Page 1


JEZI^KE [KOLICE 1 RADNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIK SA ZADACIMA RAZLI^ITIH NIVOA TE@INE drugo izdawe

autori

Aleksandra Stefanovi} Sandra Radovanovi} mr Aleksandra Stani} mr Sa{a Glamo~ak

ilustrovao

Aleksandar Stoj{i}

recenzenti

dr Dragica Pavlovi}-Babi}, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu doc. dr Vesna Lompar, Filolo{ki fakultet, Beograd Jovan Mici}, profesor razredne nastave, O[ Josif Pan~i}, Beograd Mirjana Sloboda, profesor razredne nastave, O[ Skadarlija, Beograd

urednik

mr Aleksandra Stani}

lektor

mr Aleksandra Markovi}

likovni urednik grafi~ko oblikovawe izdava~

za izdava~a {tampa tira` copyright

Neda Doki} Dragica Din~i} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs mr Qiqana Marinkovi} Grafiprof, Beograd 3.000

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

© Kreativni centar 2008

37.016:003-028.31(075.2)(076) JEZI^KE {kolice 1 : radni listovi za srpski jezik : sa zadacima razli~itih nivoa te`ine / [autori Aleksandra Stefanovi} … [i dr.] ; ilustrovao Aleksandar Stoj{i}]. – 2. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof). – 107. str. : ilustr. ; 29 cm Tira` 3.000.

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овe радне свеске као другог наставног средства за српски језик у првом разреду основне школе решењем број 650-02-00179/2008-06 од 19.06.2008. године.

ISBN 978-86-7781-581-3 1. Stefanovi}, Aleksandra COBISS.SR-ID 151373580


JEZI^KE [KOLICE 1 RADNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIK SA ZADACIMA RAZLI^ITIH NIVOA TE@INE


JEZI^KE [KOLICE

SADR@AJ UVOD ............................................................................................................................................................. 3–6 RADNI LISTOVI 1. U tvojoj okolini ..................................................................................................................... 7–16 2. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 17–42 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 43–50 4. U slobodno vreme .............................................................................................................. 51–56 5. U {koli ..................................................................................................................................... 57–70 O REŠEWIMA .......................................................................................................................................... 71 REŠEWA (SA OPISOM ZNAWA I UME]A ZA SVAKI ZAHTEV) 1. U tvojoj okolini .................................................................................................................. 72–76 2. U svetu `ivotiwa ............................................................................................................ 76–88 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 89–92 4. U slobodno vreme ............................................................................................................. 92–94 5. U {koli .................................................................................................................................. 95–100 TABELE S RASPOREDOM ZADATAKA, PO OPISIMA ZNAWA I UME]A, U SVAKOJ CELINI I SVAKOM RADNOM LISTU 1. U tvojoj okolini ........................................................................................................................ 101 2. U svetu `ivotiwa ......................................................................................................... 102–103 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih .................................................................................. 104 4. U slobodno vreme ................................................................................................................... 105 5. U {koli .......................................................................................................................................... 106 KORI[]ENI TEKSTOVI ....................................................................................107

2


UVOD

* Nacionalno testirawe obrazovnih postignu}a u~enika tre}eg razreda osnovne škole; Zavod za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa, Beograd, www.ceo.edu.yu

3

JEZI^KE [KOLICE

JEZI^KE ŠKOLICE su zbirka radnih listova namewenih uve`bavawu i proveri ~itala~ke sposobnosti, odnosno razumevawa pro~itanog. To je jedna od najslo`enijih sposobnosti i vezana je ne samo za ~itawe kwi`evnih tekstova ve} i drugih vrsta tekstova s kojima se u~enik sre}e u svojoj okolini i u {koli – na ulazu u školu, školskoj oglasnoj tabli, tabli u u~ionici, zidovima u~ionice, školskoj ogradi, uli~nim reklamama, televiziji, u prevoznim sredstvima, u novinama itd. Ovladavawe ~itala~kom sposobno{}u ne vodi samo ka uspehu u predmetu Srpski jezik i kwi`evnost ve} otvara vrata razumevawu pojmova, pojava i wihovih odnosa u svim drugim nastavnim predmetima. Kako bude rasla u~enikova ~itala~ka sposobnost, on }e u svakodnevnom `ivotu mo}i spremnije da se suo~i s najrazli~itijim informacijama, da ih razume i da na wih adekvatno odgovori. Najzad, zahvaquju}i toj sposobnosti, u~enik otvara najlepše stranice naše i svetske kwi`evnosti, koje oblikuju wegovo estetsko i moralno bi}e. Zato je veoma va`no da od prvih susreta s pisanim tekstom bilo koje vrste u~enik bude pravilno vo|en, da nau~i kako da se kre}e po tekstu, da prepoznaje wegovu svrhu, da razlikuje bitno od nebitnog, da prona|e u wemu odgovore koje tra`i, da proceni razli~ite kvalitete teksta, da izvede zakqu~ak u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta, da formira i iska`e svoj stav. Naravno, pri ovakvom uvo|ewu u~enika u svet pisane re~i, kao i u razli~ite ~itala~ke situacije – od jednostavnih do slo`enijih, uvek treba imati na umu uzrast i mogu}nosti karakteristi~ne za taj uzrast. Zbirka sadr`i 57 radnih listova koji su raspore|eni u pet celina prema temi tekstova na kojima se uve`bava u~enikova ~itala~ka sposobnost: 1. U tvojoj okolini; 2. U svetu `ivotiwa; 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih; 4. U slobodno vreme; 5. U {koli. U radnim listovima se nalazi pribli`no jednak broj kwi`evnih i informativnih tekstova, koji su dati u linearnom (kontinuiranom) obliku, kao što su: razli~ite vrste kwi`evnih dela, poruke, pisma, obaveštewa i sl., ili u nelinearnom (nekontinuiranom) obliku, kao što su: rasporedi, vremenske prognoze, dijagrami, tabele itd. Svaki radni list ima nekoliko zahteva koji su u vezi s jednim ili više kra}ih tekstova iz tog radnog lista. Zahtevima se ispituju u~enikova znawa i ume}a iz tri oblasti: ~itawa, gramatike i pisawa. ^itawe je, zbog iznetih razloga, oblast koja se najviše ispituje. Zadataka iz gramatike i pisawa ima mawe i odnose se, uglavnom, na zahteve koji su u direktnoj vezi s tekstom, odnosno olak{avaju razumevawe teksta. Svi zahtevi su uskla|eni s aktuelnim nastavnim planom i programom. Za svaku od tri navedene oblasti definisano je šta i na kom nivou u~enik ume da uradi u ovom uzrastu. Ume}a i nivoi su definisani na osnovu projekata Ministarstva prosvete i sporta i Zavoda za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa,* kao i na osnovu internacionalnih


JEZI^KE [KOLICE

ispitivawa u~eni~kih postignu}a na odre|enom uzrastu (PIRLS, PISA).** Drugim re~ima, u ovu zbirku ugra|ena je savremena praksa ispitivawa ~itala~ke sposobnosti u~enika. Opisi znawa i ume}a definisani su za sve tri oblasti na tri nivoa te`ine. Nivoi su obele`eni simbolima , koji se nalaze pored svakog zahteva. Te`ina zahteva izra`ava vrstu i slo`enost kognitivnih aktivnosti koje su potrebne za odgovor. Prema ovako odre|enoj te`ini birani su tekstovi i pisani su zadaci. Najvi{e zadataka u zbirci posve}eno je ispitivawu znawa i veština sa prvog i drugog nivoa. Mawe je zadataka kojima se ispituju slo`ene sposobnosti u~enika, jer smatramo da skoro svi u~enici u ovom uzrastu treba da steknu bazi~nu ~itala~ku pismenost.

U oblasti ^ITAWE u~enik/u~enica: • prepoznaje vrste kwi`evnih i nekwi`evnih tekstova i wihove osnovne odlike • pronalazi informacije koje su direktno date u tekstu, prema zadatom kriterijumu • uo~ava delove teksta i kwige: ime autora, naslov, podnaslov, osnovni tekst, pasus, stih, strofu, sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad

• ~ita jednostavne slike, tabele, grafikone; ume da nacrta sliku ili da popuni tabelu na osnovu linearnog teksta, prema zadatom kriterijumu • pronalazi informacije u tekstu (one koje su direktno date i one koje se ~itaju izme|u redova) i povezuje ih; razume razli~ite odnose u tekstu (tema, ideja, likovi; bitno – nebitno; glavno – sporedno; uzrok – posledica; ciq – sredstvo; odre|uje vremenski sled doga|aja u tekstu); izvodi zakqu~ke u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta (na osnovu teksta i/ili svog iskustva) • prepoznaje razli~ite oblike izlagawa (pripovedawe, opisivawe, dijalog...) • koristi delove teksta i kwige (sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad)

• rekonstruiše redosled doga|aja u tekstu; razume logi~ku organizaciju teksta (kada su re~enice ili pasusi ispremetani ili izostavqeni) • formuliše i argumentuje svoj stav o razli~itim elementima teksta (temi, ideji, junacima, stavu autora i sl.)

** PIRLS, me|unarodno testirawe – Progress in International Reading Literacy Study, www.pirls.org PISA, me|unarodno testirawe petnaestogodišwaka – Programme for International Student Assessment (OECD), www.pisa.oecd.org.

4


U oblasti GRAMATIKA u~enik/u~enica:

• razlikuje i upotrebqava re~i u osnovnom i prenesenom zna~ewu (u svakodnevnim situacijama, kao i u školskim tekstovima) • gradi re~i i wihove oblike prema zadatom kriterijumu (umawenice, uve}anice; jednina, mno`ina...) U oblasti PISAWE u~enik/u~enica • poznaje i piše sva slova azbuke (mala, velika, štampana, pisana) • pravilno piše re~i • sastavqa jasnu, logi~nu, gramati~ki ispravnu i stilski korektnu re~enicu • poznaje i primewuje pravopisnu normu (do nivoa do kojeg se ona obra|uje u prvom razredu)

• sastavqa jednostavan kra}i narativni i deskriptivni tekst i dijalog • sastavqa tekstove koji pripadaju osnovnim `anrovima pisane komunikacije (poruku, obaveštewe, pozivnicu, kratko pismo...) Posebne delove ove zbirke ~ine RE[EWA i TABELE. U RE[EWIMA je svaki zahtev propra}en opisom znawa i ve{tine koji se tim zahtevom ispituju. Iz TABELA se za svaki zadatak vidi koja znawa i ume}a taj zadatak ispituje, kao i koji je nivo te`ine zadatka. Tako|e se vidi i kako su zadaci raspore|eni po celinama i radnim listovima. Oslawaju}i se na sadr`aj i te`inu zahteva u radnim listovima, u~iteq u drugom polugodi{tu, kada su u~enici nau~ili da ~itaju, mo`e da izabere i kombinuje zadatke za rad na ~asu i kod ku}e, prema potrebama odeqewa u celini, grupe u~enika ili svakog u~enika posebno. Da bi u~enici uspe{no odgovorili na zahteve, ponekad je potrebno da ih u~iteq usmeno vodi kroz tekst, dok dovoqno ne ovladaju tehnikom ~itawa. Nadamo se da }e zbirka radnih listova JEZI^KE ŠKOLICE biti korisna i u~iteqima i roditeqima, kao i u~enicima, kojima je prvenstveno namewena. U~iteqi mogu da je koriste da bi obogatili rad na ~asu, roditeqi – da bi lakše pratili napredovawe svog deteta, a u~enici – da bi proverili kako polako ali sigurno raste wihova ~itala~ka sposobnost. U tome }e biti wihovo i naše zadovoqstvo.

5

JEZI^KE [KOLICE

• prepoznaje vrste re~i – imenice i glagole • razlikuje re~enice po obliku i komunikativnoj funkciji (potvrdne, odri~ne; obaveštajne, upitne, zapovedne...) • poznaje zna~ewa re~i i frazeologizama koji se upotrebqavaju u svakodnevnoj komunikaciji (u ku}i, školi i sl.), kao i onih koji se javqaju u školskim tekstovima (u uxbenicima, kwigama iz lektire i sl.) • poznaje osnovne leksi~ke odnose – sinonimiju i antonimiju


JEZI^KE [KOLICE

Dragi ~itaoci, Nau~ili ste najva`nije – nau~ili ste sva slova, mala i velika, štampana i pisana. I još mnogo više – nau~ili ste da u povezanim slovima otkrijete re~, u povezanim re~ima – re~enicu, u povezanim re~enicama – pesmu i pri~u. Sad mo`ete sami da odaberete pri~u i kwigu, da slobodnije u|ete u svet kwiga i da krenete u avanturu koja se zove – ~itawe. Mo`ete da postanete pravi istra`iva~i. U tom istra`ivawu otkri}ete mnoge nove stvari koje se kriju u svetu oko vas, ali i u svetu u vama. Treba da budete strpqivi i pa`qivi jer posao istra`iva~a nije lak. Na putu ka blagu do kojeg vas ~itawe vodi va`no je imati i dobru mapu da ne biste zalutali. Radni listovi koji su pred vama jesu neka vrsta mape. Oni vam pokazuju razli~ite na~ine na koje mo`ete do}i do tra`enog blaga, a ono se krije u tekstovima koje smo odabrali. Tekstovi su uzeti iz pesama, pri~a, bajki, ali tu su i druga~iji tekstovi, koji se nalaze svuda oko vas – na ulazu u školu, na tabli, na panoima, na ulici, u novinama, na televiziji, na stadionu, u cirkusu, bioskopu, pozorištu... Mo`ete ih ~itati sami, zajedno sa drugovima, uz pomo} u~iteqa ili roditeqa. Svaki tekst koji ~itate, ma gde se on nalazio, jeste susret – s poznatim svetom, s nepoznatim svetom, s vama samima, sa onima koji su vam sli~ni i sa onima koji su druga~iji. Slobodno krenite u taj susret. Posta}ete bogatiji za jedno novo iskustvo. Posta}ete veštiji i sigurniji nego što ste bili. Posta}ete spremniji za nove izazove i istra`ivawa koja vas u narednim godinama o~ekuju. Autori zbirke

6


1. U TVOJOJ OKOLINI

7

JEZI^KE [KOLICE

• `ivi Duwa sa svojom porodicom • deca idu u obdani{te i {kolu • susedi poma`u jedni drugima • bake prave slatke medewake • majstori popravqaju kvarove • prodavci prodaju mleko i sladoled • novine objavquju vremensku prognozu • godi{wa doba sti`u na vreme


1

JEZI^KE [KOLICE

Devoj~ica Duwa `ivi s mamom, tatom i tri brata. To je porodica od šest ~lanova. Duwa je tre}e dete. Ona ima dva starija i jednog mla|eg brata. Wen najmla|i brat zove se Janko.

1.

Koliko bra}e ima Duwa?

2.

Koliko bra}e ima Janko?

3.

Šta saznajemo iz ovog teksta?

Zaokru`i DA ili NE

Iz teksta saznajemo:

4.

kako se zove Duwin najmla|i brat

DA

NE

koliko godina ima Duwa

DA

NE

koliko godina ima Janko

DA

NE

koliko ~lanova ima Duwina porodica

DA

NE

Smisli i napiši imena za Duwinu bra}u. Janko,

5.

Smisli i napiši ime mesta u kom `ivi Duwina porodica.

6.

Napiši tri re~enice o svojoj porodici.

8


2

SPRAT

BROJ STANA

4.

STEFANOVI]

8

4.

BO@I]

7

3.

@IVKOVI]

6

3.

PETKOVI]

5

2.

\OR\EVI]

4

2.

HAXI]

3

1.

JOVI]

2

1.

TOMI]

1

Gde mo`eš da vidiš ovakav spisak? a) u školskom dnevniku b) u telefonskom imeniku v) u stambenoj zgradi g) na planu grada Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora.

2.

Duwa se preziva \or|evi}. Na kom spratu ona `ivi?

3.

Koje porodice `ive na ~etvrtom spratu? i

4.

Duwini kumovi prezivaju se Haxi}. Koji je broj wihovog stana?

5.

Duwa treba da odnese novine porodici @ivkovi}. Da li Duwa treba da si|e ili da se popne?

9

JEZI^KE [KOLICE

1.

PORODICA


Језичке школице 1  
Језичке школице 1  

Збирка радних листова из језика и књижевности која ученицима помаже да читањем различитих текстова и решавањем задатака овладају вештином ко...