Page 1


PRIRU^NICI Kwiga trideset prva MALI KU]NI OGLEDI 2 ^etvrto izdawe Autor Tomislav Sen}anski Ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada Kompjuterska priprema Branimir R. Tro{i} Izdaje KREATIVNI CENTAR, Gradi{tanska 8, Beograd tel. 011 / 38 20 464, 38 20 483 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 2.000

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 5/6 (02.053.2) SEN]ANSKI, Tomislav, 1933 Mali ku}ni ogledi 2 / Tomislav Sen}anski ; ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada. 4. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 63 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Priru~nici / [Kreativni centar] ; kw. 31) Tira` 2.000. ISBN 978-86-7781-045-0 COBISS.SR-ID 153857548

cyan magenta yellow black strana 64


Tomislav Sen}anski

ilustrovao

Miroqub Milutinovi} Brada

cyan magenta yellow black strana 1


SADR@AJ KRETAWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Da li ste u pokretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Jedno kretawe, dve putawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Koliko je ostalo do mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

INERTNOST TELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nov~i}i na laktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Boca na boci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Lewa {tipaqka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

SILE AKCIJE I REAKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Reaktivna kolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Svako na svoju stranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vodena vrte{ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

GRAVITACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Mrtva trka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Poslu{ni ]ira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Te`i{te tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Napravite neobi~nu skulpturu koriste}i ravnote`u. . . . . . . 17 Kada telo ne slu{a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

TE^NOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ku}ni vodoskok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Cve}e koje se samo zaliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Alkohol ili voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mlazni brod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vodena ru`a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vodeni breg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Metal koji pliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VAZDUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Slepqene ~a{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Nov~i} u {aci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Neoborivi nov~i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pucaw unazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Da li ste ja~i od vazduha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Spqo{tena kantica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Vazduh di`e kwige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Aerodinami~ni paradoks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

cyan magenta yellow black strana 4


SVETLOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Vidite li plamen sve}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Premeravawe drveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Igra senki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Izvrnuti lik sve}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Palidrvce koje samo gori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Plamen u ~a{i vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Skriveni nov~i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Nao~are od palca i ka`iprsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sferno ogledalo i sabirno so~ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vredni kova~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ZVUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kako se prostire i odbija zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Tonska proba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Svirawe na strunama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Zvu~ne figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Zvu~ne slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kutija kre{talica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Papir koji pucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Panova frula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Boce koje pevaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Zvowava zvona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

POSMATRAJ PROMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Plasti~no mleko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Stalaktit u ku}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Koliko je jako jaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Mebijusova traka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ELEKTRICITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Elektroskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Neodlu~ni prsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kako proizvesti elektri~nu varnicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ELEKTRI^NA STRUJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Priru~na baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Peckavi nov~i}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Prepla{ena glista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Voltin stub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

MAGNETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Igla za pletewe kao kompas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kompas u tawiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Skakutava ~igra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Spajalica koja lebdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Struja i magnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

cyan magenta yellow black strana 5


UVOD Ovo je druga kwiga malih ku}nih ogleda. Za qubiteqe ogleda novi sadr`aji. Neke teme se nastavqaju a neke su nove. Ako neke oglede uprostite ili dopunite, kwizi dajete ve}u vrednost. Ogled je neophodan dodatak znawu mladih koji se interesuju za nauku. Misliti u duhu nauke zna~i razumeti pojave koje se svakodnevno de{avaju oko nas. Bogate ilustracije u kwizi jesu izazov i olak{ica za rad.

cyan magenta yellow black strana 3


KRETAWE iqka raste, ptica leti, re~na voda te~e. Sve to je kretawe. Me|utim, biqka se i osu{i, ptica sleti na gran~icu, a voda se ulije u jezero ili more. Reklo bi se – pre{li su u stawe mirovawa. Postoji li apsolutno mirovawe? [ta o tome ka`e fizika? Ptica miruje u odnosu na Zemqu, ali se kre}e u odnosu na Sunce. Zna~i, ona se istovremeno i kre}e i miruje. Zato ka`emo da je mirovawe relativno. O kretawu se mo`e govoriti samo u odnosu na neko drugo telo. Wega nazivamo referentno ili uporedno telo. Zbog toga i za kretawe ka`emo da je relativno.

B

Da li ste u pokretu Slede}i ogled pokaza}e va`nost referentnog tela.

Potreban materijal: jedna marama

Kako se ogled izvodi 1. Ve`u se o~i jednom od u~esnika a druga dvojica ga ponesu na rukama i zakora~e unapred. 2. Kora~awe unapred se smewuje sa kora~awem u mestu.

[ta }e se desiti Osoba koja ima vezane o~i ne zna kada se kre}e a kada ne.

Za{to Kada ne vidimo tela oko sebe, ne vidimo ni promenu svog polo`aja u odnosu na druga tela. Zato i nismo sigurni da li se kre}emo ili ne.

7 cyan magenta yellow black strana 7


Jedno kretawe, dve putawe O kretawu ne mo`emo govoriti bez referentnog tela. Referentno telo obi~no vezujemo za koordinatni sistem, pa tada govorimo o referentnom sistemu. Od izbora referentnog sistema zavisi oblik putawe (trajektorije) tela. Uveri}emo se u to kroz slede}i ogled.

Potreban materijal: dva kartona, hartija, olovka

Kako se ogled izvodi 1. Na kartonu br. 2 izre`ite vertikalni prorez. 2. I na jednom i na drugom kartonu nacrtajte po jednog „posmatra~a�. 3. Postavite kartone na ~istu hartiju kao na slici. 4. Vrhom olovke kre}ite gore-dole kroz prorez i, ujedno, pomerajte karton 2 udesno.

[ta }e se desiti Za posmatra~a na drugom kartonu olovka se kre}e pravolinijski, a za posmatra~a na prvom kartonu ona se kre}e cik-cak, {to se vidi po tragu olovke na hartiji. Dakle, na osnovu jednog kretawa tela dobili smo dve razli~ite putawe u isto vreme!

Za{to Da bismo mogli da opi{emo putawu tela, moramo znati u odnosu na {ta se posmatra – moramo odrediti referentni sistem.

8 cyan magenta yellow black strana 8


Koliko je ostalo do mora Pojam brzine poznat je iz svakodnevnog `ivota. Ako tela u jednakim vremenskim razmacima prelaze razli~ite du`ine puta, ka`emo da se razlikuju po brzini. Kako da odredite brzinu reke ili potoka?

Potreban materijal: dva ko~i}a, komad drveta, sat sa sekundarom ili {toperica

Kako se ogled izvodi 1. Na obali reke zabodite dva ko~i}a, koji }e predstavqati referentna tela. 2. Izmerite rastojawe izme|u ko~i}a. 3. Bacite u reku komad drveta i merite vreme za koje ono pre|e rastojawe od jednog do drugog referentnog tela. 4. Podelite rastojawe sa proteklim vremenom. Dobi}ete brzinu iskazanu brojem, pored koje treba dopisati wenu jedinicu mere [m/s].

Dodatna ideja Na sli~an na~in mo`ete odrediti brzinu voza ukoliko znate rastojawe izme|u elektri~nih stubova pored pruge.

9 cyan magenta yellow black strana 9


Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански  

Након прве књиге малих кућних огледа, стиже нам још један избор експеримената, овог пута директно из пера проф. Сенћанског. На овај начин де...

Мали кућни огледи 2 | Томислав Сенћански  

Након прве књиге малих кућних огледа, стиже нам још један избор експеримената, овог пута директно из пера проф. Сенћанског. На овај начин де...