Page 1


KWIGA ZA SVAKU DEVOJ^ICU

~etvrto izdawe Autor

Violeta Babi} Ilustrator

Ana Grigorjev Recenzent

dr Dijana Plut Grafi~ki dizajner

Jelena Reqi} Urednik

Konsultanti

Duwa Trutin (14 god.) Duwa Begovi} (14 god.)

mr Qiqana Marinkovi} Lektor

Ivana Igwatovi} Priprema za {tampu

Neboj{a Miti} Izdaje

Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

info@kreativnicentar.rs

613.956-055.25(035)

Za izdava~a

mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa

Publikum Tira`

7.000 ISBN 978-86-7781-600-1

BABI], Violeta Kwiga za svaku devoj~icu / Violeta Babi} ; ilustrovala Ana Grigorjev. - 4. izd. Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Publikum) . - 166 str. : ilustr. ; 22 cm Tira` 7.000. - O autoru: str. [164.] ISBN 978-86-7781-600-1 a) Pubertet - Devoj~ice - Priru~nici b) Zdravqe - Devoj~ice - Priru~nici COBISS.SR-ID 155987724


Violeta Babi} KWIGA ZA SVAKU DEVOJ^IC U ilustrovala Ana Grigorjev


Sadr`aj NEGA TELA 43 DRAGA DEVOJ^ICE 9

Noge 43 [TA JE TO PUBERTET 11

Kako grudi rastu 13 Brushalter, grudwak, prslu~e, zapravo – brus! 15

Menstruacija 19 Ulo{ci 21 Kako da zameni{ ulo`ak u {koli 25 Tamponi 26 Menstrualni kalendar 26 PMS – {ta je to? 28

Depilacija 46 Sre|ivawe noktiju na nogama 53

Ruke 54 Za{titi ruke 54

Nokti 55 Da ne bi grizla nokte... 55 Manikir 57

Telo 59 Pravilno dr`awe 59 Celulit 61

Usta 62 ^ISTO]A JE POLA ZDRAVQA 31

Prawe zuba 62

Ko`a 31

Kako se zubi ~iste koncem 65 Zubne proteze 66

[ta je sve va`no za zdravu ko`u 32

Prawe ruku 34 Prawe, kupawe, tu{irawe 36 Znojewe 39 Mazawe tela 41

U{i 67 Nega u{iju 67 Bu{ewe 68

Lice 70 Tipovi ko`e 70 Sama odredi svoj tip ko`e 73 ^i{}ewel ica 74 Kreme 77


[ta da radi{ sa bubuqicama 78 Va`na pravila 80 Miteseri 81 O~i 82 Kod o~nog lekara 82 Izbor nao~ara 83 Kontaktna so~iva 84 Nao~are za sunce 84

Ispravqawe i uvijawe 121 Krupne lokne 122 Kovrxawe 123 Farbawe kose 124

Frizure 125 Koji je oblik tvog lica 125 Kratka kosa 127 Duga kosa 128

{MINKA ZA PO^ETNICE 87

ZDRAVA HRANA – ZDRAVA TI! 135

[to mawe to boqe 87 ^upawe obrva 88 Puder 91 Korektor 95 Va`nije od {minkawa 96 Senke za o~i 97 Boje za tebe 98 U kom su obliku senke 101 Maskara 104 Rumenilo 106 Sjaj za usne i karmin 108 Boje za tebe 108

Lepota iznutra 135 Belan~evine – graditeqi 135 Ugqeni hidrati – daju snagu 136 Masti – ~esto ih je previ{e 139 Vitamini i minerali 140 Voda 143 Vitamini 146 Minerali 150

SVE O KOSI 111

Tipovi kose 111 Prawe kose 114 [i{awe 116 Frizirawe 119 Pribor 119

U SLOBODNO VREME 155

Leto, more, sunce 155 Sneg, sunce i skijawe 158 Ve`bawe, treninzi, sport 158 Ako se bavi{ sportom... 161 Na putovawu 162 Spisak potrebnih stvari 162 O AUTORU 164


DRAGA DEVOJ^ICE

Je l’ ti ka`u da si ovih dana potpuno poludela? Malopre si bila radosna i skakala si do neba, a sad si, eto, quta i nervira{ se zbog svake sitnice. ^as se ose}a{ super, ~as si neraspolo`ena, a onda ... kao da se ba{ ni{ta nije dogodilo! A tek {to te svi redom nerviraju! Nastavnici stvarno gwave, mora da se u~i, mama i tata pritiskaju... Da, da – a on ni da te pogleda! „Nije ni ~udo“, misli{ ti, „kad sam ovakva kakva sam.“ A kakva si to ti? Jo{ samo malo i bi}e{ devojka... Ali nije lako imati 11, 13 ili 15 godina. Izlazi{ iz detiwstva, raste{, razvija{ se, mewa{ se u svakom pogledu. Stigle su lude godine. Dosad su o tebi brinuli odrasli: mama i tata, mo`da baka ili neko drugi. Odsad ti uzima{ stvari u svoje ruke! Ali kako se sna}i u novom svetu? Mnogo toga ne zna{ o sebi, o svom telu i ose}awima, a ~esto se pita{ koga da zamoli{ za pomo}, ko mo`e da odgovori na mnoga pitawa koja te mu~e. Ova kwiga je tu da te posavetuje i obavesti o mnogo ~emu. U woj }e{ na}i savete koji }e ti pomo}i da lak{e odraste{, da bude{ zdrava, negovana, puna energije. Ona }e ti pomo}i i da se u svom telu koje se mewa ose}a{ boqe. Samopouzdawe koje }e{ na taj na~in ste}i u~ini}e da iska`e{ sve svoje kvalitete, pa i one koji se ne vide na prvi pogled. Iskoristi to!

Tvoja Violeta

9


[TA JE TO PUBERTET Svi moraju da u|u u pubertet i da iz wega iza|u, pa tako i ti. Pubertet je vreme promena koje se de{avaju u relativno kratkom periodu i koje dete pretvaraju u odraslu osobu. Od mamine i tatine devoj~ice postaje{ osoba `eqna nezavisnosti. Roditeqi su ti odjednom dosadni; nastavnici tako|e. S drugaricama beskrajno dugo razgovara{ telefonom. Odjednom je sve va`nije od u~ewa i {kole, pa ~ak i de~aci postaju bitni u `ivotu. Gleda{ sebe u ogledalu i, umesto okruglastih obra{~i}a, vidi{ svoje izdu`eno lice (s ponekom bubuqicom). S nastupawem promena vi{e ti ne odgovara da bude{ vezana za roditeqe, po{to sebe do`ivqava{ kao samostalnu, zrelu osobu. Uop{te ne mo`e{ da se sna|e{ u svemu {to te je sna{lo... Bilo kako bilo – mewa{ se, polako ali sigurno.


Kod devoj~ica pubertet po~iwe izme|u 8. i 13. godine, a zavr{ava se kad ti telo dostigne visinu i te`inu odrasle osobe, negde izme|u 15. i 17. godine, a katkad i kasnije. Devoj~ice sazrevaju pre de~aka i kod wih su promene uo~qivije. Dakle, evo {ta se de{ava u pubertetu: ubrzano raste{ po~iwu da ti rastu maqe ispod pazuha pojavquju ti se fine stidne dla~ice koje s vremenom postaju tamnije i gu{}e rastu ti grudi bokovi ti se pro{iruju dobija{ menstruaciju postaje{ svesna svoje seksualnosti. Tvoj rast je verovatno sli~an rastu tvojih roditeqa, pa ih mo`e{ pitati kako je to kod wih bilo. Tako|e je vreme dobijawa prve menstruacije kod devojÄ?ica ~esto povezano s godinama u kojima su wihove majke dobile prvu menstruaciju. Mo`e{ o tome da porazgovara{ s mamom. Dok si u pubertetu, svi delovi tvog tela ne rastu podjednakom brzinom, pa bi moglo da ti se u~ini da su ti ruke i noge preduga~ke u odnosu na telo. Ali to ne treba da te brine! Primeti}e{ i promene u kvalitetu kose, na ko`i, grudima. Sve se to de{ava zbog uticaja hormona, hemijskih jediwewa koja stvara tvoje telo da bi te iz deteta preobrazilo u `enu. Da bi te ove promene mawe zbuwivale, informi{i se. Raspituj se. ^itaj o wima. Saznaj {to vi{e mo`e{!

12


KAKO GRUDI RASTU

Negde izme|u 9. i 12. godine primeti}e{ da ti rastu grudi. Deo oko bradavice i oreol oko we po~nu da pupe, a to ponekad ~ak mo`e malo i da boli. Nemoj da se pla{i{! To je potpuno normalno i de{ava se skoro svakoj devoj~ici. Ponekad se jedna strana grudi razvije pre one druge, {to tako|e uop{te ne treba da te zabriwava. Uskoro }e sve do}i na svoje mesto, mada se mo`e desiti da ti grudi nikada ne budu apsolutno istog oblika i potpuno jednake. Ne mo`e se predvideti ni kolike }e ti biti grudi kad se budu potpuno razvile. To ne mora da zna~i da }e biti iste kao mamine ili sestrine. Me|utim, ako ve}ina `ena u tvojoj porodici ima male grudi, ve}e su {anse da }e i tvoje biti male.

13


Stupaw 1 Ovako izgledaju grudi devoj~ice koja tek {to nije u{la u pubertet.

Razvoj grudi u pub bertetu obi~no se deli na ~etiri faze. One su prikazane na ilustracijama. Ako ti se u~ini da si neki stupaw razvoja presko~ila – ne pani~i! Ne razvijaju se sve devojke podjednako. Od stupwa 1 do stupwa 4 obi~no pro|e ~etiri do pet godina. Grudi }e ti biti potpuno formirane verovatno tek oko 18. godine.

Stupaw 2 Grudi po~iwu da pupe ispod svake bradavice, a one se tako|e pove}avaju i tamne, kao i oreoli oko wih. Povremeno mo`e da se desi da ti se javi neprijatan ose}aj na dodir.

Stupaw 3 Bradavice i krugovi oko wih nastavqaju da se pove}avaju i postaju sve tamniji. Rastu i grudi i izgledaju pomalo {iqato.

Stupaw 4 Grudi su potpuno razvijene.

14


Brushalter, grudwak, prslu~e, zapravo – brus! Ako su grudi tek po~ele da ti rastu, mo`da se pita{ da li ve} treba da po~ne{ da nosi{ brus i kako }e{ znati da li ti je potreban. Kupovina zavisi od toga jesu li ti grudi velike ili male. Mogla bi prvo da po~ne{ da nosi{ sportski brus (ili top), posebno ako se bavi{ sportom. Ako su ti grudi velike – preporu~qivo je da brus nosi{ stalno. Nemoj da insistira{ na kupovini samo zato {to jedino ti od svih devoj~ica iz odeqewa ne nosi{ brus. Odlu~i se da ga nabavi{ kada ti bude prijatnije onda kada ga nosi{ nego kada ga ne nosi{. Da bi izabrala pravi brushalter, va`no je da dobro odredi{ veli~inu koja ti odgovara. Oznake za veli~inu svih brushaltera sastoje se od broja i slova. Broj odgovara obimu grudnog ko{a merenog ispod grudi, a slovo ozna~ava veli~inu korpe, to jest tvojih grudi. Brushalteri se prodaju sa oznakama za korpice: A, AA, AAA, V, S, D, E... Naj~e{}i su oni sa korpama V i S. Brojevi su 65, 70, 75, 80, 85, 90; 1, 2, 3, 4, 5 ili XS, S, M, L, XL. I pored merewa, veoma je va`no – PROBATI brus. Odaberi radwu u kojoj postoje prijatne kabine za isprobavawe, s velikim ogledalima u wima. Zgodno bi bilo da ode{, ako mo`e{, u prodavnicu u kojoj ima mnogo razli~itih modela, boja i ({to je najva`nije) brojeva.

15


Profile for Kreativni centar

Knjiga za svaku devojčicu  

KЊИГА ЗА СВАKУ ДЕВОЈЧИЦУ - Намењена је девојчицама и девојкама од 9 до 19 година. У њој се говори о променама које се дешавају у пубертету...

Knjiga za svaku devojčicu  

KЊИГА ЗА СВАKУ ДЕВОЈЧИЦУ - Намењена је девојчицама и девојкама од 9 до 19 година. У њој се говори о променама које се дешавају у пубертету...