Page 1


^UDNO PISMO Pismo pi{e `abac Kreka, Pi{e majci izdaleka. Pismo nosi brzi mi{. Ali ~udo da vidi{: Kakvo pismo, jao, jao, Kreka slova nije znao. @vrqao je ne{to tako, ~as ovako, ~as onako. ^udila se `aba Mara, ~udila se cela bara. Kreka dade obe}awe: Nau~i}e i pisawe.

Da li ti zna{ vi{e od Kreke? Ovde nacrtaj ili napi{i ne{to {to ti ume{.

1


SVAKO IMA IME SVOJE, A KOJE JE TVOJE?

Da li zna{ {ta pi{e ovde?

Ako ume{, ovde napi{i svoje ime ili po~etno slovo svog imena. UPUTSTVA ZA SVAKO SLOVO ‥ STRANU Napravi Oboj, nacrtaj, napi{i

Napravi slovo A (i dr.) od pasuqa, {ibica, od papira, od letvica, glinamola il' krpica, ili od krompira, pa ga otisni kao pe~at.

2

Oboj slovo A ili druga slova. Nacrtaj ne{to na slovo A (ili dr.). Napi{i re~i na slovo A (ili dr.). Napi{i slovo tamo gde nedostaje. Zavr{i pisawe zapo~etih slova.

Izgovori, ispri~aj

Ispri~aj pri~u po slici. Izgovori re~i u kojima je slovo A (ili dr.) na po~etku, u sredini ili na kraju.


Aa AVION Aca ima avion. ‡ Alo, alo! ‡ zove on. Ana ima auto plav, a pas laje: ‡ Av, av! Ana, Aca, kuca, maca, bata, seka, apoteka.

Spoj i oboj.

Ukrasi slovo A. Upi{i slovo A. Kvadrati se oboje, pa se slovo dobije.

3


Mm MA^KA Ma~ka mazi malo ma~e: ‥ Mau, mau, mau. Me~ka mazi malo me~e: ‥ Mu, mu, mu. Ko meke}e me-e-e, ko to mu~e mu, mu, a za{to je i som tu?

Spoj i oboj.

Ukrasi slovo M.

Upi{i slovo M.

4


Ii IGLA I je igla kada {ije ‡ neka {ije. I je ki{a kada lije ‡ neka lije. Ma~ka viri iza zida, a mi{ kida. Tele ri~e, nema ~i~e ‡ eto pri~e.

Spoj i oboj.

Ukrasi slovo I. Upi{i slovo I.

5


Мали буквар | Симеон Маринковић  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...

Мали буквар | Симеон Маринковић  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...