Page 1


~etvrto izdawe

e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs

ISBN 978-86-7781-278-2 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41-93-1 ]OPI], Branko (1915—1984) Je`eva ku}ica / Branko ]opi} ; ilustrovao Du{an Pavli} ; [priredili Simeon Marinkovi} i Slavica Markovi}]. - 4. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Grafiprof) . - 32 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Biblioteka Pustolovine) Tira` 3.000. - Pustolovni dodatak: str. 28-32. ISBN 978-86-7781-278-2 1. Mаринковић, Симеон [уредник] COBISS.SR-ID 171205132


KREATIVNI CENTAR

2000


SLAVNI LOVAC Po {umi, {irom, bez staze, puta, Je`urka Je`i} povazdan luta. Lovom se bavi obno} i obdan s trista kopaqa naoru`an. I vuk, i medo, pa ~ak i ‥ ovca, poznaju je`a, slavnoga lovca. Jastreb ga {tuje, vuk mu se sklawa, zmija ga {arka po svu no} sawa. Pred wim, dan hoda, {iri se strava, wegovim tragom putuje slava. 2


obno} zna~i: no}u, preko no}i, po no}i. obdan zna~i: preko dana, dawu.

jastreb je ptica grabqivica, du`eg repa i o{trog kquna. Napada mi{eve, ptice, doma}u `ivinu i druge mawe `ivotiwe. {tovati ({tuje) zna~i: po{tovati.

zmija {arka - otrovnica je, ali wu je` mo`e da savlada.

3


LIJINO PISMO Jednoga dana, vidjeli nismo, Je`i} je, ka`u, dobio pismo. Medeno pismo ‥ pri~ao meca ‥ stiglo u torbi po{tara zeca. Adresa kratka; al se razume: "Za druga Je`a Na kraju {ume."

4


U pismu pi{e: "Je`urka, brate, sawam te ~esto i mislim na te. Evo ti pi{em iz kamewara guskinim perom. Divno li {ara! Do|i na ru~ak u moju logu, po`uri samo, ne `ali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom ~eka}u na te, po`uri trkom.

Ne`no te grli medena lica i pozdrav {aqe tvoja Lisica." Je` se veseli: "Na gozbu, veli, tu {ale nema, hajd da se sprema." Je`urka Je`i} lukavo {kiqi, pregleda bodqe i svaku {iqi. "Ako bi usput do{lo do boja, nek bude spremna odbrana moja."

loga - jazbina, leglo divqih `ivotiwa.

{kiqiti - gledati poluzatvorenih o~iju. Tada se obi~no ne{to va`no smi{qa.

5


www.kreativnicentar.rs

Јежева кућица | Бранко Ћопић  

"Поема 'Јежева кућица' је врхунац Ћопићеве магије. Нешто тако мило и чедно на нашем језику није написано. Јежурка Јежић, ћудљиви усамљеник с...

Јежева кућица | Бранко Ћопић  

"Поема 'Јежева кућица' је врхунац Ћопићеве магије. Нешто тако мило и чедно на нашем језику није написано. Јежурка Јежић, ћудљиви усамљеник с...