Page 1


МАТЕМАТИКА 1

Радна свеска за први разред основне школе прво издање Аутор др Симеон Маринковић мр Љиљана Маринковић Дејан Беговић Весна Рикало Илустровао Никола Витковић Рецензенти Мирјана Стојсављевић-Радовановић, професор математике, ОШ „Борислав Пекић“, Београд Рајка Продановић, професор разредне наставе ОШ „Јован Поповић“, Београд Александра Стефановић, наставник разредне наставе ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

За издавача Љиљана Маринковић Штампа Публикум Тираж 3.000 Copyright © Креативни центар, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2)(076.1) МАТЕМАТИКА 1 : радна свеска за први разред основне школе / [Симеон Маринковић ... [и др.] ; илустровао Никола Витковић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2014 (Београд : Публикум). - 146 стр. : илустр. ; 22 x 24 cm. - (Креативна школа) Подаци о ауторима преузети из колофона. Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0121-0 1. Маринковић, Симеон, 1941- [аутор] COBISS.SR-ID 207652108

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске за наставу математике у првом разреду основне школе решењем број 650-02-5/1/2014-06 од 9. 5. 2014.


МАТЕМАТИКА Радна свеска за први разред основне школе


Упутство Сваки задатак у овој књизи је једна загонетка. Ако размислиш, наћи ћеш решење, открићеш загонетку. Да би ти било лакше у откривању, корисно је да научиш говор математике. Ево кратког упутства на почетку. У првом делу књиге решавај задатке онако како те упућују знаци.

Неки задаци траже од тебе да их довршиш онако како је започето.

ДоврШи запоЧето.

На левој страни књиге наићи ћеш на низове бројева у којима су нека поља празна. Размисли о томе који бројеви треба ту да стоје и упиши их.

У неким задацима потребно је да нацрташ онолико елемената колико је назначено бројем.

1

3 Нацрт

2

3

У празна поља упиши бројеве који недостају. Учићеш да пишеш бројеве. Пиши онако како ти показују стрелице.

4 5

3 Израчунај: 1+0=1 3+0= 8+

5–5=0

9–0= =8

5+0= 7+

1–0=1

2–

–1=0 =2

2–

5–0= =7

6–

=6

4–

=0

6 7

–8=0

8

5 Наста

=0

9

= =

10

2

6

Доцр


оловку.

Свака страна у књизи означена је бројем, али и словима. Ако слова негде недостају, ти их упиши. Ако не знаш то да урадиш сада, упиши их касније. Важно је да научиш да правилно пишеш бројеве словима.

Упиши словима:

Четрдесет један

41

И ово је математика! У овим одељцима налазе се занимљиви задаци који од тебе траже да размишљаш и да се снађеш. Решења ових задатака наћи ћеш на страни 141.

Приметићеш и неке посебне одељке: Шта смо научили На овим странама проверавамо на једном задатку шта смо у којој лекцији научили.

Шта смо научили СкуП. Члан (елемент) СкуПа

И ово је математика!

4На десној страни су дугмићи

ПореЂење СкуПова

од којих је направљен овај лутак. Две врсте дугмића недостају. Доцртај их.

За сваку четкицу за зубе нацртај једну пасту.

Ово је скуп

.

Чланови овог скупа су:

Бројање Повремено ћеш се у Колико има лоптица ако с Јованом Изброј рибе и напиши колико их је. књизи дружити с бројањем започнемо иодоздо? Аном, који, као и ти, иду у први разред. Колико има лоптица ако с бројањем започнемо одозго?

Ако нешто не разумеш, питај друга или другарицу, наставника или родитеља. Тако ћеш још боље научити математику! СРЕЋНО!

четрдесет пет

45

3


Шта говоре ове боје? Обој одговарајућом бојом, као што је започето.

4

четири


Доцртај и обој.

пет

5


Шта говоре ови знаци? Уради оно на Шта те упуЋују знаци.

ПронаЂи и обој маску која је другаЧија од осталих.

6

шест


ПовеЖи знак и слику.

ОБОЈ ПОЉА онако КАКО ПОКАЗУЈУ СТРЕЛИЦЕ.

НАЦРТАЈ И ОБОЈ СТРЕЛИЦЕ КАО ШТО ЈЕ ЗАПОЧЕТО.

седам

7


ГОРЕ, ДОЛЕ

ДоврШи запоЧето.

8

осам


ИЗНАД, ИСПОД

ЗаокруЖи све Што се налази изнад цвета.

изнад поврШине мора Нацртај птицу. испод поврШине мора нацртај рибу.

Упиши словима:

9


лево, десно

10

ОБОЈ ДЕСНУ ВАЗУ У ЗЕЛЕНО.

Обој куглицу која је лево од црвене у Жуто. Обој куглицу која је десно од црвене у плаво.

Лево од књиге нацртај оловку. Десно од књиге нацртај гумицу.

Да ли је црвени ауто паркиран десно од плавог? ЗаокруЖи одговор. ДА НЕ


Оно што је у левој руци обој плавом бојом, а оно што је у десној руци црвеном.

ЗаокруЖи све сладоледе који су у десној руци.

Доврши започето.

једанаест

11


испред, иза

Обој све играЧке које се налазе испред меде.

Да ли је деЧак у кратким панталонама иза Ане? ЗаокруЖи одговор. ДА

ОБОЈ КАО ШТО ЈЕ ЗАПОЧЕТО.

12

дванаест

НЕ


ИЗМЕЂУ Обој мацу која се налази измеЂу друге две маце.

ИзмеЂу куЋе и дрвета нацртај пса.

ЗаокруЖи оно Што се налази измеЂу звезде и цвета.

НАЦРТАЈ фигуру која је између друге две фигуре и обој је.

13


Математика за први разред - радна свеска (1)  

У радној свесци се оно што је у уџбенику обрађено даље увежбава и утврђује, примењујући исте методичке принципе. Кроз програмирање захтева у...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you