Page 1

Креативна школа

Мирјана Живковић

ЛИКОВНA

култура

Уџбеник за пети разред основне школе

5 [1]


[2]


школа Креативнашкола школа Креативна Креативна

Мирјана Живковић

ЛИКОВНA

култура

Уџбеник за пети разред основне школе

5


Садржај ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК [5] ВАЖНО ЈЕ ДА… [6] РИТAМ [7] РИТАМ У ПРИРОДИ [8] РИТАМ У ПРОСТОРУ [9] РИТАМ У СТРУКТУРИ И ТЕКСТУРИ ПРИРОДНИХ И ВЕШТАЧКИХ МАТЕРИЈАЛА [10] Украшавање предмета [11] СЛОБОДАН И СПОНТАН РИТАМ ЛИНИЈА, БОЈА, ОБЛИКА, МРЉА [12] У ритму музике… [13] РИТАМ У УМЕТНОСТИ [14] Моје море [18] Моја нова фризура [19] Сазнали смо… [20]

ЛИНИЈА [21] КАРАКТЕР ЛИНИЈА [22] Предели [23]

ВРСТЕ ЛИНИЈА [24]

ИЗРАЖАЈНА СВОЈСТВА ЛИНИЈА [26] Колаж од исцепканих папира [27] Воће и поврће [31] ЛИНИЈЕ У ПРИРОДИ И ОКРУЖЕЊУ [32] Природа – моја инспирација [33] ЛИНИЈА КАО ИВИЦА ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИХ ОБЛИКА [34] Облици из природе [34] Jато птица [35] Сазнали смо… [36]

ОБЛИК [37] ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ И ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ОБЛИЦИ [38] Зграда [39]

ПРАВИЛНИ И НЕПРАВИЛНИ ОБЛИЦИ [40] Колаж [41] Дрво [43]


СВОЈСТВА ОБЛИКА [44] Инсекти (Бубе) [45] РАСПОРЕД И ПОЛОЖАЈ ОБЛИКА У РАВНИ И ПРОСТОРУ [46] Мртва природа [47] Афричка маска [49] ЛУМИНООБЈЕКТИ [50] Украс за прозор [51] Светлуцави украс [51] ОБЛИКОВАЊЕ (ДИЗАЈН) УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА [52] Брош [53] ПРЕОБЛИКОВАЊЕ УПОТРEБНИХ ПРЕДМЕТА [54] Ready-made скулптура [55] ОРНАМЕНТ [56] Подметачи за чаше [57] Сазнали смо… [58]

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ [59] ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ [60] Симболи за врата [61] Сазнали смо… [62] УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ [63]

Преисторија [64] Египат [67] Месопотамија (стари Блиски исток) [68] Егејска уметност [70] Грчка уметност [71] Римска уметност [74]


VODIČ KROZ UXBENIK SLOBODAN I SPONTAN RITAM LINIJA, BOJA, OBLIKA, MRQA Ritam na slici posti`e se nizawem linija, boja, oblika i mrqa. Slobodan i spontan ritam nastaje onda kada umetnik prema sopstvenom ose}aju raspore|uje linije, boje, oblike i mrqe. Na~in na koji }e ih umetnik rasporediti na slici ili crte`u zavisi od umetnikovog temperamenta i ose}aja. Svaki umetnik slika na sebi svojstven na~in, onaj koji odgovara wegovim ose}awima.

Xekson Polok je ameri~ki slikar koji je stvarao slike tako {to je veliko platno polagao na pod, a zatim po wemu slobodno i spontano nanosio boje. Te slike sastoje se od mre`e linija, rasutih mrqa i kapqica.

Xekson Polok, Jedan, 1950, detaq

 Pronađi na nternetu nešto više o životu

i radu Xeksona Poloka

U ritmu muzike…  Donesi na ~as CD na kojem se nalazi tvoja omiqena pesma. Dogovori se s drugovima iz odeqewa uz ~iju omiqenu pesmu }ete slikati.

 Kako igra{ uz svoju omiqenu pesmu?  Koje pokrete ponavqaš dok igraš?

MALI SAVETI Igraj se i ma{taj! Slikaj dok slu{a{ pesmu. Neka potezi ~etkice prate ritam pesme koju slu{a{.

 Koje pokrete ponavqate na ~asovima fizi~ke kulture kad radite ve`be? Opi{i.

MATERIJALI List iz bloka Vodene boje Akvarel-~etkice (okrugle) razli~itih debqina Posuda za vodu Krpica Keceqa Mu{ema ili stare novine

Materijali

KQU^NE RE^I  • slobodan i spontan ritam

Xekson Polok, Magla lavande, 1950

Spoqni izvori Upućivawe učenika na pretraživawe sadržaja na internetu

[12]

[13]

Mali saveti

Fotografije i reprodukcije su sastavni deo gradiva, olakšavaju učewe i pamćewe i upoznaju nas sa umetničkim delima

Crtamo, slikamo, pravimo

Saznali smo… Pregled osnovnih pojmova iz poglavqa

Pitawa i zadaci

Сазнали смо…

RITAM U PROSTORU U arhitekturi ritam je uvek pravilan.

LINIJA

 Pronađi ritam na slikama.

Osnovno sredstvo izra`avawa u crte`u • karakter linija (uska, {iroka, kratka, duga~ka, isprekidana, izlomqena, otvorena, zatvorena, prava, kriva…) • vrste linija (konturne, teksturne, strukturne) Hram Konkordije, Agri|ento, Sicilija, V vek p. n. e.

 Opi{i izgled svoje {kolske zgrade.  Koji se elementi na woj ponavqaju?

• izražajna svojstva linija • vrste umetničkog crteža (studija, strip, ilustracija, skica, karikatura, grafit)

 Prona|i u u~ionici predmete koji su raspore|eni po odre|enom redosledu.  Kako su raspoređene kuće i zgrade u tvojoj ulici i ulici u kojoj je tvoja škola?

Parlament, Budimpešta, Mađarska

• linije u prirodi i okružewu

U prirodi ritam nikada nije pravilno raspore|en.  Pronađi i opiši ritam na ovim slikama.

• ivice trodimenzionalnih oblika (o{tre, oble, prave, krive)

KQU^NE RE^I  • pravilan i nepravilan ritam

[9]

Na kraju svake lekcije navedene su kqučne reči

[36]

[7]


VAŽNO JE DA… • pribor i materijal za rad i radni prostor budu uredni; • koristiš kecequ ili mantil kako bi zaštitio odeću; • koristiš stare novine ili mušemu kako bi zaštitio sto; • pereš četkice za slikawe i posudu za vodu na kraju časa; • tempere dobro zatvoriš; • materijal za vajawe čuvaš na odgovarajući način kako se ne bi osušio.

Za stvarawe umetničkih dela možeš koristiti…

• ZA SLIKE • Akvarel-boje, tempere, suve ili uqane pastele i dr.

• ZA CRTE@E • Olovku sa oznakom V, kredu, ugqen, flomaster; za pero, trsku, četkicu biće ti potreban tuš; ako nemaš pero ili trsku, možeš probati da crtaš i grančicom, čačkalicom, drvenim štapićem i sl.

• ZA SKULPTURE • Glinu, glinamol, DAS masu, plastelin, testo, žicu, papir, karton, ambalažu i odbačene predmete, plodove iz prirode (orah, žir, kesten, grančice…)

[8]


Ритам

Akrobatkiwa, XII vek p. n. e.

[9]


RITAM U PRIRODI Ritam je ponavqawe elemenata. Kucawe srca, disawe, hodawe, trčawe, plivawe, ples i dr. radwe su kod kojih uočavamo ritam. U prirodi ritam uočavamo u smeni dana i noći, godišwih doba, plime i oseke…  Kada su dani najduži, a kada najkraći?  Na koji način smena dana i noći utiče na qude, životiwe i biqke?  Kako izgleda tvoj dan, a kako noć? Opiši.  Koje radwe ponavqaš svakog dana, a koje svake noći?

 Koja su godišwa doba prikazana na ovim fotografijama?  Kako smena godišwih doba utiče na promene u prirodi?

KQU^NE RE^I  • ritam

[10]

 Opiši kretawe talasa na obali mora.  Navedi još neke primere ritmičnog kretawa u prirodi.


RITAM U PROSTORU U arhitekturi ritam je uvek pravilan.  Pronađi ritam na slikama.

Hram Konkordije, Agri|ento, Sicilija, V vek p. n. e.

 Opi{i izgled svoje {kolske zgrade.  Koji se elementi na woj ponavqaju?  Prona|i u u~ionici predmete koji su raspore|eni po odre|enom redosledu.  Kako su raspoređene kuće i zgrade u tvojoj ulici i ulici u kojoj je tvoja škola?

Parlament, Budimpešta, Mađarska

U prirodi ritam nikada nije pravilno raspore|en.  Pronađi i opiši ritam na ovim slikama.

KQU^NE RE^I  • pravilan i nepravilan ritam

[11]


RITAM U STRUKTURI I TEKSTURI PRIRODNIH I VEŠTAČKIH MATERIJALA U rasporedu šara, boja, linija i dr. možemo uočiti ritam. On može biti pravilan i nepravilan.  Posmatraj ove slike i pronađi oblike, boje ili šare koji se ponavqaju.  Nabroj još neko voće i povrće kod kog se može uočiti ritam linija, boja ili šara.

 Opiši šare i boje koje se ponavqaju na telima ovih životiwa.

[12]


 Koje se {are ponavqaju na predmetima koji su prikazani na ovim fotografijama?

Vaza, Gr~ka, 850. godine p. n. e. Pe{kir

Stolica, Muzej primewenih umetnosti, Beograd

^ovek je oduvek imao potrebu da ukra{ava i ulep{ava sebe i svoju okolinu. Ukra{avao je predmete za svakodnevnu upotrebu, ode}u, name{taj… Vaza Dimini, neolit, Gr~ka

Ukrašavawe predmeta  Zamisli da si dizajner, pa

ukrasi svoj omiqeni predmet.

 Koje predmete upotrebqavaš

svakog dana? Kako su ti predmeti ukra{eni? Opi{i.

MALI SAVETI

MATERIJALI

Na listu iz bloka prvo nacrtaj predmet koji `eli{ da ukrasi{.

List iz bloka

Na posebnom papiru nacrtaj razli~ite {are. One koje ti se dopadaju iskoristi za ukra{avawe predmeta.

List iz sveske za skice Meka grafitna olovka Ritam na crte`u posti`emo nizawem linija. [13]


SLOBODAN I SPONTAN RITAM LINIJA, BOJA, OBLIKA, MRQA Ritam na slici posti`e se nizawem linija, boja, oblika i mrqa. Slobodan i spontan ritam nastaje onda kada umetnik prema sopstvenom ose}aju raspore|uje linije, boje, oblike i mrqe. Na~in na koji }e ih umetnik rasporediti na slici ili crte`u zavisi od umetnikovog temperamenta i ose}aja. Svaki umetnik slika na sebi svojstven na~in, onaj koji odgovara wegovim ose}awima.

Xekson Polok je ameri~ki slikar koji je stvarao slike tako {to je veliko platno polagao na pod, a zatim po wemu slobodno i spontano nanosio boje. Te slike sastoje se od mre`e linija, rasutih mrqa i kapqica.

Xekson Polok, Magla lavande, 1950

[14]


Xekson Polok, Jedan, 1950, detaq

 Pronađi na internetu nešto više

o životu i radu Xeksona Poloka.

U ritmu muzike…  Donesi na ~as CD na kojem se nalazi tvoja omiqena pesma. Dogovori se s drugovima iz odeqewa uz ~iju omiqenu pesmu }ete slikati.

 Kako igra{ uz svoju omiqenu pesmu?  Koje pokrete ponavqaš dok igraš?  Koje pokrete ponavqate na ~asovima fizi~ke kulture kad radite ve`be? Opi{i.

MALI SAVETI

MATERIJALI

Igraj se i ma{taj!

List iz bloka

Slikaj dok slu{a{ pesmu.

Vodene boje

Neka potezi ~etkice prate ritam pesme koju slu{a{.

Akvarel-~etkice (okrugle) razli~itih debqina Posuda za vodu Krpica Keceqa Mu{ema ili stare novine

KQU^NE RE^I  • slobodan i spontan ritam

[15]


RITAM U UMETNOSTI Kada posmatramo umetni~ko delo, pogledom pratimo elemente na slici koji su ritmi~ki raspore|eni. Ritam nam poma`e da sagledamo umetni~ko delo u celini.

 Prona|i ritam na ovim umetni~kim delima.  Gde odmah uo~ava{ ritam?  Kako je taj ritam postignut?

Klod Mone, Topole na obali reke Ept, 1891

Anri Matis, Crni sto, 1919

[16]

Rober Delone, San Severin, 1909


Vilijam de Kuning, @ena I, 1950/1952

Posmatraju}i slobodno raspore|ene mrqe, oblike i linije na ovoj slici, mo`emo da zakqu~imo kako se umetnik ose}ao dok ju je slikao. Potezi ~etkicom ukazuju na nemir, nestrpqewe i veliku energiju.

Niobida na umoru, oko 450–440. godine p. n. e.

[17]


Ritam postoji i u drugim vrstama umetnosti: u muzici, u plesu i kwiževnosti. Važan je i u nekim sportovima: plivawe, skijawe, veslawe i dr.

Lari Puns, Nedosti`na dru`benica, 1964

Paul Kle, U struji šest pragova, 1929

Viktor Vazareli, Riu-Kiu-C, 1960

Viktor Vazareli je mađarski slikar koji se smatra osnivačem pravca op-art. Taj pravac je nastao krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina XX veka. Vazareli je koristio optičke iluzije i varke da bi u posmatračevom oku stvorio utisak kretawa prikazanih oblika.  Pronađi na internetu nešto više o Vazarelijevom muzeju u Budimpešti.

[18]


 Posmatraj ovu sliku tako Na ovoj slici Viktor Vazareli je koristio ritam. što ćeš se primicati i Crni i beli kvadrati su pravilno raspoređeni tako da čine odmicati. Na taj način šahovsku tablu. Zbog kvadrata kojima je mewana veličina posmatraču se pojačaćeš doživqaj čini da se oni rastežu i skupqaju, što stvara utisak elastične površine. kretawa. Pomoću crne i bele boje, kao i načina na koji je rasporedio i deformisao geometrijski oblik, umetnik je stvorio utisak treperave površine i kod posmatrača izazvao doživqaj kretawa.

Viktor Vazareli, Vega, 1957

[19]


 Prona|i na slici boje koje se ponavqaju. Slikar Anri Matis na ovakav je na~in prikazao svoj do`ivqaj mora.

 Prona|i oblike koji se ponavqaju.  Da li su oblici koji se ponavqaju jednaki ili se razlikuju?

Anri Matis, Peloponez, More, 1946

Moje more  Uradi u tehnici kola`a more

MALI SAVETI

 Koje te boje podse}aju na more?

Odaberi tri kolaž-papira u bojama koje te podsećaju na more i iseci ih u obliku morskih talasa.

onako kako ga ti zami{qa{.

 Kada je more nemirno, kako izgleda wegova povr{ina? 

Dobijene oblike rasporedi po papiru na različite načine. Vodi računa o tome da oblici (talasi) istih boja ne budu jedan do drugog. Kada budeš bio zadovoqan rasporedom oblika, zalepi ih na papir.

[20]

MATERIJALI List iz bloka Kola`-papir Lepak za papir Makaze


 Gde je i kako na ovom crte`u postignut ritam?  Kakvim je linijama nacrtana frizura akrobatkiwe?

Ritam na crte`u posti`emo nizawem linija.

Akrobatkiwa, XII vek p. n. e.

Moja nova frizura  Koji je tvoj omiqeni peva~? Opi{i wegovu frizuru.

[panski umetnik Salvador Dali bio je veoma poznat po brkovima, ali je posve}ivao pa`wu i svojoj frizuri.

 Koristeći prave

ili krive linije, nacrtaj frizuru kakvu bi `eleo da ima{.

Frida Kalo je meksi~ka umetnica koja je volela da svoju dugu kosu uplete, obavije pletenice oko glave i obavezno stavi cve}e u kosu.

Endi Vorhol, ameri~ki umetnik, voleo je da nosi razne perike.

MALI SAVETI

MATERIJALI

Svoju fotografiju iskopiraj u formatu A3. Iseci pozadinu i kosu. Zatim je ponovo iskopiraj.

Tvoja fotokopirana fotografija u formatu A3

Ukoliko nema{ foto-kopiju, mo`e{ da nacrta{ sebe, a zatim i frizuru kakvu bi `eleo da ima{.

Meka grafitna olovka

[21]


Сазнали смо… RITAM

Ponavqawe elemenata • u prirodi

• u prostoru • pravilan i nepravilan ritam • ritam u strukturi i teksturi prirodnih i veštačkih materijala

• u likovnoj umetnosti (slobodan i spontan ritam linija, boja, oblika, mrqa)

[22]


Линија

Paul Kle, Plava pti~ica i bundeva, 1939

[23]


KARAKTER LINIJA Osnovno sredstvo izra`avawa u crte`u jeste linija. Linije po karakteru mogu biti: uske, {iroke, kratke, du­ga~­ke, isprekidane, izlomqene, otvorene, zatvorene, prave, krive…

Paul Kle, Niz maski, 1923 Anri Matis, Glava žene, 1949

9 788652 905676

 Kojim je linijama Vinsent van Gog do~arao povr{inu neba, zemqe i krovova ku}a?

Vinsent van Gog, Žetva, 1888

[24]

Likovna kultura 5  
Likovna kultura 5