 2014 ISBN 978-86-7781-868-5

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2)(076.1) МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Математика 2 : радна свеска за други разред основне школе / [Симеон Маринковић, Дејан Беговић, Љиљана Маринковић ; илустровала Мирјана Живковић]. - 4. изд. Београд : Креативни центар, 2014 (Београд : Публикум). - 143 стр. : илустр. ; 22 x 24 cm. - (Креативна школа) Подаци о ауторима преузети из колофона. Тираж 7.000. ISBN 978-86-7781-868-5 1. Беговић, Дејан, 1957- [аутор] 2. Маринковић, Љиљана, 1964- [аутор] COBISS.SR-ID 207762188

комплета уџбеничкогkompleta оквируuxbeni~kog свескеu уokviru радне Министар Ministar просвете prosvete Републике RepublikeСрбије Srbijeодобрио odobrioјеjeиздавање izdavaweиiупотребу upotrebuове ovog uxbenika године. за za математику matematiku уu другом drugomразреду razreduосновне osnovneшколе {koleрешењем re{ewemброј broj650-02-00165/2008-06 650-02-00165/2008-06од od24.6.2008. 24. juna 2008.


ISBN 978-86-7781-868-5

9 788677 818685

Matematika 2 - radna sveska  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you