Page 1


drugo izdawe autor Simeon Marinkovi} ilustrator Tihomir ^elanovi} urednik Sla|ana Ili} lektor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} 

izdaje Kreativni centar, Gradi{tanska 8, Beograd, telefoni: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs  www.kreativnicentar.rs {tampa Grafiprof, Beogradtira` 2000

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

087.5 MARINKOVI], Simeon Ko se koga upla{io / Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Tihomir ^elanovi}. - 2. izd. Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof). ‡ 23 str. : ilustr. ; 26 cm ([umske pri~e / [Kreativni centar]) Tira` 2.000. ISBN 978-86-7781-463-2 1. ^elanovi}, Tihomir [ilustrator] COBISS.SR—ID 151003148


2


U planini, u divqini, gde se beli oblak krije, gde orao gnezdo vije, gde se di`e gusta {uma, daleko od svakog druma `iveli su baka Meca i unuka wena Ceca.

3


Sunce zlati preko dana, svud se na|e slatka hrana. Uve~e ih uvek ~eka u pe}ini loga meka.

4


A tu odmah, u blizini, susedi su bili fini: malo }utqiv lisac Lisko, pa veseqak, ma~ak Micko, i mi{ Mi{a iz gusti{a.

5


Kо се кога уплашио | Симеон Маринковић  

"Kо се кога уплашио" је прича која нас води кроз несвакидашње шумске пределе. Упознајући нас са најлепшим пејзажима дивље природе и њеним ст...

Kо се кога уплашио | Симеон Маринковић  

"Kо се кога уплашио" је прича која нас води кроз несвакидашње шумске пределе. Упознајући нас са најлепшим пејзажима дивље природе и њеним ст...