Page 1


LIKOVNA KULTURA za prvi razred osnovne {kole Sedmo izdawe autor mr Mirjana @ivkovi} recenzenti mr Milka Vujovi}-Stojanovi}, Fakultet primewenih umetnosti, Beograd Jovan Mr|enova~ki, profesor likovne kulture, O[ „Vlada Aksentijevi}“, Beograd Sne`ana Cimburek, nastavnik razredne nastave, O[ „Marija Bursa}“, Beograd urednik mr Sla|ana Ili} lektor Ivana Igwatovi} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Grafostil godina štampe 2016 tira` 7.000 copyright © Kreativni centar 2014

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:73/76-028.31(075.2) ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 1970 Ликовна култура : за први разред основне школе / [аутор Мирјана Живковић]. – 7. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). – 95 стр., 4 листа с налепницама : илустр. ; 29 cm. - (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 7.000. - Библиографија: стр. 95. ISBN 978-86-7781-562-2 COBISS.SR-ID 223747340

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za likovnu kulturu u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00157/2008-06 od 10. 6. 2008. godine.


LIKOVNA Likovna KULTURA kultura

za prvi razred osnovne {kole


VODI^ zadatak slikamo ispri~aj istra`ujemo igramo se o umetniku va`no crtamo potrebno ti je pravimo slu{amo re{ewa

3


[TA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

Da bi tvoj radni prostor bio ~ist i uredan, koristi stare novine ili mu{emu.

Predla`em ti da na ~asovima likovne kulture nosi{ kecequ. Boje, lepak i plastelin mogu zamazati tvoju ode}u.

Za vodu koristi plasti~nu posudu sa {irokim dnom i pamu~nu krpicu kojom }e{ brisati ~etkicu i uklawati vi{ak vode sa we.

4


Ako `eli{ da napravi{ kofer za ode}u svoje lutke, bi}e ti potrebna kutija od keksa nalik na ovu.

ove: Sakupqaj plod {arku‌ { `ir, i kesten, orah, Od tih plodova `ivo tiwe. ravi{ razne mo`e{ da nap

^uvaj srebrne omote od ~okolade, {qokice, plasti~ne boce‌ Od wih }e{ praviti razne igra~ke.

5


VOLIM… Nacrtaj sebe i svoju porodicu.

6


U SVETU OBLIKA

1.

OBLICI I WIHOVI KVALITETI

Paul Kle, Blue-bird-pumpkin, 1939

SAZNA]E[: – {ta je celo, a {ta deo – {ta je veliko, a {ta malo – {ta je visoko, a {ta nisko – {ta je usko, a {ta {iroko – {ta je svetlo, a {ta tamno – {ta je obojeno, a {ta bezbojno – {ta je meko, a {ta tvrdo – {ta je glatko, a {ta hrapavo – {ta je oblo, a {ta rogqas to TVOJ ZADATAK ]E BITI: – da nacrta{ ogrlicu za svoju mamu – da nacrta{ neobi~no bi}e – da nacrta{ oboji{ loptu – da napravi{ `ivotiwu od plodova iz prirode – da nacrta{ izlog sa igra~kama


CELO–DEO Oboj ono {to je deo ne~ega.

Pove`i olovkom celo i deo.

Koje predmete u u~ionici vidi{ u celini? Pogledaj kroz prozor u~ionice. Koje oblike vidi{ u celini, a k oje ne?

VELIKO–MALO Zalepi nalepnice sa strane A1. Pore|aj babu{ke po veli~ini.

Uporedi veli~inu table i sveske. Koji je od ta dva predme ta ve}i?

8

S drugarima iz odeqewa odigraj igru Ve}e–mawe. Opis igre: Jedan u~enik ka`e naziv predme ta koji je veliki. Zadatak ostalih u~enika je da razmisle i ka`u naziv predme ta koji je mawi od onog k oji je ve} pomenut. Zatim ponovo razmi{qaju i govore naziv predmeta koji je ve}i od pre thodno pomenutog, i tako naizmeni~no.


OGRLICA Nacrtaj perle razli~itih oblika za maminu ogrlicu.

drvene bojice

Stavi ogrlicu na vrat. Pogledaj se u ogledalo. Koji deo ogrlice ne vidi{? Za{t o?

MALI SAVETI Neka perle budu razli~itih oblika i veli~ina. Naizmeni~no re|aj velike i male perle.

9


VISOKO–NISKO Oboj vi{i cvet.

Oboj ono {to je nisko.

[ta je u tvojoj u~ionici visok o, a {ta nisko?

USKO–[IROKO Kako izgledaju ove dve vaze? Po ~emu se razlikuju?

10

Zelenom bojom zaokru`i sukwu koja je uska.

Prona|i {iroke i uske oblike u u~ionici i torbi.


Sadr`aj

Vodi~ /3 Šta ti je sve potrebno za likovnu pustolovinu /4–5 Volim… /6

1. U SVETU OBLIKA (Oblici i wihovi kvaliteti) /7 Celo–deo /8 Veliko–malo /8 Ogrlica /9 Visoko–nisko /10 Usko–{iroko /10 Neobi~no bi}e /11 Svetlo–tamno /12 Obojeno–bezbojno /12 Lopta /13 Meko–tvrdo /14 Glatko–hrapavo /14 Oblo–rogqasto /15 @ivotiwe /16 Igra~ke /17 Umetni~ki kviz /18 2. SVET OKO MENE (Odnosi u vidnom poqu) /19 Levo–desno /20 Gore–dole /20 Polica /21 Izlog sa igra~kama /21 Ispred–iza /22 Vi{e–ni`e /22 Izme|u /23 Moja {kola /23 Uspravno–polo`eno /24 Koso /25 Moj park /25 Ispod /26 Na /26 U /27 Duboko–plitko /28 Otvoreno–zatvoreno /28 Puno–prazno /29 Apoteka, Sajam slatki{a /29 Sti`e Nova godina… /30 Kutija za poklon /30–31 Sne`na kugla /32 Umetni~ki kviz /34

93


3. CRTANI FILM I STRIP (Vremenski i prostorni nizovi) /35 Crtani film /36–37 Pokreni svoj crte` /39 Strip /40–41 Umetni~ki kviz /42 4. [TA SKRIVAJU SENKE (Svetlo i senka) /43 Stvaramo senku /44 Moja senka /45 Uhvati senku /46 Senka kru{ke /47 Pozori{te senki /48 Moja lutka za pozori{te senki /48–49 Pozornica /50–51 Umetni~ki kviz /52 5. [TA SVE MOGU SAZNATI DODIROM (Taktilnost) /53 Opa`am dodirom /54 Kola` /55 Igra opa`awa /56–57 Dodirujem, posmatram i stvaram /58–59 Umetni~ki kviz /60 6. LEPI I KORISNI PREDMETI (Izgled upotrebnih predmeta) /61 Predmeti za svakodnevnu upotrebu /62 Moja {oqa /63 Ukrasna kesa /64 ^a{a za olovke /65 Umetni~ki kviz /66 7. ^EGA SE SETIM KAD VIDIM… (Odre|eni predmet kao podsticaj za rad) /67 Obu}a /68–69 Doga|aj za pam}ewe /69 Slu{am, ma{tam i stvaram /70–71 Zvuci oko nas /71 Umetni~ki kviz /72 8. KAKO DA NAPRAVIM NOVE IGRA^KE (Preoblikovawe materijala ili predmeta wihovim spajawem) /73 ^uvajmo okolinu /74–75 Klovn /76 Lutka /77 Svemirski brod /78 Kofer za lutkinu ode}u /79 Umetni~ki kviz /80

94

Crte`i mojih drugara /81–86 Diploma male {kole crtanog filma i stripa /87 Mala zelena diploma /89 Re{ewa /91–92 Sadr`aj /93–94 Literatura /95


KORI[]ENA LITERATURA 1. H. W. Janson, Istorija umetnosti, Prosveta, Beograd 1989 2. D. Krsti}, M. Veli~kovi}, T. Marjanovi}-Vujovi}, Arheolo{ko blago Srbije, Narodni muzej, Beograd 1983 3. \. Petrovi}, M. Pro{i}-Dvorni}, Narodna umetnost, Jugoslavija, Beograd, Spektar, Zagdeb, Prva kwi`evna komuna, Mostar, 1983 4. I. F. Walther, Impressionism, Taschen, Kรถln 2006

95


LIKOVNA KULTURA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE www.kreativnicentar.rs

Likovna kultura za prvi razred osnovne {kole

Likovna kultura 1  
Likovna kultura 1