Page 1


Mirjana @ivkovi}

3


VODI^

zadatak slikamo ispri~aj istra`ujemo igramo se o umetniku va`no crtamo potrebno ti je pravimo re{ewa re~nik

3


DOBRO DO[LI U SVET LINIJA, BOJA I OBLIKA!

Umetnici, i vajaju, kada crtaju, slikaju il na~in, oj predstavqaju svet na sv `ivqavaju. onako kako ga vide i do ka Zato se radovi umetni . uju ik zl me|usobno ra tvoj Primeti}e{ da svaki vaja drugar crta, slika ili . po le { ba druga~ije. To je

Narodni muzej u Beogradu

Ako u mestu u kojem `ivi{ postoje muzej ili galerija, poseti ih. U {kolskoj biblioteci prona}i }e{ kwige u kojima mo`e{ da vidi{ dela velikih umetnika. Svaki susret sa umetni~kim delom ostavqa nezaboravan ose}aj! Kada ode{ u neki drugi grad, poseti muzej ili galeriju.

da lepi{ U svesku mo`e{ dela slike umetni~kih ju da pa koja ti se do a ej uz m i ulaznice iz koje si posetio.

Na kraju kwige prona}i }e{ adrese muzeja i galerija u nekim gradovima.

Napravi u svojoj sobi ku ta za crte`e i sl k ike.

muzej, galerija

4


[TA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

U fascikli koja se dobija uz uxbenik nalaze se radni listovi i papiri koje je te`e prona}i u kwi`arama. Ostaje ti samo da nabavi{: kola`-papir (samolepqivi i obi~an), blok, krep-papir, flis-papir i magnete.

Sakupqaj papire raznih formata, vrsta i boja. Dobro }e ti do}i za skice.

^uvaj srebrne o ~okolade za uk mote od ra{avawe ~estitki i ukr asa za Novu godinu. Skupqaj neobi~ne kamen~i}e, {koqke, plodove koji se mogu na}i u prirodi. Wima mo`e{ ukrasiti radni sto, a mo`da }e ti pasti na pamet i kako da od wih ne{to napravi{.

Crtaju}i i slikaju}i, mo`e{ da: te okru`uje; – predstavi{ svet koji oje ma{te; – prika`e{ svet iz sv svoju – ukrasi{ i ulep{a{ okolinu.

Sakupqaj l neobi~nog ob i{}e lika i Stavqaj ih izm cve}e. e|u dva lista pap i Ispresova}e{ ra. ih tako {to }e{ prek o tih papira staviti nekol iko kwiga.

5


1.

CRTAWE JE ^AROBNO!

Pablo Pikaso

SAZNA]E[: – kakve mogu da budu linije – {ta mo`e{ da nacrta{ pomo}u linije – kakvi materijali za crtawe postoje – ~ime sve mo`e{ da crta{ – po ~emu mo`e{ prepoznati delo jednog umetnika

TVOJ ZADATAK ]E BITI: – da u svojoj okolini uo~i{ razli~ite linije – da crta{ razli~ite linije olovkom i ostalim materijalima za crtawe – da nacrta{ svoju sobu, ro|endansku tortu i poklone povla~e}i razli~ite linije – da napravi{ i ukrasi{ ram za fotografije i obele`iva~ za kwige – da se potpisuje{ kao {to to radi umetnik – da posmatra{ neki zanimqiv predmet i da ga nacrta{


LINIJA omo}u linije mo`e{ da nacrta{ sve ono {to ti je u okolini zanimqivo: park u kojem se igra{, predeo koji se vidi kroz prozor tvoje sobe, ~lanove porodice, omiqene junake iz crtanih filmova.

P

Anri Matis, Glava `ene, 1949

Paul Kle, Niz maski, 1923

Pablo Pikaso, 1955

8

linija


Kada crtamo, koristimo liniju da bismo predstavili ono {to vidimo. Ako pa`qivo posmatra{ svet oko sebe, uo~i}e{ razne linije.

Pogledaj pa`qivo slike na ovim stranama. Kakve sve linije vidi{ na wima? list iz bl oka

Nacrtaj linije koje si uo~io na slikama.

olovka

9


^IME SVE MOGU DA CRTAM

Tu{ i ~etka

Olovka

Pastel

Vo{tana boja

Tu{ i pero

Ugqen

Tu{ i trska

Drvena boja

Za crtawe koristi olovku koja ima oznaku B. To je meka olovka koja }e ti omogu}iti da ostavqa{ razli~ite tragove na papiru. Opusti ruku, nemoj stezati olovku.

Na listu iz bloka isprobaj kakav trag ostavqa tvoja olovka.

Kreda Flomaster

MALI SAVETI Linija mo`e biti tanka ili debela, u zavisnosti od polo`aja ruke. Tanka linija dobija se kada se olovka dr`i uspravno. [to vi{e nagiwemo olovku ka papiru, linija postaje debqa. Ako `eli{ da nacrta{ svetlu liniju, nemoj pritiskati.

Olovka sa oznakom H je tvrda; olovka sa oznakom HB je polumeka, a olovka sa oznakom B je meka. Oznake na olovkama uvek su napisane latini~kim slovima. Brojevi uz oznake pokazuju stepen tvrdo}e olovke.

Uradi zadatke na radnom listu broj 1.

radni list br. 1 olovka

10

tu{, vo{tane boje, flomaster, pastel, ugqen, kreda


PREDSTAVQAM LINIJOM PABLO PIKASO (1881–1973) ~uveni je {panski slikar. Wegov otac bio je profesor crtawa, pa se Pikaso od detiwstva interesovao za umetnost. Sa 16 godina imao je prvu izlo`bu u Barseloni. Od svoje dvadesete godine `iveo je i radio u Parizu. Uticao je na modernu umetnost XX veka. Wegova slika Glava `ene nalazi se u Narodnom muzeju u Beogradu.

Glava `ene, 1909

Ovako je Pablo Pikaso nacrtao svoj ateqe.

Linije mogu biti: duge i kratke, pune i isprekidane, tanke i debele, prave i krive, izlomqene‌

Uradi zadatke na radnom listu broj 2.

radni list br. 2 olovka

slikar, vajar, ateqe, crte`

11


HAJDE DA STVARAMO! Na listu iz bloka nacrtaj ro|endansku tortu kakvu `eli{ i poklone koje pri`eqkuje{ da dobije{ za ro|endan.

list iz bloka olovka drvene boje

RASPORED ^ASOVA papir svetle boje iz fascikle koja se dobija uz uxbenik

MALI SAVETI

korice bloka

Da bi tvoj raspored ~asova bio pregledniji, nazive dana mo`e{ pisati {tampanim, a nazive predmeta pisanim slovima.

olovka drvene boje makaze

Nazivi nastavnih predmeta mogu biti ispisani razli~itim bojama.

lewir lepak za papir

Kad napravi{ raspored, savij papir napola.

Spoj.

12 cm

28 cm

Odredi polovinu papira.

20 cm

12

Nanesi lepak.

20 cm

Korice bloka upotrebi za pravqewe postoqa. Sada ti samo preostaje da odabere{ Gore i dole ostavi mesto na svom radnom stolu na koje prostor od 1 cm, na }e{ staviti raspored. koji }e{ naneti lepak.


RAM ZA FOTOGRAFIJE MALI SAVETI Pre nego {to po~ne{ s radom, smisli kakvim {arama `eli{ da ukrasi{ ramove.

oji apir u b se p i q b e d ja ikle ko iz fasc z uxbenik dobija u papir lepak za

Nemoj odmah prekriti ceo ram lepkom, jer }e se lepak brzo osu{iti. Nanosi ga postepeno. Oho-lepak koristi za lepqewe slam~ica na ram.

ak oho-lep

Fotografiju zalepi selotejpom za pozadinu rama.

selotejp makaze

Jedan ram ukrasi raznobojnim slam~icama, a drugi tako {to }e{ napraviti krive linije od vunice.

19,5 cm

lewir e za sok slam~ic vunica

4 cm

4 cm

16 cm

13


Re{ewa Radni list br. 3 1. tanke, debele, krive, prave, izlomqene, zatvorene, otvorene, duge, kratke, pune, isprekidane 2. a) linija b) {ara v) slikar 3. meka olovka, tu{, drvena boja, vo{tana boja, flomaster, ugqen, kreda… 4. Pablo Pikaso 5. flomaster Radni list br. 4 1. rebrasti karton, bakin miqe, ~e{aq, list, kora drveta i sl. 2. velike, male, svetle, tamne, glatke, hrapave, meke, tvrde 4. a) povr{ina b) kola` 5. a) drvo, bakin miqe, rebrasti karton, kamen~i}i, {qunak… b) staklo, led, sto, ekran televizora, moje lice… 6. a) tempera b) ~etkica Radni list br. 5 1. Ritam nastaje ponavqawem istih elemenata. 2. Krov ku}e, fasade na zgradi, xemper, tepih, ~inija… 4. a) ogrlica b) ritam Radni list br. 7 1. ku}e, stolwak, name{taj, pe{kir, kwige, ode}a, manastiri… 2. pe{kir, tepih, ormar, kwiga 3.

4. ornament 5. ornament Radni list br. 9 1. svetlo–tamno; glatko–hrapavo; krivo–pravo; tanko–debelo; 2. glatko–hrapavo; krivo–pravo; svetlo–tamno; 3.

4. kontrast Radni list br. 10 1. televizor, kwiga, orman 2. balon, luster, kugla sladoleda 3. b, d, e 5. a) simetrija b) medaqon

85


Radni list br. 11 1. sunce, mesec, zvezde 2. sijalica, plamen sve}e, vatra 3. a 4.

b)

a)

5. a) svetlost

b) senka

Radni list br. 12 1. park, {uma, livada, more, ulica‌ 2. u~ionica, biblioteka, soba‌ Radni list br. 15 1. kola` 2. kompozicija 3. kompozicija, boja, oblik, povr{ina 4. a) oblik b) povr{ina Radni list br. 16 1.

Radni list br. 18 1.

2. a) Zabraweno pu{ewe b) ^uvaj se psa! v) Pe{a~ki prelaz g) ^uvajmo okolinu (Otpatke treba baciti na predvi|eno mesto) 3. a) kostim b) no{wa

86


Re~nik A

su za to predvi|ene (galerije, muzeji)

ateqe – radna soba umetnika (na slici: Anri Matis, Umetnikov ateqe, 1911)

K autoportret – sopstveni portret; kada umetnik crta, slika ili vaja svoj lik (na slici: Rembrant, Autoportret, 1629)

kola` – slikarska tehnika koja podrazumeva upotrebu razli~itih materijala (papira, tkanine, kartona…) ~ijim se rezawem, cepawem, gu`vawem i lepqewem stvara likovno delo

B

(na slici: Pablo Pikaso, Notni list i gitara, 1912/1913, kola`)

bilbord – veliki pano koji se postavqa na javno mesto, obi~no pored puteva, i na koji se lepe reklamni plakati

V vajar – likovni umetnik koji oblikuje trodimenzionalne oblike i tela (skulpture) (na slici: vajar Ogist Roden u svom ateqeu)

vodene boje – boje za slikawe koje se rastvaraju vodom

kompozicija – na~in na koji su raspore|eni i povezani likovni elementi (linije, boje, povr{ine, oblici i dr.) na nekom umetni~kom delu kontrast – suprotnosti, izra`ene razlike: svetlo i tamno, tanko i debelo, pravo i krivo, veliko i malo, glatko i hrapavo… (na slici: Hans Arp, Kola` sa kvadratima slo`enim prema zakonima slu~ajnosti, 1916/1917)

kreda – {tapi} kre~waka koji se upotrebqava za pisawe, bojewe i slikawe

vo{tane boje – {tapi}i u boji koji ostavqaju mastan trag na papiru L

G galerija – prostor u kojem se izla`u umetni~ka dela

linija – trag koji nastaje povla~ewem razli~itih materijala za crtawe; linije mogu biti: prave i krive, tanke i debele, tamne i svetle, duge i kratke…

grafi~ki dizajner – likovni autor plakata, bilborda, TV reklama M

I

muzej – prostor u kojem se ~uvaju vredni predmeti, starine, dokumenti, umetni~ka dela

izlo`ba – javno izlagawe umetni~kih dela u prostorijama koje

(na slici: Muzej savremene umetnosti, Novi Beograd)

87


N

ritam – ponavqawe istih elemenata u pravilnim razmacima

novinski oglas – reklama koja se objavquje u novinama

(na slici: Endi Vorhol, Zelene boce koka-kole, 1962)

O

S

oblik – izgled ne~ega; spoqa{wa strana umetni~kog dela

senka – odraz ne~ega predstavqen tamnijom povr{inom usled zaklawawa svetlosnog izvora; trag koji nastaje osvetqavawem predmeta iz nekog ugla

P

(na slici: Andre Kerte{, Viqu{ka, 1928)

pastel – tehnika crtawa i slikawa; crte`i i slike ra|eni pastelnom kredom; postoje suvi i uqani pasteli

sen~ewe – postupak pomo}u kojeg se na crte`u predstavqaju svetle i tamne povr{ine

(na slici: Edgar Dega, Balerine u plavom, 1898/1899)

(na slici: @or` Sera, De~ak sa slamnim {e{irom, 1883/1884)

pejza` – crte`, slika koja prikazuje predeo u prirodi

slikar – likovni umetnik koji stvara slike

(na slici: Sava [umanovi}, Sun~ana dolina, 1942)

(na slici: slikar Anri Tuluz-Lotrek)

plakat – obave{tewe, oglas koji, pored teksta, sadr`i i sliku; postavqa se na prometna mesta

T

(na slici: Anri Tuluz-Lotrek, plakat)

povr{ina – gorwa, spoqa{wa strana ne~ega portret – umetni~ko delo na kojem je prikazana neka li~nost

tempera – guste i neprozirne boje; prodaju se u tubama tu{ – vodena boja od ~a|i i pigmenta; tehnika crtawa pomo}u tu{a

(na slici: Leonardo da Vin~i, Mona Liza, 1503/1506)

prostor – ograni~en deo povr{ine u koji se mo`e ne{to smestiti (na kojem se mo`e ne{to nacrtati, naslikati); prostor mo`e biti otvoren i zatvoren

U ugqen – suvi materijal za crtawe u obliku {tapi}a

F R reklama – razni na~ini na koje se proizvo|a~i obra}aju potro{a~ima (oglasi, plakati, putem televizije, radija i dr.)

88

flomaster – vla`no sredstvo za crtawe fotografija – slika stvorena pomo}u fotoaparata


frota` (fr. frotage – trqawe) – postupak dobijawa otiska sa predmeta koji imaju hrapavu povr{inu (Maks Ernst, Gluma~ki kalendar, 1925)

C crte` – delo na kojem je pomo}u linije predstavqeno ono {to vidimo, ose}amo, o ~emu ma{tamo (na slici: Anri Matis, [koqka, 1940)

LITERATURA H. H. Arnason, Istorija moderne umetnosti, Izdavački zavod Jugoslavija, Beograd 1975. H. W. Janson, Istorija umetnosti, Prosveta, Beograd 1989. A. Callen, Techniques of impressionists, Greenwich Editions, London 2004. A. Izergina T. Bororaja, E. Georgijevska, E. Barska, N. Kosareva, Matis u sovjetskim muzejima, Mladinska kwiga, Qubqana 1985. 5. A. Barska, E. Georgijevska, Pol Sezan u sovjetskim muzejima, Mladinska kwiga, Qubqana 1984. 6. S. @ivkovi}, Kosta Mili~evi} 1877–1920, Matica srpska, Novi Sad 1998. 7. J. C. Gautrand, Robert Doisneau 1912–1994, Taschen, Köln 2003. 8. I. F. Walther, R. Schneckenburger, F. Honnef, Art of the 20th Century, Taschen, Köln 2000. 9. N. Panteli}, Narodna umetnost Jugoslavije, Jugoslovenska revija Beograd, Beograd 1984. 10. Bronwyn Cosgrave, Costume & Fashion. A Complete History, Hanlyn, London 2000. 11. James Lover, Costume and Fashion. A Concise History, Thames & Hudson, London 1986. 1. 2. 3. 4.

89


Sadr`aj

Vodi~ /3 Dobro došli u svet linija, boja i oblika /4 Šta ti je sve potrebno za likovnu pustolovinu/5 1. CRTAWE JE ^AROBNO! /7 Linija /8–9 ^ime sve mogu da crtam /10 Predstavqam linijom /11 Hajde da stvaramo! /12–13 Potpis umetnika /14 Gledam i crtam /15 Mogu da crtam ~ime po`elim /16 2. POVRŠINE SU SVUDA OKO NAS /17 Likovne površine /18–19 Kola` /20–21 Kutija za boje /22 3. UHVATI RITAM! /23 Prona|i ritam /24–25 Ribice /26–27 Perle za nakit /28 Nakit /28 4. ^AROLIJA ORNAMENTA /29 Ornament /30–31 Od igre do ornamenta /32 Ornament od papira /32 Ram za fotografiju /33 Ukrasni papir /34 5. ŠTA JE KONTRAST /35 Kontrast /36–37 Novogodi{wa ~estitka /38 Ukrasi za prozor /38 Jelka /39 Ukrasne trake /40 Zvezdano nebo /40

92


6. ŠETWA ME\U OBLICIMA /41 Oblik /42–43 Omiqena igra~ka /43 Simetrija /44 Leptiri}u, šareni}u /44 Zmaj /45 Pu{tamo zmaja /45 Ukrasi za kuhiwu /46–47 ^udna bi}a /48 Neobi~ni predmeti iz moje ma{te /48 7. MAGIJA SVETLOG I TAMNOG /49 Svetlost i senka /50–51 Uhvati senku /52–53 Kru{ka /54 8. PROSTOR OKO MENE /55 Prostor /56–57 Plan sobe /58 Prostor koji nedostaje /58 Grad /59 Seosko dvori{te /59 Bli`e – ve}e, daqe – mawe /60–61 Predeo /62 9. RASPORE\UJEM OBLIKE, BOJE, POVRŠINE /63 Kompozicija /64 Mali fotografi /65 Motiv iz okoline /65 Raspore|ujem oblike /66 Kola` od fotografija /67 Kola` od li{}a i cve}a /68 10. O ^EMU NAS OBAVEŠTAVA REKLAMA /69 Plakat, bilbord, TV reklama /70–71 Pozivnica za izlo`bu /72–73 Plakat za omiqeni crtani film /74

11. SLIKOM TI PORU^UJEM /75 Likovne poruke kao mogu}nost sporazumevawa /76–77 Vremeplov /77 Obuci Koju i Maru za posao /78 Poruke u slici /79 Poruke za vrata /79 Neki muzeji i galerije u Beogradu, Novom Sadu i Nišu /80–84 Re{ewa /85–86 Re~nik /87–89 Literatura /91

93


LIKOVNA KULTURA

za tre}i razred osnovne {kole Peto izdawe Autor mr Mirjana @ivkovi} Recenzenti mr Milka Vujovi}-Stojanovi}, docent Fakulteta primewenih umetnosti u Beogradu Sne`ana Cimburek, nastavnik razredne nastave, O[ „Marija Bursa}“ u Beogradu Predmetni urednik mr Olivera Bataji} Sretenovi} Urednik mr Sla|ana Ili} Lektor Ivana Igwatovi} Izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} [tampa Grafostil Godina {tampe 2016 Tira` 5.000 Copyright © Kreativni centar 2014

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:73/76(075.2) ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 1970 Ликовна култура 3 : за трећи разред основне школе / Мирјана Живковић. – 5. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). – 93 стр. : илустр. ; 29 cm. – (Креативна школа) Тираж 5.000. – Речник: стр. 87-89. – Библиографија: стр. 91. ISBN 978-86-7781-875-3 COBISS.SR-ID 223749388

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za likovnu kulturu u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00128/2008-06 od 10. 6. 2008.


Likovna kultura 3  
Likovna kultura 3