Page 1


MALA ABECEDA za drugi razred osnovne {kole


SADR@AJ OVO JE MOJE IME . . . . . . . . . . . . . . . 3

@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

A ............................. 4

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

M ............................. 5

Nj

I .............................. 6

\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

T.............................. 7

D` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

O ............................. 8

VE@BA

VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

[TAMPANA I PISANA SLOVA . . . . . 40

N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MA^AK IDE MI[U U SVATOVE Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . 41

S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 VE@BA

Lj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 VE@BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 VE@BA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 VE@BA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

DVE KOZE Dositej Obradovi}

. . . . . . . . . . . 42-43

PISMO NEKOME KOGA VOLIM

. . . 44

RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

P

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

UPUTSTVO

Draga deco, Da biste se bolje sna{li u ovoj knjizi, potrebno je da upoznate i pratite ove znake:

zadatak bojimo pi{emo razgovaramo re{avamo Re~nik

Ako na nekoj od strana vidite ovaj znak, to zna~i da obja{njenje manje poznatih re~i sa te strane mo`ete na}i u Re~niku na kraju knjige.


A, be, ce, de, ma~ka prede, a mi{ mota oko plota, a ma~i}i kĂ´ |a~i}i slova u~e jo{ od ju~e.

OVO JE MOJE IME Ovde nacrtaj sebe. Dole napi{i latinicom svoje ime ili slovo kojim po~inje tvoje ime, ako zna{.

motati

3


AVION

Aa 1

A je kao avion, a auto, aparat, a Afrika, a a`daja, autobus i alat.

2 1

2

3 1 2 2 3

3

1

ALO, ALO

Kvadrati se oboje, pa se slovo dobije.

– Alo, alo, apoteka? – Alo, alo, Amerika. – Auh, alo, apoteka? – Alo, atlas i ananas, i arena i antena. – Alo, akrep i ajkula, aligator, ajduk, ala. – Au, au, aparati aljkavi! – Alo, ali – aprililili!

Upi{i slovo A.

J K U L U T O 4

aparat, atlas, arena, akrep, ala, aljkav

@

B


MA^KA

Mm 1

2

4

M je ma~ka, m je mama, m je more i marama. M je mrav, m je med, m je mesec i medved.

1 2

3

3 1 2

4

3

MAZA

1

Oboj bele kru`i}e u crveno, a zatim ih spoj linijom.

Mama mazi Milu: – Ma~e moje malo! „Mau, mau!“ – Milino ma~e maukalo.

Prepi{i ove re~i.

Mama

5


IGLA

Ii

I je izvor, i je igla, i igra~ka, i je igra. I je ispod, i je izvan, i imanje, Ida, Ivan.

1

2 1

1

2 3 2 1

IGRA Iva ima igra~ke. Igra se. I Ivani se igra. Ivana je izmislila igra~ke. – Izvoli, Ivo, izmi{ljenu igra~ku. Igrajmo se. Iva se iznenadio.

Mama i Mima

Upi{i slovo I.

6

K

T

S

R

B

K

@

R

imanje, izmisliti


TORTA

Tt

T je tegla, t je tata, t je tramvaj, t je torta. T je tikva i taraba, t je to~ak, truba, torba.

2 1 2

1

2

1 3

2 1

TANJA Tanja tera trotinet. Tetka tra`i toalet. Tanja tre{nje tamani. Tetka telo tanji. Tigar tenis trenira. Tele telefonira.

Kvadrati se oboje, pa se re~ dobije.

Tata i mama

tikva, taraba, trotinet, toalet, tamaniti

7


Zaokru`i i jednako oboj veliko i njegovo malo slovo.

9


RE^NIK A akrep - {korpija, zglavkar srodan paucima s donjom vilicom u obliku {tipaljki i s otrovnom `aokom; re~ ozna~ava i ru`nu, zlu osobu ala - po narodnom verovanju: krilata, pro`drljiva neman, srodna a`daji i zmaju aljkav - nemaran u odevanju ili radu, neuredan; nemarno ura|en aparat - ure|aj, sprava za obavljanje neke radne operacije (na primer: aparat za brijanje) arena - peskom posut prostor za predstave ili takmi~enja, borili{te atlas - zbirka geografskih karata u obliku knjige B blag - ovde zna~i: koji je prijatnog ukusa, koji nije ni ljut, ni preslan bljak - uzvik kojim se izri~e, iskazuje ga|enje ili prezir brzojav - poruka koja se brzo prenosi, telegram C cakliti se - sijati se kao staklo, blistati carevati - vladati carevinom, gospodariti kao car cepteti - drhtati, podrhtavati (od besa, zime, straha i sl.) cer - drvo iz roda hrasta ^ ~a~kalica - tanko za{iljeno drvce za otklanjanje ostataka hrane izme|u zuba

~arolija - 1. ~ini, vrad`bina 2. dra`, ~ar, privla~nost ~avrljati - govoriti, pri~ati, }askati, brbljati; uporedi: d`avrljati, }eretati ~erupati - vuku}i kidati, otkidati ne{to s ne~ega, ~upati ~i~ak - vrsta biljke sa glavicama na vrhu stabljike koje se lako lepe, ka~e na `ivotinjsku dlaku, vunu, za odelo i sl. ~ikati - izazivati nekoga prkose}i mu i govore}i mu: "^ik, ~ik!" ~iviluk - stalak s kukama za ve{anje odela; letva s kukama prikucana za zid na koju se ka~e kaputi ] }aknut - luckast, budalast, {a{av, blesav }ar - dobitak, zarada, korist }askati - razgovarati o sitnim, svakodnevnim doga|ajima, }eretati, naduga~ko pri~ati; uporedi: ~avrljati i d`avrljati }eretati - opu{teno pri~ati, neobavezno razgovarati; uporedi: }askati, ~avrljati i d`avrljati }ud - ljudska priroda, karakter, narav; na~in pona{anja, temperament }ufta - pr`ena loptica od samlevenog mesa u sosu od paradajza }uk - vrsta no}ne ptice iz porodice sova }umez - 1. `ivinarnik za koko{ke, koko{injac 2. prljava, mra~na, zapu{tena soba

}umur - drveni ugalj }uprija - gra|evina koja povezuje dve obale reke ili dve me|usobno odeljene strane, most }uskija - gvozdeni alat u obliku poluge za podizanje tereta D` d`akati - glasno govoriti, `agoriti d`andrljiv - koji mnogo prigovara, svadljiv, d`angrizav d`avrljati - vidi: ~avrljati d`ez - vrsta muzike nastala od muzike ameri~kih crnaca d`ezer - muzi~ar koji komponuje ili izvodi d`ez-muziku, d`ezista d`ezva - metalna posuda s dr{kom za kuvanje crne kafe d`ilitanje - koprcanje, bacakanje d`ilitnuti - ritnuti, pra}aknuti, {utnuti d`okej - profesionalni jaha~ na konjskim trkama d`onjati - dugo ~ekati, obi~no pred ne~ijim vratima, a zna~i i: spavati d`udista - osoba koja trenira d`udo i u~estvuje u takmi~enjima d`udo - japanska borila~ka ve{tina d`umbus - zbrka, nered; vesela graja, vreva \ |eram - naprava za va|enje vode iz bunara |erdan - ogrlica od bisera, zlata ili dragog kamenja koja se nosi kao ukras oko vrata

45


|er|ef - okvir na koji se razapinje tkanina po kojoj se veze |evrek - vrsta peciva od kuvanog testa, prstenastog oblika |ilko{ - razmetljivi seoski kico{, mladi} koji mnogo voli da se doteruje, kiti i odeva po modi, a ne voli da radi |in|uva - zrno, obi~no stakleno, razli~ite veli~ine, oblika i boje, koje se upotrebljava kao ukras, perla |ipati - skakati, poskakivati; propinjati se (o `ivotinjama, posebno konjima) |ogat - konj bele dlake, belac |uskati - igrati, plesati E ekipa - a. grupa ljudi koja je okupljena radi istog zadatka b. igra~i ili igra~ice iz istog sportskog tima ekran - deo televizora ili kompjuterskog monitora na kojem se pojavljuje slika ekskurzija - a. grupno putovanje u zabavne, sportske ili nau~ne svrhe, zajedni~ka poseta nekom mestu, spomeniku b. osobe koje u~estvuju u takvom izletu ekstra - ovde zna~i: poseban, izuzetan, izvrstan elegantan - otmen, lepo i ukusno odeven emisija - ovde zna~i: deo programa koji se prenosi preko radija ili televizije energija - jedno od zna~enja je: spremnost na rad, snaga, odlu~nost, polet Era - ~ovek iz Hercegovine ili iz u`i~kog kraja; duhovita i mudra osoba koja se pravi glupa, {eret Er~e - mali Era, Erin sin F fenjer - svetiljka u obliku staklene posude u kojoj gori sve}a ili fitilj fer - ispravno, po{teno; u redu fijaker - vrsta ko~ije koju vuku konji, a koja je slu`ila za gradski prevoz

46

folija - vrlo tanak list od metala ili plastike frak - crni sve~ani mu{ki sako, kratak napred, a pozadi sa dugim krajevima G griz1 - pokret zuba pri ugrizanju, ujed, ugriz griz2 - a. bra{no od krupno mlevenih `itarica (obi~no p{enice) b. vrsta jela (ka{a) od tog bra{na grlica - ptica iz porodice golubova sa {arom u obliku ogrlice oko vrata grom - prasak izme|u oblaka i zemlje, pra}en sevanjem i tutnjavom gukati - ogla{avati se glasom "gu-gu" (o golubu i grlici) H halapljivo - nezasito, pro`drljivo harfa - muzi~ki instrument sa `icama po kojima se, prebiraju}i, dodiruju}i prstima, svira higijena - nauka, grana medicine koja se bavi ~uvanjem i negovanjem zdravlja i odr`avanjem ~isto}e hijena - divlja `ivotinja, grabljivica, koja se hrani uginulim `ivotinjama hranljiv - koji ima visoku prehrambenu vrednost; koji se mo`e upotrebljavati kao hrana hrapav - 1. koji ima ispup~enja i udubljenja, neravan 2. koji je neravnomernog, ne~istog tona 3. o{tar, neotesan hrt - vrsta lova~kog psa vitkog tela i dugih nogu huktati - othukivati (od umora, brige, `alosti), ispu{tati uzvike "hu, hu" humus - plodna zemlja nastala raspadanjem biljnih i `ivotinjskih ostataka

I imanje - poljoprivredni posed, imovina koju neko ima, vlasni{tvo, svojina izmisliti - ovde zna~i: stvoriti u uobrazilji, ma{ti i prikazati kao istinito, stvarno .

J jako je jadno (pona{anje) - u razgovornom jeziku zna~i: tvoje pona{anje izaziva prezrenje, nedrugarsko je; sebi~an si jok - turska re~ca za odricanje: ne K kus - koji je kratkog repa ili bez repa LJ ljubomoran - a. ispunjen ose}anjem uznemirenosti i ozloje|enosti zbog sumnje da voljena osoba gaji naklonost prema nekom drugom b. obuzet ose}anjem zavisti zbog ne~ijeg uspeha, blagostanja ili sre}e M motati - jedno od zna~enja je: tr~ati, kretati se vijugavo, vijugati, krivudati, a ovde zna~i da mi{ namotava ono {to ma~ka isprede N nanula (obi~no u mno`ini) - vrsta papu~e s drvenim |onom za koji je pri~vr{}ena traka od ko`e ili tkanine nekakav - ovde zna~i: bilo kakav, ma kakav, svejedno kakav nezvan - koji se nalazi u nekom dru{tvu, a nije zvan, nepozvan Izr. nezvan gost nepo`eljan gost; iznenadan, nepredvi|en gost nikakav - ovde zna~i: ni jedan, ni ovakav-ni onakav Nj njakati - ogla{avati se njakanjem, magare}im glasom njihati se - klatiti se, ljuljati se


O obrati orahe (izr.) - zlo pro}i, propasti, nagrabusiti (zna~i isto {to i izraz: obrati zelen bostan) obru~ - prstenasti predmet u obliku kruga, kolut, kotur, alka, karika oluk - limena cev kojom oti~e voda, obi~no ki{nica s krova o{tro - ovde zna~i: jako, veoma, mnogo P Pal~i} - de~ak, lik iz bajke, mali kao palac polo`iti se - pole}i, postaviti se u le`e}i polo`aj popara - jelo napravljeno od starog hleba, skuvanog u vodi i zama{}enog poru~iti - obavestiti porukom, javiti prili~no - dosta, u dovoljnoj meri R raspametiti (nekoga) - oduzeti nekome pamet, sposobnost rasu|ivanja (obi~no svojom lepotom), izludeti rasplesti - raspustiti, razviti, rastaviti ono {to je bilo upleteno (kosu, pletenice, rep) razonoda - zabava, prijatno provo|enje vremena ris - vrlo opasna zver iz porodice ma~aka S skitati se - i}i od mesta do mesta bez posla, ne smiruju}i se, lutati, bazati, lunjati sladiti se - ose}ati slast, u`ivati u hrani sloga - podudaranje, sklad u mi{ljenju i postupcima dva ili vi{e lica svetliti - ~initi svetlim, obasjavati svetlo{}u, osvetljavati

[ {aliti se glavom (izr.) - izlagati se velikoj opasnosti, dovoditi `ivot u pitanje nepromi{ljenim postupcima {armirati - o~aravati, osvajati nekoga, privla~iti nekoga {armom, umiljato{}u, izgledom i sl. {epuriti se - dr`ati se oholo, razmetati se, praviti se va`an {ipak - divlja ru`a i njen plod {iprag - gusto izraslo {iblje, `bunje, grmlje {trap - zvuk koji se javlja prilikom {trapanja, hodanja po barama koje izaziva prskanje, {ljapkanje T tamaniti - uni{tavati, satirati; ovde: jesti u ogromnim koli~inama taraba - ograda od letava ili dasaka, plot tikva - jednogodi{nja biljka iz familije bundeva; posuda napravljena od tvrde kore te biljke, koja slu`i za no{enje te~nosti toalet - kupatilo sa klozetom ili druga prostorija za dovo|enje u red {minke i ode}e; WC trotinet - prevozno sredstvo sa upravlja~em i dva to~ka, na kojem se jednom nogom stoji, a drugom se, opiranjem o plo~nik, pokre}u to~kovi

verati se - peti se i spu{tati se, pentrati se vetrenja~a - mlin na vetar vodenica - mlin koji pokre}e voda; mlin uop{te: za mlevanje kafe, bibera i sl. voditi devojku (izr.) - i}i s mladom mlado`enjinoj ku}i vranac - konj vrane, crne dlake vrdati - 1. i}i, kretati se menjaju}i pravac, {evrdati 2. izbegavati da se ka`e istina, uvijati, lagati vrebati - ~ekati skriven da neko nai|e, pro|e Z za tili ~as, za ~asak tili (izr.) - odmah, smesta, za~as zolja - vrsta ose; tako se naziva i osoba ljutite prirode, prznica, svadljivac @ `abokre~ina - zeljasta vodena biljka koja raste po ustajalim vodama; re~ ozna~ava i mrtvilo, dru{tvo u kojem nema promena `arko - vatreno, strasno, veoma

U udolina - uska dolina koja se prote`e me|u brdima i planinama ura - sat V vanilica (obi~no u mno`ini) - vrsta okruglog kola~i}a filovanog d`emom, posutog {e}erom u prahu i zamirisanog vanilin-{e}erom

47


MALA ABECEDA

za drugi razred osnovne {kole prvo do{tampano izdanje autor ilustrovala re~nik izradila recenzenti

lektor i redaktor grafi~ko oblikovanje tipografsko oblikovanje izdava~

Dr Simeon Marinkovi} Neda Doki} Violeta Babi} Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Branka Popovi}, u~iteljica, O[ "Veljko Dugo{evi}" u Beogradu Sla|ana Ili}, profesor iz Beograda Violeta Babi} Neda Doki} Slobodan Miladinov Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik za izdava~a {tampa tira` copyright

An|elka Ru`i} Mr Ljiljana Marinkovi} Publikum 20.000 © Kreativni centar, 2005

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije 37.016:003.344-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon MALA ABECEDA : za drugi razred osnovne {kole / ²autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovala Neda Doki} ; re~nik izradila Violeta Babi}³. - 1. do{tampano izd. Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Publikum). - 48 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm Podatak o autoru preuzet iz kolofona. Tira` 20.000. - Re~nik: str. 45-47. ISBN 86-7781-308-X COBISS.SR-ID 121695244

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog ud`benika u prvom razredu osnovne {kole za {kolsku 2005/06. godinu re{enjem broj 6-00-28/2005-06/08 od 21. januara 2005. godine.

Mala Abeceda  

MALA ABECEDA

Mala Abeceda  

MALA ABECEDA