Page 4

DOBRO DO[LI U SVET LINIJA, BOJA I OBLIKA!

Uro{ Predi}, ka enbloka, olov crte` iz skic Pol Sezan, Planina Sent Viktoar, 1882/1885

una Priroda je prep te koju iznena|ewa i lepo i. treba zabele`it ave skice, Zato umetnici pr mogu nastati te`a a na osnovu tih cr ~ka dela. ni prava umet

Zahvaquju}i internetu, mo`e{ saznati koje se jo{ slike, osim ove, nalaze u muzeju Metropoliten u Wujorku, kao i u drugim svetskim muzejima. Na kraju uxbenika prona}i }e{ internet adrese nekih svetskih muzeja. Metropoliten, Wujork, SAD www.metmuseum.org

lepiti U svesku mo`e{ ih dela ~k ni fotografije umet daju. koja ti se dopa

4

Profile for Kreativni centar

Likovna kultura 4 - udžbenik  

Likovna kultura 4 - udžbenik