Page 1


MALA ABECEDA

za drugi razred osnovne {kole ~etvrto izdanje autor ilustrovala re~nik izradila recenzenti

lektor i redaktor grafi~ko oblikovanje tipografsko oblikovanje izdava~

Dr Simeon Marinkovi} Neda Doki} Violeta Babi} Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Branka Popovi}, u~iteljica, O[ "Veljko Dugo{evi}" u Beogradu Mr Sla|ana Ili} Violeta Babi} Neda Doki} Slobodan Miladinov Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik za izdava~a {tampa tira`

An|elka Ru`i} Mr Ljiljana Marinkovi} Publikum

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije 37.016:003.344-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon, 1941 Mala abeceda : za drugi razred osnovne {kole / ²autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovala Neda Doki} ; re~nik izradila Violeta Babi}³. - 4. izd. - Beograd: Kreativni centar, 2009 (Beograd: Publikum). - 47 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm (Kreativna {kola) Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 10.000. - Re~nik: str. 45-47.

10.000 ISBN 978-86-7781-308-6

copyright

© Kreativni centar, 2007

COBISS.SR-ID 156037132

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog ud`benika u okviru ud`beni~kog kompleta za srpski jezik u drugom razredu osnovne {kole re{enjem broj 650-02-00166/2008-06.


MALA ABECEDA za drugi razred osnovne {kole


SADR@AJ OVO JE MOJE IME . . . . . . . . . . . . . . . 3

@

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

A .............................. 4

F

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

M ............................. 5

Nj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

I .............................. 6

\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

T .............................. 7

D` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

O.............................. 8

VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

[TAMPANA I PISANA SLOVA . . . . . 40

N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MA^AK IDE MI[U U SVATOVE Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . 41

S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 E

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

DVE KOZE Dositej Obradovi}

. . . . . . . . . . . 42-43

PISMO NEKOME KOGA VOLIM . . . . 44 RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-47

U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 L

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Lj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Z

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 V

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

UPUTSTVO Draga deco, Da biste se bolje sna{li u ovoj knjizi, potrebno je da upoznate i pratite ove znake:

zadatak bojimo pi{emo razgovaramo re{avamo

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Re~nik Ako na nekoj od strana vidite ovaj znak, to zna~i da obja{njenje manje poznatih re~i sa te strane mo`ete na}i u Re~niku na kraju knjige.


A, be, ce, de, ma~ka prede, a mi{ mota oko plota, a ma~i}i k么 |a~i}i slova u~e jo{ od ju~e.

OVO JE MOJE IME Ovde nacrtaj sebe. Dole napi{i latinicom svoje ime ili slovo kojim po~inje tvoje ime, ako zna{.

motati

3


AVION A je kao avion, a auto, aparat, a Afrika, a a`daja, autobus i alat.

Aa 1

2 1

2

3 1 2 2 3

3 1

ALO, ALO

Kvadrati se oboje, pa se slovo dobije.

– Alo, alo, apoteka? – Alo, alo, Amerika. – Auh, alo, apoteka? – Alo, atlas i ananas, i arena i antena. – Alo, akrep i ajkula, aligator, ajduk, ala. – Au, au, aparati aljkavi! – Alo, ali – aprililili!

Upi{i slovo A.

J K U L U T O 4

aparat, atlas, arena, akrep, ala, aljkav

@

B


MA^KA M je ma~ka, m je mama, m je more i marama. M je mrav, m je med, m je mesec i medved.

Mm 1

2 4 1 2

3

3 1 2

4

3

MAZA

1

Oboj bele kru`i}e u crveno, a zatim ih spoj linijom.

Mama mazi Milu: – Ma~e moje malo! „Mau, mau!“ – Milino ma~e maukalo.

Prepi{i ove re~i.

Mama

5


IGLA I je izvor, i je igla, i igra~ka, i je igra. I je ispod, i je izvan, i imanje, Ida, Ivan.

Ii 1

2 1

1

2 3 2 1

IGRA Iva ima igra~ke. Igra se. I Ivani se igra. Ivana je izmislila igra~ke. – Izvoli, Ivo, izmi{ljenu igra~ku. Igrajmo se. Iva se iznenadio.

Mama i Mima

Upi{i slovo I.

6

K

T

S

R

B

K

@

R

imanje, izmisliti


TORTA T je tegla, t je tata, t je tramvaj, t je torta. T je tikva i taraba, t je to~ak, truba, torba.

Tt 2 1 2

1

2

1 3

2 1

TANJA Tanja tera trotinet. Tetka tra`i toalet. Tanja tre{nje tamani. Tetka telo tanji. Tigar tenis trenira. Tele telefonira.

Kvadrati se oboje, pa se re~ dobije.

Tata i mama

tikva, taraba, trotinet, toalet, tamaniti

7


OKO O je oko, o je obraz, o je obru~, ogledalo. O je osam, o je oluk, ovo, ono i ostalo.

Oo 1 1

1 2 3 1

ORAO Orao osmatra okolinu. Ogladneo. Ovce i ostali opazi{e orla. Otvori{e o{tro o~i. Orao oseti: obra}e orahe i odlete u oblake.

Toma i Moma

Upi{i slovo O.

N 8

S A

N

J

S

S

M

obru~, oluk, o{tro, obrati orahe


Zaokru`i i jednako oboj veliko i njegovo malo slovo.

9


NOSOROG N je nos, n je noga, nos i noga nosoroga. N je no}, n je nada, n nedelja i nagrada.

Nn 1

2

3 1 2

12

3

1

NAO^ARE Neko nosi nao~are, neko nosi nanule. Neko nosi nekakve, neko nema nikakve.

Nana ima mene. Zavr{i ova zapo~eta slova.

10

nanule, nekakav, nikakav


SUNCE S je sat, slavuj, sunce, s su sanke, skije, srce. S je sloga, san i sre}a, s se skita, s se se}a.

Ss 1 1

1

1

SLON Slon se sladi sladoledom, svitac svetli sredom. Sova sitno secka sir, svira slavuj Slavimir.

Upi{i slovo S.

Sima ima sat.

A T O K sloga, skitati se, sladiti se, svetliti

11


Profile for Kreativni centar

Mala abeceda  

"Мала абецеда" је радни уџбеник који је предвиђен за учење читања и писања латинице. Прегледан и добро организован, омогућава учење латинице...

Mala abeceda  

"Мала абецеда" је радни уџбеник који је предвиђен за учење читања и писања латинице. Прегледан и добро организован, омогућава учење латинице...