Page 1


MATEMATIKA uxbenik za prvi razred osnovne {kole sa zadacima za ve`bawe


[ta sadr`i ova kwiga ODNOSI [ta govore ove boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 [ta govore ovi znaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Gore, dole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Iznad, ispod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Levo, desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Ispred, iza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Izme|u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Napred, nazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nalevo, nadesno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Uz, niz, nagore, nadole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 U, na, van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Duga~ko, du`e, najdu`e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMOVI Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30 Ta~ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39 SKUPOVI Skup. ^lan (element) skupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Ozna~avawe skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 PRIRODNI BROJEVI DO 100 Brojawe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Broj 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Broj 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Broj 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-60, 79, 106-107 Nula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 79, 106-107 Brojevi 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70, 79, 106-107 Broj 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 79, 106-107 Broj 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 79, 106-107 Broj 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75, 79, 106-107 Brojevi 11, 12, 13, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104, 106-107 Brojevi 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-107 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137, 150 Jednocifreni i dvocifreni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121 Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Matemati~ki znaci Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64 Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Znak â&#x20AC;&#x201C; (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sabirawe Sabirci i zbir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85 Tri sabirka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Za toliko ve}i broj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sabirawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-88, 95-97 Sabirawe do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 116-118, 122-123 Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . 128-130, 138-139 Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141, 145 Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Sabirawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Oduzimawe Umawenik, umawilac, razlika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 Za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91, 95-97 Oduzimawe do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-118, 122-123 Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . 131-133, 138-139 Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143, 145 Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Oduzimawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 MERE I MEREWA Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 [TA SMO NAU^ILI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23, 31, 40, 51, 61, 71, 81, 92, 102, 112, 124, 134, 144, 149 I OVO JE MATEMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 42, 49, 75, 77, 80, 88, 108, 113, 120, 133 Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152

pet

5


Uputstvo Svaki zadatak u ovoj kwizi je jedna zagonetka. Ako razmisli{, na}i }e{ re{ewe, otkri}e{ zagonetku. Da a bi ti bilo lak{e u otkrivawu, korisno je da nau~i{ govor matematike. Evo kratkog uputstva na po~etkku. U prvom delu kwige re{avaj zadatke onako kako te upu}uju znaci.

Neki zadaci tra`e od tebe da ih dovr{i{ onako kako je zapo~eto.

DOVR[I ZAPO^ETO.

U nekim zadacima potrebno je da nacrta{ onoliko elemenata koliko je nazna~eno brojem.

Na levoj strani kwige nai}i }e{ na nizove brojeva u kojima su neka poqa prazna. Razmisli o tome koji brojevi treba tu da stoje i upi{i ih. 1 2

U prazna poqa upi{i brojeve koji nedostaju. U~i}e{ da pi{e{ brojeve. Pi{i onako kako ti pokazuju strelice.

3 4 5 6 7 8 9

6 {est


Svaka strana u kwizi ozna~ena je brojem, ali i slovima. Ako slova negde nedostaju, ti ih upi{i. Ako ne zna{ to da uradi{ sada, upi{i ih kasnije. Va`no je da nau~i{ da pravilno pi{e{ brojeve slovima.

Upi{i slovima:

Primeti}e{ i neke posebne odeqke: [ta smo nau~ili Na ovim stranama proveravamo na jednom zadatku {ta smo u kojoj lekciji nau~ili.

[etrdeset jedan

41

I ovo je matematika! U ovim odeqcima nalaze se zanimqivi zadaci koji od tebe tra`e da razmi{qa{ i da se sna|e{. Re{ewa ovih zadataka na}i }e{ na strani 152.

I ovo je matematika! u crvenom poqu oboj u zeleno.  Kru`i}e Kru`i}e u plavom poqu oboj u `uto. Kru`i}e izme|u plavog i crvenog poqa oboj u crno.

Povremeno }e{ se u kwizi dru`iti s Jovanom i Anom, koji, kao i ti, idu u prvi razred.

Ako ne{to ne razume{, pitaj druga ili drugaricu, nastavnika ili roditeqa. Tako }e{ jo{ boqe nau~iti matematiku! SRE]NO!

sedam

7


[TA GOVORE OVE BOJE OBOJ ONOM BOJOM KOJOM JE NAZNA^ENO.

8 osam


OBOJ ONAKO KAKO JE ZAPO^ETO.

DOCRTAJ I OBOJ.

Upi{i slovima:

9


[TA GOVORE OVI ZNACI URADI ONO NA [TA TE UPU]UJU ZNACI.

PRONA\I I OBOJ MASKU KOJA JE DRUGA^IJA OD OSTALIH.

10


OBJASNI [TA ZNA^E OVI ZNACI.

POVE@I ZNAK I SLIKU.

jedanaest

11


GORE, DOLE

DOVR[I ZAPO^ETO.

12 dvanaest


IZNAD, ISPOD

ZAOKRU@I SVE [TO SE NALAZI IZNAD CVETA.

IZNAD POVR[INE MORA NACRTAJ PTICU. ISPOD POVR[INE MORA NACRTAJ RIBU.

13


Brojevi do 100 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

150 sto pedeset

Ovo su svi brojevi do 100!


I ovo je matematika! â&#x20AC;&#x201C; re{ewa Strana 21

Strana 42

1. zadatak

Strana 49

2. zadatak

Strana 75

3. zadatak

Strana 77

1. zadatak â&#x20AC;&#x201C; 1. Svetlana 2. Ma{a 3. Jasna 2. zadatak

4. zadatak

151


Strana 80

1. zadatak

2A

4V 3B

Strana 88

2. zadatak

3. zadatak

prave linije: 2B, 3A otvorene krive linije: 2A, 1V otvorene izlomqene linije: 1A, 2V zatvorene krive linije: 1B, 3V zatvorena izlomqena linija: 3B

445445445445445 122122122122122 123321123321123

Strana 113

6+2

7+2

8+2

5+3

6+3

7+3

4+4

5+4

6+4

2. zadatak â&#x20AC;&#x201C; U liftu su dve osobe.

152 sto pedeset dva

B

V

1 2B, 2V 4G, 5G

Strana 133

1. zadatak

A

4A

Strana 120

Strana 108

4. zadatak

2 3

Ovo nije ta~no, jer Ana ima 9 dinara, a to je neparan broj.


Sadr`aj [ta sadr`i ova kwiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 [ta govore ove boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 [ta govore ovi znaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Gore, dole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Iznad, ispod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Levo, desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Ispred, iza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Izme|u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Napred, nazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nalevo, nadesno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Uz, niz, nagore, nadole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 U, na, van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Ta~ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Skup. ^lan (element) skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Ozna~avawe skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 Brojawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Broj 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Broj 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

sto pedeset tri

153


Broj 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Brojevi 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-56 Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-58 Brojevi 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64 Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Znak â&#x20AC;&#x201C; (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Brojevi 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Broj 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Broj 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Broj 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75 Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Brojevi od 0 do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Sabirci i zbir. Sabirawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85 Tri sabirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Za toliko ve}i broj. Za koliko je jedan broj ve}i od drugog . . . . . . . . . . . . . . 93 Za toliko mawi broj. Za koliko je jedan broj mawi od drugog . . . . . . . . . . . . . 94 Sabirawe i oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-96 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

154 sto pedeset ~etiri


Brojevi 11, 12, 13, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104 Brojevi 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Brojevi od 0 do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Sabirawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116-118 Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121 Sabirawe i oduzimawe do 20 (2 operacije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127 Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130 Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-133 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137 Sabirawe i oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . 138-139 Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141 Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 [ta smo nau~ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 I ovo je matematika! â&#x20AC;&#x201C; re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152

sto pedeset pet

155


MATEMATIKA

uxbenik za prvi razred osnovne {kole sa zadacima za ve`bawe drugo izdawe autori Dr Simeon Marinkovi} Mr Qiqana Marinkovi} Dejan Begovi} ilustrovao Nikola Vitkovi} recenzenti Prof. dr Mirko Deji}, U~iteqski fakultet u Beogradu Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“, Vr{ac lektor Ivana Igwatovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www. kreativnicentar.co.yu

urednik An|elka Ru`i} za izdava~a Slavica Markovi} {tampa Publikum tira` 15.000 copyright © Kreativni centar, 2006

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Matematika : uxbenik za prvi razred osnovne {kole : sa zadacima za ve`bawe / ²Simeon Marinkovi}, Qiqana Marinkovi}, Dejan Begovi} ; ilustrovao Nikola Vitkovi}³. ‡ 2. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2006 (Beograd : Publikum). ‡ 155 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 15.000. ISBN 86-7781-362-4 1. Marinkovi}, Qiqana 2. Begovi}, Dejan COBISS.SR-ID 130145036

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00243/2005-06 i produ`io va`ewe re{ewa za {kolsku 2006/07. godinu re{ewem broj 6-00-2/2006-06 od 4. januara 2006. godine.

Matematika 1 - radni udžbenik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you