Page 1


LIKOVNA KULTURA za ~etvrti razred osnovne {kole peto izdawe

autor mr Mirjana @ivkovi}

recenzenti mr Milka Vujovi}-Stojanovi}, docent Fakulteta primewenih umetnosti u Beogradu Sne`ana Cimburek, nastavnik razredne nastave, O[ „Marija Bursa}“ u Beogradu

lektor Ivana Igwatovi}

izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik mr Sla|ana Ili}

za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}

{tampa Publikum

tira` 6. 000

copyright © Kreativni centar 2010

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:73/76(075.2) @IVKOVI], Mirjana, 1970 Likovna kultura : za ~etvrti razred osnovne {kole / [autor Mirjana @ivkovi}] . – 5. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2010 (Beograd : Publikum). – 101 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Kreativna {kola) Podatak o autoru preuzet iz kolofona. – Tira` 6.000. – Re~nik: str. 99. – Bibliografija : str. [102]. - Materijal za rad. - 1 fascikla ([6] priloga) ISBN 978-86-7781-427-4 COBISS.SR-ID 173912588

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za likovnu kulturu u ~etvrtom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00133/2008-06 od 09.06.2008.


LIKOVNA Likovna KULTURA kultura za ~etvrti razred osnovne {kole


VODI^

zadatak slikamo ispri~aj istra`ujemo

igramo se o umetniku va`no crtamo

potrebno ti je pravimo

slu{amo

re{ewa

re~nik

3


DOBRO DO[LI U SVET LINIJA, BOJA I OBLIKA!

Uro{ Predi}, ka enbloka, olov crte` iz skic Pol Sezan, Planina Sent Viktoar, 1882/1885

una Priroda je prep te koju iznena|ewa i lepo i. treba zabele`it ave skice, Zato umetnici pr mogu nastati te`a a na osnovu tih cr ~ka dela. ni prava umet

Zahvaquju}i Internetu, mo`e{ saznati koje se jo{ slike, osim ove, nalaze u muzeju Metropoliten u Wujorku, kao i u drugim svetskim muzejima. Na kraju uxbenika prona}i }e{ Internet adrese nekih svetskih muzeja.

Metropoliten, Wujork, SAD www.metmuseum.org

lepiti U svesku mo`e{ ih dela ~k ni fotografije umet daju. koja ti se dopa

4


[TA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

Ako ne `eli{ da do~eka{ Novu godinu nespreman, sakupqaj {qokice, malu dugmad, perlice, tra~ice, srebrne omote od ~okolade‌

zne papire, Sakupqaj ra cu, kanap, ni tkanine, vu `u koja ti se bala kartone, am ~ne zatvara~e, sti dopada, pla h i pokvarenih i r delove sta e bacaj ni{ta! N igra~aka‌ usti{ ma{ti, p Kada se pre ove igra~ke. n stvori}e{

Vladimir Bar anov-Rosine, Protivreqef , 1913

no lis S ve t je ad pu r a o st te kr ol ~e en ov ka i in ju e!

Pablo Pikaso, Gitara, 1912

5


VOLIM‌ Ovu stranu }e{ popuwavati tokom {kolske godine.

Moj omiqeni slikar je:

Da li u tvom mestu postoji galerija ili muzej? Ako postoji, navedi naziv te galerije ili muzeja.

U susednom mestu posetio sam muzej/galeriju:

Najzabavnije mi je kad pravim (kola`, dekola`, asambla`):

Volim skulpturu vajara:

U mom gradu postoji skulptura:

Da li si u {koli sa drugovima u~estvovao u nekoj pozori{noj predstavi? Kakvi su kostimi pravqeni za tu pozori{nu predstavu?

6


LINIJA, 1. POVR[INA, VOLUMEN, BOJA,PROSTOR

@or` Sera, Slikar na poslu, 1882/1883, kreda, olovka

SAZNA]E[: – kada su nastali prvi crte`i – {ta je skica – {ta je ilustracija – {ta je kaligram – {ta je frota` – {ta je pejza` – {ta je volumen

TVOJ ZADATAK ]E BITI: – da smisli{ {are – da ilustruje{ svoju omiqenu pesmu ili pri~u – da napravi{ crte` u tehnici frota`a – da nacrta{ predeo koji ti se dopada – da slika{ slu{aju}i muziku – da napravi{ i ukrasi{ ~iniju – da naslika{ grad iz svoje ma{te


LINIJA – crte` a crte`u linijom predstavqamo ono {to vidimo, ose}amo, ono o ~emu ma{tamo. Crte` je stariji od pisma. Prve crte`e preistorijski ~ovek napravio je urezuju}i linije u zid pe}ine.

N

Bizon, pe}ina Grez (Francuska), starije kameno doba, 21 000 godina p. n. e.

MATERIJALI ZA CRTAWE Suvi: ugqen, drvene boje, kreda, pastel, vo{tane boje, grafitna olovka Mokri: tu{, flomasteri Za crtawe mokrim materijalima potreban nam je i pribor: pero, ~etke, trska ili gu{~ije pero.

PAPIRI ZA CRTAWE Po blago hrapavom papiru mo`e{ crtati olovkom ili drvenim bojicama. Po hrapavom papiru mo`e{ crtati: ugqenom, kredom, pastelima, vo{tanim bojama. Po glatkom papiru mo`e{ crtati: tu{em, flomasterima. se Pomo}u linije mo`e k li predstaviti i ob nekog predmeta.

8

crte`

Anri Matis, Cve}e u kr~agu, 1944, pero, tu{


SKICA MALI SAVETI Uo~i oblike i linije u svojoj u~ionici, pa ih nacrtaj na listu iz bloka.

list iz bloka a olovka meka grafitn

Debqina linije zavisi od polo`aja ruke. Ako olovku dr`i{ uspravno i ne pritiska{ jako, dobi}e{ tanku i svetlu liniju. [to vi{e bude{ nagiwao olovku ka papiru, linija }e biti debqa. Koristi olovku s oznakom B. To su meke olovke i one ostavqaju razli~ite tragove na papiru. Tvoj crte` }e tako biti interesantniji.

Umetnik prvo pravi skicu, prema kojoj kasnije stvara svoje delo.

Trudi se da tvoja linija bude povu~ena iz jednog poteza. Pablo Pikaso s blokom za skice

Opusti ruku, nemoj stiskati olovku!

MOJE [ARE Na osnovu oblika i linija koje si uo~io u svojoj okolini smisli razli~ite {are.

list iz bloka pero ili ~etkica br. 2 tu{evi u boji

MALI SAVETI Prvo olovkom napravi skicu {ara. Skica }e ti pomo}i da odlu~i{ na koji }e{ na~in rasporediti oblike i linije. Tamara San~ez, Dno, 2000

skica Olovka sa oznakom H je tvrda, olovka sa oznakom HB je polumeka, a olovka sa oznakom B je meka. Oznake na olovkama uvek su napisane latini~nim slovima. Brojevi uz oznake pokazuju stepen tvrdo}e olovke.

9


Likovno 4 - radni udžbenik  
Likovno 4 - radni udžbenik