Page 13

Brushalter, grudwak, prslu~e, zapravo – brus! Ako su grudi tek po~ele da ti rastu, mo`da se pita{ da li ve} treba da po~ne{ da nosi{ brus i kako }e{ znati da li ti je potreban. Kupovina zavisi od toga jesu li ti grudi velike ili male. Mogla bi prvo da po~ne{ da nosi{ sportski brus (ili top), posebno ako se bavi{ sportom. Ako su ti grudi velike – preporu~qivo je da brus nosi{ stalno. Nemoj da insistira{ na kupovini samo zato {to jedino ti od svih devoj~ica iz odeqewa ne nosi{ brus. Odlu~i se da ga nabavi{ kada ti bude prijatnije onda kada ga nosi{ nego kada ga ne nosi{. Da bi izabrala pravi brushalter, va`no je da dobro odredi{ veli~inu koja ti odgovara. Oznake za veli~inu svih brushaltera sastoje se od broja i slova. Broj odgovara obimu grudnog ko{a merenog ispod grudi, a slovo ozna~ava veli~inu korpe, to jest tvojih grudi. Brushalteri se prodaju sa oznakama za korpice: A, AA, AAA, V, S, D, E... Naj~e{}i su oni sa korpama V i S. Brojevi su 65, 70, 75, 80, 85, 90; 1, 2, 3, 4, 5 ili XS, S, M, L, XL. I pored merewa, veoma je va`no – PROBATI brus. Odaberi radwu u kojoj postoje prijatne kabine za isprobavawe, s velikim ogledalima u wima. Zgodno bi bilo da ode{, ako mo`e{, u prodavnicu u kojoj ima mnogo razli~itih modela, boja i ({to je najva`nije) brojeva.

15

Profile for Kreativni centar

Knjiga za svaku devojčicu  

KЊИГА ЗА СВАKУ ДЕВОЈЧИЦУ - Намењена је девојчицама и девојкама од 9 до 19 година. У њој се говори о променама које се дешавају у пубертету...

Knjiga za svaku devojčicu  

KЊИГА ЗА СВАKУ ДЕВОЈЧИЦУ - Намењена је девојчицама и девојкама од 9 до 19 година. У њој се говори о променама које се дешавају у пубертету...