Likovna kultura 2

Page 1

Likovna kultura


LIKOVNA KULTURA za drugi razred osnovne {kole


VODI^ zadatak slikamo ispri~aj istra`ujemo igramo se o umetniku va`no crtamo potrebno ti je pravimo slu{amo re{avamo re{ewa

3


[TA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

Koristi stare novine ili mu{emu da bi tvoj radni prostor bio ~ist i uredan, a kecequ da bi za{titio ode}u.

^uvaj srebrne omote od ~okolade, {qokice i papire u boji. Od wih }e{ praviti novogodi{we kape, maske i ukrase.

Sakupqaj razli~ite papiri}e u boji i {arene krpice. Koristi}e{ ih za pravqewe ~lanova porodice Varja~i}, svog najboqeg druga i sebe i za ukra{avawe kutije za uspomene.

4

ЈОГ УРТ Sa~uvaj nekoliko poklopaca i ~etiri ~a{e od jogurta.


Kutiju za uspomene napravi}e{ od kutije za cipele.

Za pravqewe ~lanova porodice Varja~i} bi}e ti potrebne tri drvene varja~e.

Nau~i}e{ da pravi{ neobi~ne zave`qaje od {arenih tkanina i marama.

Sakupqaj kartonske kutije razli~itih veli~ina i oblika. Od wih }e{ praviti igra~ke.

51.

U POKRETU

KRETAWE OBLIKA U PROSTORU

Edgar Dega, Balerina, 1870

SAZNA]E[: – kakvi na~ini kretawa postoje – kako se kre}u razli~ite `ivotiwe – {ta pokre}e vetrewa~e – ~emu slu`i vetrokaz

TVOJ ZADATAK ]E BITI: – da na crte`u oboji{ sve ono {to mo`e da se kre}e – da napravi{ leptira, avion, brod ili `abu od papira – da nacrta{ drvo na vetru – da napravi{ ukras za sobu – da napravi{ vetrewa~u


NA PUTU OD KU]E DO [KOLE [ta sve mo`e{ da vidi{ na putu od ku}e do {kole? Kako izgleda okolina tvoje {kole? [ta ti se u woj najvi{e dopada? Kojim prevoznim sredstvima putuje{ do {kole, u drugi grad, na more? Pogledaj crte`. Crvenom bojicom oboj ono {to mo`e da se kre}e.

8


KAKO SE KO KRE]E? S drugarima iz odeqewa odigraj igru Leti, leti. Opis igre U~enici sa oba ka`iprsta udaraju o klupu. U~iteq tako|e udara ka`iprstima o klupu i govori: Leti, leti, leti‌ – ako izgovori naziv neke ptice ili letilice, u~enici treba brzo da podignu ruke. Ako u~iteq ka`e naziv ne~ega {to ne leti, u~enici treba da nastave da udaraju ka`iprstima po klupi. U~iteq ima pravo da zbuwuje u~enike. U~enik koji pogre{i izlazi iz igre – dok ostali u~enici nastavqaju sa igrom, on crta predmet zbog kojeg je iza{ao iz igre. Napi{i ispod svakog crte`a {ta ko radi, kako se ko kre}e, a zatim crte`e oboj onako kako `eli{.

9


LEPTIR 14 cm

papir u boji 14 cm

drvene bojice makaze meka grafitna olovka Sve ~etiri strane papira treba da budu istih dimenzija.

Okreni papir kao {to je prikazano na slici, pa ga zatim presavij napola.

lewir

Trougao koji si dobio presavij po sredini.

Tako }e{ dobiti mawi trougao.

Papir sada treba da izgleda ovako. Presavij papir nagore, kao {to je prikazano na slici.

Tako }e{ dobiti jedno leptirovo krilo.

Okreni ka sebi stranu koja je bila bli`e stolu, pa je presavij na isti na~in.

Ako ne`no pritiska{ leptira, kao {to je prikazano na slici, on }e se pokrenuti.

10

Uhvati leptira za krila i ra{iri ih. Potom ih ukrasi drvenim bojicama.


AVION tawi papir pravougaonog oblika

Papir pravougaonog oblika presavij napola.

Presavij levi gorwi i levi dowi ugao kao {to je prikazano na slici.

Savij dowi i gorwi ugao.

Rasklopi papir.

Okreni papir. Potom presavij trougaoni deo do ta~ke koja je ozna~ena na papiru.

Mali trougao savij tako da preklopi veliki trougao.

Okreni papir i presavij ga napola.

Avion je spreman i mo`e da poleti! Da bi dobio krilo aviona, presavij papir kao {to je prikazano na slici.

Isto to uradi da bi dobio i drugo krilo aviona.

11


126


Re{ewa strana 20 1. a) leptir b) more v) `aba 2. voda, vetar 3. tr~awe, skakawe, letewe 4. svih {est

g) avion

strana 26 1.

2.

3. s leve strane 4. a) Mesec b) Sunce

v) muwa

g) Mesec i zvezde

5.

strana 40 1.

3. ispup~en, udubqen, prav, kriv 4. pravim i krivim linijama

127


strana 48 1. zadatak, ispri~aj, potrebno ti je, pravimo 2. da mo`emo pre}i ulicu 3. crvena, plava, bela 4.

5. grb, znak, zastava 6. po crvenoj i beloj; po crnoj i beloj strana 60 1. a) sneg b) Deda Mraz v) novogodi{wa jelka d) Sne{ko Beli} |) pahuqe 2. spava}a soba, umetnikov ateqe 3. pozori{te, ku}a, u~ionica 4. soba

g) pahuqica

strana 68 2. pakovawe 3. poklon, igra~ka strana 76 1.

P

T

F

G

A O P

R

^

]

I

J

D

O A

K

Z

T

A

V

K

A

Z

F A

P

G

I M

@ F

E Q E

R

L

P

P

K

R

A

H

G

C

N

A

Z M A M I

L

A

E

L

Z

R

S

B

T M F

G @ C

R

A

B

P M N

A

H

L

E

A

K

P

G

E

O A M M O

^

X

E

I @ ^

B

O

J

J

K

L

E

C

A

K

J

R

^

E

T

K

A

A

K

B

V

T

I

R

A F

P

A

L

E

T

A

Z

U

C

I

N

A [ Q A

P

H A

2. kutija, tu{ 3. od kartonskog vaqka od toalet-papira, dve kartonske kutije za jaja i kutije od ~aja strana 84 1. Anri Ruso 3. ^ardak ni na nebu ni na zemqi 4. Jovan Jovanovi} 5. a) Mesec b) zmaj v) putovawe strana 92 1.

2. Hrabri kroja~

strana 114 1.

3. Ana voli Milovana 4. lepo pisawe

128


Sadr`aj

Vodi~ /3 Šta ti je sve potrebno za likovnu pustolovinu /4–5

1. U POKRETU (Kretawe oblika u prostoru) /7 Na putu od ku}e do {kole /8 Kako se ko kre}e? /9 Leptir; Avion; Brod; @aba /10–15 Snaga prirode /16 Ukras za sobu /17 Vetrewa~a /18–19 Umetni~ki kviz /20 2. SVETLOST I SENKA (Dejstvo svetlosti na karakter oblika) /21 Svetlost /22 Senka /23 Senka moje igra~ke /24 [ta je silueta /25 Ukrasi svoju siluetu /25 Umetni~ki kviz /26 3. OTKRIVAM RAZLIKE (Kontrast) /27 Kontrast /28 Prirodni i ve{ta~ki oblici /28 Kuhiwica /29 Slagawe – razlagawe /30 Kocka, kocka, kockica… /30 Kola` /31 Slagalica /31 Jednobojno – vi{ebojno /32 Moje rukavice /33 Obra|eno – neobra|eno /34 Zoo-vrt /35 Pravo – krivo /36–37 Kula /37 Ispup~eno – udubqeno /38 Reqef /39 Umetni~ki kviz /40

129


4. ^EMU SLU@E ZNACI (Znaci i simboli) /41 Znaci /42 Saobra}ajni znaci /43 Zastava /44 Grb /44–46 Zastava mog odeqewa /47 Umetni~ki kviz /48 5. RAZNOLIKI AMBIJENTI (Ambijenti – scenski prostor) /49 Razli~iti ambijenti /50 Ku}a od papira /51 U pozori{tu… /52 Obuci Crvenkapu i lovca /53 Novogodi{wa predstava i maskenbal /54 Maske /54 Novogodi{we maske /55 Novogodi{we kape /56–57 Novogodi{we ~arolije /58 Novogodi{wi ukrasi /58 Novogodi{wa `urka /59 Umetni~ki kviz /60 6. PAKETI]I I ZAVE@QAJI [Individualno kori{}ewe razli~itih materijala za rad (pakovawe)] /61 Pokloni /62 Kutija za poklon /63 Krpice i ~vori}i /64 Neobi~ni zave`qaji /64–65 Novi prizori /66 Tajanstveni predmeti /67 Umetni~ki kviz /68 7. IGRA^KE I UKRASI (Jednobojna kompozicija upotrebnih predmeta) /69 Novi oblici /70 Sne`ni reqef /70 Slikam ti pri~u /71 Igra~ke /72–75 Umetni~ki kviz /76

130

8. SVET IZ MOJE MA[TE (Zami{qawa) /77 Na krilima ma{te /78 Daleki predeli /79 Pohod na Mesec /80 Slika s Meseca /81 Bio jednom jedan zmaj… /82–83 Moj zmaj /83 Umetni~ki kviz /84


9. QUBAV, PRIJATEQSTVO I MA[TA [Preoblikovawe materijala ili predmeta wihovim spajawem (vezivawe)] /85 [ta se ~ime spaja? /86 Kutija za uspomene /87 Nek svud qubav sja /88 Porodica Varja~i} /89 Drugarstvo /90 Moj drug i ja /91 Umetni~ki kviz /92 10. PI[IMO LEPO (Lepo pisawe sa kaligrafijom) /93 Kako se nekada pisalo… /94–99 Kaligrafija /100–101 Moj potpis /102–103 Moj spomenar /104–105 Razglednica iz mog mesta /106 Pozivnica za moj ro|endan /107 Plakat s potpisima /108–109 Inicijali /110–111 Moji inicijali /111 Ekslibris /112 Moj ekslibris /112 Privezak /113 Umetni~ki kviz /114

Mali foto-album /115–118 Re{ewa /127–128 Sadr`aj /129–131 Literatura /133

131


LITERATURA 1. H. W. Janson, Istorija umetnosti, Prosveta, Beograd 1989; 2. I. F. Walther, Impressionism, Taschen, KÜln 2006; 3. J. Maksimovi}, Srpske sredwovekovne minijature, Prosveta, Beograd 1983; 4. M. ]iri}, Grafi~ki znak i simbol, Fakultet primewenih umetnosti i Tk Mont Image Digital Printing, Beograd 2007; 5. V. Krempton, Zastave, Politikin zabavnik i Kwiga komerc, Beograd 2006; 6. K. Brukfild, Svet pismenosti, Politikin zabavnik i Kwiga komerc, Beograd 2006; 7. K. Gravet, Vitezovi, Politikin zabavnik i Kwiga komerc, Beograd 2006; 8. R. ]iri}, Zbornik o ekslibrisu, Ekslibris dru{tvo Beograd, Fakultet primewenih umetnosti, Kotur i ostali, Beograd 2007; 9. Q. Sikimi}, De~je igre nekad i sad, Kreativni centar, Beograd 2003; 10. A. Hopkins, A Chronicle History of Knights, Silverdale Books, Wigston 2004; 11. D. Milenkovi}, Japan za po~etnike, Super Print i SJD Beograd–Tokio, Beograd 2003; 12. D. Spasi}, A. Palavestra, D. Mr|enovi}, Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele, Bata, Beograd 1991.


LIKOVNA KULTURA za drugi razred osnovne {kole LIKOVNA KULTURA za drugi razred osnovne {kole prvo Шестоizdawe издање prvo izdawe

autor mr Mirjana @ivkovi} autor mr Mirjana @ivkovi} recenzenti mr Milka Vujovi}-Stojanovi}, Fakultet primewenih umetnosti, Beograd Jovan Mr|enova~ki, profesor likovne kulture, O[ „Vlada Aksentijevi}“, Beograd recenzenti mr MilkaGrbi}, Vujovi}-Stojanovi}, Fakultet primewenih Beograd Sne`ana profesor razredne nastave, O[ „\ura umetnosti, Jak{i}“, Ravni Jovan Mr|enova~ki, profesor likovne kulture, O[ „Vlada Aksentijevi}“, Beograd Sne`ana Grbi}, profesor razredne nastave, O[ „\ura Jak{i}“, Ravni lektor Ivana Igwatovi} lektor Ivana Igwatovi} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 izdava~ Kreativni centar Beograd Gradi{tanska Tel./faks: 011/838 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 urednik mr Sla|ana Ili} urednik mr Sla|ana Ili} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} Графостил {tampa Publikum {tampa Publikum 9.000 tira` 10.000 tira` 10.000 година штампе 2016 copyright © Kreativni centar 2008 copyright © Kreativni centar 2008 CIP – Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd CIP – Katalogizacija u publikaciji 37.016:73/76 (075.2) Srbije, Beograd Narodna biblioteka CIP - Каталогизација у публикацији @IVKOVI], Mirjana 37.016:73/76 (075.2) Народна библиотека Србије, Београд Likovna kultura : za drugi razred osnovne {kole / [autorMirjana Mirjana @ivkovi}] . – 1.izd. – @IVKOVI], 37.016:73/76(075.2) Beograd : Kreativni 2008 (Beograd : Likovna kulturacentar, : za drugi razred osnovne Publikum). – 131 str. : ilustr. ; 30 .cm {kole / [autor Mirjana @ivkovi}] – 1.izd. – ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 19702008 (Beograd : Beograd : Kreativni centar, Ликовна : за: други разред основне школе / Podatak o autorki preuzet iz kolofona. – Publikum). –култура 131 str. ilustr. ; 30 cm [аутор10.000. Мирјана Живковић]. – 6.: изд. Београд : Креативни Tira` – Bibliografija str. –[132] центар, 2016 (Крагујевац Графостил). Podatak o autorki preuzet: iz kolofona.––131 стр., [4] листа са налепницама : илустр. ; 29 cm: str. + прилози ISBN 978-86-7781-621-6 Tira` 10.000. – Bibliografija [132] ([6] провидних фолија у боји). – (Креативна школа) COBISS.SR-ID 149518860 ISBN 978-86-7781-621-6 Податак о ауторки преузет из колофона. – Тираж 9.000. – COBISS.SR-ID 149518860 Библиографија: стр. [133]. ISBN 978-86-7781-621-6 COBISS.SR-ID 223748364

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog likovnu kulturu kulturu uu drugom drugom razredu razredu uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za likovnu Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe upotrebu ovog 650-02-00175/2008-06. osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00175/2008-06 од 9. 6.i 2008. године. uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za likovnu kulturu u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00175/2008-06.


Likovna kultura