Page 1


PRIRU^NICI kwiga dvadeset deveta

MALI KU]NI OGLEDI 1 peto izdawe Ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada Kompjuterska priprema Branimir R. Tro{i} Izdaje KREATIVNI CENTAR, Gradi{tanska 8, Beograd tel. 011/38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3.000 Kreativni centar Š 2006

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 5/6 (02.053.2) SEN]ANSKI, Tomislav MiMali ku}ni ogledi 1 / Tomislav Sen}anski ; [ilustrovao Miroqub Milutinovi} Brada]. 5. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). - 62 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Priru~nici / [Kreativni centar] ; kw. 29) Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-273-7 COBISS.SR-ID 150360332

cyan magenta yellow black strana 64


cyan magenta yellow black strana 1


Oglede na stranama: 30, 31, 36, 40, 48, 52, 53, 54, 56, 57, pripremio je Tomislav Sen}anski

Napomena: Po`eqno bi bilo da odrasle osobe prate izvo|ewe ovih ogleda, naro~ito kada ih izvode mla|a deca i ako se koriste makaze ili drugi o{tri predmeti.

cyan magenta yellow black strana 2


UVOD Dragi mladi ~itaoci, Verovatno ste ~uli za re~ nauka. Kwiga koja je pred vama pomo}i }e vam da zakora~ite u svet nauke. Ona sadr`i jednostavne oglede za ~ije izvo|ewe nije potrebno neko predznawe, ve} samo malo ma{te i strpqewa. Pribor koji je potreban mo`ete na}i u ku}i, me|u svakodnevnim stvarima. Izvode}i ove oglede, sami ili sa svojim prijateqima, nau~i}ete vi{e o osnovnim nau~nim ~iwenicama sa kojima se susre}ete u svakodnevnom `ivotu. Malo-pomalo pa }ete po~eti da posmatrate stvarnost veselijim i pametnijim o~ima. Odjednom }ete re}i: „Ovaj svet je tako zanimqiv!� Kroz prakti~an rad upozna}ete i sami sebe. Nema znawa koje ni~emu ne slu`i.

cyan magenta yellow black strana 3


SADR@AJ VODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Za{to nestaju barice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vetar su{i stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mo`e li se isparavawe spre~iti . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fontana u kupatilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koji mlaz je najja~i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Plutawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Te~ni sendvi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Za{to se lak{e pliva u slanoj vodi. . . . . . . . . . . . . . . 15 ^amac na te~ni sapun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 [e}er i sapun pokre}u predmete . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Led tra`i prostor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Led koji tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

BIQKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Da li biqke piju vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cvet u dve boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da li biqke ispu{taju vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koji list ~uva vodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Napravite vrt u boci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korewe koje raste cikcak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 22 23 24 25 26

VAZDUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Da li je ~a{a ikad prazna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da li vazduh ima te`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartija dr`i lewir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propeler pored radijatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meci od krompira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krompir sa pti~jim perima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cyan magenta yellow black strana 4

28 29 30 31 32 33


TOPLOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Mo`e li metal da se istegne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 I `ica se iste`e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Maramica koja ne gori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ve}i balon bez dodatka vazduha . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Plamen sve}e jede kiseonik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Lepr{ave trake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

POSMATRAJMO PROMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Podvodna fontana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako di{e kvasac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vulkan u erupciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevidqivo pismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksperimentalni kupus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 43 44 45 46

SVETLOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tajanstveno ogledalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obojena vrte{ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako radi periskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neobi~no uve}awe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Za{to se kre}u filmske slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwi`ica sa crtanim filmom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kako radi kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48 49 50 51 52 53 54

ZVUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kako se odbija zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Telefon od plasti~nih ~a{a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Muzikalne boce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ELEKTRICITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Ples ispod stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Elektricitet u kosi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Kako odvojiti biber od soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

cyan magenta yellow black strana 5


Za{to nestaju barice Posle ki{e, drve}e, trava i igrali{te su mokri. Kada sunce grane, sve se ponovo brzo osu{i. Voda iz barice koja se isu{ila na suncu nije nestala, ve} je samo promenila oblik – pretvorila se u paru. Ovaj ogled }e vam pomo}i da otkrijete kojom brzinom sunce isu{uje vodu. Mo`ete ga izvesti kada je vreme sun~ano, ali nakon ki{e.

Potreban materijal: komad krede

Kako se ogled izvodi 1. Obele`ite kredom ivice bare. ^im zavr{ite, pogledajte na sat. 2. Vra}ajte se svakog sata i svaki put obele`avajte nove ivice.

[ta }e se desiti Dobi}ete niz ivica koje }e svedo~iti o brzini smawivawa barice. Barica }e na kraju potpuno ispariti.

Za{to Pod uticajem sun~eve toplote molekuli vode (veoma sitne ~estice od kojih se voda sastoji) po~iwu da se kre}u sve br`e. Jedan broj molekula blizu povr{ine sti~e dovoqnu brzinu da se odvoji od vode i – ispari u vazduh. [to je voda vi{e zagrejana, isparavawe se odvija br`e. Isto tako, kada voda u lon~i}u vri, weni molekuli se kre}u toliko brzo da ona mo`e da ispari za desetak minuta.

8 cyan magenta yellow black strana 8


Kako vetar su{i stvari Vetar poma`e da se stvari osu{e, kao {to }e vam ovaj ogled pokazati.

Potreban materijal: pamu~ne krpice dimenzija 50 h 50 centimetara, {tipaqke

Kako se ogled izvodi 1. Potopite sve krpice u vodu. Ne cedite vodu iz wih. 2. Oka~ite ih na ogradu ili na drve}e u razli~itim delovima igrali{ta ili vrta. Obavezno ih prika~ite {tipaqkama i to: u senci; na suncu; u senci gde ima vetra; na suncu gde ima vetra. Pojedine krpice mo`ete oka~iti i u ku}i.

[ta }e se desiti Najdu`e }e se su{iti krpica u senci, bez vetra. Najbr`e }e se osu{iti krpica na suncu gde je bilo vetra. Tako|e, da bi se krpica brzo osu{ila, va`no je da bude dobro ra{irena.

Za{to U prethodnom ogledu smo videli na koji na~in sunce doprinosi isparavawu. Va`an ~inilac isparavawa je i vetar. On brzo odnosi molekule vodene pare sa povr{ine krpica.

9 cyan magenta yellow black strana 9


Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански  

Ова књига нуди низ занимљивих огледа који се могу извести лако и једноставно, чак и у кућним условима. Тиме се деца на забаван начин уче пос...

Мали кућни огледи 1 | Томислав Сенћански  

Ова књига нуди низ занимљивих огледа који се могу извести лако и једноставно, чак и у кућним условима. Тиме се деца на забаван начин уче пос...