Page 1


МАТЕМАТИКА 1

Радна свеска за први разред основне школе прво издање Аутор проф. др Јасмина Милинковић Ненад Матић Илустровао Борис Кузмановић Рецензенти проф. др Мирко Дејић, Учитељски факултет у Београду Рајка Продановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Поповић“, Београд Александра Стефановић, наставник разредне наставе, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

За издавача Љиљана Маринковић Штампа Публикум Тираж 5.000 Copyright © Креативни центар, 2013 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2)(076) МИЛИНКОВИЋ, Јасмина, 1965 Математика 1 : радна свеска за први разред основне школе / Јасмина Милинковић, Ненад Матић ; [илустровао Борис Кузмановић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2013 (Београд : Публиким). - 168 стр., [3] стр. с таблама : илустр. ; 26 cm. - (Креативна школа) Тираж 5.000. ISBN 978-86-529-0075-6 1. Матић, Ненад, 1985- [аутор] COBISS.SR-ID 202703372

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске за наставу математике у првом разреду основне школе решењем број 650-02-330/1/2013-06 од 25. 10. 2013.


Јасмина Милинковић Ненад Матић

МАТЕМАТИКA 1 РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Мали водич Овако су означене математичке игре које можеш да играш у друштву или задаци које решаваш користећи пластелин, колаж-папир, маказе и томе слично. Овако су означени задаци у којима ћеш открити везу између математике и других школских предмета.

2


Боје 1 Обој дугу.

2 Обој као што је започето.

3 Обој према упутству:

.

3


Знаци 1 Нацртај знаке за временске прилике.

Ветар 2 Обој поља у којима је

Сунце у

Киша

Снег

.

3 Заокружи бројеве.

1 4 

2 је описала оно што је видела на путу.

Нацртај пут којим је маца ишла.

4

5

8


Горе и доле, изнад и испод 1 Прецртај оно што је доле. Обој оно што је горе.

2 Заокружи оно што је испод

. Обој оно што је изнад

3 а) Означи оно што је тачно са а оно што је нетачно са , као што је започето. б) Заокружи коцку изнад

,

.

је горе. је доле.

. је испод

.

је изнад

. 5


4 а) Нацртај у табели: изнад

,

испод

,

доле, горе. б) П  рецртај оно што је испод

.

Заокружи оно што је изнад

.

5 Нацртај према тексту. Горе je Изнад На дну Изнад

6

, доле je лети

.

мала спава

.

сања. .


Лево и десно 1 Заокружи оно што је лево од

2 Нацртај

између

.

и

.

3 Нацртај миша десно од мачке.

4 Доцртај за свако дете: лево од

,

десно од између

и

десно од изнад

, , ,

. 7


5 а) Обој књигу лево од

у

. у

Обој књигу десно од

.

у

Обој књигу лево од

.

б) Опиши положај необојене књиге. 6 Нацртај

у дечаковој десној руци.

Лево од дечака нацртај

.

7 Нацртај у табели: лево од

,

десно од

,

испод

,

изнад

,

испод

,

десно од

,

у преосталом празном пољу. 8


Смерови кретања – налево, надесно, нагоре и надоле 1 Где која мачка иде? Повежи као као што је започето.

Нагоре

Надоле

Надесно

Налево

2 Обој све што иде надоле.

3 Мина је кренула у

.

Где Мина треба да скрене? Заокружи одговор. Налево

Надесно

4 Бане је пронашао излаз из лавиринта. Ишао је: право, налево, надесно, надесно, налево. Обој његов пут. 9


Испред и иза  о седи испред маме? Заокружи. 1 К Ко седи позади? Обој.

2 Обој ауто између

и у

Обој ауто иза Обој ауто испред

3 а) Обој у

у .

у

ауто иза

.

.

Обој у

ауто испред

Обој у

ауто испред свих.

б) Где се налази необојени ауто?

10

.

.


ПУТОВАЊЕ До реке води стаза уска, по стази иде мама гуска и њених гушчића пет. За мамом трчка гушче Раша, па онда Гага, Тоша и Мома, али то није пет.

Маја застаје, гледа лептире што из траве вире и неки жути цвет. Мама се љути: ,,Мајо, пожури!“ А Маја моли: ,,Мама, не јури! Како је диван свет!“ С. М.

Ко је напред? Ко је иза маме гуске? Заокружи. Ко је позади? Прецртај. Кажи ко је испред кога. Кажи ко је иза кога.

ИГРА СТОЛИЦА Намести столице као на слици. Један ђак је кондуктер. Он смешта путнике. Сваком ученику даје упутство о томе где ће да седне. Када сви седну, кондуктер се мења. 11


Математика за први разред - радна свеска  

Радна свеска садржи мноштво задатака различитих типова и различитих нивоа тежине. Захтеви у задацима подстичу примену правила, сналажење у р...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you