Page 1


JEZI^KE [KOLICE 2 RADNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIK SA ZADACIMA RAZLI^ITIH NIVOA TE@INE drugo izdawe

autori

mr Sa{a Glamo~ak Vesna Rikalo mr Aleksandra Stani} mr Milorad Rikalo

ilustrovao

Aleksandar Stoj{i}

recenzenti

dr Dragica Pavlovi}-Babi}, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu doc. dr Vesna Lompar, Filolo{ki fakultet, Beograd Jovan Mici}, profesor razredne nastave, O[ Josif Pan~i}, Beograd Mirjana Sloboda, profesor razredne nastave, O[ Skadarlija, Beograd

urednik

mr Aleksandra Stani}

lektor

mr Aleksandra Markovi}

likovni urednik grafi~ko oblikovawe izdava~

za izdava~a {tampa tira` copyright

Neda Doki} Dragica Din~i} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs mr Qiqana Marinkovi} Grafiprof, Beograd 3.000 © Kreativni centar 2007 CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:811.163.41(075.2)(076) JEZI^KE {kolice 2 : radni listovi za srpski jezik : sa zadacima razli~itih nivoa te`ine / [autori Sa{a Glamo~ak … i dr. ; ilustrovao Aleksandar Stoj{i}] . – 2. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof). – 119 str. : ilustr. ; 28 cm Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-593-6 1. Glamo~ak, Sa{a [autor] COBISS.SR-ID 148455436


JEZI^KE [KOLICE 2 RADNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIK SA ZADACIMA RAZLI^ITIH NIVOA TE@INE


JEZI^KE [KOLICE

SADR@AJ UVOD ............................................................................................................................................................. 3–6 RADNI LISTOVI 1. U prirodi .................................................................................................................................. 7–16 2. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 17–30 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 31–40 4. U slobodno vreme .............................................................................................................. 41–56 5. U {koli ......................................................................................................................................57–71 TEST SA ME\UNARODNOG ISPITIVAWA ^ITALA^KE SPOSOBNOSTI – PIRLS ........................................................................................................72–75 O REŠEWIMA .......................................................................................................................................... 77 REŠEWA (SA OPISOM ZNAWA I UME]A ZA SVAKI ZAHTEV) 1. U prirodi................................................................................................................................ 78–82 2. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 82–88 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 89–93 4. U slobodno vreme ........................................................................................................... 93–100 5. U {koli ............................................................................................................................... 101–107 REŠEWE TESTA SA ME\UNARODNOG ISPITIVAWA ^ITALA^KE SPOSOBNOSTI – PIRLS .................................................................................................. 108–109 TABELE SA RASPOREDOM ZADATAKA, PO OPISIMA ZNAWA I UME]A, U SVAKOJ CELINI I SVAKOM RADNOM LISTU 1. U prirodi...................................................................................................................................... 111 2. U svetu `ivotiwa ......................................................................................................... 112–113 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih .................................................................................. 114 4. U slobodno vreme ................................................................................................................... 115 5. U {koli ............................................................................................................................... 116–117 KORI[]ENI TEKSTOVI .................................................................................................... 118–119

2


UVOD

* PIRLS, me|unarodno testirawe – Progress in International Reading Literacy Study, www.pirls.org.

3

JEZI^KE [KOLICE

JEZI^KE ŠKOLICE su zbirka radnih listova namewenih uve`bavawu i proveri ~itala~ke sposobnosti, odnosno razumevawa pro~itanog. To je jedna od najslo`enijih sposobnosti i vezana je ne samo za ~itawe kwi`evnih tekstova ve} i drugih vrsta tekstova s kojima se u~enik sre}e u svojoj okolini i u {koli – na ulazu u školu, školskoj oglasnoj tabli, tabli u u~ionici, zidovima u~ionice, školskoj ogradi, uli~nim reklamama, televiziji, u prevoznim sredstvima, u novinama itd. Ovladavawe ~itala~kom sposobno{}u ne vodi samo ka uspehu u predmetu Srpski jezik i kwi`evnost ve} otvara vrata razumevawu pojmova, pojava i wihovih odnosa u svim drugim nastavnim predmetima. Kako bude rasla u~enikova ~itala~ka sposobnost, on }e u svakodnevnom `ivotu mo}i spremnije da se suo~i s najrazli~itijim informacijama, da ih razume i da na wih adekvatno odgovori. Najzad, zahvaquju}i toj sposobnosti, u~enik otvara najlepše stranice naše i svetske kwi`evnosti, koje oblikuju wegovo estetsko i moralno bi}e. Zato je veoma va`no da od prvih susreta s pisanim tekstom bilo koje vrste u~enik bude pravilno vo|en, da nau~i kako da se kre}e po tekstu, da prepoznaje wegovu svrhu, da razlikuje bitno od nebitnog, da prona|e u wemu odgovore koje tra`i, da proceni razli~ite kvalitete teksta, da izvede zakqu~ak u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta, da formira i iska`e svoj stav. Naravno, pri ovakvom uvo|ewu u~enika u svet pisane re~i, kao i u razli~ite ~itala~ke situacije – od jednostavnih do slo`enijih, uvek treba imati na umu uzrast i mogu}nosti karakteristi~ne za taj uzrast. Zbirka sadr`i 58 radnih listova koji su raspore|eni u pet celina prema temi tekstova na kojima se uve`bava u~enikova ~itala~ka sposobnost: 1. U prirodi; 2. U svetu `ivotiwa; 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih; 4. U slobodno vreme; 5. U {koli. U radnim listovima se nalazi pribli`no jednak broj kwi`evnih i informativnih tekstova, koji su dati u linearnom (kontinuiranom) obliku, kao što su: razli~ite vrste kwi`evnih dela, poruke, pisma, obaveštewa i sl., ili u nelinearnom (nekontinuiranom) obliku, kao što su: rasporedi, vremenske prognoze, dijagrami, tabele itd. Svaki radni list ima nekoliko zahteva koji su u vezi s jednim ili više kra}ih tekstova iz tog radnog lista. Posledwi radni list sadr`i pri~u koja je preuzeta s me|unarodnog testirawa dece ovog uzrasta (PIRLS*). Zahtevima se ispituju u~enikova znawa i ume}a iz tri oblasti: ~itawa, gramatike i pisawa. ^itawe je, zbog iznetih razloga, oblast koja se najviše ispituje. Zadataka iz gramatike i pisawa ima mawe i odnose se, uglavnom, na zahteve koji su u direktnoj vezi s tekstom, odnosno olak{avaju razumevawe teksta. Svi zahtevi su uskla|eni s aktuelnim nastavnim planom i programom. Za svaku od tri navedene oblasti definisano je šta i na kom nivou u~enik ume da uradi. Ume}a i nivoi su definisani na osnovu projekata


JEZI^KE [KOLICE

Ministarstva prosvete i sporta i Zavoda za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa,* kao i na osnovu internacionalnih istra`ivawa u~eni~kih postignu}a na odre|enom uzrastu (PIRLS, PISA**). Drugim re~ima, u ovu zbirku ugra|ena je savremena praksa ispitivawa ~itala~ke sposobnosti u~enika. Opisi znawa i ume}a definisani su za sve tri oblasti na tri nivoa te`ine. Nivoi su obele`eni simbolima , koji se nalaze pored svakog zahteva. Te`ina zahteva izra`ava vrstu i slo`enost kognitivnih aktivnosti koje su potrebne za odgovor. Prema ovako odre|enoj te`ini birani su tekstovi i pisani su zadaci. Najvi{e zadataka u zbirci posve}eno je ispitivawu znawa i veština sa prvog i drugog nivoa. Mawe je zadataka kojima se ispituju slo`ene sposobnosti u~enika, jer smatramo da skoro svi u~enici u ovom uzrastu treba da steknu bazi~nu ~itala~ku pismenost. U oblasti ^ITAWE u~enik/u~enica: • prepoznaje vrste kwi`evnih i nekwi`evnih tekstova i wihove osnovne odlike • pronalazi informacije koje su direktno date u tekstu, prema zadatom kriterijumu • uo~ava delove teksta i kwige: ime autora, naslov, podnaslov, osnovni tekst, pasus, stih, strofu, sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad

• ~ita jednostavne slike, tabele, grafikone; ume da nacrta sliku ili da popuni tabelu na osnovu linearnog teksta, prema zadatom kriterijumu • pronalazi informacije u tekstu (one koje su direktno date i one koje se ~itaju izme|u redova) i povezuje ih; razume razli~ite odnose u tekstu (tema, ideja, likovi; bitno – nebitno; glavno – sporedno; uzrok – posledica; ciq – sredstvo; odre|uje vremenski sled doga|aja u tekstu); izvodi zakqu~ke u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta (na osnovu teksta i/ili svog iskustva) • prepoznaje razli~ite oblike izlagawa (pripovedawe, opisivawe, dijalog...) • koristi delove teksta i kwige (pasus, stih, strofu, sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad)

• rekonstruiše redosled doga|aja u tekstu; razume logi~ku organizaciju teksta (kada su re~enice ili pasusi ispremetani ili izostavqeni) • formuliše i argumentuje svoj stav o razli~itim elementima teksta (temi, ideji, junacima, stavu autora i sl.)

* Nacionalno testirawe obrazovnih postignu}a u~enika tre}eg razreda osnovne škole; Zavod za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa, Beograd, www.ceo.edu.yu. ** PISA, me|unarodno testirawe petnaestogodišwaka – Programme for International Student Assessment (OECD), www.pisa.oecd.org.

4


U oblasti GRAMATIKA u~enik/u~enica:

• razlikuje i upotrebqava re~i u osnovnom i prenesenom zna~ewu (u svakodnevnim situacijama, kao i u školskim tekstovima) • gradi re~i i wihove oblike prema zadatom kriterijumu (umawenice, uve}anice; jednina, mno`ina...) U oblasti PISAWE u~enik/u~enica: • poznaje i piše sva slova oba pisma (mala, velika, štampana, pisana) • pravilno piše re~i • sastavqa jasnu, logi~nu, gramati~ki ispravnu i stilski korektnu re~enicu • poznaje i primewuje pravopisnu normu (do nivoa do kojeg se ona obra|uje u drugom razredu)

• sastavqa jednostavan kra}i narativni i deskriptivni tekst i dijalog • sastavqa tekstove koji pripadaju osnovnim `anrovima pisane komunikacije (poruku, obaveštewe, pozivnicu, kratko pismo...)

• ume da napi{e plan za pro~itani tekst, plan za pisawe novog teksta Posebne delove ove zbirke ~ine RE[EWA i TABELE. U RE[EWIMA je svaki zahtev propra}en opisom znawa i ve{tine koji se tim zahtevom ispituju. Iz TABELA se za svaki zadatak vidi koja znawa i ume}a taj zadatak ispituje, kao i koji je nivo te`ine zadatka. Tako|e se vidi i kako su zadaci raspore|eni po celinama i radnim listovima. Oslawaju}i se na sadr`aj i te`inu zahteva u radnim listovima, u~iteq mo`e da izabere i kombinuje zadatke za rad na ~asu i kod ku}e, prema potrebama odeqewa u celini, grupe u~enika ili svakog u~enika posebno. Nadamo se da }e zbirka radnih listova JEZI^KE ŠKOLICE biti korisna i u~iteqima i roditeqima, kao i u~enicima, kojima je prvenstveno namewena. U~iteqi mogu da je koriste da bi obogatili rad na ~asu, roditeqi – da bi lakše pratili napredovawe svog deteta, a u~enici – da bi proverili kako polako ali sigurno raste wihova ~itala~ka sposobnost. U tome }e biti wihovo i naše zadovoqstvo.

5

JEZI^KE [KOLICE

• prepoznaje vrste re~i – imenice i glagole • prepoznaje gramati~ke kategorije re~i – rod i broj imenica • prepoznaje i sastavqa re~enice razli~ite po obliku i komunikativnoj funkciji (potvrdne, odri~ne; obaveštajne, upitne, zapovedne...) • poznaje zna~ewa re~i i frazeologizama koji se upotrebqavaju u svakodnevnoj komunikaciji (u ku}i, školi i sl.), kao i onih koji se javqaju u školskim tekstovima (u uxbenicima, kwigama iz lektire i sl.) • poznaje osnovne leksi~ke odnose – sinonimiju i antonimiju


JEZI^KE [KOLICE

Dragi ~itaoci, Sada ste godinu dana stariji i za tu godinu postali ste ve{tiji. Odavno ste nau~ili sva slova, mala i velika, štampana i pisana. I još mnogo više – nau~ili ste da u povezanim slovima otkrijete re~, u povezanim re~ima – re~enicu, u povezanim re~enicama – pesmu i pri~u. Sad ve} sami birate pri~u i kwigu, slobodnije ulazite u svet kwiga i kre}ete u avanturu koja se zove – ~itawe. Postajete polako pravi istra`iva~i. U tom istra`ivawu otkri}ete mnoge nove stvari koje se kriju u svetu oko vas, ali i u svetu u vama. Treba da budete strpqivi i pa`qivi jer posao istra`iva~a nije lak. Na putu ka blagu do kojeg vas ~itawe vodi va`no je imati i dobru mapu da ne biste zalutali. Radni listovi koji su pred vama jesu neka vrsta mape. Oni vam pokazuju razli~ite na~ine na koje mo`ete do}i do tra`enog blaga, a ono se krije u tekstovima koje smo odabrali. Tekstovi su uzeti iz pesama, pri~a, bajki, ali tu su i druga~iji tekstovi, koji se nalaze svuda oko vas – na ulazu u školu, na tabli, na panoima, na ulici, u novinama, na televiziji, na stadionu, u cirkusu, bioskopu, pozorištu... Mo`ete ih ~itati sami, zajedno sa drugovima, uz pomo} u~iteqa ili roditeqa. Svaki tekst koji ~itate, ma gde se nalazio, jeste susret – s poznatim svetom, s nepoznatim svetom, s vama samima, sa onima koji su vam sli~ni i sa onima koji su druga~iji. Slobodno krenite u taj susret. Posta}ete bogatiji za jedno novo iskustvo. Posta}ete veštiji i sigurniji nego što ste bili. Posta}ete spremniji za nove izazove i istra`ivawa koji vas u narednim godinama o~ekuju. Autori zbirke

6


1. U PRIRODI

7

JEZI^KE [KOLICE

• posmatra{ kako jesen polako dolazi • skupqa{ opalo li{}e • sladi{ se jesewim plodovima • u`iva{ u bojama i zvucima • oslu{kuje{ kako vetar {u{ti • dru`i{ se s biqkama i `ivotiwama • tuguje{ zato {to je sunce sve ble|e • ose}a{ da }e i zima brzo do}i • raduje{ se prvim pahuqicama…


1

JEZI^KE [KOLICE

1.

2.

Pove`i linijom stihove i odgovaraju}a godišwa doba. U `utom autu sti`e I `uto liš}e ni`e...

prole}e

Potr~ite, poletite sa svih strana! Na tre{wi se rascvetala bela grana...

leto

Do|oše vru}ine ne~uvene I masla~ak po~e da vene.

jesen

I kao nebeske ptice lete svilene pahuqice...

zima

Podvuci tri sigurna dokaza za to da se bli`i jesen. • Po~ela je nova školska godina. • Napoqu pada kiša. • Liš}e `uti i opada. • Ptice odlaze u toplije krajeve. • Qudi kupuju novu ode}u.

3.

Zaokru`i brojeve ispred dece ~ije su tvrdwe ta~ne.

U jesen svakog dana pada kiša.

1

Leto je najtoplije godišwe doba.

2

Zimu vole svi qudi.

3

8

U prole}e se priroda budi.

4


2

JESEWA PESMA

1.

O ~emu nam govore ovi stihovi? a) Sun~anih dana je sve mawe. b) Pticama i cve}u je sunce dosadilo. v) Krovovi zgrada su zaklonili sunce. Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora.

2.

Koja re~ mo`e da zameni re~ strmoglavce? a) naopako b) iznenada v) neo~ekivano Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora.

3.

U kru`i}e upiši brojeve od 1 do 3, tako da redosled strofa odgovara doga|ajima u pesmi Pripremawe paradajza za zimu.

Tol'ko je paradajza našlo se u poqima da su ga dopremili u ~etvorim kolima!

Paradajz su vredno prenosili, muvali, spremali ga, cedili, a zatim ga kuvali.

Skuvanim paradajzom jako su se di~ili, svi su sre}ni, rumeni, na paradajz li~ili.

9

JEZI^KE [KOLICE

Sve je pošlo strmoglavce Za ptice i cve}e Kad je sunce odustalo Na krov da nam sle}e. Kao da je `uto quto, Kao da nas ne}e.


Језичке школице 2  

Збирка радних листова из језика и књижевности која ученицима другог разреда помаже да читањем различитих текстова и решавањем задатака овлад...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you