Page 1

С j м Ш AA ж a Е З з Т Лепо н O Срђан Омерковић

J

в

Б a

т

б

ш

A

Д

РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

С

M

НкВ м


РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Aутор Илустровала Рецензенти

Срђан Омерковић Јелена Пешић Лидија Виденовић, професор разредне наставе, ОШ Јелица Миловановић, Сопот Весна Милеуснић, професор разредне наставе, ОШ Јован Стерија Поповић, Нови Београд Радица Терзић, професор разредне наставе, ОШ Свети Сава, Младеновац

Уредник

Анђелка Ружић

Лектор

Мирјана Делић

Графичко обликовање Типографско обликовање Припрема за штампу Издавач

За издавача Штампа Година штампе Тираж Copyright

Драгана Николић фонт: КЦ-Милке, Слободан Миладинов фонт: Скола, Ђорђе Живковић Татјана Ваљаревић

Креативни центар Градиштанска 8 Београд Teл./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 мр Љиљана Маринковић Графостил 2015 2.000 ©Креативни центар 2015

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:003(075.2)(076.1) ОМЕРКОВИЋ, Срђан, 1962 Лепо писање : радна свеска за први разред основне школе / Срђан Омерковић ; [илустровала Јелена Пешић]. – Београд : Креативни центар, 2015 (Крагујевац : Графостил). – 88 стр. : илустр. ; 29 cm. – (Креативна школа) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0248-4 COBISS.SR-ID 217379596

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске за I разред основне школе за изборни наставни предмет Лепо писање решењем број: 650-02-139/2015-06 од 24. августа 2015. године.


Име и презиме Назив школе Школска година


Podebqaj linije i oboj cvetove onako kako `eli{.

8


Nastavi kao {to je zapo~eto.

9


Podebqaj linije i oboj sliku bojama po izboru.

10


Nastavi kao {to je zapo~eto.

11


Dovr{i zapo~ete oblike i oboj ih bojama po izboru.

12


Nastavi kao {to je zapo~eto.

13


Posmatraj pa`qivo sliku i uo~i kakve su linije (prave, krive, talasaste‌).

14


Podebqaj linije i oboj sliku bojama po izboru.

15


Slova s leve strane oboj crvenom bojom, a slova s desne oboj plavom.

16


Brojeve u gorwem redu oboj `utom bojom i ukrasi zelenom, a brojeve u dowem redu oboj zelenom bojom i ukrasi ih plavom.

17


Д

j

К

з

б

M

a

18

Ђ н

к

Хч

A

Г н Лб ц

д

с

т

Odgovaraju}om bojicom „zatvori¤ otvorene linije. Oboj i ukrasi slova.

т

Џ

д

в

о

С

Љ

н

9 788652 902484

л

о

Lepo pisanje  

Radna sveska za prvi razred osnovne škole za izborni predmet Lepo pisanje. Koncipirana je po celinama i obuhvata: crtanje i bojenje, učenje...

Lepo pisanje  

Radna sveska za prvi razred osnovne škole za izborni predmet Lepo pisanje. Koncipirana je po celinama i obuhvata: crtanje i bojenje, učenje...