Page 1

An–Kler Klajndinst 

Linda Koraca

ILUSTROVANI KLJUČ ZA

KRIZE

Kad od krize rastemo Bes

Umor Uzbuðenje

Uvrede

Frustracija Stres

Strah

ZA RODITELJE SVE DECE, A NARO ITO ONE HIPERSENZIBILNE


CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 37.018.1(035) 159.922.73(035) 37.064.1(035) КЛАЈНДИНСТ, Ан-Клер Ilustrovani ključ za dečje krize : kad od krize rastemo / [tekst] An-Kler Klajndinst ; [ilustracije] Linda Koraca ; prevela s francuskog Olja Petronić. – Beograd : Kreativni centar, 2018 ([Beograd] : Publikum). – 189 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija Dobar roditelj) Prevod dela: Petit décodeur illustré de l’ enfant en crise / Anne-Claire Kleindienst, Lynda Corazza. – Tiraž 2.000. – Str. 9: Predgovor / Beatris Sabate. ISBN 978-86-529-0629-1 1. Кораца, Линда [илустратор], 1971 a) Родитељство – Приручници b) Родитељи – Деца – Психолошки аспект – Приручници c) Породично васпитање – Приручници COBISS.SR-ID 271628556


ILUSTROVANI KLJUČ ZA

KRIZE Kad od krize rastemo


Edicija Dobar roditelj ILUSTROVANI KLJUČ ZA DEČJE KRIZE An-Kler Klajndinst Linda Koraca Naslov originala

PETIT DÉCODEUR ILLUSTRÉ DE L’ENFANT EN CRISE Quand la crise nous fait grandir Anne-Claire Kleindienst, Lynda Corazza © First published in French by Mango, Paris, France – 2017 Za izdanje na srpskom jeziku © Kreativni centar 2018 Ilustracije Linda Koraca Urednik Natalija Panić Lektor Ivana Ignjatović Priprema za štampu Tatjana Valjarević Izdaje

Kreativni centar

Beograd, Gradištanska 8 tel.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinković Štampa Publikum Godina štampe 2018 Tiraž 2000 ISBN 978-86-529-0629-1


An–Kler Klajndinst 

Linda Koraca

ILUSTROVANI KLJUČ ZA

KRIZE Kad od krize rastemo

PREVELA S FRANCUSKOG OLJA PETRONIĆ


SADRŽAJ

NEĆE .... 10 Neće Neće Neće Neće Neće Neće Neće Neće Neće

da se obuče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 da ide u školu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 za sto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 da jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 da pomaže u kući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 da rasprema sobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 da počne da radi domaći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 da uradi domaći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 da spava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

NE UME DA VLADA SOBOM .... 50 Ne Ne Ne Ne Ne Ne

ume ume ume ume ume ume

da da da da da da

vlada vlada vlada vlada vlada vlada

sobom sobom sobom sobom sobom sobom

kad čuje ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pa lomi ili psuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u prodavnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u restoranu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kad je reč o elektronskim napravama. . . . . . u kolima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 62 66 70 72 76

MISLI DA JE BEZVREDNO.... 78 Misli da je bezvredno u školi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Htelo bi da uspe iz prvog puta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Draže mu je da ne proba nego da ne uspe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Ne voli da gubi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Negativno je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Laže da bi se osećalo manje bezvrednim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Hvali se da bi se umirilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108


ŽELI UVEK DA BUDE U CENTRU PAŽNJE.... 110 Suprotstavlja se da bi se nametnulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Izaziva, odgovara, bezobrazno je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Pravi buku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Upada u razgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Treba mu ponavljati i to traje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Budi celu kuću. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Smeta braći i sestrama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

S DRUGIMA JE KOMPLIKOVANO.... 142 Nema nijednog prijatelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 S drugovima je komplikovano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Drugari ga ne pozivaju na rođendane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Kinji druge / kinje ga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Nasilno je prema drugima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Nevaspitano se ponaša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

DESET SAVETA ZA NAPREDOVANJE NA VASPITNOM PUTU.... 166 1. Negujmo pažnju koju poklanjamo detetu i smisao za posmatranje. . 169 2. Naučimo da uđemo u svet svog deteta, da se povežemo s njim. . . 171 3. Krenimo s mesta na kojem se dete nalazi da bismo ga odveli dalje podstičući njegove mogućnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . ������� 174 4. Ohrabrujmo dete na putu napredovanja������������������������������������� 176 5. Shvatimo koje se potrebe kriju iza detetovog napornog ponašanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������� 178 6. Razvijajmo svoju samokontrolu uz samokontrolu svog deteta u smeru veće emocionalne inteligencije. . . . . . . . . . �������180 7. Neprestano podešavajmo vaspitni stav kako bismo pratili detetov razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������� 182 8. Napravimo model socioemocionalnih veština �����������������������������184 9. Održimo vezu uprkos svemu�������������������������������������������������������186 10. Dajmo vremena vremenu i usredsredimo se na ono što je važno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������� 187 Zaključak�����������������������������������������������������������������������������������������189
UVODNA REČ Ova knjiga je proistekla iz susreta jedne mame četvoro dece koja je postala psiholog i jedne ilustratorke koja je postala mama dvoje dece. To su dva veoma različita životna puta, spojena osetljivošću za potrebe svakog deteta, ali i ljubavlju prema ljudima u najširem smislu. U osnovi ove knjige nalazi se pristup pod nazivom Pozitivna disciplina. Osmislile su ga osamdesetih godina dve žene – Džejn Nelsen i Lin Lot – na osnovu radova Alfreda Adlera i, potom, Rudolfa Drajkursa (dvojice austrijskih psihijatara koji su emigrirali u Sjedinjene Države). Tridesetak godina on se razvijao uglavnom u Sjedinjenim Državama, a onda mu je 2011. godine novu energiju dala Beatris Sabate, koja je vodila prve obrazovne grupe i radila na osnivanju Udruženja Pozitivna disciplina u Francuskoj. Od tada ovaj pristup ne prestaje da se razvija, kako u Francuskoj tako i u mnogim zemljama sveta, i da donosi mnogobrojne odgovore i roditeljima i nastavnicima. An-Kler Klajndinst je klinički psiholog sa sertifikatom iz Pozitivne discipline (PD). Pored konsultacija, vodi i radionice za roditelje i drži predavanja u školama koristeći metode i tehnike PD-a. Obučena je i za hipnozu i terapiju igrom, a u ovoj knjizi donosi svoju holističku i integrativnu viziju ljudskog bića, kao i iskustvo koje ima u stvaranju trajnih međuljudskih odnosa. Linda Koraca je ilustratorka, strastveno zainteresovana za psihologiju. Obučavala se za Pozitivnu disciplinu u okviru radionice za roditelje koju je vodila An-Kler Klajndinst i tu je pronašla mnoge odgovore koji su joj pomogli da prati posebnosti svoje dvoje dece (visok potencijal u kombinaciji sa ADHD-om). Svoja saznanja odlučila je da podeli s drugim roditeljima koji se bore s problematičnim dečjim ponašanjem, a to čini putem foruma HyperSupers-TDAH France. Stalo joj je do toga da pruži konkretne odgovore roditeljima kako bi uspešnije upravljali svakodnevnim životom i bolje reagovali na krize svoje dece. Bilo je očigledno da Linda Koraca treba da se udruži sa An-Kler Klajndinst kako bi zajedno napisale knjigu kakvu je ona želela da ima još kad se suočila s prvim teškoćama s decom, knjigu koja bi svakodnevno mogla da pomaže roditeljima na rubu nervnog sloma.

8


U ovom vodiču njih dve izlažu rezultate svog traganja i svog poleta, svojih otkrića, plodove onoga što su zasadile, a sve to kako bi prošle kroz krize i iz njih naučile nešto što nadalje može biti korisno za odnose unutar porodice. Te rezultate predstavile su vizuelno, pomoću boja, tako da budu dostupni i onima koji se ne bi nužno udubili u neku „tekstualniju“ knjigu. U knjizi se opisuje put: u prvih pet poglavlja nalaze se ključevi za razumevanje određenog broja veoma konkretnih životnih problema i za delanje pri suočavanju s njima. Dakle, čitalac može da otvori ovu knjigu i da je čita od prve do poslednje strane, ali može da pročita i samo tekst pod naslovom koji mu govori više od ostalih, bez nužnog upoznavanja sa čitavim sadržajem. U šestom poglavlju, malo drugačijem od prethodnih, čitalac je pozvan da ode nešto dalje, da svoj položaj roditelja postavi u dugoročnu perspektivu, da ponovo promisli o nekim temeljnim činiocima neophodnim na njegovom putu hrabrog i istrajnog roditelja. Ova knjiga ne donosi nekakav čarobni odgovor, a izložene metode ne treba uzimati zdravo za gotovo – one podstiču kreativnost svakoga ko želi da ih primeni. Ona nije ni „vaspitna konfekcija“ – roditeljska odeća se neprestano oblikuje i preinačava, a način prilagođavanja svakom detetu i svakoj situaciji zaista zahteva da ta odeća bude „po meri“. Neki će, čitajući ove prve redove, reći da ovakav stav pretpostavlja to da se ima vremena, a da njima vreme surovo nedostaje, da je sve to moguće samo ako čovek nije pod stresom itd. Roditeljski rad počinje prihvatanjem sebe, onoga što čovek jeste uz sva svoja ljudska ograničenja … kako bi u najvećoj meri uradio za sebe ono što treba i kako bi napredovao, to jest odmakao od one tačke u kojoj se nalazi. To na prvi pogled izgleda očigledno: ne zamišljamo da šetnju od nekoliko kilometara počinjemo praveći prvi korak. Ali u naše duhove koji brzo lete prema zamišljenom idealu ponekad je teško ugraditi postepenost onoga korak po korak. Želeli bismo odmah da stignemo na cilj! Ova knjiga govori upravo o putanji u vidu mozaika, s veoma konkretnim uporištima u stvarnosti i svakodnevici, pri čemu svako može sebi da prilagodi date predloge kako bi izašao iz krize, ali i kako bi se osposobio za neprekidno i dugoročno poboljšavanje porodičnih odnosa. Stoga vam želimo prijatno čitanje i sve najbolje na složenom i čudesnom putu roditeljstva!

9


Našoj deci, zahvaljujući kojoj rastemo svakog dana i bez koje ova knjiga ne bi postojala: Liviju, Mateu i Adel, Loren, Teofilu, Oktavu, našim muževima, zbog njihovog strpljenja i podrške u našim neprestanim potragama i istraživanjima, Žili, Kloe, Karolin i Segolen, koje su verovale u ovaj projekat i bile nam veliki oslonac, supermamama iz „tajne grupe“ i s foruma HyperSupers-TDAH, koje su obogatile ovu knjigu svojim iskustvima, Emili, Beatris i Katrin, za ohrabrujuća probna čitanja, Alin, zbog njenog posve naročitog ulaganja u ovaj projekat, našim roditeljima, svim roditeljima koji i dalje pokušavaju da odgajaju decu i svima onima koji grade sutrašnji svet A.-K. i L.

10


PREDGOVOR Ova knjiga je umirujući poziv na saradnju i roditeljsku kreativnost. Podešavanje vaspitnog stava tako da u isti mah bude i čvrst i dobronameran zahteva od odrasle osobe da krene putem na kojem će se izgraditi sa svojim detetom, oslanjajući se na vlastitu ljudskost i sa ciljem da se naglasak stavi ne na porodični sklad po svaku cenu, nego na dobro funkcionisanje roditelja s detetom. Kakva prilika da roditelji i deca zajedno napreduju prema onom najboljem u sebi! Da bi odgovorile na ovaj izazov koji nas oduševljava, ali i uznemiruje kada nas izvodi iz okvira naših navika, An-Kler Klajndinst i Linda Koraca nam duhovito, zdravorazumski i mudro predlažu da svoje roditeljske brige i teškoće preobrazimo u kreativne prilike. Iz stranice u stranicu Pozitivna disciplina Džejn Nelsen razvija se kao prilagodljiva i čvrsta podloga na kojoj se skečevi iz svakodnevnog života, traganja za rešenjima, metode koje je lako ponovo primeniti precizno prepliću a da nikada ne upućuju čitaoca na samo jedno rešenje ili na obećavajuću i varljivu „vaspitnu konfekciju“. Autorke otvaraju mogućnosti, podstiču nas na razmišljanje i navode da kreiramo vlastiti porodični razvoj. Najzad, dubina ove knjige leži u principima saradnje psihijatra Alfreda Adlera. Ona budi želju da se veruje kako uz kreativnost svako može da razvije svoje osećanje pripadnosti i prirodnu predispoziciju za doprinošenje dobrom funkcionisanju porodice i društva. Biti roditelj danas je – više nego ikada – prava pustolovina. Hvala vam za ovaj pragmatični i duhoviti vodič, koji daje ključeve za širenje krila na putu roditeljstva punog smisla. Beatris Sabate

11


NEĆE DA POČNE DA RADI DOMAĆI

Umesto da pustimo da vreme prolazi…

Vreme je za domaći!

12

Ma šta radiš?!

Kako to?! Još nisi ni počeo?!


… i na kraju da pobesnimo…

MA JE L’ TI TO MENE ZAVITLAVAŠ?! DOMAĆI! Imaš pet minuta da počneš da radiš!

E, E E I! Ć EE A E E M EE DO

N

ĆU

NE

13


Pokušajmo da razumemo zašto ODUGOVLAČI. Kad treba da počne da radi domaći, dete razmišlja o svemu onome što mu se može desiti. Misli koje mu pritom nadolaze ne spadaju nužno među najpozitivnije:

Nije to mačji kašalj. Neću uspeti.

Ne znam odakle da počnem.

Ne razumem šta se očekuje od mene.

To me ne zanima. Čemu to?

Više nemam vremena. Trebalo je ranije da počnem.

To je previše posla!

To nema smisla.

Dakle, naš zadatak će biti da ga:

UMIRIMO PODRŽIMO PRATIMO 14


1 Tako što ćemo

obezbediti OKVIR ostavljajući mu manji MANEVARSKI PROSTOR.

Domaći mora da bude završen do sedam!

Možeš da biraš gde ćeš da radiš: u svojoj sobi, u kuhinji…

Možeš da biraš – pre ili posle užine / pre ili posle tuširanja itd.

Šta tebi najviše odgovara?

2

Tako što ćemo mu pomoći da se SUOČI sa svojim strahovima i tako što ćemo ga VODITI.

Šta te plaši?

Kako mogu da ti pomognem? Šta ti je potrebno?

Od čega bi mogao da počneš?

Hoćeš li da počneš od lakšeg ili od težeg?

3 Tako što ćemo olakšati PRELAZ

pomoću neke igračke koja ga umiruje ili prelaznog objekta (za mlađu decu).

pružajući mu nešto što će ga motivisati.

Ako želiš, možeš da uzmeš svog džedaja da bi sila bila s tobom!

Čim budeš završio domaći, moći ćeš…

15


NEĆE DA URADI DOMAĆI

Nismo završili time što je dete selo da radi domaći. Treba još i da ga uradi! Umesto da mu pretimo, da bezuspešno ponavljamo…

ŠTA?! Samo si to uradio?

Ako ne uradiš domaći, posle nema crtanog! Je l’ jasno?!

16


… ponekad ga nagrađujući omalovažavanjem (kad nam se omakne, ali to se retko dešava)…

Ma je l’ si ti glup?! Već deset puta sam ti objasnila!

17


Istražimo neke od mnogih razloga zbog kojih izrada domaćeg zadatka postaje mučan posao. BOLNO DOŽIVLJAVANJE domaćeg.

Ne vidi ZNAČAJ (nije zanimljivo ili mu je prelako).

POREMEĆAJ UČENJA, ustanovljen ili ne (dis-poremećaji, ADHD…).

KRHKO SAMOPOŠTOVANJE

Nisam ni za šta! Neću uspeti!

NEEEE, NEĆU DOMAĆI!

NEMA SNAGE (emocionalne, misaone, fizičke) DA SE BACI NA POSAO. Zašto onda ne…

… osloniti se na detetove UNUTRAŠNJE SNAGE?

Kad vidim kako si precizan u ping-pongu, pomislim da možeš da budeš takav i u pisanju.

Ako umeš da razvrstaš sve te igračke, onda možeš i da razvrstaš u glavi te glagole koje učite u školi.

… povećavati koncentraciju pomoću KRETANJA? Raditi vežbe za koncentraciju i pamćenje (npr. Brain Gym) pred početak rada na domaćem.

Vežba ukrštenih pokreta četiri do pet puta sa svake strane.

18

Pustiti dete da se meškolji na stolici.

Vidim da ti je rečnik veoma bogat. Sigurno možeš da naučiš i mnogo novih engleskih reči.

Preslišavati se na trambulini, penjući se uz stepenice, preskačući konopac…

Ponuditi mu da sedne na loptu za pilates, dati mu loptu ili plastelin.


Radimo domaći na nekom neobičnom mestu.

Obrnimo uloge (dete kao nastavnik).

Koristimo razne podloge za pisanje (npr. izbrisive olovke na prozoru).

… učiniti domaći PRIVLAČNIJIM?

Uputimo mu izazov.

Spajdermen mora da skoči sa zgrade na zgradu za 30 sekundi. Koliko tebi treba za…?

Koristimo kratke rečenice i jasna uputstva.

… učiniti UČENJE LAKŠIM?

Samo jedno po jedno.

Pojednostavimo uputstva.

Podelimo zadatke na manje zadatke.

Dajmo smisao onome što se uči (čemu to može da služi).

… POPUSTITI kad je dete već nešto naučilo.

… raditi SA njim (ne umesto njega, ne za njega!). Držimo ga za ruku sve dok ne uspe sasvim samo. Pustimo dete da zatraži pomoć nakon što je pokušalo samo.

Koristimo neku aplikaciju (mentalna mapa, kartice za učenje itd.) ili edukativne igre na internetu. Preformulišimo zadatak koristeći ono što se detetu u tom trenutku sviđa.

Kladim se da…

Za koliko vremena misliš da ćeš moći…?

Bez oklevanja se vratimo unazad kako bi se znanje učvrstilo.

Objašnjavajmo pomoću igračaka, kuvajući…

Ako ne želi da ponavlja lekciju iz istorije, predložimo mu da pogleda dokumentarac o toj temi.

Ako ne želi ponovo da čita lekciju, pustimo ga da produbi znanje o toj temi iz knjiga po svom izboru.

19


NEĆE DA SPAVA

U čemu je sad problem?! Svrbi te nos, klima ti se zub, peku te oči, rastu ti nokti?!

UPOZORAVAM TE, OVO JE POSLEDNJI PUT DA DOLAZIM!

20


Umesto da veÄ?e pretvaramo u vreme nestrpljenja i ultimatuma‌

! GLP

21


Pokušajmo da razumemo šta ga sprečava da spava.

ISPITIVANJE

Pokretanje detetovih unutrašnjih snaga i njegove MAŠTE.

PAŽLJIVO SLUŠANJE

Da li te nešto muči, brine?

Šta bi ti pomoglo da se smiriš?

Plašiš se zbog nečega što će biti sutra? Imaš li noćne more? Muči te nešto o čemu razmišljaš? Plašiš se da zaspiš (smrti)? Ili onoga što će se desiti dok spavaš?

Ponudimo mu različite mogućnosti kako bi moglo da izabere ono što mu odgovara. DA BOLJE SPAVA

Homeopatija

Eterična ulja

DA SE SMIRI

Masaža Svetlo

Maženje Tiha muzika

Figurica dinosaurusa ili bedemi od plišanih lutaka…

22


I proverimo da li je njegov put prema snu prohodan.

NE SPAVA MU SE

Neuspostavljen ili neprilagođen RITUAL

POREMEĆEN CIKLUS

Uspostavimo RUTINU koja dobro funkcioniše i pustimo je da zavlada. Ustanovimo koje je vreme za spavanje prilagođeno detetovom ciklusu.

1 2 3 4 5

SPISAK ZA SPAVANJE

Oprati zube. Pročitati priču. Prisetiti se nečega što se dogodilo tog dana. Maziti se. Rečenica za veče (čarobna rečenica: „Laku noć. Lepo sanjaj!“)

Preterana izloženost PLAVOJ SVETLOSTI EKRANA

blokira lučenje hormona sna.

Predložimo mu da čita knjigu na miru dok mu se ne prispava.

Ubrzajmo odlazak na spavanje pri vidljivim znacima umora.

23


Ova knjiga je nastala zahvaljujući susretu dveju mama, koje su u njoj objedinile i ukrstile svoje tačke gledišta, svoj senzibilitet i iskustva. To su učinile kako bi pozvale sve roditelje da promene ugao gledanja da bi razumeli decu i ono što se odigrava u svakodnevnim „kriznim“ i konfliktnim situacijama.

Onakvo kakvo jeste

Onakvo kakvim ga drugi vide

Kreativno Spontano Pravdoljubivo Radoznalo Istrajno Hipersenzibilno Vatreno Emotivno Odlučno

S glavom u oblacima Nevaspitano Drsko Neoprezno Tvrdoglavo Plačljivo Hirovito Nesnosno Nasilno

Metode opisane u knjizi mogu se primeniti u radu sa svom decom, a naro ito su pogodne za hipersenzibilnu decu (deca s visokim potencijalom, ADHD-om, DIS-poreme ajima itd.). An-Kler Klajndinst je majka četvoro dece. Kao klinički psiholog radi s decom koja imaju različite poteškoće (i s njihovim roditeljima) i organizuje radionice Pozitivne discipline kako bi pomogla porodicama u njihovom svakodnevnom životu. Linda Koraca je ilustratorka, strastveno zainteresovana za psihologiju. U okviru radionice za roditelje pod vođstvom An-Kler Klajndinst pronašla je mnoge odgovore koje je dugo tražila i koji su joj pomogli da izgradi čvršću vezu sa svoje dvoje hipersenzibilne dece.

9 7 886 52 9 06 2 9 1

Profile for Kreativni centar

Ilustrovani ključ za dečje krize  

U ovom priručniku su na slikovit i duhovit način opisane brojne metode koje se mogu primeniti u radu sa svom decom, a naročito su pogodne za...

Ilustrovani ključ za dečje krize  

U ovom priručniku su na slikovit i duhovit način opisane brojne metode koje se mogu primeniti u radu sa svom decom, a naročito su pogodne za...