Page 1


PRIRU^NICI Kwiga trideset {esta Tomislav Sen}anski MALI KU]NI OGLEDI 3 Ilustrovali Darko @ebi}, Zoran Pe{kan, Danijel Savovi}, Milan Jovanovi}, Lazar Satmari, Vladimir Stankovski, Dragutin Vukeli}, Marija Graovac, Andrej Vojkovi}, Sa{a Mihajlovi}, Tihomir ^elanovi} Izdaje KREATIVNI CENTAR, Beograd Gradi{tanska 8 tel. 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum, Beograd

Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-232-4 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 5/6(02.053.2) SEN]ANSKI, Tomislav Mali ku}ni ogledi 3 / Tomislav Sen}anski ; [ilustrovali Darko @ebi} ... i dr.]. - 3. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Publikum). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Priru~nici / [Kreativni centar] ; kw. 36) Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-232-4 COBISS.SR-ID 145164044


Kreativni centar, 2007


UVOD Evo i tre}e kwige malih ku}nih ogleda i nove radosti za qubiteqe ogleda. Pribli`ite se nauci koja poput vazduha pro`ima sve pore na{eg `ivota. Sve tri kwige MALIH KU]NIH OGLEDA namewene su mladima, a posebno u~enicima osnovne {kole. U wima je najvi{e ogleda iz fizike koji su prilago|eni nastavnom programu. Za svaku nastavnu oblast iz fizike dat je po jedan ogled ili ~ak vi{e wih. Pa`qivo su odabrani za ku}no izvo|ewe. Lako su izvodqivi, ubedqivi i zanimqivi. Najva`nije je to {to }e vam olak{ati razumevawe {kolskog gradiva. Svaki uspe{no izveden ogled pove}ava interesovawe za izvo|ewe drugih ogleda. Ako izvedete ve}inu ogleda, nikada ne}ete prestati da volite nauku. I}i }ete kroz nauku kao kroz rodni kraj. I kwiga MALI KU]NI OGLEDI 3 opravda}e svoje postojawe u va{oj biblioteci. Autor


SADR@AJ OSOBINE TELA Kako pove}ati ~vrstinu kartona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koji je led ~vr{}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inertnost tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvrdoglave domine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kreda u boji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 8 9 10 11

SILA Sila mi{i}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jedan ja~i od dvojice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konzerva koja „be`i” od vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samohodna kutija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ta br`e pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 13 14 15 16

PRITISAK Prodor nov~i}a kroz plastelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako dlanom podi}i ~a{u s vodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokretna epruveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vodoskok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^as curi, ~as ne curi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plasti~na cev~ica – raspr{iva~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako radi ponton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwurac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neobi~ni dr`a~ za {oqe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 18 19 20 21 22 23 24 25

TOPLOTA Ekser pri zagrevawu odebqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skakutavi nov~i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samolepqivi led . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So topi led . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toplota protiv margarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crno i belo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 27 28 29 30 31

ENERGIJA Vaqak koji se vra}a sam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^elo kao toplomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klatno quqa klatno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 33 34

ELEKTRICITET Da vam se digne kosa na glavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daqinsko upravqawe {tapom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 36


Hulahop kao elektroskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muwa iz ka{ike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 38

ELEKTRI^NA STRUJA I struja greje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baterija kao magnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sijalica koja mewa sjaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 40 41

MAGNETI Magnet od opiqaka gvo`|a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamewene uloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 43

SVETLOST Sun~ani sat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeleno nije uvek zeleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slagawe boja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako se odbija svetlosni zrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Let pomo}u ogledala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savijawe svetlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jedan predmet a vi{e likova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ispravqawe lika u ogledalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voda kao so~ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La`ni likovi u ~a{i vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaleidoskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mali ku}ni bioskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako na}i „slepu mrqu� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kao dobiti dugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

HEMIJSKE REAKCIJE Metal koji gori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vra}awe sjaja aluminijumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slani vrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mehuri}i od sapunice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lepak od krompira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansirawe ~epa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 59 60 61 62 63

POSMATRAJ PROMENE Kako ubaciti jaje u bocu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako naduvati jaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sve`e ili kuvano? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^arobna palidrvca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako prevariti vagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vazdu{an vaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oblak u boci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [i{arka kao barometar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 65 66 67 68 69 70 71


OSOBINE TELA Svako telo ima svoje osobine. Osobine tela su: ~vrstina, boja, ukus, miris, gustina, prostornost, inertnost... Neke osobine tela mewaju se same po sebi, a neke mi mo`emo mewati. Komadu kartona i leda }emo lako promeniti osobine. Slede}i ogledi }e nas uveriti u to.

Potreban pribor:

KAKO POVE]ATI ^VRSTINU KARTONA

3 jednake staklene ~a{e komad taweg kartona

KaKo se ogled izvodi 1. Postavite komad kartona na dve ~a{e – razmaknute za {irinu ~a{e. 2. Stavite tre}u ~a{u na sredinu kartona. 3. Ponovite ogled, ali s ispresavijanim kartonom. Za[To ^a{a se oslawa na ve}i broj ~estica (molekula) ispresavijanog kartona. Karton se zato vi{e opire ~a{i.

[Ta }e se desiti Karton }e dr`ati ~a{u pri ponovqenom ogledu. DoDaTNa iDeJa Zgu`vajte komad novinskog papira najja~e {to mo`ete. Daqe gu`vawe hartije zahteva sve ve}i napor. Uverite se u to!

7


Potreban pribor: 

dve okrugle plasti~ne kutijestrugotina od drveta  voda 

KOJI JE LED ^VR[]I

(npr. od margarina) KaKo se ogled izvodi 1. Nalijte u obe kutije malo vode. 2. U jednu od wih sipajte i malo strugotine od drveta, ali tako da debqina sloja vode bude ista kao i u drugoj kutiji. 3. Obe kutije stavite u zamrziva~, da se voda zaledi. 4. Poku{ajte da dobijene okrugle plo~e leda prelomite.

[Ta }e se desiti Te`e }e se lomiti led sa strugotinom. Za[To Strugotina se pona{a kao armatura koja ledu daje ~vrstinu.

8


Potreban pribor: 

INERTNOST TELA Poznata je osobina tela da te`i da zadr`i stawe mirovawa, {to se ovim ogledom mo`e pokazati.

trake od tankog papira   drvena letvica debqine oko 3 milimetra  lepak

KaKo se ogled izvodi 1. Savijte trake u obliku obru~a i zalepite wihove krajeve. 2. Zamolite nekog da pridr`ava trake tako da vise u vazduhu. 3. Postavite letvicu tako da se oslawa na trake s unutra{we strane. 4. Naglo udarite rukom po sredini letvice. [Ta }e se desiti Letvica }e se prelomiti, a trake }e ostati cele.

Za[To Usled inertnosti trake zadr`avaju stawe mirovawa i zbog toga se ne}e prekinuti, kao {to ste mo`da o~ekivali.

DoDaTNa iDeJa Stavite pingpong lopticu na zadwi deo rol{ue. Naglo pokrenite rol{uu prema zidu. Zid zaustavqa rol{uu, a loptica, usled inertnosti, nastavqa kretawe dok i ona ne udari o zid.

9


Мали кућни огледи 3 | Томислав Сенћански  

Ево и треће књиге малих кућних огледа и нове радости за мале радозналце. Ова књига ће им омогућити да се још више приближе науци која попут...

Мали кућни огледи 3 | Томислав Сенћански  

Ево и треће књиге малих кућних огледа и нове радости за мале радозналце. Ова књига ће им омогућити да се још више приближе науци која попут...