Likovna kultura 4 - udžbenik

Page 1

LIKOVNA KULTURA YZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE

4

za ~etvrti razred osnovne {kole


Mirjana @ivkovi}

4 za ~etvrti razred osnovne {kole


VODI^ zadatak slikamo ispri~aj istra`ujemo igramo se o umetniku va`no crtamo potrebno ti je pravimo slu{amo re{ewa re~nik

3


DOBRO DO[LI U SVET LINIJA, BOJA I OBLIKA!

Uro{ Predi}, ka enbloka, olov crte` iz skic Pol Sezan, Planina Sent Viktoar, 1882/1885

una Priroda je prep te koju iznena|ewa i lepo i. treba zabele`it ave skice, Zato umetnici pr mogu nastati te`a a na osnovu tih cr ~ka dela. ni prava umet

Zahvaquju}i internetu, mo`e{ saznati koje se jo{ slike, osim ove, nalaze u muzeju Metropoliten u Wujorku, kao i u drugim svetskim muzejima. Na kraju uxbenika prona}i }e{ internet adrese nekih svetskih muzeja. Metropoliten, Wujork, SAD www.metmuseum.org

lepiti U svesku mo`e{ ih dela ~k ni fotografije umet daju. koja ti se dopa

4


[TA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

Ako ne `eli{ da do~eka{ Novu godinu nespreman, sakupqaj {qokice, malu dugmad, perlice, tra~ice, srebrne omote od ~okolade‌

zne papire, Sakupqaj ra cu, kanap, ni tkanine, vu `u koja ti se la a b kartone, am ~ne zatvara~e, ti s dopada, pla h i pokvarenih i r ta s delove {ta! Ne bacaj ni ti, ‌ a k a ~ a gr i pusti{ ma{ Kada se pre ove igra~ke. n stvori}e{

Vladimir Bar anov-Rosine, Protivreqef , 1913

no lis S ve t je ad pu r a o st te kr ol ~e en ov ka i in ju e!

Pablo Pikaso, Gitara, 1912

5LINIJA, 1. POVR[INA, VOLUMEN, BOJA,PROSTOR

@or` Sera, Slikar na poslu, 1882/1883, kreda, olovka

SAZNA]E[: – kada su nastali prvi crte`i – {ta je skica – {ta je ilustracija – {ta je kaligram – {ta je frota` – {ta je pejza` – {ta je volumen

TVOJ ZADATAK ]E BITI: – da smisli{ {are – da ilustruje{ svoju omiqenu pesmu ili pri~u – da napravi{ crte` u tehnici frota`a – da nacrta{ predeo koji ti se dopada – da slika{ slu{aju}i muziku – da napravi{ i ukrasi{ ~iniju – da naslika{ grad iz svoje ma{te


LINIJA – crte` a crte`u linijom predstavqamo ono {to vidimo, ose}amo,  KQU^NE RE^I ono o ~emu ma{tamo. Crte` je stariji od pisma. Prve crte`e · linija preistorijski ~ovek napravio je urezuju}i linije u zid pe}ine. · crte` · материјали за цртање · папири за цртање

N

Bizon, pe}ina Grez (Francuska), starije kameno doba, 21 000 godina p. n. e.

MATERIJALI ZA CRTAWE Suvi: ugqen, drvene boje, kreda, pastel, vo{tane boje, grafitna olovka Mokri: tu{, flomasteri Za crtawe mokrim materijalima potreban nam je i pribor: pero, ~etke, trska ili gu{~ije pero. PAPIRI ZA CRTAWE Po blago hrapavom papiru mo`e{ crtati olovkom ili drvenim bojicama. Po hrapavom papiru mo`e{ crtati: ugqenom, kredom, pastelima, vo{tanim bojama. Po glatkom papiru mo`e{ crtati: tu{em, flomasterima. se Pomo}u linije mo`e k li ob i predstaviti nekog predmeta.

8

crte` – delo na kojem je pomo}u linije predstavqeno ono {to vidimo, ose}amo, ono o ~emu ma{tamo

Anri Matis, Cve}e u kr~agu, 1944, pero, tu{


SKICA

 KQU^NA RE^ · skica

Uo~i oblike i linije u svojoj u~ionici, pa ih nacrtaj na listu iz bloka.

list iz bloka a olovka meka grafitn

MALI SAVETI Debqina linije zavisi od polo`aja ruke. Ako olovku dr`i{ uspravno i ne pritiska{ jako, dobi}e{ tanku i svetlu liniju. [to vi{e bude{ nagiwao olovku ka papiru, linija }e biti debqa. Koristi olovku sa oznakom B. To su meke olovke i one ostavqaju razli~ite tragove na papiru. Tvoj crte` }e tako biti interesantniji.

Umetnik prvo pravi skicu, prema kojoj kasnije stvara svoje delo.

Trudi se da tvoja linija bude povu~ena iz jednog poteza. Opusti ruku, nemoj stiskati olovku! Pablo Pikaso s blokom za skice

MOJE [ARE Na osnovu oblika i linija koje si uo~io u svojoj okolini smisli razli~ite {are.

list iz bloka pero ili ~etkica br. 2 tu{evi u boji

Tamara San~ez, Dno, 2000

skica – brzo ura|en crte`, na osnovu kojeg umetnik stvara delo (sliku, skulpturu, kostim, scenografiju…) Olovka sa oznakom H je tvrda, olovka sa oznakom HB polumeka, a olovka sa oznakom B meka. Oznake na olovkama uvek su napisane latini~kim slovima. Brojevi uz oznake pokazuju stepen tvrdo}e olovke.

9


LINIJA – prostor

 KQU^NE RE^I

Oblike koji su nam bli`e vidimo u wihovoj pravoj veli~ini. Oblike koji su udaqeni vidimo umawene.

· linija · облик · prostor

Kada crtamo neki prostor (otvoren ili zatvoren), va`no je da obratimo pa`wu na veli~inu oblika u tom prostoru i da wihovu blizinu ili udaqenost do~aramo na crte`u. Pogledaj kako je umetnik na ovim crte`ima prikazao drve}e koje mu je bilo bli`e, a kako ono koje je u daqini.

MALI SAVETI Oblike koji su nam bli`i vidimo jasnije od oblika koji su udaqeni. Zato za crtawe oblika koji su nam bli`i koristimo tamnije linije, a za crtawe onih koji su udaqeni svetlije i tawe linije. Uro{ Predi}, crte` iz skicenbloka

Uro{ Predi}, Stara crkva u Orlovatu, olovka

10

Uradi zadatak na radnom listu broj 1.


CRTE@ OD RE^I

 KQU^NA RE^ · калиграм

GIJOM APOLINER (1880–1918), francuski pesnik, pravio je pomo}u ispisanih re~i razli~ite slike. Apoliner je te radove nazivao kaligramima.

[ta je sve prikazano na ovim crte`ima? Pesma od 9. februara 1915

Ki{a, 1916

Uradi zadatak na radnom listu broj 2.

Kaligram iz 1914

11


CRTAM TI PRI^U

 KQU^NE RE^I · илустрација · илустратор

U mnogim kwigama postoje crte`i, slike koje ukra{avaju strane ili obja{wavaju i opisuju tekst.

]opi}a; a baka Branka Savovi} ov eg w i c se je anijel kwige M ilustrator: D Ilustracija iz

Ti crte`i nazivaju se ilustracije. Umetnik koji ih je nacrtao naziva se ilustrator.

Ilustruju se pesme, pri~e, bajke, nau~ne kwige, enciklopedije i dr.

Ilustracija iz kwige Pri~a o Vaqu{ku Brane Cvetkovi}a; ilustrator: Neda Doki}

12

Ilustracija iz kwige Velika pesma o jednom malom jagwetu Dobrice Eri}a; ilustrator: Suzana Kubinec


dopala Koja ti se kwiga ija? ba{ zbog ilustrac

Prelistaj omiqenu slikovnicu ili kwigu. Prona|i u woj ime ilustratora.

Strana iz kwige S decom oko sveta Tatjane Rodi}; ilustrator: Du{an Pavli} tor Du{an Pavli}, ilustra

OMIQENA PESMA ILI PRI^A Ilustruj omiqenu pesmu ili pri~u.

list iz bloka ili po izboru u~en papir ika drvene bojice

MALI SAVETI Obrati pa`wu na opise glavnih junaka, prostorija, predela‌

13LIKOVNA KULTURA za ~etvrti razred osnovne {kole Peto izdawe Autor Mr Mirjana @ivkovi} Recenzenti Mr Milka Vujovi} Stojanovi}, docent Fakulteta primewenih umetnosti u Beogradu Sne`ana Cimburek, nastavnik razredne nastave, O[ „Marija Bursa}“ u Beogradu Afrodita Krstić, nastavnik razredne nastave, O[ „Vuk Karaxić“ u Beogradu Lektor Ivana Igwatovi} Izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Predmetni urednik

Mr Olivera Batajić Sretenović

Urednik izdawa Mr Sla|ana Ili} Za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi} [tampa Grafostil Godina štampe 2016 Tira` 10.000 Copyright © Kreativni centar 2014

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:73/76(075.2) ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 1970 Ликовна култура 4 : за четврти разред основне школе / Мирјана Живковић. – 5. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). – 85 стр. : илустр. ; 29 cm. – (Креативна школа) Тираж 10.000. – Речник: стр. 83. – Библиографија: стр. [86]. ISBN 978-86-7781-942-2 COBISS.SR-ID 223750412

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog likovnu kulturu u ~etvrtomi razredu {kole u okviru uxMinistar kompleta prosvete izanauke odobrio je izdavawe upotrebuosnovne ovog uxbenika re{ewem broj beni~kog kompleta za likovnu kulturu u ~etvrtom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00490/2011-06 od 22. 2. 2012.


LIKOVNA KULTURA YZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE

4

za ~etvrti razred osnovne {kole