Page 1

а л о к ш а н в и т а е р К Mилорад Рикало

КОНТРОЛНE СРПСКИ ЈЕЗИК

за први разред основне школе

1


УВОД Контролне вежбе из српског језика за први разред намењене су провери знања и вештина у областима које су предвиђене програмом за овај предмет. Збирка садржи 14 вежби за групу А и 14 вежби за групу Б. Вежбе су распоређене у две целине, са задацима различитих типова. Први део збирке (1А–6А; 1Б–6Б) састоји се од контролних вежби којим се проверавају почетно писање (препознавање гласа и слова, самостално састављање речи и кратких реченица, повезивање слике с речима и реченицом), разумевање прочитаног и примена основних правописних норми. Други део збирке (7А–14А; 7Б–14Б) садржи вежбе којим се на књижевноуметничким и некњижевним текстовима проверава колико је ученик разумео прочитани текст и колико је овладао знањима из области књижевности, језика и писања. После сваке вежбе дата је табела са исходима који се проверавају. Листа исхода је изведена из описа знања и вештина предвиђених програмом, а формулације су (у мери у којој је то могуће) језичко-стилски прилагођене узрасту ученика. Одговори ученика се процењују као тачни, делимично тачни и нетачни, а у табелама су сликовно представљени. Оваквим приступом ученици су у могућности да од првог разреда активно учествују у процесу оцењивања и праћења личног напредовања. Осим за проверу знања, Контролне вежбе из српског језика за први разред могу се користити и за вежбање на часовима у школи и за рад код куће. На крају збирке налазе се описи симбола и предлог за процењивање с примерима различитих типова задатака из прве и последње вежбе.

Знам и умем КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ Српски језик за први разред основне школе Прво издање Аутор Милорад Рикало Уредник Славица Марковић Илустратор Драган Максимовић Лектор Мирјана Делић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар, Градиштанска 8, Београд Тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 За издавача мр Љиљана Маринковић Штампа Графостил Година штампе 2018 Тираж 3000 Copyright © Креативни центар, 2018

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41-028.31(075.2)(076) РИКАЛО, Милорад, 1955 Српски језик 1 : контролне вежбе за први разред основне школе / Милорад Рикало ; [илустровао Драган Mаксимовић]. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2018 (Крагујевац : Графостил). – [72] стр. : илустр. ; 30 cm. – (Знам и умем) (Креативна школа) Кор. насл. – Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0621-5 COBISS.SR-ID 271044364


ОД ГЛАСА ДО РЕЧЕНИЦЕ

КОНТРОЛНА ВЕЖБА

1A

Овде напиши своје име и презиме:

1 Подвуци слике животиња чији називи почињу гласом Р.

2 Повежи као што је започето. Слово

Реч

Реченица

Митар

Митар мери.

М

3 Од датих слова напиши имена. Н

С А

Т

И

М

А

И

__ __ __ __

__ __ __ __

4 Допиши мало или велико слово које недостаје.

__ ј

__ р

Креативни центар - Креативна школа © 2018

ок

р

ст ен ра и ну

А __ Е __


5 Напиши називе предмета које видиш на слици. сат

__ __ __

__ __ __ м __ т __ р

6 Шта ко ради? Повежи као што је започето.

меси

снима

мете

носи

7 Реши ребус.

Р

решење: __ __ __ __

Шта смо проверавали/вежбали 1. Препознајеш гласове и одређујеш им место у речима. 2. Знаш шта је слово, а шта је реч. 3. Састављаш и пишеш име од датих слова. 4. Правилно пишеш велика и мала слова азбуке. 5. Знаш да напишеш речи на основу слике. 6. Повезујеш слику и реч. 7. Препознајеш и пишеш реч на основу слова и слике. Датум израде контролне вежбе

Потпис наставника/наставнице


ОД ГЛАСА ДО РЕЧЕНИЦЕ

КОНТРОЛНА ВЕЖБА

Овде напиши своје име и презиме:

1 Подвуци слике животиња чији називи почињу гласом Ј.

2 Повежи као што је започето. Слово

С

Реч

Сима снима.

Реченица

Сима

3 Од датих слова напиши имена. М

Т А

М

И А

__ __ __ __

М И

__ __ __ __

4 Допиши мало или велико слово које недостаје. А __

е __

__ ј

__ Р

Креативни центар - Креативна школа © 2018

ок

р

ст ен ра и ну


5 Напиши називе онога што видиш на слици.

сир __ __ __

__ __ __ __ т __ р __ а

6 Шта раде? Повежи као што је започето.

снима

мери

меси

носи

7 Реши ребус.

М

решење: __ __ __ __

Шта смо проверавали/вежбали 1. Препознајеш гласове и одређујеш им место у речима. 2. Знаш шта је слово, а шта је реч. 3. Састављаш и пишеш име од датих слова. 4. Правилно пишеш велика и мала слова азбуке. 5. Знаш да напишеш речи на основу слике. 6. Повезујеш слику и реч. 7. Препознајеш и пишеш реч на основу слова и слике. Датум израде контролне вежбе

Потпис наставника/наставнице


СЛОВО, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА

КОНТРОЛНА ВЕЖБА

2A

Овде напиши своје име и презиме:

1 Повежи као што је започето.

тврдo мед

слатко

лако

камен

кисело

море

перо

плаво лимун

2 Повежи као што је започето. Добићеш имена патуљака из бајке Снежана. Љут

љивко

Ту

панко

Стид

павко

Пос

ко

3 Допуни као што је започето. Љутко је љут. Поспанко је ___________________ . ___________________ је тупав.

4 Раздвој усправним цртама речи у реченицама. Прошлојелето. Ветардува. Дошлајејесен.

Креативни центар - Креативна школа © 2018

ок

р

ст ен ра и ну

Првакидеушколу.


5 Напиши шта се налази у чашама. д а в о

_____________

6

с к о

к о м л е

_____________

_____________

Реши укрштеницу. Л

7 Смисли и напиши имена која недостају. На слово

Имена

А

Алекса

В

Имена Ана Виолета

Д Шта смо проверавали/вежбали 1. Разумеш значење речи и повезујеш их по смислу. 2. Повезујеш слогове у реч. 3. Знаш да допуниш реченице одговарајућим речима. 4. Знаш да одвојиш речи у реченици. 5. Састављаш и пишеш реч од датих слова. 6. Препознајеш и пишеш речи на основу слике. 7. Знаш да издвојиш и напишеш име које почиње задатим словом. Датум израде контролне вежбе

Потпис наставника/наставнице


СЛОВО, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА

КОНТРОЛНА ВЕЖБА

Овде напиши своје име и презиме:

1 Повежи као што је започето.

тврдo море

слано

округло

камен

кисело

јелка

лопта

зелено лимун

2 Повежи као што је започето. Добићеш имена патуљака из бајке Снежана. Пос

љивко

Ту

ко

Стид

павко

Љут

панко

3 Допуни као што је започето. Поспанко је поспан. Љутко је ______________ . _________________ је стидљив.

4 Раздвој усправним цртама речи у реченицама. Дошлајејесен. Кишапада. Отишлесуроде.

Креативни центар - Креативна школа © 2018

ок

р

ст ен ра и ну

Првакидеизшколе.


5 Напиши шта се налази у кутијама. л а ш

ш и р ш е

_____________

п а к а

_____________

_____________

6 Реши укрштеницу. 3

7 Смисли и напиши имена која недостају. На слово

Имена

Ј

Јован

Н

Никола

Имена Јана

В Шта смо проверавали/вежбали 1. Разумеш значење речи и повезујеш их по смислу. 2. Повезујеш слогове у реч. 3. Знаш да допуниш реченице одговарајућим речима. 4. Знаш да одвојиш речи у реченици. 5. Састављаш и пишеш реч од датих слова. 6. Препознајеш и пишеш речи на основу слике. 7. Знаш да издвојиш и напишеш име које почиње задатим словом. Датум израде контролне вежбе

Потпис наставника/наставнице


9 788652 906215

Srpski jezik 1. Kontrolne vežbe za prvi razred osnovne škole  

Контролне вежбе из српског језика за први разред намењене су провери знања и вештина у областима које су предвиђене програмом за овај предме...

Srpski jezik 1. Kontrolne vežbe za prvi razred osnovne škole  

Контролне вежбе из српског језика за први разред намењене су провери знања и вештина у областима које су предвиђене програмом за овај предме...