Page 1


dr Simeon Marinkovi} VELIKA KWIGA ZA PRED[KOLCE 1 JESEN – ZIMA sedmo izdawe

Ilustrovao Du{an Pavli} Recenzent dr Dijana Plut, saradnik Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Izdaje KREATIVNI CENTAR Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011 / 38 20 464, 24 40 659, 38 20 483 e-mail:info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Urednik Slavica Markovi} Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof Tira` 7.000 Copyright © KREATIVNI CENTAR, 2008 ISBN 978-86-7781-025-2

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:0/9-028.31 MARINKOVI], Simeon, 1941 Velika kwiga za pred{kolce. 1, Jesen zima / [Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Du{an Pavli}]. - 7. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Grafiprof). - 80 str. : ilustr. ; 29 cm Kor. nasl. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tira` 7.000. ISBN 978-86-7781-025-2 COBISS.SR-ID 168147980

Ova kwiga je dobila pozitivno mišqewe Zavoda za unapređivawe obrazovawa i vaspitawa Republike Srbije, br. 1304/2008.


Јесен - зима | Симеон Маринковић  

Ова обимна радна сликовница садржи око 40 тема обрађених кроз занимљиве вежбе и задатке. Неке од тема су: Моје играчке, Моја кућа, Другарств...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you