Page 1


VOLIM…

[ta najvi{e voli{ da crta{?

Koje su tvoje omiqene boje?

Koje je doba dana za tebe najlep{e?

Koji je tvoj najdra`i cvet?

Koje je tvoje omiqeno godi{we doba?

Voli{ i…


^IME SVE MOGU DA CRTAM

Na ovom mestu i ti nacrtaj neke {are olovkom.

Pa`qivo pogledaj crte`, pa u svakom pravougaoniku nacrtaj jednu liniju koja se pojavquje na crte`u sunca.

RADNI LIST BR. 1 (Uxbenik, str. 10)


PREDSTAVQAM LINIJOM Pa`qivo posmatraj crte` Pabla Pikasa. Linije koje si uo~io nacrtaj na ovom prostoru.

Nacrtaj svoju sobu koriste}i sli~ne linije.

Moja soba

RADNI LIST BR. 2 (Uxbenik, str. 11)


RADNI LIST BR. 3 (Uxbenik, str. 16)

UMETNI^KI KVIZ 1. Napi{i nazive vrsta linija koje smo pomiwali.

2. Re{i rebuse. a)

^=L

v)

b) K=R

R 3. Koji se materijali mogu koristiti za crtawe?

4. Na liniji napi{i ime slikara koji je nacrtao ovaj crte`. 5. Re{i ukr{tenicu.

S


RADNI LIST BR. 4 (Uxbenik, str. 22)

UMETNI^KI KVIZ 1. Koji se materijali mogu koristiti za pravqewe zanimqivih podloga za kola`?

2. Kakve vrste povr{ina postoje?

3. Na ovom prostoru olovkom nacrtaj dve razli~ite povr{ine.

4. Re{i rebuse. a)

b)

PO

I @ H=[

5. Napi{i nazive nekoliko predmeta koji imaju: a) hrapavu povr{inu

b) glatku povr{inu

6. Re{i rebuse. a)

b) P=T

@=K


Profile for Kreativni centar

Likovna kultura 3 - Radni listovi sa materijalom za rad  

Likovna kultura 3 - Radni listovi sa materijalom za rad